Shared space

En del plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re har for­els­ket seg i kon­sep­tet “shared space” i byplan­leg­gin­gen. Tan­ken er at om man fjer­ner all opp­mer­king som skil­ler uli­ke tra­fikkan­ter, så vil tra­fikkan­te­ne til­pas­se seg hver­and­re i en slags har­mo­nisk samhandling.

Det fin­nes alt for mye shared space i Nor­ge. Enhver lande­vei uten for­tau eller annen til­rette­leg­ging for gåen­de, og uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, er “shared space”. Det er ikke mye har­mo­nisk sam­hand­ling å se på sli­ke vei­er. Det er vel sli­ke ste­der det er far­ligst å fer­des for myke trafikkanter.

Con­ti­nue read­ing Shared space

Ytringsfrihet og krenkelser

[Jeg send­te den­ne til Aften­pos­ten, men de vil­le ikke bru­ke plass på den, så der­for kom­mer den her i stedet.]

Ytrings­fri­het er en grunn­leg­gen­de ver­di og rett i et demo­kra­tisk sam­funn. Ytrings­fri­he­ten er ikke abso­lutt, slik fle­re poli­ti­ke­re i dag fin­ner det oppor­tunt å påstå. Men begrens­nin­ge­ne skal være ”nød­ven­di­ge i et demo­kra­tisk sam­funn”, som det heter i Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nens artik­kel 10.

Ret­ten til å kren­ke er en vik­tig del av ytrings­fri­he­ten, selv om den hel­ler ikke er abso­lutt. Men at ret­ten er vik­tig, betyr ikke at det er vik­tig at noen kren­kes. Gra­den av ytrings­fri­het måles ikke i hvor man­ge som vil kren­ke mus­li­mer eller and­re. Ret­ten til å kren­ke er vik­tig for­di kri­tikk lett kan bli omde­fi­nert til kren­kel­ser av de som ikke liker den. Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på at kri­ti­ke­re har blitt for­fulgt og dømt for­di de angi­ve­lig har kren­ket stats­over­ho­der, reli­gion og reli­giø­se leder­skik­kel­ser, osv. Det er den­ne ret­ten til kri­tikk som er vik­tig, og da får vi ta kren­kel­se­ne med på kjøpet.

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­het og kren­kel­ser

Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister

Oslo Høy­re har lagt fram utkast til kom­mune­valg­pro­gram for peri­oden 2015–2019. Jeg har begren­set meg til å lese det som er rele­vant for syk­lis­ter som syk­lis­ter. Det vil si det som gjel­der samferdsel.

For å hop­pe til kon­klu­sjo­nen, som jeg også har satt i over­skrif­ten: Høy­re er fort­satt ikke et par­ti for syk­lis­ter. Begrun­nel­sen for hvor­for jeg mener det, kom­mer nedenfor.

Oslo har vært domi­ne­ren­de i Oslo­po­li­tik­ken de sis­te 50 åre­ne. I de snart 30 åre­ne Oslo har hatt et byråd, har Høy­re hatt byråds­le­der nes­ten hele tiden, bort­sett fra en peri­ode på fem år på 1990-tal­let. Høy­re har der­for hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes elen­di­ge til­stand når det gjel­der syk­kel­for­hold i Oslo. Det er mot det­te bak­tep­pet vi må lese Høy­res pro­gram­ut­kast. Høy­re er i den sam­me situa­sjo­nen som den såkalt “rød-grøn­ne” regje­rin­gen var i, etter val­get i 2013: Alle løf­ter om hva man vil gjø­re, kan pare­res med at det­te har dere len­ge vært i posi­sjon til å gjø­re, så hvor­for er det ikke gjort før?

