Kan hovedsykkelveiplanen gjennomføres?

Valg­kam­pen er i gang, og syk­kel ser ut til å bli et vik­tig tema i valg­kam­pen. Arbei­der­par­ti­et har sagt at de vil vin­ne Oslo ved å fri til syk­lis­te­ne.  Det er bra om syk­kel blir vik­tig i valg­kam­pen, og der­med flyt­tes høy­ere opp på den poli­tis­ke agen­da­en. Det var på tide! “Har du abdi­sert, Sti­an?” spør Arbei­der­par­ti­ets byråds­le­der­kan­di­dat Ray­mond Johan­sen og kri­ti­se­rer byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land for at hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get. Og byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land sva­rer med at “Reto­rikk gir ingen syk­kel­vei”. For egen del vil jeg si at beg­ge har rett. Sti­an Ber­ger Røs­land er så usyn­lig på det­te områ­de at man kan godt si at han har abdi­sert. Skal noe bli gjen­nom­ført, kre­ves poli­tisk leder­skap fra topp­nivå. Det har vi ikke sett her. På den annen side: Er det noe man har sett mer enn nok av i Oslos “syk­kel­sat­sing”, så er det retorikk.

Når Arbei­der­par­ti­et vil sat­se så mye på syk­kel, bør det i alle ikke være noe pro­blem å få ved­tatt en ny og mer offen­siv syk­kel­stra­te­gi i Oslo. Så kan even­tu­elt Feil­stegs­par­ti­et sit­te og fur­te for seg selv i ekso­stå­ken, og se om de kan fin­ne en offerrol­le også i den saken.

Hoved­syk­kel­vei­net­tet kun­ne selv­sagt ha vært full­ført for len­ge siden. Grun­nen til at det ikke har blitt gjen­nom­ført er mang­len­de poli­tisk vil­je og mang­len­de poli­tisk leder­skap. I dag er det Sti­an Ber­ger Røs­land som videre­fø­rer Høy­res mang­len­de evne og vil­je til å sat­se på syk­kel, og som ikke viser det leder­skap som skal til for å gi syk­lis­ter gode for­hold i Oslo. Men Ray­mond Johan­sen har vært sam­ferd­sels­by­råd i Oslo, og han ga hel­ler ikke byens syk­lis­ter stor å gle­de seg over. Han vis­te hel­ler ikke sær­lig vil­je til å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter sist han had­de muligheten.

Den førs­te pla­nen for et hoved­syk­kel­vei­nett ble ved­tatt i 1977. I jui­ni 1978 ved­tok et enstem­mig bysty­re å byg­ge gang- og syk­kel­vei i Kongs­vei­en. Men i de 36 åre­ne som har gått siden, har ingen klart å gjen­nom­føre det­te ved­ta­ket. I 1980 ved­tok bysty­ret å byg­ge en sam­men­hen­gen­de syk­kel­vei fra Sin­sen til Hjort­nes. Noe av det ble fak­tisk byg­get. Men Oslos poli­ti­ke­re har ikke bare svik­tet når det gjel­der å byg­ge, de har hel­ler ikke evnet å ta vare på det som fak­tisk ble byg­get. Mye av det som den gang ble byg­get hol­der ikke den stan­dard man vil kre­ve i dag. Men Oslo­po­li­ti­ker­nes svar har ikke vært å ta vare på og utvik­le det som fin­nes, men hel­ler å la det for­fal­le og for­svin­ne. Mye av det som fak­tisk har blitt byg­get har en for dår­lig stan­dard, men det er like­vel bed­re enn ikke noe. Oslo har ikke én meter syk­kel­vei å mis­te, Sti­an Ber­ger Røsland.

Noe av det som ble byg­get som en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet var en sepa­rat syk­kel­vei i Ruse­løkk­vei­en. Men sam­me stra­te­gi ble fulgt der som vi i dag ser på f.eks. Grü­ner­løk­ka og på Skille­bekk: Butik­ker og cafe­er flyt­ter ut på for­tau­et, gjer­ne med til­la­tel­se fra en bydel som bare ten­ker på å få litt pen­ger i kas­sen ved å leie ut for­tau til kom­mer­si­el­le aktø­rer, og som gir blaf­fen i syk­lis­ter. Fot­gjen­ger­ne for­tren­ges fra for­tau­et og ryk­ker ut i syk­kel­vei­en, slik at den­ne blir ubru­ke­lig til syk­ling. Til slutt fjer­nes syk­kel­vei­en, slik det har skjedd i Ruse­løkk­vei­en og har mer eller mind­re skjedd i Obser­va­to­riegt og Huit­feldts­gt. Og det er også i ferd med å skje i Thor­vald Mey­ers gt.

Syk­kel­vei­en på Skille­bekk er fort­satt regu­lert til syk­kel­vei i gjel­den­de regu­le­rings­pla­ner. Men den er fjer­net fra Oslo kom­mu­nes kart over syk­kel­vei­er, og den er ikke ved­li­ke­holdt — selv om den er skole­vei for man­ge av ele­ve­ne på Ruse­løk­ka sko­le. Slik håper man vel at den for­svin­ner og går i glem­me­bo­ken, som res­ten av det som ble byg­get tid­li­ge på 80-tallet.

Det fin­nes for­res­ten også en hem­me­lig syk­kel­vei i Motz­feldts gate, umer­ket og fjer­net fra syk­kel­kar­te­ne. Men kom­mu­nen har ennå ikke klart å fjer­ne den, så den lig­ger der fortsatt.

WIMG_6288_DxOFor det var hoved­syk­kel­vei i Ruse­løkk­vei­en, som byrå­det og bysty­ret ende­lig begra­vet da de nok en gang svek syk­lis­te­ne ved å regu­le­re om deler av Ruse­løkk­vei­en til gågate. Poli­ti­ker­ne bruk­te sine egne for­søm­mel­ser som unn­skyld­ning for å fjer­ne det som fak­tisk var blitt byg­get. Byråd Bård Fol­ke Fred­rik­sen gjor­de som ansvar­li­ge poli­ti­ke­re i Oslo har gjort alt for len­ge: Fjer­net det som var, mot å kom­me med luf­ti­ge løf­ter om at det skal bli syk­kel­vei et annet sted en gang i frem­ti­den — en type løf­ter alle som syk­ler har lært at ikke er til å sto­le på.

Den svens­ke akti­vis­ten Joel Emma­nu­el Hägglund, bed­re kjent under nav­net Joe Hill, tenk­te nok ikke på at det var en kom­men­tar til Oslos syk­kel­po­li­tikk, eller man­gel på sådann, da han i 1911 skrev san­gen “The Preacher and the Sla­ve”, med den­ne lin­jen i refren­get: “You get pie in the sky when you die”. Vi som syk­ler får kan­skje en syk­kel­vei i him­me­len når vi dør, om vi kom­mer dit. Noen av oss begyn­ner å kom­me såpass langt opp i åre­ne at det er lite rea­lis­tisk å håpe på at det kom­mer før. Her er san­gen, frem­ført av Cis­co Hous­ton:

(En paren­tes for ner­der: Bob Dylan skrev en gang san­gen “Song to Woody”, som er til Woody Guthrie. En av lin­je­ne lyder: “Here’s to Cis­co and Son­ny and Lead­bel­ly too, and all the good peop­le that tra­velled with you.” Den Cis­co han syn­ger om her er Cis­co Hous­ton.)

Byrå­det og bysty­ret har også i inne­væ­ren­de peri­ode demon­strert at ved­tat­te pla­ner ikker er noe verdt. Da man ved­tok omre­gu­le­ring av C.J. Ham­bros plass sat­te man glatt til side både gate­bruks­pla­nen og hoved­syk­kel­vei­pla­nen, blant annet for å leg­ge bed­re til ret­te for par­ke­ring. Noen alter­na­tiv syk­kel­rute had­de man ikke plan­lagt, selv­føl­ge­lig. For syk­lis­ter prio­ri­te­res bare i fest­ta­ler i Oslo, ikke når det kom­mer til prak­tisk poli­tikk. Pin­lig, Sti­an Ber­ger Røs­land.

Siden pla­nen om et hoved­syk­kel­vei­nett først ble ved­tatt i 1977 har man­ge sto­re sam­ferd­sels­pro­sjek­ter blitt ved­tatt. Akers­hus og Bjør­vi­ka har blitt under­gravd og Eke­berg­åsen gjen­nom­hul­let av tun­ne­ler siden den gang. Det har kos­tet mye pen­ger og det har åpen­bart vært vans­ke­li­ge regu­le­rings­sa­ker — mye vans­ke­li­ge­re enn noen syk­kel­vei­er. Men så len­ge det har vært spørs­mål om å lage nye vei­er for bilis­ter, da har Oslos poli­ti­ke­re vist både evne og vil­je til å gjen­nom­føre pro­sjek­ter. Men syk­lis­ter har man gitt, og gir man fort­satt blaf­fen i. Sti­an Ber­ger Røs­land og de and­re med ansvar for tin­ge­nes bedrø­ve­li­ge til­stand bør erkjen­ne at det er deres egen og deres for­gjen­ge­res man­gel på evne og vil­je til å gjen­nom­føre som har vært pro­ble­met, ikke at det vil­le ha vært så vel­dig vans­ke­lig. Førs­te vil­kår for å løse et pro­blem er å erkjen­ne det. Dere må slut­te med unn­skyld­nin­ger og bortforklaringer.

I dag er sen­trum et pro­blem. Det er snart ikke gater igjen hvor det er mulig å lage en god syk­kel­vei. Etter dagens plan skal den gå i Gren­sen. Men der går trik­ken, og trikke­skin­ner og syk­kel er ingen god kom­bi­na­sjon. Poli­ti­ker­ne har plan­lagt seg selv opp i et hjør­ne og har gjort det svært vans­ke­lig for seg selv og sine plan­leg­ge­re å fin­ne gode løs­nin­ger. En gang gikk trik­ken i Karl Johans gt.

Karl_Johan biler 02(Bil­de fra Oslo­bil­der, lisen­siert under CC 3.0 BY-NC-ND)

I for­bin­del­se med det som fak­tisk ble byg­get av syk­kel­vei­er i Oslo i 1980, ble trik­ken flyt­tet fra Karl Johans gt til Gren­sen, for å gi plass til syk­kel­vei i Karl Johans gt. Det som had­de vært trikke­tra­sé skul­le bli sykkelvei.

Trikk_GrensenEn enkel lær­dom, som både Sti­an Ber­ger Røs­land og Ray­mond Johan­sen bør ta med seg, er det­te: Dere må slut­te å gjen­nom­føre pro­sjek­ter som i prak­sis blok­ke­rer mulig­he­te­ne for gode syk­kel­løs­nin­ger. Nå er det syk­lis­te­nes tur. Glem nye gåga­ter og glem nye kol­lek­tiv­ga­ter før det har blitt byg­get ordent­li­ge syk­kel­vei­er. Det betyr f.eks. at han­dels­stan­dens øns­ker om gågate i Kirkegt, hvor det når er et gans­ke ubru­ke­lig syk­kel­felt, må set­tes på vent til man har fått lagt ordent­lig til ret­te for syk­kel i byen.

