Idiotløsninger i Kirkeveien

Oslo kan by på man­ge idio­tis­ke tra­fikk­løs­nin­ger. Å kåre den dum­mes­te vil være umu­lig.. Det er for man­ge kan­di­da­ter og kon­kur­ran­sen vil­le bli for hard. Men Kirke­vei­en mel­lom Mid­delt­huns gt og Sørkedalsveien/Majorstuveien vil­le ha vært en finalekandidat.

Oslo har som kjent i alt for man­ge år vært styrt av poli­ti­ke­re for hvem bilen er hel­lig, og som har ment at noe av det vik­tigs­te man kan bru­ke fel­les­are­al til, er par­ke­ring av biler. Deres kjær­lig­het til bilen og til­be­del­se gjen­nom å til­by bilis­te­ne par­ke­rings­plas­ser har vært en av de vik­tigs­te hind­rin­ge­ne mot å rea­li­se­re den len­ge resir­ku­ler­te, men ald­ri rea­li­ser­te hovedsykkelveiplanen.

Star­ter vi ved krys­set Sørke­dals­vei­en og beve­ger oss mot Frog­ner Sta­dion, ser vi at det i Major­stu­krys­set er to kjøre­felt som skal rett fram i Kirke­vei­en, samt et trikke­spor. Det­te krys­set er et hel­ve­te for syk­lis­ter, og det er ikke gjort noe for å leg­ge til ret­te for at man skal kun­ne syk­le gjen­nom det. Det blir sagt at det er så vans­ke­lig å leg­ge til ret­te for syk­kel her, nær­mest umu­lig. Men det er bare vans­ke­lig hvis man base­rer seg på et grunn­pre­miss som sier at bilis­te­ne skal ha første­prio­ri­tet og få behol­de den plas­sen de en gang har klart å kar­re til seg. Et sted å begyn­ne er å fjer­ne et kjøre­felt for biler gjen­nom krys­set. Det er fak­tisk ingen god grunn til å ha to kjøre­felt gjen­nom krys­set til en vei som snart snev­res inn til ett kjørefelt.

Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse)
Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse)

WIMG_9152_DxOOmtrent midt­veis gjen­nom krys­set Sørke­dals­vei­en duk­ker det opp et syk­kel­felt. Det alt for sma­le syk­kel­fel­tet på den and­re siden av Major­stu­krys­set for­svant len­ge før man kom til krys­set, slik syk­kel­felt gjer­ne gjør i den­ne byen, tak­ket være at byen har lidd under et syk­kel­fiendt­lig poli­ti som fram til nytt­år bestem­te slikt. Her duk­ker syk­kel­fel­tet opp igjen,  som en slags red­nings­bøye for syk­lis­ter som har klart å kom­me seg leven­de gjen­nom krysset.

Men det er ikke det­te som er den sto­re idio­ti­en, selv om det er en dår­lig løs­ning , hvor syk­lis­ter som van­lig er “glemt” der det er vik­tigst å ha en god til­rette­leg­ging. Den sto­re idio­ti­en får vi øye på om vi ven­der blik­ket and­re vei­en, og ser mot Mid­delt­huns gate.

Når man ser langs et syk­kel­felt, er gjer­ne noen av det førs­te man får øye på en “skal bare”-bilist som har par­kert i syk­kel­fel­tet. Hel­dig­vis for den syk­lis­ten som der­med ble pres­set ut i kjøre­fel­tet, var det ikke noen biler eller bus­ser i kjøre­fel­tet akku­rat da.

WIMG_9092_DxOFørst når vi har kom­met oss for­bi den­ne bilen, ser vi idiot­løs­nin­gen. En inn­snev­ring. To kjøre­felt blir til ett, som igjen skal gå sam­men med trikke­spo­ret. Vi ser at den­ne “skal bare” bilis­ten akku­rat har klart å sni­ke seg foran trik­ken og bus­sen. En slik “løs­ning” må gi dår­lig frem­kom­me­lig­het for trikken.

WIMG_9106_DxODet­te ska­per pro­ble­mer og for­sin­kel­ser for trik­ken og bus­sen, som blir stå­en­de fast i kø når all tra­fik­ken har blitt pres­set inn i ett kjøre­felt for å gi plass til noen få par­ke­rings­plas­ser. Det vik­tigs­te er åpen­bart ikke at trik­ken og bus­sen kom­mer fram, men at bilis­ter kan par­ke­re. Slik kan det se ut fra trikke­fø­rer­plass. Bil­det er tatt av  min trikke­fø­rer­venn Mads Wam Schnei­der, og er brukt med hans tillatelse.

