Skal dere ødelegge en av de få fungerende sykkelruter i sentrum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ?

Akers­hus­kaia er deler av vei­en gravd opp. Det er satt opp noen infor­ma­sjons­ban­ne­re. Som van­lig er de lite infor­ma­ti­ve. Og jeg kla­rer ikke så se en enes­te syk­kel på noen av illustrasjonsbildene.

WIMG_9617_DxOSlikt gjør meg bekym­ret. Vei­en rundt Akers­hus­kaia og Vippe­tan­gen er de facto hoved­syk­kel­vei mel­lom kata­strofe­om­rå­de Råd­hus­plas­sen og kata­strofe­om­rå­de Bjør­vi­ka. WIMG_3233_DxODe  sma­le syk­kel­for­tau­ene og syk­kel­vei gjen­nom leskur på trikke­holde­plass i Råd­hus­gata er helt ubru­ke­li­ge. Alle vel­ger i prak­sis vei­en rundt Vippetangen.

kontraskjaretNå som vei­en er gravd opp, er syk­lis­te­ne i prak­sis tvun­get til å syk­le langs havnen.

WIMG_9627_DxOOg man har ver­ken klart å skil­te eller sper­re, så her ser vi også bilis­ter sni­ke seg for­bi politi­sta­sjo­nen, over hav­nen og inn på den Råd­hus­plas­sen som skul­le vært bil­fri. Jeg er gans­ke sik­ker på at de bilis­ter som kla­ger over syk­lis­ter som ikke føl­ger reg­le­ne, er sterkt over­re­pre­sen­tert blant sniker(e) som det­te, uten at jeg har noen empi­ri som kan under­byg­ge det.

WIMG_9623_DxOMen det spørs­må­let som tren­ger seg på når man ser hva som skjer, er dette:

Skal byrå­det nå øde­leg­ge den­ne strek­nin­gen, og der­med øde­leg­ge en av de få, kan­skje den enes­te noen­lun­de vel­fun­ge­ren­de syk­kel­ru­ten i sentrum?

Infor­ma­sjo­nen om hva som skjer, er dår­lig og vans­ke­lig å fin­ne. Det er ikke mye å fin­ne på Oslo kom­mu­nes hoved­side for pro­sjek­tet. Nett­si­den om del­om­rå­det Akers­hus­stran­da er ikke opp­da­tert siden mai 2010, og sier ikke noe om hva som skjer. Den er verdi­løs. Jeg lover der­for ikke at det jeg har fun­net fram til er full­sten­dig, kor­rekt og/eller opp­da­tert. Jeg skul­le øns­ke noen kun­ne sva­re, og vise til et doku­ment jeg har over­sett, som viser at det skal byg­ges en utmer­ket syk­kel­vei over Akers­hus­stran­den. Men med det sit­ten­de byrå­det er det ingen grunn til å være optimistisk.

I doku­men­tet “Havne­pro­me­na­den i Oslo. For­slag til prin­sipp- og stra­tegi­plan” er det ikke noen infor­ma­sjon av ver­di, kan­skje bort­sett fra det som sies indi­rek­te ved at syk­lis­ter i prak­sis er utelatt.

Jeg får inn­trykk av at antall par­ke­rings­plas­ser skal redu­se­res, noe som er bra. Men sam­ti­dig ser det ut til at de skal flyt­tes slik at de vil være mest mulig til hin­der for folk som syk­ler. På infor­ma­sjons­pla­ka­te­ne er det ikke noen biler, man vil åpen­bart ikke infor­me­re om hvil­ke plas­ser som vil bli okku­pert av par­ker­te biler.

Star­ter vi på Råd­hus­plas­sen, står det at det­te er “regu­lert som et så og si rent fot­gjen­ger­om­rå­de.” Det er en “sann­het” med så sto­re modi­fi­ka­sjo­ner at det er direk­te usant: Over Råd­hus­plas­sen har det siden 1994 vært regu­lert syk­kel­vei, omtrent der bus­sen kjø­rer i dag.

WIMG_9752_DxOEn gang var det også syk­kel­vei her, men den for­svant — uten at jeg er helt sik­ker på når det skjed­de. Alle, ikke minst alle med poli­tisk ansvar og alle i Plan- og byg­nings­eta­ten, bør lese Kvar­dags­syk­lists utmer­ke­de gjen­nom­gang av “Mys­te­ri­et på Råd­hus­plas­se” akt 1, akt 2 og akt 3. Det er Mys­te­ri­et på Råd­hus­plas­sen: fyrs­te akt, Syk­kel­ve­gen som for­svann, som hand­ler om den syk­kel­vei­en som er regu­lert over Råd­huplas­sen, som så ble byg­get og som så forsvant.

