Skal dere ødelegge en av de få fungerende sykkelruter i sentrum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ?

Akers­hus­kaia er deler av vei­en gravd opp. Det er satt opp noen infor­ma­sjons­ban­ne­re. Som van­lig er de lite infor­ma­ti­ve. Og jeg kla­rer ikke så se en enes­te syk­kel på noen av illustrasjonsbildene.

WIMG_9617_DxOSlikt gjør meg bekym­ret. Vei­en rundt Akers­hus­kaia og Vippe­tan­gen er de facto hoved­syk­kel­vei mel­lom kata­strofe­om­rå­de Råd­hus­plas­sen og kata­strofe­om­rå­de Bjør­vi­ka. WIMG_3233_DxO Con­ti­nue read­ing Skal dere øde­leg­ge en av de få fun­ge­ren­de syk­kel­ru­ter i sen­trum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ?

Charlie og opphavsretten — bruk av (andres) bilder i nyhetsdekning

Etter dra­pe­ne på med­ar­bei­de­re i det frans­ke tids­skrif­tet Char­lie Hebdo, har man­ge av bladets bil­der blitt gjen­gitt i media ver­den over.  Jeg har selv brukt et par teg­nin­ger fra Char­lie Hebdo, og noen and­re teg­nin­ger, i min kom­men­tar Char­lie og oss and­re.

Char­lie Hebdo-saken er først og fremst en sak om ytrings­fri­het. Tar vi med ter­ror­ak­sjo­nen mot det jødis­ke super­mar­ke­det i Paris, blir det også en sak om anti­se­mit­tis­me. Det­te er det viktigste.

Men jeg lar sjel­den mulig­he­ten til å kom­men­te­re noen opp­havs­retts­spørs­mål med utgangs­punkt i aktu­el­le saker gå fra meg. Der­for spørs­må­let: Kan vi nå fritt gjen­gi teg­nin­ger fra Char­lie Hebdoe (og and­re pub­li­ka­sjo­ner)? De spres over hele ver­den, men jeg begren­ser meg til det som gjel­der i Norge.

Con­ti­nue read­ing Char­lie og opp­havs­ret­ten — bruk av (and­res) bil­der i nyhets­dek­ning