I dag går de facto hoved­syk­kel­vei­en rundt Akers­hus og Vippe­tan­gen. Sørg for at det blir til­rette­leg­ging her, og sett alle pla­ner om havne­pro­me­na­de og havne­trikk på vent til det er på plass, hvis det da fort­satt lar seg rea­li­se­re etter at syk­kel­vei­en er byg­get. Hvis poli­ti­ker­ne skal kla­re å behol­de eller gjen­vin­ne noe tro­ver­dig­het, må man begra­ve sin maña­na maña­na-poli­tikk, og ikke fjer­ne det som fak­tisk fin­nes mot ikke tro­ver­di­ge løf­ter om hva som skal kom­me i en fjern og uviss frem­tid. Hvis dere evner å ten­ke frem­over, så sør­ger dere også for at områ­det rundt et nytt regje­rings­kvar­tal blir til­nær­met bil­fritt, men med god til­rette­leg­ging for syklister.

Man ret­ter ikke opp fle­re tiår med for­søm­mel­ser i løpet av et år eller to. Det er noe Ray­mond Johan­sen skal få mer­ke, om Arbei­der­par­ti­et vin­ner val­get til høs­ten. Men det som er vir­ke­lig ille er at man bare fort­set­ter å gjø­re den ene gro­ve fei­len etter den and­re. Bjør­vi­ka er en skan­da­le, og står som et skri­ken­de monu­ment over poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re som ga blaf­fen i syk­lis­ter. Parade­gate? En dag­lig bil­pa­ra­de er det vi har fått. Uan­sett hvem som vin­ner val­get så må en prio­ri­tert opp­ga­ve være å ryd­de opp her og få på plass den syk­kel­vei­en som bur­de vært der fra start, og som regu­le­rings­pla­nen fra 2003 for­ut­set­ter, hvis man skal ha tro­ver­dig­het i noen sykkelsatsing.

Byrå­det sier at man skal sat­se på Hovin­byen. Da er det synd at man har gjort Dag Ham­mer­skjølds vei til et hel­ve­te for syk­lis­ter. Til­ba­ke til tegne­bret­tet og gjør det ordent­lig, enten det blir Sti­an Ber­ger Røs­land eller Ray­mond Johan­sen som får hovedansvaret!

Og man må selv­føl­ge­lig slut­te å gjen­ta den­ne type feil, som betyr at man må avvise Sta­tens veg­ve­sens pla­ner for Stor­o­krys­set.

Det kom­mer til å bli dyrt å ret­te opp de feil som er gjort, og det er også en lær­dom å trek­ke, Sti­an Ber­ger Røs­land: Gjør det ordent­lig fra start, det blir mye bil­li­ge­re enn å ret­te opp fei­le­ne etterpå.

Blir det Ray­mond Johan­sen som får ansva­ret, så har han i alle fall den for­de­len at han kan leg­ge ansva­ret på diver­se Høyre­do­mi­ner­te byråd, og si at det som kos­ter pen­ger er å ret­te opp Høy­res feil. Sti­an Ber­ger Røs­land kan i bes­te fall skyl­de på sine for­gjen­ge­re fra eget parti.

Men vel­dig mye mer kun­ne ha vært gjort, Sti­an Ber­ger Røs­land. Mye kan gjø­res med gans­ke enk­le mid­ler, og det kan gjø­res i god tid før val­get i sep­tem­ber 2015. Det hand­ler om vil­je og om prio­ri­te­ring. Ray­mond Johan­sen har helt rett i at man må fjer­ne gate­par­ke­rings­plas­ser for å fri­gjø­re plass. Det bur­de ha vært gjort for man­ge, man­ge år siden. Men de Høyre­le­de­de byrå­de­ne har i prak­sis all­tid prio­ri­tert bilis­ter og gate­par­ke­ring, frem­for syklsi­ter. Du kan si hva du vil, Sti­an Ber­ger Røs­land, men situa­sjo­nen på bak­ken taler sitt kla­re språk. I sin iver etter å fyl­le opp byen med flest mulig elbi­ler, har det sit­ten­de byrå­det sør­get for å set­te opp lade­sta­sjo­ner for elbi­ler i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Selv i hoved­syk­kel­vei­net­tet er lade­sta­sjo­ner for elbi­ler vik­ti­ge­re en til­rette­leg­ging og frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter i det som påstås å være et hovedsykkelveinett.

