Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister

Oslo Høy­re har lagt fram utkast til kom­mune­valg­pro­gram for peri­oden 2015–2019. Jeg har begren­set meg til å lese det som er rele­vant for syk­lis­ter som syk­lis­ter. Det vil si det som gjel­der samferdsel.

For å hop­pe til kon­klu­sjo­nen, som jeg også har satt i over­skrif­ten: Høy­re er fort­satt ikke et par­ti for syk­lis­ter. Begrun­nel­sen for hvor­for jeg mener det, kom­mer nedenfor.

Oslo har vært domi­ne­ren­de i Oslo­po­li­tik­ken de sis­te 50 åre­ne. I de snart 30 åre­ne Oslo har hatt et byråd, har Høy­re hatt byråds­le­der nes­ten hele tiden, bort­sett fra en peri­ode på fem år på 1990-tal­let. Høy­re har der­for hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes elen­di­ge til­stand når det gjel­der syk­kel­for­hold i Oslo. Det er mot det­te bak­tep­pet vi må lese Høy­res pro­gram­ut­kast. Høy­re er i den sam­me situa­sjo­nen som den såkalt “rød-grøn­ne” regje­rin­gen var i, etter val­get i 2013: Alle løf­ter om hva man vil gjø­re, kan pare­res med at det­te har dere len­ge vært i posi­sjon til å gjø­re, så hvor­for er det ikke gjort før?

Ser man på Høy­res stem­me­giv­ning i bysty­ret i vik­ti­ge syk­kel­sa­ker, er det åpen­bart at syk­kel ikke har vært vik­tig for Høy­re. Høy­re har all­tid vært prin­si­pi­elt for at det skal være mulig å syk­le. Men de har bare stemt for ufor­plik­ten­de “god jul og godt nytt­år, det er vik­tig med syk­kel”-for­mu­le­rin­ger, og mot kon­kre­te og mer for­plik­ten­de ved­tak. Høy­re har stemt mot svært man­ge til­tak som vil­le ha gjort Oslo til en bed­re syk­kel­by, og der­med hind­ret at til­tak ble gjen­nom­ført. I peri­oder hvor de har sit­tet i byråd uten fler­tall i bysty­ret, har de Høyre­do­mi­ner­te byrå­de­ne sabo­tert bysty­rets ved­tak som de selv ikke har vært enig i, og har ikke fulgt dem opp. Fle­re av bysty­rets syk­kel­ved­tak har ikke blitt fulgt opp av Høyre­do­mi­ner­te byråd. I det hele tatt har Høy­re en sær­de­les lite ære­rik his­to­rie når det gjel­der (mang­len­de) til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo. Høy­re har ikke bare latt være å gjø­re noe for å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling, de har direk­te mot­ar­bei­det det.

Det er en kon­kur­ran­se om are­al i byen. Vi har man­ge gan­ger fått høre at det skal være liten plass i byen, og det er grun­nen til at det er så vans­ke­lig å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Det er tøv. Det er god plass i Oslo, bed­re plass enn i Køben­havn og mye bed­re plass enn i Paris. Pro­ble­met er hvor­dan plas­sen er dis­po­nert. Når man har måt­tet vel­ge mel­lom bil eller syk­kel, har Høy­re gans­ke kon­se­kvent prio­ri­tert bilen — slik at det f.eks. er gate­par­ke­ring i gater som etter gjel­de­ne pla­ner inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Selv i hoved­syk­kel­vei­net­tet har Høy­re prio­ri­tert bilis­ter frem­for syklister.

WIMG_8968_DxODess­uten må Høy­re ta et opp­gjør med sin egen his­to­rie, om de skal kla­re å byg­ge opp en tro­ver­dig­het som de til nå ikke har hatt.

