Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring

Bydel Grü­ner­løk­ka vil ha fle­re på to hjul. Det er vik­tig å sat­se på syk­kel på Grü­ner­løk­ka. I den reise­vane­un­der­sø­kel­sen som ble gjort i for­bin­del­se med utar­bei­ding av ny syk­kel­stra­te­gi, var Grü­ner­løk­ka den byde­len med høy­est sykke­lan­del — 15% av rei­se­ne skjer på syk­kel. Her er det også en høy andel kvin­ner som syk­ler. Man må sat­se på de ste­der hvor folk syk­ler, og sat­se på å gjø­re det enda bed­re der. Så får man tro at det vil ha smitteeffekt.

Det er bare 29,7% av hus­stan­de­ne på Grü­ner­løk­ka som dis­po­ne­rer bil, mens 51,1% av fler­per­son­shus­hold­nin­ger med barn dis­po­ne­rer bil. Så til­rette­leg­ging for bil, inkul­dert par­ke­ring på fel­les­area­ler, er en til­rette­leg­ging for et mindre­tall på fler­tal­lets bekostning.

Syk­kel­di­rek­tør Rune Gjøs sier at de skal få man­ge øns­ker opp­fylt, og lis­ter opp røde syk­kel­felt, syk­kel­bok­ser osv.

Men dis­se til­ta­ke­ne blir nær­mest for kos­me­tikk å reg­ne. Man må fore­ta mer grunn­leg­gen­de grep. Og man må ikke minst gjen­nom­føre til­tak som har det kla­re mål å redu­se­re bil­tra­fik­ken — noe som byrdå­et, eller først og fremst Høy­re, ikke har vært vil­lig til å set­te på dags­or­den. I prak­sis betyr det at man må få dår­li­ge­re frem­kom­me­lig­het og fær­re par­ke­rings­mu­lig­he­ter for pri­vat­bi­ler, og ikke minst en høy­ere pris for å kjø­re inn i byen. Til­gjen­ge­lig­het med bil er OK, men ikke fremkommelighet.

Et fun­da­men­talt pro­blem i Oslos tra­fikk­re­gu­le­ring er at det i alt for stor grad til­la­tes gjen­nom­kjø­ring med bil i områ­der hvor det­te ikke bur­de vært til­latt. Jeg har tid­li­ge­re tatt til orde for å sten­ge sen­trum for gjen­nom­kjø­ring, hvor mye kan opp­nås ved å sten­ge Råd­hus­gt mel­lom Akers­gt og Råd­hus­plas­sen.

Grü­ner­løk­ka er et områ­de som bør slip­pe gjen­nom­kjø­ring. Det områ­det som er avgren­set på kar­tet bør være fritt for gjen­nom­kjø­ring med bil.

GrunerløkkaHove­gre­pet må være å sten­ge Tof­tes gt for gjen­nom­kjø­ring. Tof­tes gate er i dag for en stor del en utri­ve­lig gate med gjen­nom­kjø­ring, for sma­le syk­kel­felt og de far­li­ge par­ke­rings­plas­se­ne på inn­si­den av syk­kel­fel­te­ne. Dis­se par­ke­rings­plas­se­ne er res­ter fra da Høy­re styr­te byen sam­men med sin onde fet­ter FrP.

WIMG_3088_DxOSom enhver ser, så har stri­pen som skil­ler syk­kel­fel­tet og kjøre­fel­tet ikke den magis­ke beskyt­tel­ses­ef­fek­ten som Arbei­der­par­ti­et, SV og Sen­ter­par­ti­et trod­de da de i Stor­tin­get stem­te i mot å kre­ve end­rin­ger av tra­fikk­reg­le­ne for å gi bed­re for­hold for syk­lis­ter. Ved nes­te stor­tings­valg er det verdt å hus­ke at noe av det ver­ste som kan skje syk­lis­ter gene­relt og syk­lis­ter i Oslo spe­si­elt, er en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra Senterpartiet.