WKirkeveien_01_MWSSom vi også ser, går det et syk­kel­felt gjen­nom den­ne sji­ka­nen. Det er satt opp en liten rabatt for å hind­re at bilis­te­ne bru­ker syk­kel­fel­tet. Men det er jo så greit å stop­pe rett foran den­ne inn­snev­rin­gen. For da hind­rer man ikke “tra­fik­ken”, for tra­fik­ken flet­ter jo før den kom­mer hit. For de som er red­de for å hind­re “tra­fik­ken” gjel­der: trafikk=biltrafikk. At syk­ler også er tra­fikk, og at syk­lis­te­ne hind­res, sli­ke små­li­ge hen­syn tar man ikke.

WIMG_9062_DxOMan har laget en “løs­ning” som gir dår­lig frem­kom­me­lig­het for alle. Alt det­te har man gjort for å ryd­de plass til gate­par­ke­ring for ti biler! For de poli­ti­ker­ne som har styrt Oslo er det bare biler som er så hel­li­ge at man hind­rer all annen tra­fikk for å gi bilis­te­ne noen få par­ke­rings­plas­ser. Det er kort vei til fle­re par­ke­rings­hus. Klemt mel­lom trikke­skin­ne­ne og bil­døre­ne er det et smalt syk­kel­felt. Det er helt på try­net. Man har nær­mest laget et alter for å til­be den hel­li­ge bilen.

WIMG_9119_DxONår vi har pas­sert par­ke­rings­lom­me­ne, utvi­des vei­en igjen til å ha to kjøre­felt i den­ne ret­nin­gen. Men syk­kel­fel­tet har blitt borte. Jeg har mis­tan­ke om at det­te er poli­ti­ets hær­verk. De har jo all­tid prio­ri­tert bilen, og har gans­ke kon­se­kvent nek­tet å mer­ke opp og skil­te syk­kel­felt inn mot kryss, så len­ge man kun­ne erstat­te det med et eks­tra kjøre­felt for bilis­ter. Syk­lis­ter? De har all­tid Oslo­po­li­ti­et gitt f… i. Poli­ti­et synes å ha basert seg på at de skal for­svin­ne i løse luf­ten når de nær­mer seg et kryss. Men nå har ikke poli­ti­et len­ger skilt­myn­dig­het, så de har ikke len­ger den myn­dig­het de alt for len­ge har mis­brukt til å hind­re gode syk­kel­løs­nin­ger i byen.

WIMG_9140_DxOLangs Frog­ner­par­ken duk­ker det igjen opp et (for smalt) smalt syk­kel­felt. Men det skal få lig­ge i fred den­ne gangen.

WIMG_9147_DxOLøsenin­gen er åpen­bar. Gate­par­ke­rin­gen må fjer­nes, og fel­tet med trikke­skin­ner gjø­re til felt for­be­holdt trikk og buss i rute. (Van­lig kol­lek­tiv­felt kan man ikke len­ger skil­te på sli­ke ste­der, så len­ge de bare fyl­les opp av el-biler.)

Vi krys­ser over til and­re siden, og set­ter kur­sen til­ba­ke mot Major­stu­krys­set. Det man har valgt å gjø­re på den­ne siden er ikke like idio­tisk som det vi nett­opp har vært gjen­nom. Men det er ille nok.

I krys­set ser vi klart at en stri­pe i asfal­ten ikke gir noen som helst beskyt­tel­se. Bile­ne kut­ter hjør­net, så mye av stri­pen er gans­ke enkelt slitt vekk. Det had­de vært bed­re med en rabatt eller et annet fysisk skil­le som tvang bilis­te­ne til å hol­de seg i kjøre­fel­tet. Bilis­ter respek­te­rer ikke vei­mer­king.WIMG_8992_DxOEtter at vi har pas­sert trikke­holde­plas­sen, er det igjen et alt for smalt syk­kel­felt, klemt mel­lom kjøre­felt og par­ker­te biler (og bil­dører). Ingen syk­list føler seg trygg et sted som det­te. Men det har vel hel­ler ikke vært menin­gen. Det vik­tigs­te har vært litt mer par­ke­rings­plass for hel­li­ge biler.

WIMG_6365_DxOPå en kort tur langs det­te syk­kel­fel­tet, fikk jeg to gan­ger demon­strert hvor­for par­ke­rings­lom­mer innen­for syk­kel­felt er en far­lig og ubru­ke­lig løs­ning. Det­te bør fjer­nes alle ste­der hvor de finnes.

