Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Thor Olsens gt går mel­lom Fre­dens­borg­vei­en og krys­set Ulle­våls­vei­en / Akers­gt. Det var her jeg førs­te gang støt­te på Oslo­po­li­ti­ker­nes new­speak “miljø­gate”. Det var her vi lær­te at “miljø­gate” på oslo­po­li­ti­kersk betyr vei med gjen­nom­kjø­ring, noen trær, pyn­te­de (og der­med eks­tra dyre) par­ke­rings­plas­ser og null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det var etter å ha sett hva resul­ta­tet ble i den­ne “miljø­ga­ten” at mitt “over­vå­kings­sys­tem” ble pro­gram­mert til å gi alarm hver gang ordet “miljø­gate”, eller orde­ne “miljø­kva­li­tet” duk­ker opp i for­bin­del­se med vei­pro­sjek­ter i Oslo.

For å bed­re for­hol­de­ne i Thor Olsens gt og begren­se gjen­nom­kjø­rin­gen, fore­slo Veg­ve­se­net, som da var fag­etat, i 1995 å sten­ge gaten for gjen­nom­kjø­ring. Men bystyre­fler­tal­let gikk mot fag­eta­ten og vil­le ikke sten­ge. 1995 var det året AP/SV + Rødt tap­te fler­tal­let i Oslo til H + FrP. Om den­ne saken ble avgjort før eller etter det­te val­get, vet jeg ikke. Så jeg vet ikke hvem som utgjor­de fler­tal­let den gan­gen. 19–20 år etter bør det uan­sett være på tide å ret­te opp den feilen.

Par­ke­rings­lom­mer, med bro­sten og noen spred­te trær mel­lom par­ke­rings­plas­se­ne, det har man fun­net plass til. Eks­tra dyre par­ke­rings­plas­ser og en hånd­full trær gir gate­ne “miljø­kva­li­tet” og gjør at det i Oslo­po­li­ti­ker­nes nyta­le kal­les “miljø­ga­ter”. Syk­lis­ter prio­ri­te­res bare i fest­ta­ler, ikke i prak­tisk poli­tikk. Så noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, det har man ikke fun­net plass til. Etter at de hel­li­ge bile­ne had­de fått sitt, var det vil ikke plass igjen — slik at oslo­po­lit­ke­re kan fort­set­te med tull­pra­tet sitt om “tran­ge gater”.

WIMG_4361_DxOEn gang var det­te en gans­ke prak­tisk rute, sett med bili­støy­ne. Jeg har kjørt den man­ge gan­ger selv, f.eks. for å fort­set­te St. Olavs gt inn mot sen­trum, alter­na­tivt ned Akers­gt mot den delen  av sen­trum. Men St Olavs gt er nå enveis­kjørt slik at man ikke kan fort­set­te den vei­en. Og uan­sett er at både St. Olavs gt og Uni­ver­si­tets­gt stengt ved Pile­stre­det, så det er ikke noe poeng å kjø­re mot­satt vei hel­ler. Akers­gt er stengt ved Ham­mers­borg­tun­ne­len, og lite tyder på at det igjen blir gjen­nom­kjø­ring med bil gjen­nom regje­rings­kvar­ta­let. At man kan kjø­re Fre­dens­borg­vei­en om man vil svin­ge inn Grubbe­gt er hel­ler ikke noe poeng, siden Grubbe­gt er stengt. Hele tra­fikka­ba­len må leg­ges på nytt når det skal byg­ges nytt regjeringskvartal.

Kom­mer man inn mot sen­trum i Thor Olsens gt kan man kjø­re ned til Ham­mers­borg­tun­ne­len, man kan kjø­re en omvei ned til Ring 1 (Pile­stre­det), som uan­sett er den vei­en som kom­mer gjen­nom Ham­mers­borg­tun­ne­len. Og man kan kjø­re langs Vår frel­sers grav­lund til man kom­mer opp til Wal­de­mar Thra­nes gt. Selv om man skul­le øns­ke å leg­ge til ret­te for å kjø­re bil inn til sen­trum (noe man ikke bør gjø­re), så har vei­en gjen­nom Fre­dens­borg­vei­en og Thor Olsens gt ingen betyd­ning. Man hav­ner bare inn i en tra­fikk­mes­sig bakevje.

