Fra i dag er verkene av Edvard Munch med flere fri!

Opp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. Så når et år ebber ut og et nytt år star­ter, da er det all­tid man­ge verk som “fal­ler i det fri”. Fra i dag er alle verk av opp­havs­menn som døde i 1944 eller tid­li­ge­re fri.

munch.screamDet vik­tigs­te, i alle fall sett med nors­ke øyne, er at Edvard Munchs bil­der nå er fri. Det betyr at vi fra og med i dag kan frem­stil­le eksemp­lar av Munchs verk og gjø­re dem til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten.

Det er en ikke helt uve­sent­lig begrens­ning i den­ne fri­he­ten for så vidt gjel­der bil­led­kunst som befin­ner seg i gal­le­ri­er og i pri­va­te sam­lin­ger. Selv om et male­ri i seg selv er fritt, kan et bil­de av male­ri­et fort­satt være ver­net. Et repro­fo­to­gra­fi er ver­net som et foto­gra­fisk bil­de. Det inne­bæ­rer at foto­gra­fi­et er ver­net i 15 år etter utlø­pet av foto­gra­fens døds­år, men minst 50 år etter utlø­pet av det år bil­det er tatt. Jeg liker ikke at det er slik, men vi må aksep­te­re at reg­le­ne er sånn — don’t shoot the mes­sen­ger. Hvis vi skal være på den sik­re siden, må det være et repro­fo­to­gra­fi tatt i 1964 eller tid­li­ge­re, av en foto­graf som døde i 1999 eller tid­li­ge­re — med mind­re foto­gra­fen har sam­tyk­ket til bru­ken.

Når jeg har valgt å bru­ke Edvard Munchs “Solen”, som er en del av utsmyk­nin­gen i Uni­ver­si­te­tets Aula som hoved­bil­de til det­te inn­leg­get, behø­ver jeg ikke len­ger spør­re Munch­mu­se­et, BONO eller and­re om å gjen­gi ver­ket.

/*Men jeg har valgt å bru­ke et foto­gra­fi av ver­ket fra over­sik­ten over Uni­ver­si­te­tet i Oslos kunst­sam­ling, og jeg må inn­røm­me at jeg ikke har inn­hen­tet sam­tyk­ke til det, noe jeg egent­lig bur­de ha gjort. Går vi til nett­si­den kopi­rett til verk i den­ne kunst­sam­lin­gen, står det at det må inn­hen­tes sam­tyk­ke fra BONO, men det er alt­så ikke nød­ven­dig len­ger når ver­ket er fritt. Om foto­gra­fi­ene står det:

Alle foto­gra­fi­er til­hø­rer Uni­ver­si­te­tet i Oslo hvis ikke annet er opp­gitt.

Foto­gra­fer: Raul Da Cun­ha, Arthur Sand, Stå­le Skog­stad, Jan Ung, Glenn Hag­bru, Hen­ning Skau­li, Ulla Uberg.”

Hvem av dis­se som har tatt det bil­det jeg bru­ker, er ikke opp­lyst. Ei hel­ler om ret­tig­he­te­ne i sin hel­het er over­dratt til UiO, slik at jeg skul­le ha inn­hen­tet sam­tyk­ke fra UiO, ikke fra foto­gra­fen. Så jeg får bare håpe at foto­gra­fen og/eller UiO til­gir min synd i det­te til­fel­let.

Had­de det vært et foto­gra­fi jeg had­de tatt selv, had­de det vært upro­ble­ma­tisk. I Uni­ver­si­te­tets Aula er det ikke så vans­ke­lig å ta bil­der. Jeg har tatt bil­der der en rek­ke gan­ger, og har nok “Solen” med på en del av dem. Men det har da vært bak­grunn til opp­tre­de­ner på sce­nen, så kva­li­te­ten er nok ikke like god som på UiOs bilde.*/

<eidt>Min bruk av bil­det fra UiOs sam­ling har ført til mer dis­ku­sjon enn jeg had­de ven­tet. Jeg har sendt fore­spør­sel til den som er ansvar­lig for kunst­sam­lin­gen, men har så langt ikke fått noe svar. Inn­til et for­hå­pent­lig­vis posi­tivt svar fore­lig­ger, har jeg hen­tet fram et av mine egne bil­der. Det er på man­ge måter dår­li­ge­re enn UiOs bil­de. Her er Munchs bil­de i utgangs­punk­tet bak­grun­nen i et bil­de tatt under en kon­sert, og det er litt beskå­ret både i over-og under­kant. Far­ge­ne er hel­ler ikke like gode. Det kan ha sam­men­heng med at jeg ikke har eks­po­nert etter bak­grun­nen, lyset i rom­met. Og dess­uten: Jeg tok mitt bil­de før Munchs bil­der ble ren­gjort og res­tau­rert, mens jeg går ut fra at UiOs bil­der er tatt det­ter det­te — som sik­kert er noe av for­kla­rin­gen på kla­re­re far­ger i UiOs bilde.</edit>

Men i Munch­mu­se­et og Nasjo­nal­mu­se­et får ikke pub­li­kum fritt ta bil­der. Muse­ene kan set­te som vil­kår for å få adgang til muse­et at man ikke tar bil­der, slik at vi på et avtale­mes­sig grunn­lag er for­plik­tet til ikke å ta bil­der. En grunn til å nek­te folk å ta bil­der med blits er at mye blits­lys over tid kan ska­de bil­de­ne. Men ofte er nok hel­ler grun­nen at muse­et vil at du skal kjø­pe bil­der av bil­de­ne i deres muse­ums­bu­tikk, i kunst­bø­ker, muse­ums­ka­ta­lo­ger, som pla­ka­ter eller and­re for­ma­ter. Dess­uten er det for­styr­ren­de for and­re om folk hele tiden skal ta bil­der på et slikt sted. Det er mer enn nok av folk sli­ke ste­der som vil mene at MITT BILDE er vik­ti­ge­re enn and­res kunst­opp­le­vel­se, så slik sett er det helt OK at det ikke er fritt fram for alle å ta bil­der. Men det er flott når man kan doku­men­te­re bil­der på den­ne måten.