WIMG_3116_DxOTof­tes gt lig­ger meget godt til ret­te for å være en av de førs­te gate­ne hvor man lager syk­kel­bane, som fore­slått i syk­kel­stra­te­gi­en. Stra­te­gi­en er lite kon­kret når det gjel­der bred­de. Men lager man syk­kel­ba­ner som til­sva­rer dans­ke syk­kel­sti­er, må dis­se ha til­strek­ke­lig bred­de — i prak­sis minst 2,5 meter. Det må være plass til å syk­le for­bi and­re syk­lis­ter i syk­kel­fel­tet, som er en av nøk­le­ne til gans­ke kon­flikt­fri syk­ling i Køben­havn.

Det er verdt å peke på at det som ble plan­lagt og byg­get på begyn­nel­sen av 1980-tal­let på man­ge måter var gans­ke frem­tidret­tet, som sepa­ra­te syk­kel­vei­er med even­tu­ell gate­par­ke­ring på utsi­den av syk­kel­vei­en. Men som så man­ge and­re ste­der, har Oslo kom­mu­ne latt det­te for­fal­le, slik at løs­nin­ge­ne ikke fun­ge­rer i dag. En slik syk­kel­vei er for smal til å være hoved­syk­kel­vei, men helt OK som lokal­vei­er på Grü­ner­løk­ka og and­re ste­der. Slik skul­le Thor­vald Mey­ers gt se ut etter den pla­nen, og nes­ten slik ble den også byg­get — før poli­ti­ker­ne lot for­fal­let set­te inn.

Thv Meyers gt 1981-planMen som vi ser i dag, mang­ler trær­ne slik at bilis­ter i alt for stor grad par­ke­rer i syk­kel­vei­en. Når butik­ker og café­er dess­uten flyt­ter mye av virk­som­he­ten ut på for­tau­et, pres­ses fot­gjen­ger­ne ut i syk­kel­vei­en. Slik sør­ger man for å sabo­te­re syk­lis­te­ne, og hele løs­nin­gen forfaller.

WIMG_3132_DxODet er sam­me frem­gangs­måte poli­ti­ker­ne benyt­tet for å fjer­ne syk­kel­vei­en i Ruse­løkk­vei­en, før de til slutt fjer­net syk­kel­vei­en fra regu­le­rings­pla­nen. Skal noe fjer­nes her, Guri Mel­by, er det par­ke­rings­plas­se­ne. Og det må være nok plass til fot­gjen­ger­ne på for­tau­et. I and­re byer får man til slikt. Hva er galt med de som sty­rer Oslo, som ikke kla­rer det?

Det er menings­løst at bilis­ter som skal fra sen­trum i ret­ning Storo eller omvendt, skal kun­ne kjø­re gjen­nom Grü­ner­løk­ka.  Det bør kun­ne gjø­res med en laby­rint av enveis­kjø­rin­ger som gjør det i bes­te fall vans­ke­lig og uhen­sikts­mes­sig å kjø­re gjen­nom Grü­ner­løk­ka, selv­føl­ge­lig slik at gate­ne ikke er enveis­kjør­te for syklsi­ter. Fra 1.1.2015 har poli­ti­et ikke len­ger skilt­myn­dig­het i Oslo, så da er det slutt på at poli­ti­et sabo­te­rer gode sykkelløsninger.

Jeg skal ikke påta meg å teg­ne kar­tet for hvor­dan gate­ne bør regu­le­res for å rea­li­se­re det­te. Men gjør man Tof­tes gt enveis­kjørt nord­over fra Scous plass til Schleppeg­rells gate, og enveis­kjørt sør­over fra San­nergt til Schleppeg­rells gate, da har man en god begyn­nel­se. Så må man regu­le­re and­re gater slik at dis­se ikke kan tas i bruk som alter­na­ti­ve snik­gjen­nom­kjø­rings­ru­ter for bilis­ter langs nord-sør aksen.

Får man sanert bil­tra­fik­ken bør det også bli bed­re frem­kom­me­lig­het for trik­ken, slik at den­ne blir mer attrak­tiv. Det er menings­løst at trik­ken skal bli stå­en­de fast i en kø av biler som ikke bur­de vært der.