I dag frem­står det som full­sten­dig menings­løst å la Thor Olsens gt være gjen­nom­kjø­rings­vei for biler. Det den­ne byen vir­ke­lig mang­ler, er gode syk­kel­for­bin­del­ser mel­lom øst og vest. Bjør­vi­ka er en mulig­het som Sta­tens veg­ve­sen har øde­lagt, og det går nok noen år før man får ret­tet opp de fei­le­ne man har gjort der.

Torggt er ikke så verst, og man kan i det mins­te krys­se Akers­el­ven i fort­set­tel­sen av den­ne, selv om vei­en vide­re der­fra ikke er stort å skry­te av. Kan­skje kom­mer det noe langs Ring 2, det har i alle fall blitt lovet. Ellers må man opp til Nyda­len og Ring 3 for å fin­ne øst/vest-for­bin­del­ser som i alle fall i noen grad er til­rette­lagt for syk­ling. Det er for dår­lig. Det er et åpne­bart behov for bed­re for­bin­del­se mel­lom Grü­ner­løk­ka og and­re deler av ind­re Oslo øst og sentrum.

Syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re må prio­ri­te­res. Det må fin­nes en løs­ning for vare­le­ve­ring, men det kan ikke være gateparkering.

Lin­jen Nord­regt — Fre­dens­borg­vei­en — Thor Olsens gt og vide­re St Olavs gate og Uni­ver­si­tets­gt vil gi en fin for­bin­del­se mel­lom Grü­ner­løk­ka og sen­trum vest. I sen­trum må det også ryd­des opp, slik at den­ne lin­jen kob­les sam­men med det som må kom­me over Råd­hus­plas­sen. Man må også få ryd­det opp i Akers­gata, slik at det kan bli en god syk­kel­for­bin­del­se fra VG-huset til Kon­tra­skjæ­ret. Det får være gren­ser for hvor len­ge Anders Behring Brei­vik skal få leg­ge pre­mis­se­ne for byutviklingen.

Nord­regt gir god for­bin­del­se for å fort­set­te mot Sofien­berg, Tøy­en m.m. Så den­ne lin­jen kan bety gans­ke mye. Grü­ner­løk­ka er i dag den byde­len som har størst sykke­lan­del. En bed­re for­bin­del­se mot sen­trum kan bidra til å gjø­re den enda bedre.

Vi ser alt for ofte at nærings­dri­ven­de som hol­der til langs en vei­strek­ning pro­te­ste­rer mot til­rette­leg­ging for syk­kel. Han­delstan­den og gård­ei­er­ne hen­ger fast i 60-tal­lets tro på at biler er byens frel­se og at man må kun­ne kjø­re bil og par­ke­re over alt, og sli­ter med bak­ru­sen hvor man tvi­hol­der på drøm­men om at kun­de­ne vil nok kom­me kjø­ren­de til­ba­ke om det bare blir enda fler par­ke­rings­plas­ser i byen. Som om de tror at folk kom­mer til byen for å opp­le­ve par­ke­rings­plas­ser. Langs den lin­jen som omta­les her, fin­ner vi blant annet dis­se virksomhetene:

WIMG_6112_DxOOslove­lo sel­ger gam­le og nye syk­ler, syk­kel­de­ler, til­byr kurs i å mek­ke syk­kel, plass i syk­kel­verk­sted hvor folk selv kan fik­se sine syk­ler, og har som mål å bidra til syk­kel­kul­tu­ren i Oslo. De hol­der til i Nord­regt, og vil nok mer enn gjer­ne hil­se vel­kom­men en bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling både i Nord­re gt og and­re ste­der i byen.