Munch­mu­se­et har sagt at de vil gjø­re digi­ta­le bil­der av en del av Munchs arbei­der fritt til­gjen­ge­lig for ikke-kom­mer­si­ell bruk. Så vidt jeg vet er ikke det gjort ennå, men pro­ble­met som er omhand­let oven­for vil da være løst et styk­ke på vei.

Noen bil­der, f.eks. “Skrik” er til­gjen­ge­lig i Digi­talt Muse­um. På det bil­det som er til­gjeng­lig der, står det Foto: Najo­nal­mu­se­et, uten noen nær­me­re angi­vel­se av hvor­dan foto­gra­fi­et kan bru­kes. Men noen helt gjen­nom­tenkt prak­sis om det­te, synes det ikke som om de har. Nederst på siden står det:

Man­ge bil­der, moti­ver og gjen­stan­der er beskyt­tet av copy­right. Dis­se kan ikke pub­li­se­res vide­re uten til­la­tel­se fra eie­ren.”

Digi­talt Muse­um bur­de selv­sagt at sagt det­te på norsk, og sagt at bil­der m.m. er beskyt­tet av opp­havs­rett.

Et motiv er ikke beskyt­tet av opp­havs­rett. Ingen har opp­havs­rett til å male f.eks. moti­vet “syk pike”, selv om man ikke kan etter­gjø­re and­res bil­der. Chris­ti­an Krogh som med sitt male­ri inn­le­det det Edvard Munch sene­re kal­te  døde  ”pute­ti­den, syke­seng­ti­den og dyne­ti­den” i norsk kunst. Men Krogh døde i 1925, så hans bil­der kan vi fritt etter­gjø­re, og nå kan vi også etter­gjø­re Edvard Munchs syke pike. Og alle som måt­te øns­ke det kan male vin­ter­net­ter i Ron­da­ne, bjørke­trær i storm, osv.

Det er hel­ler ikke eie­ren man må inn­hen­te sam­tyk­ke fra, men ret­tig­hets­ha­ver. Om noen kjø­per et eksemp­lar av et verk, får man ikke der­med noen opp­havs­rett til ver­ket, ei hel­ler om det er ori­gi­nal­ek­semp­la­ret som kjø­pes. Det­te føl­ger av ånds­verk­lo­ven § 39 annet ledd. Så om Nasjo­nal­mu­se­et eier det utstil­te eksemp­la­ret, så er det ret­tig­hets­ha­ver­ne man må inn­hen­te sam­tyk­ke fra. At man eier det bil­det som er avbil­det, gir hel­ler ingen ret­tig­he­ter til avbild­nin­ger. Uni­ver­si­te­tet i Oslo eier de av Munchs bil­der som utgjør utsmyk­nin­gen i Aula­en. Men den eien­doms­ret­ten gir dem ingen ret­tig­he­ter til foto­gra­fi­er jeg eller and­re måt­te ha tatt av dis­se bil­de­ne.

Skal jeg være ærlig, så synes jeg insti­tu­sjo­ner som Nasjo­nal­mu­se­et og Digi­talt Muse­um bør ha orden også på den­ne siden av kunst­for­valt­nin­gen, og gi pre­sis og kor­rekt infor­ma­sjon til pub­li­kum.

Jeg har hen­tet bil­det av “Skrik” fra ibiblio.org. Bil­det er også til­gjen­ge­lig i digi­tal form i Goog­le Art Pro­ject.

Man står fritt til å etter­gjø­re Munchs bil­der gjen­nom å lage egne teg­nin­ger eller male­ri­er, bare det ikke utgis som å være ori­gi­na­le bil­der fra mes­te­ren selv (for­falsk­nin­ger). Andy War­hol laget i sin tid en rek­ke kolo­rer­te ver­sjo­ner av Munchs bil­der. Det han gjor­de vil­le nok vært en opp­havs­retts­kren­kel­se etter norsk rett. Men det er ikke åpen­bart at Munchs bil­der var ver­net i USA på det tids­punkt War­hol laget sine ver­sjo­ner, uten at jeg går inn i detal­jer her. Uan­sett er det i dag upro­ble­ma­tisk å gjø­re det som Andy War­hol gjor­de, også i Nor­ge.

Når et verk er fritt, da er det ikke len­ger noen som har ret­tig­he­ter til ver­ket. Vi behø­ver ikke len­ger spør­re noen om lov for å utnyt­te ver­ket, for­ut­satt at man har til­gang til ver­ket. Men fort­satt gjel­der det såkal­te “klas­si­ker­ver­net” etter ånds­verk­lo­ven § 48, hvis førs­te ledd lyder:

Selv om opp­havs­ret­tens verne­tid er utlø­pet, kan et ånds­verk ikke gjø­res til­gjen­ge­lig for almen­he­ten på en måte eller i en sam­men­heng som er kren­ken­de for opp­havs­man­nens lit­te­rære, viten­ska­pe­li­ge eller kunst­ne­ris­ke anse­el­se eller egen­art, eller for ver­kets anse­el­se eller egen­art, eller på annen måte antas å kun­ne ska­de alme­ne kul­tur­in­ter­es­ser.