Den­ne situa­sjo­nen, illust­rert med bil­der som jeg har lånt fra trikke­fø­rer Mads Wam Schnei­der, bør bli his­to­rie så fort som mulig. Til­ta­ket er å fjer­ne bilene.

Toftesgt_MWSDet vil kan­skje en stund føre til mer bil­tra­fikk i bl.a. Maridalsveien/Uelandsgate og Wal­de­mar Thra­nes gt/Sannergata. Men her får man ha is i magen og snu det døve øret til bilis­ter som kla­ger. Pro­ble­met er ikke for liten vei­ka­pa­si­tet, men for man­ge biler.  Blir det mind­re attrak­tivt å kjø­re bil, da vil fær­re vel­ge bilen.

Grü­ner­løk­ka lig­ger så nær sen­trum at det er grunn til å tro at det er mye frem­med­par­ke­ring her: Bilis­ter som skal til sen­trum, men som for­sø­ker å fin­ne en (for­trinns­vis gra­tis) par­ke­rings­plass på Grü­ner­løk­ka. Men jeg har ald­ri sett noen tall som viser hvor stor del av area­let som bru­kes til frem­med­par­ke­ring. Jeg har hel­ler ikke sett tall som viser hvor stor andel av beboer­ne på Grü­ner­løk­ka som har bil.

Det­te er et pro­blem som et godt styk­ke på vei kan løses ved beboer­par­ke­ring, selv om også det bare må anses for en over­gangs­ord­ning. Gate­area­let er for ver­di­fullt til at man skal kun­ne bru­ke det til hen­set­ting av biler. Og beboer­par­ke­ring bør ikke bety at noen utvalg­te får par­ke­re gra­tis på fel­les­area­let. Det fin­nes ikke gra­tis par­ke­ring. Noen beta­ler for par­ke­rin­gen, og alt for ofte er det fel­les­ska­pet som beta­ler for de som base­rer seg på å ha bilen par­kert på gaten. Man skal beta­le det en par­ke­rings­plass kos­ter, og mel­din­gen fra poli­ti­ker­ne bør være den­ne: Hvis du skal ha bil, da må du også sør­ge for et sted å par­ke­re den­ne bilen — og du må beta­le for par­ke­rin­gen selv.

Fjer­ning av gjen­nom­kjø­rin­gen over Grü­ner­løk­ka kan bare ha posi­tiv effekt for de som bor der og ellers fer­des der. Ingen kan øns­ke seg en lang bil­kø gjen­nom områ­det. Biler ska­per ikke liv i byen. Det vil fort­satt kun­ne være mulig å kom­me til de fles­te ste­der med bil, og par­ke­rings­for­hol­de­ne vil bed­res om man blir kvitt fremmedparkeringen.

Det er mulig at han­dels­stan­den på Grü­ner­løk­ka er litt mind­re bak­stre­versk enn den er i and­re deler av byen — jeg vet ikke. Men man må være for­be­redt på det sed­van­li­ge gråte­ko­ret fra gård­ei­ere og han­delstand som fel­ler sine kro­ko­dille­tå­rer over tapet av par­ke­ring og at det kan­skje blir blir fær­re kun­der som kom­mer i bil. Kun­der som kom­mer til fots, pr syk­kel eller med kol­lek­tiv­tra­fikk er mye mind­re verdt i han­delstan­dens øyne, enn de som kom­mer med bil. Man må bare for­be­re­de seg på å igno­re­re dem, og vise til resul­ta­te­ne fra Torggt. Grü­ner­løk­ka må antas å være det områ­det i Oslo hvor nærings­li­vet vil mer­ke ster­kest gevinst av en sane­ring av bil­tra­fik­ken, og bed­re til­rette­leg­ging for gåen­de og syk­len­de. Har poli­ti­ker­ne mot til å gjø­re det­te her, vil det kun­ne bli refe­ranse­om­rå­det for sene­re tra­fikk­sa­ne­rin­ger i and­re bydeler.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email