Fra i dag har ikke politiet lenger skiltmyndighet!

I dag, 1. januar 2015, trer endringen i Skiltforskriften § 28 i kraft, som innebærer at politiet ikke lenger har skiltmyndighet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Jeg har oppfattet det slik at politiets skiltmyndighet ikke har vært et like stort problem i de andre byene som det har vært i Oslo. I Oslo har politiet vært bakstreversk og har lidd av kunnskaps- og læringsvegring. De har heller basert seg på egne fordommer og formsbaserte frykt, enn å innhente kunnskap fra andre steder. Endelig har denne delene av byplanleggingen kommet under demokratisk kontroll.

I Oslo har politiet vært en ren sabotør av gode sykkelløsninger. De har misbrukt sin skiltmyndighet til å sørge for at sykkelfelt opphører før kryss, avbryte sykkelfelt for å gi av- og pålessingsplass til bilister (og dermed gjøre dem farligere for syklister), hindre sykling i begge retninger i ellers enveiskjørte gater, osv. Den som vil lese om hvordan Oslopolitiet har hindret tilrettelegging for syklister i Oslo, og som vil ha det fra noen som ikke er like mye sykkelentusiaster som meg, kan lese Kommunerevisjonens rapport om den manglende gjennomføringen av hovedsykkelveiplanen.

Det er ikke bare syklister som har lidd under Oslopolitiets manglende vilje til skilting. Det har vært en lang føljetong om trailerparkering på Ellingsrud, i Karolinerveien og ved utfartsparkeringen mot Mariholtet. Bystyret har vedtatt at trailerparkeringen skal bort. Men politiet har misbrukt sin skiltmyndighet til å hindre dette. De vil ganske enkelt ikke skilte parkeringsforbud. I Ditt Oslo kan vi lese:

“I et brev fra Oslo politidistrikt til en privat beboer, sier de at de mener at skiltmyndighet og håndhevelse skal være tuftet på trafikksikkerhet. Videre at en skiltet regulering kun skal benyttes der dette er strengt nødvendig.”

Hvor har politiet dette med at det skal være “tuftet på trafikksikkerhet” fra? Man skilter faktisk for å regulere trafikken, herunder at det ikke skal være tillatt å kjøre eller parkere over alt. Og hvor har de fått det fra at regulering bare skal skiltes når det er “strengt nødvendig”? Når bystyret vedtar at et område skal være fritt for parkering, da skulle politiet bare ha sørget for at vedtaket ble gjennomført og at skiltene ble satt opp. Politiet har ikke noe med å opphøye seg selv til et slags overhus som kan tilsidesette demokratisk fattede vedtak.

Ditt Oslo spør seniorrådgiver Odd Bratteberg i Bymiljøetaten:

“Men hvem er det som står øverst til å bestemme?”

De får dette svaret fra Odd Bratteberg:

“Det er politiet som er skiltmyndighet i Oslo. Om de dermed står over bystyret til å bestemme, er et jusspørsmål.”

Nå er det heldigvis slutt. Det har vært et demokratisk problem at politiet har kunnet overprøve og sette til side demokratisk fattede vedtak om trafikkregulering. Oslopolitiet er strippet for den myndigheten de så gjerne misbrukte. Ingen fremtidig regjering vil kunne finne på noe så dumt som igjen å gi skiltmyndighet til politiet.

For en som sterkt misliker FrP er det et tankekors at det måtte en samferdselsminister fra FrP til for å gjennomføre en så overmoden endring. Det var ikke første gang det ble foreslått. Vi har bak oss åtte år med en såkalt “rød-grønn” regjering. Den regjeringen gjorde ikke mye for syklister. De åtte årene har lært oss at noe av det aller verste for syklister generelt og syklister i Oslo spesielt, er en samferdselsminister fra Senterpartiet. En samferdselsminister som sier “Fuck Oslo”, det vil vi ikke ha!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.