Det­te er opp­havs­ret­tens “blas­femi­be­stem­mel­se”. Jeg skrev om klas­si­ker­ver­net med tit­te­len “Kan vi tuk­le med jule­san­ge­ne? Litt om klas­si­ker­ver­net” som en jule­kom­men­tar for to år siden. Jeg liker ikke klas­si­ker­ver­net, og synes at spo­re­ne skrem­mer. Mens den gene­rel­le blas­femi­be­stem­mel­sen lig­ger på sot­te­seng, og har vært i koma len­ge, ver­nes etter­mæ­let til kunst­ne­re som har vært døde i mer enn 70 år, og deres verk fort­satt ver­net mot den noen vil opp­fat­te som kren­kel­ser. Blas­femi­be­stem­mel­sen bare ven­ter på at den opp­he­ves når Jus­tis­de­par­te­men­tet kla­rer å set­te i kraft den “nye” straffe­lo­ven, en lov som har tiårs­ju­bi­le­um til som­mer­en som en ikke iverk­satt lov­re­form. Knut Stor­ber­get og Gre­te Fare­mo bærer hoved­an­sva­ret for at den har blitt lig­gen­de som et sym­bol på mang­len­de poli­tisk handle­kraft. Skjønt Odd Einar Dørum bur­de nok ha sør­get for at det­te var bed­re for­be­redt da loven ble ved­tatt mens han ennå var jus­tis­mi­nis­ter. De gene­rel­le ære­kren­kel­ses­be­stem­mel­se­ne gjel­der også kren­kel­se av en avdøds min­ne, se strl § 252. Det bur­de være til­strek­ke­lig, også for avdøde opp­havs­menns min­ne.

Mens vi lov­lig kan kren­ke det som for noen er det aller hel­ligs­te, kan vi ikke kren­ke et gam­melt ånds­verk eller min­net om en opp­havs­mann. Vi kan ikke gjø­re et verk til­gjen­ge­lig for almen­he­ten på en måte eller i en sam­men­heng som er kren­ken­de for opp­havs­man­nens lit­te­rære, viten­ska­pe­li­ge eller kunst­ne­ris­ke anse­el­se eller egen­art, eller for ver­kets anse­el­se eller egen­art, eller på annen måte antas å kun­ne ska­de alme­ne kul­tur­in­ter­es­ser.

Klas­si­ker­ver­net slår nor­malt inn først når ver­ket har falt i det fri. Men det er også mulig å for­by en til­gjenge­lig­gjø­ring som skjer med ret­tig­hets­ha­ver­nes, typisk arvin­ge­nes sam­tyk­ke.

Det vil alt­så typisk ha gått minst 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år, og enda len­ger tid siden ver­ket ble skapt. De fles­te opp­havs­menn og verk deler den skjeb­nen at de er glemt av alle and­re enn sin nær­mes­te fami­lie len­ge før det har gått 70 år fra deres død. Det er bare de sto­re som har over­levd i kul­tur­li­vet på en måte som gjør det inter­es­sant å her­je litt med deres verk. Uan­sett hva vi gjør med Hen­rik Ibsens skue­spill, Edvard Griegs musikk og Edvard Munchs bil­der, så står ori­gi­na­len der og er mer enn robust nok til å tåle sli­ke her­jin­ger. At noen sar­te sje­ler skal føle seg kren­ket av jazz­ver­sjo­ner av Griegs musikk, og Nord­ra­aks “Ja vi els­ker”, så er det ingen grunn til at lov­ver­ket skal for­by sli­ke hand­lin­ger — like lite som lov­ver­ket skal for­by at noen behand­ler reli­gion og gude­bil­der på en måte som noen fin­ner kren­ken­de. Men nok om det i den­ne omgang.

Klas­si­ker­vern, eller ikke. Når et verk har falt i det fri, er det ingen ret­tig­hets­ha­ve­re som det må inn­hen­tes sam­tyk­ke fra. Kul­tur­de­par­te­men­tet kan ned­leg­ge for­bud mot en gjen­gi­vel­se av et verk om den anses kren­ken­de. Det­te føl­ger av ånds­verk­lo­ven § 48, annet ledd, som lyder:

Uten hen­syn til om verne­ti­den er utlø­pet eller ikke kan ved­kom­men­de depar­te­ment, når opp­havs­man­nen er død, for­by at et ånds­verk gjø­res til­gjen­ge­lig for almen­he­ten på slik måte eller i slik sam­men­heng som nevnt i førs­te ledd. Slikt for­bud kan depar­te­men­tet også ned­leg­ge på begjæ­ring fra en opp­havs­mann som lever, der­som ver­ket ikke er ver­net her i riket.”

Det­te er et for­bud som kan ned­leg­ges etter at en slik til­gjenge­lig­gjø­ring har fun­net sted. Man bedri­ver ikke for­hånds­sen­sur. Om noen nå skul­le bru­ke et av Edvard Munchs bil­der i en reklame­kam­pan­je på en måte man vet vil pro­vo­se­re, så vil et slikt for­bud være noe av det bes­te som kan skje. Pro­ses­sen går lang­somt, og et for­buds­ved­tak vil ikke kom­mer før len­ge etter at kam­pan­jen er avslut­tet. Blir det et for­bud, vil man få mas­se medie­opp­merk­som­het, og der­med mye gra­tis­re­kla­me som en hale­ef­fekt av kam­pan­jen. Om rekla­men hus­kes i etter­tid, er det som føl­ge av for­bu­det, ikke rekla­men i seg selv.

For et år siden var det bl.a. Gus­tav Vige­lands kunst som falt i det fri. Gus­tav Vige­land og Edvard Munch har det til fel­les at de har hvert sitt muse­um dedi­kert til den­ne ene kunst­ne­ren, og muse­ene har opp­nevnt seg selv til vok­ter­råd for “deres” respek­ti­ve kunst­ne­re. De fryk­ter mis­bruk, hva nå det måt­te bety. I prak­sis kan det nep­pe bety annet enn at de fryk­ter en bruk som de selv ikke har eller vil­le ha sam­tyk­ket til. Men når ver­ke­ne er fri, da behø­ver vi ikke len­ger bry oss om hva Munch­mu­se­et, Vige­lands­mu­se­et eller and­re muse­ums­vok­te­re måt­te mene.