WIMG_2860_DxOTid­li­ge­re byråds­le­der Erling Laes utta­lel­ser til Oslo­by 10. sep­tem­ber 2014 er illust­re­ren­de for den mang­len­de sat­sin­gen på syk­kel i den peri­oden han var byrådsleder:

Jeg hus­ker også at det var uenig­het for­di par­ke­rings­plas­ser måt­te tas bort. Da ble den poli­tiske behand­lin­gen mer kre­vende, og plan­leg­gin­gen trakk ut i tid.”

Og byrå­det prio­ri­ter­te selv­sagt par­ke­rings­plas­se­ne. Jeg har opp­sum­mert tid­li­ge­re byråds­le­de­res mang­len­de vil­je til å prio­ri­te­re syk­lis­ter her. Sti­an Ber­ger Røs­land er i ferd med å skri­ve seg inn i den historien.

Byråd Guri Mel­by har sagt at man vil fjer­ne gate­par­ke­ring, og jeg har inn­trykk av at hun da utta­ler seg på veg­ne av byrå­det, ikke bare seg selv. Men hva fan­den nøler dere etter? Noen enk­le prin­sip­per bur­de være enk­le å ved­ta: I gater som inn­går i hove­syk­kel­vei­net­tet skal det ikke være gate­par­ke­ring, ei hel­ler par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­felt (en ubru­ke­lig og far­lig løs­ning som fra­rå­des i Sta­tens veg­ve­sens syk­kel­hånd­bok). Fjern all gate­par­ke­ring i det som dere påstår er hoved­syk­kel­vei mel­lom Frog­ner sta­dion og Slotts­par­ken. Det er et enkelt ved­tak som lett lar seg gjen­nom­føre, selv om dere må være for­be­redt på mye NIM­BY-argu­men­ta­sjon fra bebo­ere som ikke vil mis­te par­ke­rings­plas­se­ne. Hvis du og ditt byråd mener alvor, da er det­te gjen­nom­ført len­ge før kom­mune­val­get høs­ten 2015, Sti­an Ber­ger Røs­land. Syk­kel­felt, slik de lages i dag, er en sub­stan­dard løs­ning som i bes­te fall må betrak­tes som mid­ler­ti­di­ge (nød)løsninger. Fysisk adskilt syk­kel­vei, eller syk­kel­sti etter dansk modell, er den enes­te løs­nin­gen som er akseptabel.

Dram­mens­vei­en og Bygd­øy Allé fra Skøy­en til Sol­li plass. Det er nok av plass til å lage syk­kel­sti. Det enes­te som mang­ler er evne og vil­je til å gjen­nom­føre det­te hos deg og ditt byråd, Sti­an Ber­ger Røs­land. Den plan­lag­te, men ikke byg­de hoved­syk­kel­vei­en fra Sol­li plass ned Ober­va­to­riegt til Ruse­løkk­vei­en er en elen­dig plan. Her er noe byg­get, men byrå­det lar det som fin­nes for­fal­le, anta­ge­lig­vis som et ledd i en hem­me­lig plan for å få det som fak­tisk fin­nes av syk­kel­til­rette­leg­ging til å forsvinne.

Uan­sett hva dere måt­te fin­ne på her, så vil de fles­te som skal syk­le mot sen­trum velge Hen­rik Ibsens gt, og det er bare å gå i gang med å plan­leg­ge og byg­ge. Vi som syk­ler bryr oss ikke om hvor poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re synes at vi bør syk­le, pla­ner som er laget for at syk­ling i minst mulig grad skal for­styr­re bil­tra­fikk og hind­re par­ke­ring. Vi syk­ler der det er best å syk­le, uan­sett hva dere gjør og mener. Det er et spørs­mål om å fjer­ne noen få gate­par­ke­rings­plas­ser og ryd­de litt plass der det er gans­ke dår­lig utfor­me­de trikke­holde­plas­ser. Den enes­te grun­nen til at det­te ikke er gjort for len­ge siden, er at du og dine for­gjen­ge­re har mang­let vil­je og evne til å prio­ri­te­re det­te, Sti­an Ber­ger Røsland.

