Ytringsfrihetshyklerne i FrP

Det er litt vans­ke­lig å si at Siv Jen­sen er høy og mørk. Og hun er i alle fall ikke Char­lie. Men hun prø­ver i alle fall å være høy og mørk når hun sier at Ytrings­fri­he­ten er abso­lutt. Men Siv Jen­sen og FrP er opport­u­nis­ter, som de all­tid har vært, og prø­ver å skå­re noen bil­li­ge poen­ger ved å kri­ti­se­re Jonas Gahr Stø­re. Jonas Gahr Stø­re kun­ne med for­del ha uttrykt seg tyde­li­ge­re. Han begyn­ner å lig­ne mer og mer på Gro Har­lem Brundt­land når han vik­ler seg inn i sta­dig fler inn­skut­te biset­nin­ger. Men i dag å gå hardt ut mot noe Jonas Gahr Stø­re sa i 2006, det blir bare dumt. Men å opp­tre og utta­le seg dumt, er også helt i FrPs tradisjon.

Nå kan det se ut som om Siv Jen­sen mener at ytrings­fri­het bare drei­er seg om ret­ten til å kom­me med blas­fe­mis­ke ytrin­ger, for­trinns­vis mot Islam. Når det gjel­der ytrin­ger som mus­li­mer opp­fat­ter som blas­fe­mis­ke, kan det se ut som om hun mener det ikke bare er en rett, men også en plikt å kom­me med blas­fe­mis­ke ytringer.

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­hets­hyk­ler­ne i FrP