Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister

Oslo Høy­re har lagt fram utkast til kom­mune­valg­pro­gram for peri­oden 2015–2019. Jeg har begren­set meg til å lese det som er rele­vant for syk­lis­ter som syk­lis­ter. Det vil si det som gjel­der samferdsel.

For å hop­pe til kon­klu­sjo­nen, som jeg også har satt i over­skrif­ten: Høy­re er fort­satt ikke et par­ti for syk­lis­ter. Begrun­nel­sen for hvor­for jeg mener det, kom­mer nedenfor.

Oslo har vært domi­ne­ren­de i Oslo­po­li­tik­ken de sis­te 50 åre­ne. I de snart 30 åre­ne Oslo har hatt et byråd, har Høy­re hatt byråds­le­der nes­ten hele tiden, bort­sett fra en peri­ode på fem år på 1990-tal­let. Høy­re har der­for hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes elen­di­ge til­stand når det gjel­der syk­kel­for­hold i Oslo. Det er mot det­te bak­tep­pet vi må lese Høy­res pro­gram­ut­kast. Høy­re er i den sam­me situa­sjo­nen som den såkalt “rød-grøn­ne” regje­rin­gen var i, etter val­get i 2013: Alle løf­ter om hva man vil gjø­re, kan pare­res med at det­te har dere len­ge vært i posi­sjon til å gjø­re, så hvor­for er det ikke gjort før?

Con­ti­nue read­ing Høy­re er fort­satt ikke et par­ti for syk­lis­ter