Den enk­le løs­nin­gen er at når bus­se­ne flyt­tes til­ba­ke til sin van­li­ge tra­sé, da lar man asfal­ten lig­ge mer­ker den om til syk­kel­eks­press­vei.  Så sten­ger man Råd­hus­ga­ten langs Kon­tra­skjæ­ret for moto­ri­sert tra­fikk. Det sis­te kan like godt gjø­res med en gang. Det er ingen grunn til å til­la­te bil­kjø­ring her, men bus­sen må vi aksep­te­re til den har flyt­tet til­ba­ke til Stortingsgt/Tollbugt.

WIMG_9764_DxODet­te gans­ke enk­le gre­pet vil også få bort mye av bil­tra­fik­ken over Frid­tjof Nan­sens plass. Det er helt menings­løst at man til­la­ter gjen­nom­kjø­ring med bil her. Bilis­ter har fått tun­nel, og kan hol­de seg nede i hul­let sitt. Men Oslos impo­ten­te poli­ti­ke­re kla­rer ikke å få på plass den syk­kel­vei­en som har vært i regu­le­rings­pla­nen i 20 år, og de lar bilis­te­ne inva­de­re og øde­leg­ge en av byens fine plasser.

Vi får også bekref­tet deg jeg har fått et sta­dig ster­ke­re inn­trykk av: Plan- og byg­nings­eta­ten er den ver­ste syk­kel­sa­bo­tø­ren i Oslo. Fra Mys­te­ri­et på Råd­hus­plas­sen: fyrs­te akt, Syk­kel­ve­gen som forsvann:

Men Plan- og byg­nings­eta­ten fekk vil­jen sin. Områ­det som er regu­lert til syk­kel­veg fekk same dek­ke som res­ten av plas­sen, og inga mar­ke­ring – direk­te i strid med det poli­tis­ke vedtaket.”

Som sagt: Gjel­den­de regu­le­rings­plan sier at det skal være syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen. Men som vi fikk tyde­lig demon­strert da bysty­ret rader­te ut syk­kel­vei­en i deler av Ruse­løkk­vei­en fra regu­le­rings­pla­nen: Poli­ti­ker­nes egen impo­tens, at de ikke kla­rer å gjen­nom­føre det som er regu­lert, blir en unn­skyld­ning for å fjer­ne det. Vi har ald­ri vil­let eller evnet å gjen­nom­føre ved­ta­ket, så da opp­he­ver vi det. Syk­doms­sym­pto­me­ne skal skjæ­res bort og aller helst glem­mes, og da kan man stik­ke hodet i san­den og late som om alt er i orden. Og som man gjør i beskri­vel­sen av Råd­hus­plas­sen: Man gir en usann beskri­vel­se av hva som er gjel­den­de regulering.

Det er ikke det enes­te ste­det hvor Plan og byg­nings­eta­ten “glem­mer”, eller bed­re “under­slår” opp­lys­nin­ger om regu­lert syk­kel­vei. I saks­do­ku­men­te­ne om riving og nybygg i Ruse­løkk­vei­en 26, under­slås også at gjel­den­de regu­le­rings­plan sier at det skal være syk­kel­vei i den­ne delen av Ruse­løkk­vei­en. Men Plan- og byg­nings­eta­ten vil vel at den også skal glem­mes, slik at de til slutt kan fjer­ne den fra regu­le­rings­pla­nen. Svi­ket mot syk­lis­te­ne vil­le bli så alt for tyde­lig om den­ne blir byg­get, og stop­per i ingen­ting der poli­ti­ker­ne fjer­net syk­kel­vei­en. Det pas­ser nok bil­po­li­ti­ker­ne i byrå­det mye bed­re med dagens “løs­ning”, hvor det som er regu­lert til syk­kel­vei er dis­po­nert til gate­par­ke­ring. Der hvor det på det­te bil­det er gate­par­ke­ring, der sier gjel­den­de regu­le­rings­plan at det skal være syk­kel­vei. En gang var det også syk­kel­vei, men den for­svant vel omtrent sam­ti­dig med den syk­kel­vei­en bysty­ret nå har radert ut fra reguleringsplanen.

WIMG_9678_DxODet­te viser at det ikke har vært sant når vi har fått høre at den sto­re vans­ke­lig­he­te­ne å få byg­get syk­kel­vei­er er mang­len­de regu­le­rin­ger. Dere byg­ger jo hel­ler ikke det som er fer­dig regu­lert hel­ler. Bløff­ma­ke­re! (Og uan­sett er det byrå­det som har ansva­ret for at man ikke har frem­met de nød­ven­di­ge reguleringssakene.)

Ven­der vi til­ba­ke til Havne­pro­me­na­den, bør vi mer­ke oss at det i “Omårde­be­skri­vel­sen” for Akers­hus­stran­da ikke nev­nes med ett ord at den­ne fun­ge­rer som hoved­syk­kel­vei. Beskri­vel­sen gir inn­trykk av å være skre­vet av noen som har sit­tet beskyt­tet bak sine skrive­bord med kart og pla­ner, uten å ha sett på hvor­dan det­te områ­det fun­ge­rer i prak­sis. Infor­ma­sjo­nen om bru­ken av områ­det er så man­gel­full at det må kun­ne kal­les des­in­for­ma­sjon.