Til en skryte­ar­tik­kel i Dag­bla­det har lede­ren i Oslo Høy­re Nico­lai Ast­rup og byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land valgt over­skrif­ten Miljø­byen Oslo. Her skri­ver de blant annet:

Vi må gjø­re det enkelt for dem som øns­ker å gjø­re miljø­venn­li­ge valg i sin hver­dag, uten å måt­te gjø­re dras­tis­ke end­rin­ger i egen livs­stil. Å kilde­sor­te­re, rei­se kol­lek­tivt eller syk­le og gå skal gjø­res for­di det er det bes­te alter­na­ti­vet.  I vårt nye pro­gram øns­ker vi å sti­mu­le­re nærings­dri­ven­de til å vel­ge vare­bi­ler som er gode for bymil­jø­et, i ste­det for å sten­ge Oslo sen­trum for bil­tra­fikk. Vi vil også miljø­dif­fe­ren­siere bom­pen­ge­ne etter bile­nes utslipp. I ste­det for å straf­fe alle som ikke lever utslipps­fritt, øns­ker vi å beløn­ne dem som gjør miljø­venn­li­ge valg. Posi­ti­ve incen­ti­ver vir­ker, og vi skal for­ster­ke for­de­le­ne for dem som vel­ger miljøvennlig.”

At man må gjø­re noe aktivt for å redu­se­re bil­bru­ken, lig­ger uten­for Høy­res tankeverden.

En over­skrift i pro­gram­ut­kas­tet er En syk­kel­venn­lig by. Det er i seg selv et frem­skritt. Syk­kel har blitt løf­tet opp på over­skrifts­nivå. I pro­gram­met for inne­væ­ren­de peri­ode er syk­kel bare nevnt med noen set­nin­ger under and­re punkt.

Høy­re els­ker bil, og som en grønn­vas­king av bil­bru­ken, har de omfav­net elbi­len. I pro­gram­met for inne­væ­ren­de peri­ode, har man en over­skrift om “Den blå­grøn­ne byen”. Blå­grønn er far­gen som Høy­re har valgt som miljø­far­ge. I det­te avsnit­tet kan vi bl.a. lese:

Trans­port­sek­to­ren står for en bety­de­lig del av Oslos forurensning.Oslo må til­rette­leg­ge for en over­gang fra pri­vat bil­tra­fikk til kol­lek­tiv­tra­fikk, og fra fos­silt driv­stoff til miljø­venn­li­ge alter­na­ti­ver. I Oslo rei­ser 3 av 4mennesker kol­lek­tivt i rushtiden,mens ande­len kol­lek­tiv­rei­sen­de fra nabo­kom­mu­ne­ne er langt lave­re. Der­for er det avgjø­ren­de at kol­lek­tiv­tra­fik­ken i Oslo og Akers­hus ses i sam­men­heng. Fle­re pend­le­re må benyt­te tog, buss og bane, og kol­lek­tiv­tra­fik­ken i Oslo må styr­kes ytter­li­ge­re. Bed­re par­ke­rings­mu­lig­he­ter ved sta­sjo­ne­ne uten­for sen­trum vil også sti­mu­le­re til økt bruk av kol­lek­ti­ve trans­port­mid­ler. Det skal løn­ne seg å kjø­re miljøvennlig.”

På lis­ten over hva Høy­re vil gjø­re (eller nå, sa de vil­le gjø­re i peri­oden 2011–2015) under det­te hoved­punk­tet, står bl.a:

• Videre­føre ord­nin­gen med fri­tak i bom­rin­gen, bruk av kol­lek­tiv­fel­tet og gra­tis­par­ke­ring for el-biler.
• Sti­mu­le­re til økt bruk av el-biler i Oslo gjen­nom å leg­ge til ret­te for etab­le­ring av fle­re ladestasjoner.”

Høy­re erkjen­te den gang at trans­port sto for en bety­de­lig del av for­urens­nin­ge­ne i byen. Men man var åpen­bart ute av stand til å inn­se at syk­kel her er et vik­tig bidrag til løs­nin­gen. Syk­kel er etter det jeg kan se ikke nevnt et enes­te sted i avsnit­tet om “Den blå­grøn­ne byen”.

Den mang­len­de erkjen­nel­sen av at til­rette­leg­ging for  syk­kel er et miljø­til­tak, ble også reflek­tert i for­sla­get til Kom­mune­plan fram mot 2030, en plan som byutv­klings­by­råd Bård Fol­ke Fred­rik­sen fra Høy­re har hatt hoved­an­sva­ret for. Det­te er et doku­ment et even­tu­elt nytt byråd umid­del­bart må ta tak i, og revidere.