Muse­ene kan etter dagens reg­ler sen­de inn kla­ge til Kul­tur­de­par­te­men­tet og be om at det ned­leg­ges for­bud mot en til­gjenge­lig­gjø­ring de måt­te mene er et eksem­pel på mis­bruk, på sam­me måte som du, jeg og hvem som helst annen kan sen­de inn en slik kla­ge. Muse­ene har ingen sær­ret­tig­he­ter i den­ne sam­men­hen­gen.

Klas­si­ker­ver­net gir de som øns­ker å utnyt­te et verk og gjø­re det til­gjen­ge­lig vis­se plik­ter, men ingen får noen ret­tig­he­ter etter dis­se reg­le­ne.

I et slags for­søk på i prak­sis å for­len­ge verne­ti­den for­søk­te først Vige­lands­mu­se­et og siden Munch­mu­se­et å regist­re­re både navn og verk som vare­mer­ker. Vige­lands­mu­se­et vil­le regist­re­re alle de mest kjen­te av Vige­lands verk, sam­men med navn som “Sinna­tag­gen”, “Mono­lit­ten” osv. Hel­dig­vis ble dis­se regist­re­rings­søk­na­de­ne avslått. Munch­mu­se­et var mer beskjed­ne i sine regist­re­rings­søk­na­der. En av deres begrun­nel­ser var å kom­me and­re i for­kjø­pet, slik at de ikke skul­le risi­ke­re å måt­te inn­hen­te sam­tyk­ke fra and­re for å kun­ne sel­ge Munch-sou­ve­ni­rer i muse­ums­bu­tik­ken.

Kan­skje had­de Munch­mu­se­et i bak­ho­det hvor­dan dino­saur­fors­ker Jørn Hurum og Natur­his­to­risk muse­um snub­let i fos­si­let Ida. Her had­de de ikke gjort hjem­me­lek­se­ne sine. De gikk høyt ut og sa at de vil­le ha “copy­right” på Ida, noa man av vel­dig man­ge grun­ner ikke kan få på et man­ge mil­lio­ner år gam­melt fos­sil. De had­de ikke sør­get for vare­merke­re­gist­re­ring, og da de vil­le gjø­re det opp­da­get de at de var for sent ute. Et lite fir­ma i Far­sund had­de alle­re­de sent inn søk­nad om vare­merke­be­skyt­tel­se både for navn og logo.  Det er for­ståe­lig at Munch­mu­se­et gjer­ne vil unn­gå å hav­ne i sam­me situa­sjon.

Edvard Munch var ikke den enes­te som døde i 1944. Men av de jeg har klart å fin­ne fram til, er det ikke man­ge som har aktua­li­tet også i dag. Den enes­te jeg vil nev­ne ved siden av Edvard Munch, er musi­ke­ren og kom­po­nis­ter Glen Mil­ler. Så fra i dag kan man spil­le “In th Mood” uten inn­hen­te sam­tyk­ke fra eller inn­hen­te sam­tyk­ke fra hans arvin­ger.

Sup­pler gjer­ne med navn på opp­havmenn som bur­de ha vært med på en over­sikt som det­te, f.eks. i kom­men­tar­fel­tet.

<edit>Det er bra man har lese­re som får med det man selv har over­sett. Dis­se bur­de åpen­bart ha vært med på den­ne over­sik­ten: Fra kom­men­tar­fel­tet hen­ter jeg inn:

Felix Ber­nard (opp­rin­ne­lig Felix Wil­liam Bern­hardt), mest kjent som kom­po­nis­ten av “Win­ter Won­der­land”, bør vel nev­nes her.

Antoi­ne de Saint-Exu­pé­ry (for­fat­ter av “Den lil­le prin­sen”)

Piet Mond­ri­an (neder­landsk maler)

Was­si­ly Kan­din­sky (tysk maler)

Jeg har sett Ian Flem­ming (for­fat­ter av James Bond) nevnt i fle­re til­sva­ren­de over­sik­ter. Men han døde i 1964, så hans verk er i alle fall ikke fri hos oss, ei hel­ler i hans hjem­land Eng­land. Men det­te gir et utgangs­punkt for å nev­ne et par and­re poen­ger.

Bern­kon­ven­sjo­nen for­plik­ter med­lems­lan­de­ne til å ver­ne verk (av uten­lands­ke opp­havs­menn) i minst 50 år. Fle­re land, blant dem lan­de­ne i EU, samt ved­heng­lan­de­ne i EØS, USA, Russ­land, Bra­sil, Israel, Nige­ria og Tyr­kia, har utvi­det verne­ti­den til 70 år. Blant land som har verne­tid på 50 år, som Cana­da, New Zea­land og man­ge land i Afri­ka og Asia, løp verne­ti­den ved nytt­år ut for verk av opp­havs­menn som døde i 1964. Det var tid­li­ge­re også rege­len hos oss og i de fles­te land som når har 70 år, og når sant skal sies mener jeg at 50 år er mer enn nok. Om jeg hus­ker det­te rett (jeg har ikke gått til­ba­ke og sjek­ket), had­de (Vest) Tysk­land 70 år, og da det­te skul­le har­mo­ni­se­res i EU var det let­te­re å for­len­ge verne­ti­den i de and­re lan­de­ne, enn å kre­ve at Tysk­land redu­ser­te verne­ti­den til 50 år. Og så fulg­te USA og and­re land etter.

