Holmenkollbakken er ikke beskyttet

Audi har laget en rekla­me hvor de har brukt et mani­pu­lert bil­de av Hol­men­koll­bak­ken. “De har ingen rett til å mis­bru­ke «Kol­len» slik”, sier Steinar Eid­a­ker i Ski­for­enin­gen til NRK.no, og vi kan lure på med hvil­ken rett han sier det, eller mer pre­sist: Hva slags rett han mener å påbe­ro­pe seg. Eid­a­ker sier også følgende:

Det­te er vel­dig spe­si­elt. Selv om de er offi­si­ell FIS-spon­sor har de ingen rett til å mis­bru­ke «Kol­len» slik.”

Det er helt greit at Ski­for­enin­gen ikke liker det­te. Vi står alle fritt til å like og mis­li­ke hva vi vil. Audi leg­ger seg lang­fla­te, kan vi lese, noe det ikke er noen grunn til at de skal gjøre.

Men hva er det Audi mis­bru­ker her? Nå er vi vant med at idret­ten anser seg hevet over sam­fun­net, og lever i en mis­for­stått tro på at deres egne “lover” (som er ved­tek­ter, ikke lover) står over sam­fun­nets van­li­ge lover. Noen vil kan­skje hus­ke at Fri­idretts­for­bun­det vil­le nek­te gjen­nom­fø­rin­gen av Holme­strand Mara­ton, for­di de under hen­vis­ning til egne “lover” men­te å ha ene­rett til å arran­ge­re slikt. Nå ble Fri­idretts­for­bun­det her irette­satt av Idretts­for­bun­det, som inn­så at idret­tens “lov­verk” ikke gjel­der for pri­va­te arrangementer.

Hol­men­koll­bak­ken er ikke beskyt­tet. I ånds­verk­lo­ven § 24 tred­je ledd, står det:

Bygg­verk kan fritt avbildes.”

Hvem som eier byg­get, spil­ler ingen rol­le. Man tren­ger ikke sam­tyk­ke fra eier for å avbil­de et bygg­verk. Hol­men­koll­bak­ken må i den­ne sam­men­heng reg­nes som bygg­verk. Alle kan fritt avbil­de det, frem­stil­le eksemp­lar av bil­de­ne og gjø­re dem til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Det inn­be­fat­ter også at man fritt kan bru­ke bil­der av bygg­verk i rekla­me. Her må Holme­koll­bak­ken behand­les på lik lin­je med Opera­byg­get, Slot­tet, Stor­tin­get, Akers­hus fest­ning og and­re kjen­te byggverk.

Hva Ski­for­enin­gen påbe­ro­per seg her, ut over idret­tens selv­høy­ti­de­lig­het og opp­blås­te selv­bil­de, er det vans­ke­lig å se. Det enes­te grunn­la­get som jeg kan kla­re å ten­ke meg, er at Audi som spon­sor har skre­vet under en avta­le som begren­ser deres ytrings­fri­het, i ret­ning av at man ikke skal kun­ne avbil­de idretts­folk eller idretts­an­legg uten sam­tyk­ke. Det er i så fall en høy pris å beta­le for å få lov til å gi pen­ger til det inter­na­sjo­na­le skiforbundet.

Som sagt ser vi ofte at idret­ten lever i sin egen ver­den, som de anser hevet over res­ten av sam­fun­net og sam­fun­nets lover. At IOC opp­fat­ter seg som høy­et hevet over alle, bør ikke over­ras­ke noen, hel­ler ikke at de vil ha ene­rett til bil­der av olym­pis­ke idretts­an­legg. Vi vet også at ytrings­fri­het er et ukjent og uøns­ket frem­med­ord i idret­ten. Idret­ten vil ha kon­troll med hvil­ke bil­der som vises og hva som sies, og man tåler ikke kri­tikk — i alle fall ikke fra utøve­re m.m.

Print Friendly, PDF & Email