Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring

Bydel Grü­ner­løk­ka vil ha fle­re på to hjul. Det er vik­tig å sat­se på syk­kel på Grü­ner­løk­ka. I den reise­vane­un­der­sø­kel­sen som ble gjort i for­bin­del­se med utar­bei­ding av ny syk­kel­stra­te­gi, var Grü­ner­løk­ka den byde­len med høy­est sykke­lan­del — 15% av rei­se­ne skjer på syk­kel. Her er det også en høy andel kvin­ner som syk­ler. Man må sat­se på de ste­der hvor folk syk­ler, og sat­se på å gjø­re det enda bed­re der. Så får man tro at det vil ha smitteeffekt.

Det er bare 29,7% av hus­stan­de­ne på Grü­ner­løk­ka som dis­po­ne­rer bil, mens 51,1% av fler­per­son­shus­hold­nin­ger med barn dis­po­ne­rer bil. Så til­rette­leg­ging for bil, inkul­dert par­ke­ring på fel­les­area­ler, er en til­rette­leg­ging for et mindre­tall på fler­tal­lets bekostning.

Syk­kel­di­rek­tør Rune Gjøs sier at de skal få man­ge øns­ker opp­fylt, og lis­ter opp røde syk­kel­felt, syk­kel­bok­ser osv.

Men dis­se til­ta­ke­ne blir nær­mest for kos­me­tikk å reg­ne. Man må fore­ta mer grunn­leg­gen­de grep. Og man må ikke minst gjen­nom­føre til­tak som har det kla­re mål å redu­se­re bil­tra­fik­ken — noe som byrdå­et, eller først og fremst Høy­re, ikke har vært vil­lig til å set­te på dags­or­den. I prak­sis betyr det at man må få dår­li­ge­re frem­kom­me­lig­het og fær­re par­ke­rings­mu­lig­he­ter for pri­vat­bi­ler, og ikke minst en høy­ere pris for å kjø­re inn i byen. Til­gjen­ge­lig­het med bil er OK, men ikke fremkommelighet.

Con­ti­nue read­ing Gjør Grü­ner­løk­ka til gang- og syk­kel­prio­ri­tert bydel. Steng områ­det for gjen­nom­kjø­ring