Con­ti­nue read­ing Høy­re er fort­satt ikke et par­ti for syk­lis­ter

Ytringsfrihetshyklerne i FrP

Det er litt vans­ke­lig å si at Siv Jen­sen er høy og mørk. Og hun er i alle fall ikke Char­lie. Men hun prø­ver i alle fall å være høy og mørk når hun sier at Ytrings­fri­he­ten er abso­lutt. Men Siv Jen­sen og FrP er opport­u­nis­ter, som de all­tid har vært, og prø­ver å skå­re noen bil­li­ge poen­ger ved å kri­ti­se­re Jonas Gahr Stø­re. Jonas Gahr Stø­re kun­ne med for­del ha uttrykt seg tyde­li­ge­re. Han begyn­ner å lig­ne mer og mer på Gro Har­lem Brundt­land når han vik­ler seg inn i sta­dig fler inn­skut­te biset­nin­ger. Men i dag å gå hardt ut mot noe Jonas Gahr Stø­re sa i 2006, det blir bare dumt. Men å opp­tre og utta­le seg dumt, er også helt i FrPs tradisjon.

Nå kan det se ut som om Siv Jen­sen mener at ytrings­fri­het bare drei­er seg om ret­ten til å kom­me med blas­fe­mis­ke ytrin­ger, for­trinns­vis mot Islam. Når det gjel­der ytrin­ger som mus­li­mer opp­fat­ter som blas­fe­mis­ke, kan det se ut som om hun mener det ikke bare er en rett, men også en plikt å kom­me med blas­fe­mis­ke ytringer.

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­hets­hyk­ler­ne i FrP

Skal dere ødelegge en av de få fungerende sykkelruter i sentrum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ?

Akers­hus­kaia er deler av vei­en gravd opp. Det er satt opp noen infor­ma­sjons­ban­ne­re. Som van­lig er de lite infor­ma­ti­ve. Og jeg kla­rer ikke så se en enes­te syk­kel på noen av illustrasjonsbildene.

WIMG_9617_DxOSlikt gjør meg bekym­ret. Vei­en rundt Akers­hus­kaia og Vippe­tan­gen er de facto hoved­syk­kel­vei mel­lom kata­strofe­om­rå­de Råd­hus­plas­sen og kata­strofe­om­rå­de Bjør­vi­ka. WIMG_3233_DxO Con­ti­nue read­ing Skal dere øde­leg­ge en av de få fun­ge­ren­de syk­kel­ru­ter i sen­trum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ?

Charlie og opphavsretten — bruk av (andres) bilder i nyhetsdekning

Etter dra­pe­ne på med­ar­bei­de­re i det frans­ke tids­skrif­tet Char­lie Hebdo, har man­ge av bladets bil­der blitt gjen­gitt i media ver­den over.  Jeg har selv brukt et par teg­nin­ger fra Char­lie Hebdo, og noen and­re teg­nin­ger, i min kom­men­tar Char­lie og oss and­re.

Char­lie Hebdo-saken er først og fremst en sak om ytrings­fri­het. Tar vi med ter­ror­ak­sjo­nen mot det jødis­ke super­mar­ke­det i Paris, blir det også en sak om anti­se­mit­tis­me. Det­te er det viktigste.

Men jeg lar sjel­den mulig­he­ten til å kom­men­te­re noen opp­havs­retts­spørs­mål med utgangs­punkt i aktu­el­le saker gå fra meg. Der­for spørs­må­let: Kan vi nå fritt gjen­gi teg­nin­ger fra Char­lie Hebdoe (og and­re pub­li­ka­sjo­ner)? De spres over hele ver­den, men jeg begren­ser meg til det som gjel­der i Norge.

Con­ti­nue read­ing Char­lie og opp­havs­ret­ten — bruk av (and­res) bil­der i nyhets­dek­ning

Charlie og oss andre

Charlie_Hebdo_Tout_est_pardonnéJeg er ikke Char­lie. Jeg mang­ler det mot som redak­sjo­nen og teg­ner­ne i Char­lie Hebdo har vist. Jeg er ikke så redd for å si hva jeg mener, ei hel­ler for å pro­vo­se­re om jeg fin­ner det hen­sikts­mes­sig. Men jeg er nok ikke vil­lig til å risi­ke­re livet for det. “Det er bed­re å dø stå­en­de enn å leve på knær­ne”, skal en av fol­ke­ne i Char­lie Hebdo ha sagt (jeg hus­ker ikke hvem av dem). Dess­uten er jeg en dår­lig tegner.

