NHO og Kristin Skogen Lund har glemt sykkel

NHO-sjef Kris­tin Sko­gen Lund har skre­vet kro­nik­ken Fem grep for en utslipps­fri trans­port­sek­tor. De fem gre­pe­ne er:

  • Gjen­nom­før kol­lek­tiv­løf­tet nå
  • Bygg smar­te­re og tet­te­re
  • Bruk mar­keds­in­sen­ti­ve­ne
  • Grøn­ne inn­kjøp
  • God­set må på skin­ner

Jeg er enig i det mes­te. Men det mang­ler i alle fall et sjet­te grep: Legg til ret­te for syk­ling. Alt som sies om syk­ling er det­te, under punk­tet om å gjen­nom­føre kol­lek­tiv­løf­tet:

Et bære­kraf­tig sam­funn kre­ver at kol­lek­tiv­trans­por­ten – sam­men med syk­kel og gan­ge – tar frem­ti­dig vekst i per­son­rei­ser i byom­rå­de­ne.”

Man man ikke si at det er en sær­lig offen­siv utta­lel­se. Det står ikke noe om hva NHO mener må gjø­res for å opp­nå at fle­re skal vel­ge syk­kel. Man må stil­le krav om at det byg­ges god infra­struk­tur for syk­ling.

Con­ti­nue read­ing NHO og Kris­tin Sko­gen Lund har glemt syk­kel