Etter Bern­kon­ven­sjo­nen art 7 (3) er det lov­giv­nin­gen i det land hvor man søker beskyt­tel­se som avgjør verne­ti­den. I Cana­da og New Zea­land er der­for verk av opp­havs­menn som døde i 1964 eller tid­li­ge­re fri, uan­sett om de er beskyt­tet i hjem­lan­det eller ikke. Vide­re er det slik at verne­ti­den ikke er len­ger enn verne­ti­den i ver­kets hjem­land. Så cana­dis­ke og new zea­lands­ke verk av opp­havs­menn som døde i 1964 eller tid­li­ge­re, er fri også hos oss. Kri­te­ri­ene for å avgjø­re om et verk er f.eks. cana­disk eller hjem­me­hø­ren­de i USA, går jeg ikke nær­me­re inn på.

Det­te betyr ikke at man kan omgå verne­ti­den ved å frem­stil­le verk av f.eks. Knut Ham­sun, Char­lie Par­ker eller Bud­dy Hol­ly i Cana­da, og dis­tri­bu­ere der­fra. Etter ånds­verk­lo­ven § 54 førs­te ledd, bok­stav c kan det ikke impor­te­res eksemp­lar av verk som er frem­stilt under sli­ke for­hold at til­sva­ren­de frem­stil­ling i Nor­ge ikke vil­le ha vært lov­lig. Frem­stil­ling av eksemp­lar uten ret­tig­hets­ha­vers sam­tyk­ke av verk som fort­satt er ver­net i Nor­ge, er et typisk eksem­pel på det­te. De fles­te and­re land har nok til­sva­ren­de bestem­mel­ser i sitt lov­verk. Det vil være lov å frem­stil­le eksemp­lar av verk av nevn­te opp­havs­menn i Cana­da, men det vil ikke være lov å impor­te­re dem til Nor­ge i den hen­sikt å gjø­re dem til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Men import til pri­vat bruk vil være til­latt.

Om sli­ke verk gjø­res til­gjen­ge­lig på net­tet fra f.eks. Cana­da, åpner vi “anot­her can of worms”. Den vil jeg ikke åpne nå.

Hvis det had­de vært slik at Ian Flem­mings verk had­de vært fri, kun­ne vi også ha gått inn på spørs­må­let om å dik­te vide­re med figu­rer fra and­res verk. Det lages sta­dig nye James Bond-fil­mer, og det er ikke Ian Flem­ming som har skre­vet manus til dis­se, og de byg­ger vel hel­ler ikke på hans bøker. Men det er et spørs­mål som får lig­ge til en sene­re anled­ning.

Det er sik­kert fle­re jeg har glemt, og man kan all­tids dis­ku­te­re hvor kjent en kunst­ner bør være hos oss før det er verdt å ta ved­kom­men­de med på en over­sikt som det­te. De fles­te opp­havs­menn og deres ver­ker er glemt len­ge før det har gått 70 år etter deres død. </edit>

Opp­havs­menn hvis verk har falt i det fri fra

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
 • Piet Mond­ri­an født 7. mars 1872, død 1. febru­ar 1944 og Was­si­ly Kan­din­sky født 4. desem­ber 1866, død 13 desem­ber 1944 fal­ler også i det fri nå.

 • Mari­us Helgå

  Antoi­ne de Saint-Exu­pé­ry!

 • Svein Harald Anton­sen

  Felix Ber­nard (opp­rin­ne­lig Felix Wil­liam Bern­hardt), mest kjent som kom­po­nis­ten av “Win­ter Won­der­land”, bør vel nev­nes her.

 • Olav­Tor­vund

  Det bør han abso­lutt. Jeg set­ter pris på at dere kom­mer med sup­ple­men­ter!

 • Fred­rik Nau­mann

  jeg må inn­rømme at jeg ikke har inn­hen­tet sam­tykke til det, noe jeg egent­lig bur­de ha gjort. ” Det var jo en lett­vint holdning.Og pus­sig når det kom­mer fra en som ellers har vel­dig mye for­nuf­tig å for­mid­le om opp­havs­rett. Dess­ver­re er det den­ne lett­vint­he­ten vi som foto­gra­fer ram­mes av dag­lig, når bil­de­ne våre stje­les ved enk­le klikk. Direk­te depri­me­ren­de blir det når “auto­ri­te­ter” på opp­havs­rett for­mid­ler at det like­vel er greit å stje­le, der­som det bare er litt kom­pli­sert å fin­ne ut hvem som har tatt bil­det.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg er i utgangs­punk­tet enig. Jeg plei­er all­tid å spør­re foto­gra­fen når jeg bru­ker bil­der som er ver­net når foto­gra­fen ikke har gjort det til­gjen­ge­lig for fri bruk. Van­lig­vis vil­le jeg ha søkt etter et bil­de mer­ket for gjen­bruk, f.eks. det­te fra Wiki­me­dia Com­mons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Munch_-_The_Sun_-_Google_Art_Project.jpg for den­ne type bruk. Den­ne gan­gen valg­te jeg å bru­ke Uni­ver­si­te­tets bil­de. Men det er ikke opp­lyst i kunst­ba­sen hvem foto­gra­fen er, så jeg vet ikke hvem jeg skul­le ha spurt.

 • Fred­rik Nau­mann

  Ja, typisk modus ope­ran­di for man­ge på nett: man vel­ger alt­så — mot bed­re viten­de — å stje­le bil­der, og skyl­der på at det ikke var noen opp­lagt kredi­te­ring å fin­ne, eller at at man kredi­ter­te (som om det fri­tar en bilde­ty­ve­ri). Jeg vet ikke nok om jus til å vite hvor­dan loven deva­lu­eres når “alle” bry­ter den, inklu­dert jus­pro­fes­so­rer, men det er åpen­bart at foto­gra­fe­ne får det sta­dig vans­ke­li­ge­re med å beskyt­te bil­de­ne sine.

