Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring

Bydel Grünerløkka vil ha flere på to hjul. Det er viktig å satse på sykkel på Grünerløkka. I den reisevaneundersøkelsen som ble gjort i forbindelse med utarbeiding av ny sykkelstrategi, var Grünerløkka den bydelen med høyest sykkelandel – 15% av reisene skjer på sykkel. Her er det også en høy andel kvinner som sykler. Man må satse på de steder hvor folk sykler, og satse på å gjøre det enda bedre der. Så får man tro at det vil ha smitteeffekt.

Det er bare 29,7% av husstandene på Grünerløkka som disponerer bil, mens 51,1% av flerpersonshusholdninger med barn disponerer bil. Så tilrettelegging for bil, inkuldert parkering på fellesarealer, er en tilrettelegging for et mindretall på flertallets bekostning.

Sykkeldirektør Rune Gjøs sier at de skal få mange ønsker oppfylt, og lister opp røde sykkelfelt, sykkelbokser osv.

Men disse tiltakene blir nærmest for kosmetikk å regne. Man må foreta mer grunnleggende grep. Og man må ikke minst gjennomføre tiltak som har det klare mål å redusere biltrafikken — noe som byrdået, eller først og fremst Høyre, ikke har vært villig til å sette på dagsorden. I praksis betyr det at man må få dårligere fremkommelighet og færre parkeringsmuligheter for privatbiler, og ikke minst en høyere pris for å kjøre inn i byen. Tilgjengelighet med bil er OK, men ikke fremkommelighet.

Continue reading Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring