NHO og Kristin Skogen Lund har glemt sykkel

NHO-sjef Kris­tin Sko­gen Lund har skre­vet kro­nik­ken Fem grep for en utslipps­fri trans­port­sek­tor. De fem gre­pe­ne er:

  • Gjen­nom­før kol­lek­tiv­løf­tet nå
  • Bygg smar­te­re og tettere
  • Bruk mar­keds­in­sen­ti­ve­ne
  • Grøn­ne innkjøp
  • God­set må på skinner

Jeg er enig i det mes­te. Men det mang­ler i alle fall et sjet­te grep: Legg til ret­te for syk­ling. Alt som sies om syk­ling er det­te, under punk­tet om å gjen­nom­føre kollektivløftet:

Et bære­kraf­tig sam­funn kre­ver at kol­lek­tiv­trans­por­ten – sam­men med syk­kel og gan­ge – tar frem­ti­dig vekst i per­son­rei­ser i byområdene.”

Man man ikke si at det er en sær­lig offen­siv utta­lel­se. Det står ikke noe om hva NHO mener må gjø­res for å opp­nå at fle­re skal vel­ge syk­kel. Man må stil­le krav om at det byg­ges god infra­struk­tur for sykling.

Syk­ling er en miljø­venn­lig trans­port­form. Man­ge bru­ker bil også til svært kor­te rei­ser. Den mest van­li­ge reise­må­ten til og fra jobb, er med bil.

Hol­der vi oss til arbeids­rei­ser, kan Trans­port­øko­no­misk insti­tutt for­tel­le at gjen­nom­snitts­leng­den på arbeids­rei­sen har økt fra 10 til 15 km fra 1985 til 2009. (Det frem­går ikke om det er dag­lig arbeids­rei­se, eller hver vei.) I den sam­me peri­oden er antall per­soner i bile­ne redu­sert. Gjen­nom­fø­rer man å byg­ge smar­te­re og tet­te­re, vil man kun­ne mot­vir­ke den­ne tenden­sen. Skal man byg­ge smar­te­re, er det åpen­bart at det må omfat­te til­rette­leg­ging for syk­kel. Hvis det­te er sam­let dag­lig arbeids­rei­se, lig­ger det godt innen­for en grei sykkel­av­stand. Og uan­sett er det man­ge som har kor­te­re reise­vei enn gjen­nom­snit­tet, og man­ge som er spre­ke­re enn gjen­nom­snit­tet har ingen pro­ble­mer med 10–15 km. For man­ge vil syk­kel være den ras­kes­te trans­port­må­ten. Men skal folk vel­ge å syk­le, må det leg­ges til ret­te for syk­ling. Her hen­ger Nor­ge sør­ge­lig langt etter land det er nær­lig­gen­de å sam­men­lig­ne med. Vi som er opp­tatt av å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter i Nor­ge, sav­ner NHO og nærings­li­vet på det­te området.

I til­legg har syk­ling meget stor posi­tiv effekt for folke­helsen. Det har ikke kol­lek­tiv­rei­ser. I alle fall ikke på and­re måter enn at det bidrar til rask spred­ning av for­kjø­lel­se, influ­ensa­vi­rus m.m., og der­med kan­skje på sikt til en styr­king av folks immunforsvar.

Det­te vil spa­re sto­re beløp. Helse­di­rek­to­ra­tet har anslått den årli­ge vel­ferds­ge­vins­ten ved økt fysisk akti­vi­tet til 239 mrd NOK årlig.  Det høres for meg ut som et ufor­ståe­lig høyt tall. Men da divi­sjons­di­rek­tør Knut Inge Klepp i Helse­di­rek­to­ra­tet snak­ket om at “fle­re på syk­kel gir bed­re folke­helse” på Syk­kel­kon­fe­ran­sen 2014, sa han at det­te var et vel­dig kon­ser­va­tivt anslag. En bety­de­lig del av den­ne gevins­ten er redu­sert syke­fra­vær, noe som NHO bur­de inter­es­se­re seg for.

Under punk­tet Bygg smar­te­re og tet­te­re, skri­ver Sko­gen Lund bl.a:

Se bare på Bjør­vi­ka. Den sen­tra­le loka­li­se­rin­gen av arbeids­plas­ser inne­bæ­rer at utslipp av klima­gas­ser knyt­tet til jobb­rei­ser hal­ve­res sam­men­lik­net med om arbeids­plas­se­ne had­de vært spredt utover i hele Oslo. Der­for må sta­ten stil­le krav til kom­mu­ne­nes areal­po­li­tikk, når det bevil­ges pen­ger til kol­lek­tiv infra­struk­tur. Ett eksem­pel på at en slik sam­ord­ning mel­lom kol­lek­tiv­ut­byg­ging og areal­plan­leg­ging har mang­let, har vi sett i utbyg­gin­gen av Kolsåsbanen.”

Ja, se bare på Bjør­vi­ka. Man­ge av bedrif­te­ne som har etab­lert seg der, har lagt godt til ret­te for at folk skal kun­ne syk­le til jobb, med syk­kel­par­ke­ring, gar­de­ro­be, osv. Men hva hjel­per det når vei­ene er et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de? De bedrif­te­ne som vil leg­ge til ret­te for at de ansat­te skal kun­ne syk­le, får lite igjen for sine inves­te­rin­ger i det­te når de som plan­leg­ger og byg­ger vei­er, svik­ter slik som de har gjort i Bjør­vi­ka. Det er trist å se at bedrif­te­ne bare sit­ter pas­sivt og ser på det som skjer. De bedrif­te­ne som etab­le­rer seg sli­ke ste­der, og NHO, bør kre­ve ordent­lig infra­struk­tur som gjør det mulig for ansat­te å sykle.

Vi har sett noen gode ini­tia­ti­ver fra bedrif­ter i Stav­an­ger­om­rå­det. Men vi tren­ger mer, og vi tren­ger at en orga­ni­sa­sjon som NHO enga­sje­rer seg.

At Bærum, med deres mot­vil­je mot å loka­li­se­re boli­ger langs Kolsås­ba­nen, er et eksem­pel til skrekk og advar­sel, er det ikke vans­ke­lig å være enig i.

Man kan bru­ke mar­keds­inse­ti­ve­ne, og vi kan leg­ge til: Skatte­sys­te­met. I dag har vi kon­tra­pro­duk­ti­ve skatte­reg­ler om man øns­ker at folk skal vel­ge miljø­venn­lig trans­port. Om arbeids­gi­ver beta­ler for par­ke­ring, da er det­te det enes­te frynse­go­det av vesent­lig øko­no­misk betyd­ning som ikke skattlegges.

Hos TMS Exe­cuti­ve i Stav­an­ger var de lei av å beta­le 10.000 kr pr år per par­ke­rings­plass til de ansat­te, og sa dem opp. Det er et til­tak som vir­ker. Går vi igjen til TØI, ser vi at 70% og bare 9% rei­ser kol­lek­tivt der par­ke­ring er “gra­tis” (den er ikke gra­tis, men betalt av arbeids­gi­ver). Må man beta­le for å par­ke­re, rei­ser mer enn halv­par­ten kol­lek­tivt, og bare 20% vel­ger bil. Skal skatte­sys­te­met bru­kes, må det bru­kes til å sti­mu­le­re miljø­venn­lig trans­port, ikke som i dag hvor det sti­mu­le­rer til bruk av bil.

At god­set må på skin­ner, er jeg helt enig i. Da må man snu opp ned på dagens prak­sis hvor man byg­ger motor­vei langs eksis­te­ren­de jern­bane­lin­jer, len­ge før man opp­gra­de­rer jern­ba­nen til moder­ne stan­dard. Vi har sett det i Øst­fold, og vi ser det i Vest­fold. Og man bør skrin­leg­ge tan­ken om å byg­ge motor­vei mel­lom Oslo og Ber­gen. I alle fall må den leg­ges på is til man har byg­get en moder­ne jern­ban­lin­je på den­ne strek­nin­gen. Man bør også skrin­leg­ge pro­sjek­tet om å sti­mu­le­re til økt bruk av bil på Vest­lan­det, med såkalt “ferje­fritt” sam­band langs hele kysten.

Poli­ti­ker­ne liker å snak­ke om at de vil ha gods fra vei til bane, men i prak­tisk poli­tikk sti­mu­le­rer de til det mot­sat­te. Når man byg­ger ny og bed­re vei, da vel­ger fle­re vei­en. Byg­ger man ny og bed­re jern­bane, da vel­ger fle­re toget. Det er ikke vans­ke­li­ge­re. NHO er ofte blant pådri­ver­ne for mer vei. NHO er selv blant de som går inn for å byg­ge E18 Vest­kor­ri­do­ren, i et slags naivt håp om at en ørten­felts motor­vei som inn­snev­res til dagens stan­dard ved Lys­aker, vil løse trans­port­pro­ble­mer. Det kan nok bli et frem­ti­dig mar­ked for å sel­ge kaf­fe og noe å bite i til alle de som står i kø ved Lys­aker. 40 mrd til en lokalvei i Bærum er nep­pe noen sær­lig god investering.

Der­for er mel­din­gen til NHO: Still krav om at det byg­ges god infra­struk­tur som gjør det trygt og enkelt for folk å syk­le til jobb og and­re steder!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email