  Ikke minst for­slag om at såkal­te “orp­haned works” skal mis­te sin beskyt­tel­se er en trus­sel mot foto­gra­fe­nes gle­de av opp­havs­rett, mulig­he­ten til å tje­ne noen kro­ner på gjen­bruk av foto­gra­fi, all den tid nett­si­der som f.eks Face­bo­ok auto­ma­tisk strip­per evt infor­ma­sjon om kilder/fotografen fra fila.

 • Bjørn Brek­ke

  Du skri­ver bl.a at det ikke er eier man må inn­hen­te sam­tyk­ke fra, men ret­tig­hets­ha­ver. Men det for­hol­der seg vel uan­sett slik at eier må gjø­re bil­der eller kunst­ver­ke­ne TILGJENGELIG for repro­duk­sjon for at de skal kun­ne spres vide­re eller gjen­bru­kes i kom­mer­si­el­le sam­men­hen­ger som reklame­stunts. For ditt eksem­pel “Skrik” som er gjort til­gjen­ge­lig av eier Nasjo­nal­gal­le­ri­et i Digi­talt Muse­um, så er jo det­te kun en lav­opp­lø­se­lig bilde­fil som er ubru­ke­lig til å pro­du­se­re noe­som­helst av kva­li­tet. Den kan til ytters­te nød bru­kes på net­tet i en eller annen kom­mer­si­ell sam­men­heng, men tvil­somt med suk­sess. For å bru­ke “Skrik-moti­vet” effek­tivt i rekla­me, uan­sett media (trykk­sa­ker, pro­duk­ter fra muse­ums­bu­tik­ken, tv etc.), må man ha til­gang på en høy­opp­lø­se­lig bilde­fil. Den­ne adgan­gen regu­le­res van­lig­vis av eier, f,eks. ved å nek­te avfo­to­gra­fe­ring i utstil­lings­lo­ka­le­ne av Munchs kunst, eller ved å kun til­gjenge­lig­gjø­re lav­opp­lø­se­li­ge filer i “thumbnail”-kvalitet på net­tet.

 • Olav­Tor­vund

  Det er helt rik­tig. Man må ha til­gang til ver­ket, og det er eie­ren som kon­tol­le­rer til­gan­gen. Ingen har krav på å få til­gang til et kunst­verk i et muse­um eller hos pri­va­te for å lage en repro­duk­sjon. Og muse­ene er i sin ful­le rett om de vel­ger å nek­te foto­gra­fe­ring.

  Men noe er til­gjen­ge­lig. Utsmyk­nin­gen i Aula­en er gans­ke til­gjen­ge­lig, og jeg har ald­ri opp­levd at noen har sagt at det ikke er lov å ta bil­der der. Det sam­me gjel­der f.eks. i Stor­tings­sa­len (bil­det av Eids­volds­for­sam­lin­gen) og mye annet. Og det gjel­der skulp­tur som står ute, f.eks. samt­li­ge av Gus­tav Vige­lands skulp­tu­rer som ble fri ved for­ri­ge års­kif­te, og Rodin — som vi er så hel­di­ge å ha en av i Som­mer­rogt. Og det betyr at man står fritt til å teg­ne eller male sine egne ver­sjo­ner av f.eks. “Skrik”, uten å spør­re noen om lov — hvis man vil bru­ke det i rekla­me.

  I en del land gis det ikke vern for repro­fo­to­gra­fi­er. Så vidt jeg vet er det slik i USA, men jeg har ikke under­søkt det grun­dig. I så fall vil repro­fo­to­gra­fi­er laget f.eks. i USA, ikke være ver­net. Om noen i USA skul­le lage et bil­de av den ver­sjo­nen av Skrik som Petter Olsen solg­te, så vil de i så fall være fri (men det er den dår­ligs­te av de tre ver­sjo­ne­ne av Skrik).

  Hvis det jeg nå sier om USA stem­mer (ingen garan­ti på det punk­tet), så vil f.eks. Giga­pixel­ut­ga­ven av Van Goghs Starr Star­ry Night fra MoMA ikke være ver­net https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-starry-night/bgEuwDxel93-Pg?projectId=art-project

  Vi får også hus­ke at det­te gjel­der langt mer enn bil­led­kunst som er luk­ket inne i muse­er. Lit­te­ra­tu­ren blir fri. Den kan gjen­ut­gis på papir eller nett, den kan bear­bei­des til scene­dra­ma eller film, osv. Og kan kan bru­ke kom­po­si­sjo­ner av gam­le kom­po­nis­ter.

  Den­ne ret­ten til repro­bil­der må også antas å være et forbi­gå­en­de pro­blem. I dag digi­ta­li­se­rer muse­ene sine mest kjen­te kunst­verk. Men vi får tro at tek­nik­ken går frem­over også på det­te områ­det, slik at man rutine­mes­sig vil lage høy­opp­løs­li­ge bil­der av all kunst som kjø­pes inn — og da vil ret­tig­he­ter til repro som regel løpe ut før ret­tig­he­ter til det bil­det som er avfo­to­gra­fert.

  Og om noen skal bru­ke et bil­de kom­mer­si­elt, som i reklame­stunts m.m., da synes jeg ærlig talt at det er helt greit at de må beta­le for bru­ken.

 • Mor­ten Thor­kild­sen

  Du opp­gir i artik­ke­len at det står at alle foto­gra­fi­er til­hø­rer Uni­ver­si­te­tet i Oslo hvis annet ikke er opp­gitt og da bur­de det det være enkelt å inn­hen­te til­la­tel­se fra UIO om å få bru­ke bil­det. Du vil sik­kert sam­ti­dig få vite nav­net på foto­gra­fen og hvis det er UIOs egne foto­gra­fer som har tatt bil­det, så er det UIO som nor­malt har ret­tig­he­ten til bil­det, men foto­gra­fen skal all­tid navn­gis.