WIMG_6138_DxOWIMG_3068_DxODap­per har den noe spe­si­el­le kom­bi­na­sjo­nen av syk­ler og bar­be­ring. Butik­ken lig­ger til Nord­regt. Rundt hjør­net, i Mark­vei­en, har de verk­sted og syk­kel­ut­salg. De sel­ger sær­lig klas­sis­ke bysyk­ler, sli­ke som man gjer­ne ser i mer syk­kel­venn­li­ge byer enn Oslo, men som vi hel­dig­vis begyn­ner å se fle­re av her også. Og de har noen klas­sis­ke racermodeller.

Å kal­le et syk­kel­verk­sted for “Kran­ken­haus” er et til­nær­met geni­alt navnevalg.

Dap­per kon­kur­re­rer ikke om å ha de bil­ligs­te syk­le­ne. Men vil du ha en kva­li­tets­syk­kel med stil og per­son­lig­het, da er det­te et sted å gå. Og siden syk­le­ne kom­mer med det utsty­ret man må ha, men som ofte sel­ges som til­leggs­ut­styr når man kjø­per and­re syk­ler, blir ikke pris­dif­fe­ran­sen så stor som annon­sert pris kan gi inn­trykk av.

WIMG_3077_DxOOm jeg har for­stått det rett, er Chris­tia­nia Syk­kel­verk­sted en slags videre­fø­ring av Glåm­dal syk­kel­verk­sted. Inne­ha­ve­ren, Jan Erik Gus­tav­sen, var tid­li­ge­re meka­ni­ker for syk­kel­la­get Glåm­dal, men Chris­tia­nia Syk­kel­verk­sted har ingen direk­te til­knyt­ning til Glåm­dal sykkelklubb.

WIMG_3021_DxOJeg tror ikke noen av dis­se vil pro­te­ste­re mot bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling, og at gjen­nom­kjø­ren­de bilis­ter og par­ke­rings­plas­ser i gaten blir borte.

Inne­ha­ve­ren av Chris­tia­nia Syk­kel­verk­sted, Jan Erik Gus­tav­sen, sier i boken “Mitt Oslo”:

Sjap­pa åpnet jeg her for­di det var så bra gjen­nom­strøm­ning ned til sen­trum, og mye hyg­ge­li­ge folk.”

Det var nep­pe gjen­nom­strøm­nin­gen av biler han tenk­te på. Det er vel hel­ler ikke de som kjø­rer for­bi i bil han sik­ter til som “mye hyg­ge­li­ge folk”.

Det er nep­pe til­fel­dig at virk­som­he­ter som Oslove­lo, Dap­per og Chris­tia­nia Syk­kel­verk­sted har etab­lert seg langs den trasé­en som omta­les her. De har plas­sert seg langs det som peker seg ut som en åpen­bar syk­kel­tra­sé fra Grü­ner­løk­ka mot sen­trum. Det enes­te som mang­ler er at byens poli­ti­ke­re tar til for­nuft og sør­ger for at det­te blir en god syk­kel­rute, med god til­rette­leg­ging og langt mind­re bil­tra­fikk enn i dag.

I EU er det skapt 650.000 syk­kel­re­la­ter­te arbeids­plas­ser. Noe tall for Nor­ge og Oslo har jeg ikke, og de fin­nes sik­kert hel­ler ikke. Sta­ti­stikk for­tel­ler gjer­ne om hvor­dan til­stan­den var, ikke hvor­dan den er. Ikke bare for­di det nød­ven­dig­vis må være his­to­ris­ke tall som sta­ti­stik­ken viser, selv om det kan være den helt nære his­to­rie. Men det tar ofte for lang tid før de som lager sta­ti­stik­ker begyn­ner å hen­te inn tall som reflek­te­rer nyere trender.

Men skal den­ne type virk­som­he­ter øke og det skal bli fle­re arbeids­plas­ser i den­ne sek­to­ren, må mar­ke­det utvik­les. Det leg­ges til ret­te for at folk sykler.

Og bare for å under­stre­ke det selv­sag­te: Dis­se virk­som­he­te­ne og arbeids­plas­se­ne er minst like vik­ti­ge og ver­di­ful­le, og langt mer frem­tids­ret­tet enn bloms­ter­bu­tik­ker som sat­ser på å sel­ge bloms­ter til folk som par­ke­rer bile­ne sine i The­re­ses gate.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email