I pla­nen kan vi fin­ne noen illust­ra­sjons­bil­der hvor det er noen ens­li­ge syk­lis­ter, gjer­ne på områ­der som synes å ha svart dår­lig frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Ellers står det en del om syk­kel­sta­tiv og syk­kel­par­ke­ring. Man har åpen­bart tenkt at det skal være mulig å set­te fra seg en syk­kel, men man har ikke tenkt på hvor­dan man skal syk­le til og fra dis­se syk­kel­sta­ti­ve­ne. Men det opp­sum­me­rer vel gans­ke godt “syk­kel­po­li­tik­ken” i Oslo.

Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen og Guri Mel­by: Byrå­det har ikke mye tro­ver­dig­het igjen å mis­te. Det som synes å skje på Akers­hus­stran­da er aktiv syk­kel­sa­bo­ta­sje, og tro­ver­dig­he­ten syn­ker til vel­dig langt under null. Hvis dere fjer­ner en av de meget få vel­fun­ge­ren­de syk­kel­ru­ter i sen­trum, da kan dere ta syk­kel­stra­te­gi og and­re syk­kel­do­ku­men­ter og tør­ke dere i baken med dem. Da er de like lite verdt som alle and­re syk­kel­do­ku­men­ter fra de sis­te snart 50 åre­ne. (Jeg har tid­li­ge­re skre­vet at man har plan­lagt og løpt fra løf­ter i snart 40 år. Men Kvar­dags­syk­list er flin­ke­re til å gra­ve i kom­mu­na­le arki­ver enn meg, og han har vist at det­te star­tet i 1967, ikke i 1977 som jeg trod­de.)

Litt kos­me­tikk med rød asfalt, og en og annen syk­kel­boks, kan ikke ret­te opp syk­kel­sa­bo­ta­sje som dette.

Det som bur­de vært et av de aller vik­tigs­te sam­ferd­sels­pro­sjek­te­ne i Oslo er en høy­kva­li­tets syk­kel­vei fra krys­set Dokkveien/Munkedamsveien til Gam­le­byen. Den er som nevnt fer­dig regu­lert over Råd­hus­plas­sen. Glem “grønt­pla­ner” og and­re “miljø­kva­li­te­ter”. Det må bli slutt på at trær langs vei­en er vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Noe av det vik­tigs­te man kan gjø­re for mil­jø­et i byen er å sør­ge for god frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Det betyr langt mer enn noen ekso­tis­ke trær og pynt.

I prak­sis har hoved­syk­kel­ru­ten gått over Akers­hus­kaia og rundt Vippe­tan­gen, men det ser det ut til at dere nå vil fjer­ne uten at det erstat­tes av noe annet. Det er slik dere gjer­ne gjør: Fjer­ner det lil­le som fin­nes, og erstat­ter det med tom­me og verdi­løse løf­ter om et eller annet i en fjern frem­tid. Og ikke glem at syk­kel­vei­en må gå helt fram til Gam­le­byen. Dere har en utford­ring med å ret­te opp skan­da­len i Bjør­vi­ka, et pro­blem som dere ikke en gang synes å være vil­lig til å erkjen­ne. Frem­ti­den vil desver­re ha man­ge monu­men­ter over impo­ten­te og udu­ge­li­ge poli­ti­ke­re som ikke vil­le se syk­lis­te­ne eller at syk­kel er et utmer­ket frem­komst­mid­del i og rundt byer. Dere har hatt man­ge mulig­he­ter, men har skus­let bort omtrent alle sam­men. Nå mang­ler det bare at dere kro­ner udu­ge­lig­hets­mo­nu­men­tet ved å god­ta Sta­tens veg­ve­sens håp­løse for­slag til ombyg­ging av Stor­o­krys­set.

Jeg er gjer­ne opti­mis­tisk, og har trodd at dere fak­tisk øns­ket å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Men fjer­ner dere hoved­syk­kel­ru­ten over Akers­hus­kaia, må vi bare kon­klu­de­re med at det ikke er sant det hel­ler. Det er ren syk­kel­sa­bo­ta­sje, og syk­kel­sa­bo­tø­rer bør ikke få sty­re byen. Da får vi bare håpe og arbei­de for at det sit­ten­de byrå­det feies ut av byråds­kon­to­re­ne ved val­get til høs­ten. Det sit­ten­de byrå­det har vist seg udu­ge­lig på det­te områ­det. Det er på tide at noen and­re får overta!

<edit> Jeg hen­ger på det­te bil­det fra strand­pro­me­na­den i Nice, bare for å vise at det er fullt mulig å leg­ge til ret­te for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter, om man bare vil.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
</edit>

Print Friendly, PDF & Email