 • Olav­Tor­vund

  UiO er et mange­ho­det troll, så det er ikke så lett å vite hvem man skal spør­re. Men jeg har sendt spørs­må­let til ved­kom­men­de som har ansva­ret for UiOs kunst­sam­ling, så får vi se hva hun sva­rer.

 • Olav­Tor­vund

  La meg star­te med å si at du stil­ler gode og vel­be­grun­ne­de spørs­mål.

  I noen muse­er er det for­budt å foto­gra­fe­re med bilts, noen gan­ger også med sta­tiv. Jeg tror at for­bud mot foto­gra­fe­ring med blits kan ha sin opp­rin­ne­li­ge begrun­nel­se i fryk­ten for at lyset kun­ne ska­de bil­de­ne. Går vi langt nok til­ba­ke, kun­ne vel blit­se­ne også være brann­far­li­ge. Men har man ført inn­ført sli­ke for­bud, rul­ler de gjer­ne vide­re av gam­mel vane. Men å sik­re seg kon­troll med utnyt­tel­sen er nok den vik­tigs­te grun­nen i prak­sis. Man kan nok fryk­te mis­bruk. Det har vært anført både fra Vige­lands­mu­se­et og Munch­mu­se­et når de har vil­let vare­merke­be­skyt­te. Men det tref­fer ikke å snak­ke om mis­bruk av frie verk, og uan­sett er det hos oss Kul­tur­de­par­te­men­tet som må slå ned på det, ikke muse­er. Noen ste­der beta­ler man eks­tra for å få lov til å foto­gra­fe­re. Jeg mener å hus­ke at jeg betal­te for å få lov til å foto­gra­fe­re på en Cha­gall-utstil­ling i Palais de Lux­em­bourg i Paris, og i Rodin-muse­et i Paris.

  Jeg mer­ker meg Andreas Gal­tungs syns­punk­ter. Han argu­men­te­rer ikke på annen måte enn at det ikke er kla­re holde­punk­ter for å si at repro­bil­der er ver­net, og han kon­klu­de­rer da med at de ikke er det. Her jeg nå sit­ter, har jeg ikke til­gang til noe sær­lig lit­te­ra­tur om tema­et, så jeg må se nær­me­re på det­te når jeg er på kon­to­ret.

  Det er uan­sett ikke lett å gi et godt svar på om bil­der av bil­der er ver­net. At repro­fo­to­gra­fi­er som inn­går i en van­lig trykke­pro­sess ikke er ver­net, bør være gans­ke åpen­bart. Det er hel­ler ikke tvil om at en skan­ning av et bil­de ikke er ver­net. Leg­ger man et bil­de i en skan­ner og tryk­ker på “scan”, får man ikke noen sær­skil­te ret­tig­he­ter til resul­ta­tet. Det sam­me gjel­der kopi­er fra van­li­ge kopi­ma­ski­ner. Gjel­der det der­imot et mer van­lig foto­gra­fi av et bil­de, er det vans­ke­lig å hev­de at foto­gra­fi­et ikke er ver­net som foto­gra­fi. Jeg har nå byt­tet ut UiOs bil­de av “Solen” med et bil­de jeg selv har tatt. UiOs bil­der er av man­ge grun­ner bed­re enn mitt, og der­for vil jeg helst bru­ke det. Mitt bil­de er et utsnitt fra et bil­de tatt under en kon­sert. Siden Munch bil­de ikke var mitt hoved­mo­tiv, er ikke hele bil­det med på foto­gra­fi­et. Det er litt beskå­ret i top­pen. Jeg har også beskå­ret “Solen” i under­kant, for ikke å få med noe av hode­ne til san­ger­ne i det koret som sang på den kon­ser­ten. Dess­uten er far­ge­ne bed­re i UiOs bil­de. Det kan hen­ge sam­men med at jeg ikke har eks­po­nert etter det­te bil­det som hoved­mo­tiv, det har selv­sagt sam­men­heng med lyset i rom­met da bil­det ble tatt, og kan ha en sam­men­heng med at jeg har tatt mitt bil­de før Muchs bil­der ble ren­gjort og res­tau­rert, mens UiOs bil­de anta­ge­lig­vis er tatt etter det­te. Jeg får stik­ke inn­om Aula­en med kame­ra en dag, for å ta noen bil­der til even­tu­ell sene­re bruk.

  At mitt bil­de av koret som syn­ger i Aula­en er ver­net som foto­gra­fisk bil­de, om enn ikke som foto­gra­fisk verk, er det ingen tvil om. Om jeg klip­per den del ut av det­te bil­det, er det vans­ke­lig å se at bil­det av den grunn skal mis­te sitt vern. Jeg ser hel­ler ikke hvor­for det skul­le gjø­re det og jeg had­de valgt å la Munchs bil­der være hoved­mo­ti­vet.

  Jeg er enig i at en ren foto­gra­fisk gjen­gi­vel­se, en avfo­to­gra­fe­ring, av et tod­mi­nen­sjo­nalt verk bør ses på som en hånd­verks­virk­som­het som ikke bør ha et sær­skilt, opp­havs­retts­lig­nen­de vern. Men jeg er ikke klar til å si at det fak­tisk er slik.

  Når jeg sier at det er et forbi­gå­en­de pro­blem, så må vi nok ten­ke i noen tiårs per­spek­tiv. Det har etab­lert seg en stan­dard hvor muse­ene leg­ger ut bil­der i høy opp­løs­ning, gjer­ne i giga­pixel-for­mat. Også det som er bil­der i lav opp­løs­ning vil være langt mer enn thumnbnail, og være mer enn godt nok for bruk i en blogg. Jeg plei­er all­tid å redu­se­re mine bil­der til 1280 x 1024 før jeg las­ter dem opp til bruk på blog­gen.