Løren­vei­en er en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet hvor gate­par­ke­ring har blitt og blir prio­ri­tert. Hvis dere vil, er det ikke vans­ke­lig å gjen­nom­føre det­te, Sti­an Ber­ger Røs­land, og det bør være fer­dig len­ge før val­get i sep­tem­ber. Ikke bør det kos­te sær­lig mye heller.

WIMG_3082Dess­uten bør Bymiljø­eta­ten sen­de ut styr­ker for å fjer­ne bile­ne som par­ke­rer i eller innen­for syk­kel­fel­tet i Løren­vei­en. De står her gans­ke perm­a­nent, og er ikke “skal bare” bilister.

WIMG_0682_DxOLitt ved­li­ke­hold, slik at de i utgangs­punk­tet alt for sma­le syk­kel­fel­te­ne ikke gror helt igjen, vil­le hel­ler ikke vært så dumt.

WIMG_0660_DxOÅke­berg­vei­en, en strek­ning som Bymiljø­eta­ten len­ge har sabo­tert for­di de åpen­bart mener at eta­tens egne vur­de­rin­ger står over poli­tis­ke beslut­nin­ger. Jeg mener å hus­ke at Dags­avi­sen for en tid siden pre­sen­ter­te noen tall som vis­te at det vil bli van­vit­tig dyrt — noe som bare bekref­ter at Nor­ge er ver­dens­mes­ter i å fin­ne dyre løs­nin­ger som gir lite igjen for pen­ge­ne. (Dags­avi­sens artik­ler er ikke til­gjen­ge­lig i digi­tal form mer enn en kort peri­ode, selv for abon­nen­ter. Så jeg fin­ner ikke til­ba­ke til den nå. Og det er ikke verdt å beta­le eks­tra for å få til­gang til deres artik­ler digitalt.)

Akku­rat nå har det kom­met litt snø i Oslo. Hvis dere øns­ker å få tro­ver­dig­het, Sti­an Ber­ger Røs­land, da sør­ger dere for at samt­li­ge syk­kel­felt og sykkle­vei­er er ryd­det for snø i vin­ter — helst som i Køben­havn hvor sykk­le­s­ti­er ryd­des før kjøre­felt. Og vi vil ikke se et enes­te syk­kel­felt som er brukt som snø­de­po­ni — det er en prak­sis som er byrå­dets hån mot byens syk­lis­ter. Sett opp noen “Par­ke­ring for­budt” skilt i noen av de idio­tis­ke par­ke­rings­lom­me­ne dere har laget, og legg snø­en der. Det er enk­le til­tak som kan iverk­set­tes omgående.

Om du og ditt byråd skal ha sjans til å gjen­vin­ne noe av den tap­te tro­ver­dig­he­ten, da må dere bare gå i gang og gjø­re noe, Sti­an Ber­ger Røs­land. Dere har sit­tet så len­ge at dere ikke bare kan kom­me og love hva dere vil gjø­re der­som dere skul­le bli gjen­valgt. Dere må kun­ne vise til opp­nåd­de resul­ta­ter, og dere har dår­lig tid.

Jeg er en utro vel­ger, og det kom­mer til å gå gans­ke lang tid ennå til jeg bestem­mer meg for hvem som skal få min stem­me ved val­get i sep­tem­ber 2015. Til­rette­leg­ging for syk­lis­ter er vik­tig, men slett ikke det enes­te jeg vil leg­ge vekt på.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email