Fra i dag har ikke politiet lenger skiltmyndighet!

I dag, 1. janu­ar 2015, trer end­rin­gen i Skilt­for­skrif­ten § 28 i kraft, som inne­bæ­rer at poli­ti­et ikke len­ger har skilt­myn­dig­het i Oslo, Ber­gen, Trond­heim, Stav­an­ger, Kris­tian­sand og Tromsø. Jeg har opp­fat­tet det slik at poli­ti­ets skilt­myn­dig­het ikke har vært et like stort pro­blem i de and­re byene som det har vært i Oslo. I Oslo har poli­ti­et vært bak­stre­versk og har lidd av kunn­skaps- og lærings­ve­gring. De har hel­ler basert seg på egne for­dom­mer og forms­ba­ser­te frykt, enn å inn­hen­te kunn­skap fra and­re ste­der. Ende­lig har den­ne dele­ne av byplan­leg­gin­gen kom­met under demo­kra­tisk kontroll.

I Oslo har poli­ti­et vært en ren sabo­tør av gode syk­kel­løs­nin­ger. De har mis­brukt sin skilt­myn­dig­het til å sør­ge for at syk­kel­felt opp­hø­rer før kryss, avbry­te syk­kel­felt for å gi av- og påles­sings­plass til bilis­ter (og der­med gjø­re dem far­li­ge­re for syk­lis­ter), hind­re syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i ellers enveis­kjør­te gater, osv. Den som vil lese om hvor­dan Oslo­po­li­ti­et har hind­ret til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Oslo, og som vil ha det fra noen som ikke er like mye syk­kel­en­tu­si­as­ter som meg, kan lese Kom­mune­re­vi­sjo­nens rap­port om den mang­len­de gjen­nom­fø­rin­gen av hoved­syk­kel­vei­pla­nen.

Det er ikke bare syk­lis­ter som har lidd under Oslo­po­li­ti­ets mang­len­de vil­je til skil­ting. Det har vært en lang føl­je­tong om trai­ler­par­ke­ring på Ellings­rud, i Karo­li­ner­vei­en og ved utfarts­par­ke­rin­gen mot Mari­hol­tet. Bysty­ret har ved­tatt at trai­ler­par­ke­rin­gen skal bort. Men poli­ti­et har mis­brukt sin skilt­myn­dig­het til å hind­re det­te. De vil gans­ke enkelt ikke skil­te par­ke­rings­for­bud. I Ditt Oslo kan vi lese:

I et brev fra Oslo politi­dis­trikt til en pri­vat bebo­er, sier de at de mener at skilt­myn­dig­het og hånd­he­vel­se skal være tuf­tet på tra­fikk­sik­ker­het. Vide­re at en skil­tet regu­le­ring kun skal benyt­tes der det­te er strengt nødvendig.”

Hvor har poli­ti­et det­te med at det skal være “tuf­tet på tra­fikk­sik­ker­het” fra? Man skil­ter fak­tisk for å regu­le­re tra­fik­ken, her­under at det ikke skal være til­latt å kjø­re eller par­ke­re over alt. Og hvor har de fått det fra at regu­le­ring bare skal skil­tes når det er “strengt nød­ven­dig”? Når bysty­ret ved­tar at et områ­de skal være fritt for par­ke­ring, da skul­le poli­ti­et bare ha sør­get for at ved­ta­ket ble gjen­nom­ført og at skil­te­ne ble satt opp. Poli­ti­et har ikke noe med å opp­høye seg selv til et slags over­hus som kan til­side­set­te demo­kra­tisk fat­te­de vedtak.

Ditt Oslo spør senior­råd­gi­ver Odd Bratte­berg i Bymiljøetaten:

Men hvem er det som står øverst til å bestemme?”

De får det­te sva­ret fra Odd Bratteberg:

Det er poli­ti­et som er skilt­myn­dig­het i Oslo. Om de der­med står over bysty­ret til å bestem­me, er et jusspørsmål.”

Nå er det hel­dig­vis slutt. Det har vært et demo­kra­tisk pro­blem at poli­ti­et har kun­net over­prø­ve og set­te til side demo­kra­tisk fat­te­de ved­tak om tra­fikk­re­gu­le­ring. Oslo­po­li­ti­et er strip­pet for den myn­dig­he­ten de så gjer­ne mis­bruk­te. Ingen frem­ti­dig regje­ring vil kun­ne fin­ne på noe så dumt som igjen å gi skilt­myn­dig­het til politiet.

For en som sterkt mis­li­ker FrP er det et tanke­kors at det måt­te en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra FrP til for å gjen­nom­føre en så over­mo­den end­ring. Det var ikke førs­te gang det ble fore­slått. Vi har bak oss åtte år med en såkalt “rød-grønn” regje­ring. Den regje­rin­gen gjor­de ikke mye for syk­lis­ter. De åtte åre­ne har lært oss at noe av det aller ver­ste for syk­lis­ter gene­relt og syk­lis­ter i Oslo spe­si­elt, er en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra Sen­ter­par­ti­et. En sam­ferd­sels­mi­nis­ter som sier “Fuck Oslo”, det vil vi ikke ha!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email