  Hel­dig­vis er de fles­te muse­er inter­es­sert i å gjø­re kuns­ten til­gjen­ge­lig, ikke i å luk­ke den inne. Det­te vil man, tror jeg, gjø­re når man får nye bil­der inn. Der­med vil even­tu­el­le ret­tig­he­ter til foto­gra­fi van­lig­vis være utløpt før ret­tig­he­te­ne til bil­det. Det fin­nes man­ge bil­der av kjen­te kunst­verk i god kva­li­tet, f.eks. det som er laget for å tryk­ke pla­ka­ter og and­re repro­duk­sjo­ner. En enkel måte å digi­ta­li­se­re sli­ke bil­der vil være å skan­ne den eksis­te­ren­de fil­men. Og da er det tids­punk­tet for når det opp­rin­ne­li­ge bil­det ble tatt og ikke tids­punk­tet for skan­nin­gen som vil være utgangs­punk­tet.

 • Georg Kjøll

  Vel­dig inter­es­sant inn­legg! Vi har gjort en spør­ring i artik­kel­ba­sen i Sto­re nors­ke lek­si­kon for å fin­ne alle kunst­ne­re, kom­po­nis­ter, musi­ke­re og for­fat­te­re som døde i 1944, og den­ne over­sik­ten er sik­kert er inter­es­sant for fle­re. Vi tok også med åre­ne 1943, og 1945–1947, slik at det også er mulig å tit­te et par år frem i tid: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kp-OFVl3GVmPsHCJ2bLk3dSNANSMyMBTVKjnV4iD-N4/

 • Bjørn Brek­ke

  Helt enig i at det er et gode for pub­li­kum at så mye kunst som mulig blir gjort til­gjen­ge­lig av muse­ene, og at det­te også i stor grad alle­re­de gjø­res. Men de er ikke FRITT til­gjen­ge­lig. De fles­te kre­ver klek­ke­lig beta­ling ved kom­mer­si­ell bruk av repro­bil­de­ne. Alter­na­tivt gjø­res bil­de­ne til­gjen­ge­li­ge i høy­opp­lø­se­lig ver­sjon, men under den for­ut­set­nin­gen at de ikke bru­kes i kom­mer­si­elt øye­med.

  Den prin­sip­piel­le for­skjel­len mel­lom avfo­to­gra­fer­te repro­bil­der og scan­ne­de/kopi­ma­skin-repro­bil­der har jeg hel­ler ald­ri helt for­stått. Hvis først­nevn­te har krav på opp­havs­retts­lig vern, mens sist­nevn­te ikke har det, så kan det tyde på at lov­gi­ve­re mang­ler for­stå­el­se for hvor­dan repro­bil­der blir pro­du­sert.

  Det er i alle fall slik med alle meka­ni­ser­te eller digi­ta­li­ser­te repro­fo­to­gra­fi­er at de i utgangs­punk­tet kre­ver et tek­nisk medi­um med utlø­ser som fik­se­rer bil­det på en eller annen todi­men­sjo­nell fla­te (metall­pla­te, film, elekt­ro­nisk minne­brik­ke, papir m.m). Det er ikke avgjø­ren­de for verks­høy­den til repro­bil­det om bil­det er avfo­to­gra­fert eller scannet/maskinkopiert. Et repro­fo­to­gra­fi, uan­sett hvil­ken form det tar, har en uttalt inten­sjon i seg om å ska­pe et bil­de av et bil­de så tett opp mot det ori­gi­na­le fore­leg­get som mulig. Inten­sjo­nen bak bil­det er ald­ri å ska­pe ny este­tikk og leg­ge til nye ele­men­ter utover hva det ori­gi­na­le bildet/verket viser. Hvis bil­det gjør det, da er det ikke et repro­fo­to­gra­fi!

  Slik sett er ikke ditt bil­de av “Solen” et repro­fo­to­gra­fi, men et foto­gra­fisk bil­de av en kon­sert. Ditt bil­de har da defi­ni­tivt krav på opp­havs­retts­lig vern, mens det frem­står som mer usik­kert om UIOs bil­de av “Solen” har det.

  Uan­sett så mener jeg det er mest ryd­dig å behand­le alle vari­an­ter av repro­bil­der i lov­ver­ket under ett. Enten så har de ikke krav på opp­havs­retts­lig beskyt­tel­se i det hele tatt, eller så må de alle betrak­tes som foto­gra­fis­ke bil­der.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har ingen pro­ble­mer med at de som vil utnyt­te noe kom­mer­si­elt, må beta­le for bru­ken. Hvis noen mener de kan tje­ne pen­ger ved bl.a. å bru­ke et foto­gra­fi jeg har tatt, da vil jeg ha min del av det. Ser ikke noe uri­me­lig i det.

  Det vil­le over­ras­ke meg mer om lov­gi­ver viss­te hvor­dan repro­bil­der blir pro­du­sert enn at de ikke viss­te det. Dess­uten har nok tek­no­lo­gi­en end­ret seg bety­de­lig siden lov­gi­ver ved­tok dis­se bestem­mel­se­ne.

  Man skil­ler mel­lom foto­gra­fis­ke verk og foto­gra­fis­ke bil­der. Et foto­gra­fisk verk må ha verks­høy­de og vil være opp­havs­retts­lig ver­net. Et foto­gra­fisk bil­de behø­ver ikke ha verks­høy­de, og har et mind­re omfat­ten­de vern. Sli­ke bil­der det her er snakk om, vil even­tu­elt være foto­gra­fis­ke bil­der, ikke foto­gra­fis­ke verk, slik at det blir en avspo­ring å trek­ke inn verks­høy­de.

  Hvor­dan vi synes at det­te bur­de ha vært løst, har liten betyd­ning. Vi må uan­sett for­hol­de oss til lov­giv­nin­gen slik den er.

 • Pingback: Vi er alle Munch-arvinger | Olav Torvunds blogg()