1. Bilist ser en ledig par­ke­rings­plass og svin­ger inn i syk­kel­fel­tet. Kan vi som syk­ler sto­le på at den­ne bilis­ten har sett seg godt for og for­sik­ret seg om at det ikke kom­mer syk­lis­ter i syk­kel­fel­tet? Jeg vil i alle fall ikke sto­le på en bilist i en slik situasjon.

WIMG_9007_DxO2. Bilist stop­per i syk­kel­fel­tet for å gjø­re seg klar til et par­ke­rings­for­søk. Syk­kel­fel­tet er blok­kert. Syk­lis­ter tvin­ges til å stan­se, eller til å svin­ge ut blant bilene.

WIMG_9011_DxO3. For­søk på å par­ke­re. Syk­kel­felt er fort­satt blok­kert. Det­te var en klø­ne­te bilist, som ikke behers­ket kuns­ten å luke­par­ke­re, så det­te tok tid og syk­kel­fel­tet var blok­kert hele tiden. Bilis­ten ga opp førs­te for­søk, for­flyt­tet seg i syk­kel­fel­tet, og for­søk­te seg på en ny par­ke­rings­lom­me, og det hele gjen­tok seg.

WIMG_9020_DxO4. Ende­lig er bilen på plass, og sjå­fø­ren åpner døren ut i syk­kel­fel­tet og går ut i syk­kel­fel­tet. Er det noen som tør sto­le på at hun har sett seg godt for, og for­sik­ret seg om at det ikke kom­mer noen syk­lis­ter før hun åpner døren? Jeg sto­ler ikke på det. På et sted som det­te synes jeg tross alt det er bed­re å plas­se­re meg blant bile­ne, og la syk­kel­fel­tet være nød­ven­dig sik­ker­hets­mar­gin mot par­ker­te biler. Par­ke­rings­lom­me­ne gjør syk­kel­fel­tet ubrukelig.

WIMG_9031_DxOBilist num­mer to var ikke like klø­ne­te. Men også her ble syk­kel­fel­tet blok­kert mens sjå­fø­ren manøv­rer­te bilen inn i parkeringsluken.

WIMG_9034_DxOIgjen åpnes døren ut i syk­kel­fel­tet. Jeg vil­le ikke ha stolt på bilis­ten den­ne gan­gen heller.

WIMG_9044_DxODet er bare en ting å si til Sti­an Ber­ger Røs­land og Guri Mel­by: Rydd opp! Fjern par­ke­rings­plas­se­ne. Sørg for tryg­ge syk­kel­vei­er og gi trik­ken og bus­sen bed­re frem­kom­me­lig­het. Bilis­te­ne må vike.

I dag mor­ges kun­ne vi høre på Dags­nytt at en rap­port fore­slår å øke avstand mel­lom holde­plas­ser for å øke reise­has­tig­he­ten på kol­lek­tiv­trans­port. Jeg vil ikke kom­men­te­re for­sla­get før jeg even­tu­elt har lest rap­por­ten (har ikke fun­net den på nett til nå). Men én ting kan man uten vide­re si: Fjern flaske­hal­ser som det­te, før holde­plas­ser even­tu­elt fjernes!

Man må ta på rust­nin­gen og for­be­re­de seg på det van­li­ge klage­ko­ret med han­delstand og gård­ei­ere, som sier det vil bli død og for­der­vel­se om man ikke skal få lov til å blok­ke­re vei­en med par­ke­ring her. Men for­hå­pent­lig­vis lærer poli­ti­ere og byrå­kra­ter en gang at de må stil­le kri­tis­ke spørs­mål og kre­ve doku­men­ta­sjon, og ikke bare svel­ge lob­by­is­te­nes påstan­der rått. SU-leder Andreas Hal­se gjor­de det på en for­bil­led­lig måte her, måt­te fle­re gjø­re som deg!

Kan­skje for­står dis­se lob­by­is­te­ne også en gang at biler ikke er byens frel­se, og at ingen len­ger gid­der å høre på det for­slit­te bud­ska­pet som de sta­dig gjen­tar. Ingen kom­mer til byen for­di de så gjer­ne vil opp­le­ve bil­tra­fikk og se (opp­tat­te) parkeringsplasser.

Og jeg håper media tar seg bry­et med å spør­re de som dri­ver Spinn syk­kel­bu­tikk og syk­kel­verk­sted om hva de synes om bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling, når man skal høre hva nærings­dri­ven­de i områ­det mener.

Print Friendly, PDF & Email