Jeg ser hel­ler ingen grunn til å pro­vo­se­re bare for å pro­vo­se­re. Men selv om jeg ikke vel­ger den for­men, så har and­re full rett til å gjø­re det. Jeg har lest Char­lie Hebdo fra tid til annen, men ikke jevn­lig. Bladet er ikke helt min stil. Men som en slags soli­da­ri­tets­hand­ling har jeg nå teg­net abon­ne­ment på Char­lie Hebdo.

Con­ti­nue read­ing Char­lie og oss and­re

Idiotløsninger i Kirkeveien

Oslo kan by på man­ge idio­tis­ke tra­fikk­løs­nin­ger. Å kåre den dum­mes­te vil være umu­lig.. Det er for man­ge kan­di­da­ter og kon­kur­ran­sen vil­le bli for hard. Men Kirke­vei­en mel­lom Mid­delt­huns gt og Sørkedalsveien/Majorstuveien vil­le ha vært en finalekandidat.

Oslo har som kjent i alt for man­ge år vært styrt av poli­ti­ke­re for hvem bilen er hel­lig, og som har ment at noe av det vik­tigs­te man kan bru­ke fel­les­are­al til, er par­ke­ring av biler. Deres kjær­lig­het til bilen og til­be­del­se gjen­nom å til­by bilis­te­ne par­ke­rings­plas­ser har vært en av de vik­tigs­te hind­rin­ge­ne mot å rea­li­se­re den len­ge resir­ku­ler­te, men ald­ri rea­li­ser­te hovedsykkelveiplanen.

Con­ti­nue read­ing Idiot­løs­nin­ger i Kirke­vei­en

Holmenkollbakken er ikke beskyttet

Audi har laget en rekla­me hvor de har brukt et mani­pu­lert bil­de av Hol­men­koll­bak­ken. “De har ingen rett til å mis­bru­ke «Kol­len» slik”, sier Steinar Eid­a­ker i Ski­for­enin­gen til NRK.no, og vi kan lure på med hvil­ken rett han sier det, eller mer pre­sist: Hva slags rett han mener å påbe­ro­pe seg. Eid­a­ker sier også følgende:

Det­te er vel­dig spe­si­elt. Selv om de er offi­si­ell FIS-spon­sor har de ingen rett til å mis­bru­ke «Kol­len» slik.”

Det er helt greit at Ski­for­enin­gen ikke liker det­te. Vi står alle fritt til å like og mis­li­ke hva vi vil. Audi leg­ger seg lang­fla­te, kan vi lese, noe det ikke er noen grunn til at de skal gjøre.

Con­ti­nue read­ing Hol­men­koll­bak­ken er ikke beskyt­tet

NHO og Kristin Skogen Lund har glemt sykkel

NHO-sjef Kris­tin Sko­gen Lund har skre­vet kro­nik­ken Fem grep for en utslipps­fri trans­port­sek­tor. De fem gre­pe­ne er:

  • Gjen­nom­før kol­lek­tiv­løf­tet nå
  • Bygg smar­te­re og tettere
  • Bruk mar­keds­in­sen­ti­ve­ne
  • Grøn­ne innkjøp
  • God­set må på skinner

Jeg er enig i det mes­te. Men det mang­ler i alle fall et sjet­te grep: Legg til ret­te for syk­ling. Alt som sies om syk­ling er det­te, under punk­tet om å gjen­nom­føre kollektivløftet:

Et bære­kraf­tig sam­funn kre­ver at kol­lek­tiv­trans­por­ten – sam­men med syk­kel og gan­ge – tar frem­ti­dig vekst i per­son­rei­ser i byområdene.”

Man man ikke si at det er en sær­lig offen­siv utta­lel­se. Det står ikke noe om hva NHO mener må gjø­res for å opp­nå at fle­re skal vel­ge syk­kel. Man må stil­le krav om at det byg­ges god infra­struk­tur for sykling.

Con­ti­nue read­ing NHO og Kris­tin Sko­gen Lund har glemt syk­kel