I sam­men­fat­nin­gen om Oslo som “Smart, trygg og grønn [ikke blå­grønn den­ne gan­gen” nev­nes ikke til­rette­leg­ging for syk­kel som et til­tak. Syk­kel nev­nes hel­ler ikke i kapit­te­let om smar­te­re løs­nin­ger. I det­te avsnit­tet står det noen ord om “blå­grønn infra­struk­tur”, og “are­al til gode byrom og møte­plas­ser”. At bed­re  til­rette­leg­ging for syk­kel vil­le være vik­tig for å frem­me nevn­te mål, nev­nes ikke. Bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel er hel­ler ikke nevnt i kapit­te­let om å ska­pe til­gjen­ge­lig­het. Til­rette­leg­ging for syk­ling er hel­ler ikke noe som skal bidra  til fysisk utfol­del­se, om vi hol­der oss til for­sla­get til kom­mune­plan. I kapit­te­let med over­skrift “Grønn”, får vi den van­li­ge besver­gel­sen om at “Veks­ten i per­son­trans­port skal tas med kol­lek­tiv­tra­fikk, syk­ling og gan­ge”. Det er alt som sier om syk­kel i det­te kapit­te­let. Man har ambi­sjo­ner om å bli “Inter­na­sjo­nalt leden­de miljø­by”. Der heter det at man skal fort­set­te sat­sin­gen på elbi­ler. Så skal man fort­set­te utbyg­gin­gen av syk­kel­vei­ene i Oslo med vekt på å fer­dig­stil­le hoved­syk­kel­vei­net­tet. Ikke antyd­ning til ambi­siøst, og sær­de­les ullent og ufor­pli­ten­de. Så skal man lage nye syk­kel­stra­te­gi. Så nok en plan for syk­ling er noen av hoved­sat­sin­gen til Oslo på det­te områ­det fram mot 2030, om vi hol­der oss til forl­sa­get til kom­mune­plan. Det er alt i det­te kapit­te­let. Så skul­le man også sat­se på OL 2022.

Hele kom­mune­pla­nen er pre­get av “god” høyre­po­li­tikk, hvor man later som om syk­kel ikke eksisterer.

Vi er fort­satt ved pro­gram­met for inne­væ­ren­de periode.

Høy­re vil sik­re god frem­kom­me­lig­het og egne syk­kel­tra­se­er, blant annet ved å full­fø­re hoved­syk­kel­vei­net­tet. Vi aksep­te­rer at par­ke­rings­plas­ser i sen­trums­ga­te­ne må vike for etab­le­ring av nye syk­kel­felt. Dét bør sær­lig gjel­de gater som inn­går i hovedsykkelveinettet.”

Hoved­syk­kel­vei­net­tet er ikke full­ført. Jeg tror ikke at mot­stan­den mot å sat­se på det­te i inne­væ­ren­de peri­ode har kom­met fra Venst­re eller KrF. Jeg tvi­ler også på at det er Venst­re og KrF som har vært mot­stan­de­re av å fjer­ne gateparkering.

Man aksep­te­rer at “par­ke­rings­plas­ser i sen­trums­ga­te­ne må vike for etab­le­ring av nye syk­kel­felt”. Hva de reg­ner som sen­trum, sier de ikke noe om. Man har vel i peri­oden fjer­net litt gate­par­ke­ring i Skip­pergt, Kirkegt og noen i Wer­ge­lands­vei­en. Men fort­satt er gate­par­ke­ring prio­ri­tert langs f.eks. hele strek­nin­gen mel­lom Frog­ner Sta­dion og Slotts­par­ken har man fort­satt valgt å prio­ri­te­re gate­par­ke­ring. Ikke noe av det­te er regu­lert til par­ke­ring, så det skul­le være gans­ke enkelt å fjer­ne gate­par­ke­rin­gen. Man har prio­ri­tert sin sat­sing på elbil så høyt at man har tatt are­al i “hoved­syk­kel­vei­net­tet” for å lage lade­sta­sjo­ner for elbi­ler. Klart eksem­pel på kort­slut­ning i byrådet.

WIMG_8984_DxOSkjønt Høy­re har gjen­nom his­to­ri­en at de mang­ler mot til å tak­le mot­stan­den fra den høy­lyd­te mino­ri­tet som så gjer­ne vil par­ke­re sine biler i gate­ne. Det man har gjort er i bes­te fall pus­le­te, og viser ikke antyd­ning til spor av reell vil­je til å gjø­re noe for å bed­re for­hol­de­ne for syklister.

Vi får gå til­ba­ke til pro­gram­ut­kas­tet for kom­men­de peri­ode. Begyn­nel­sen i avsnit­tet om syk­kel, er greit nok:

Syk­ke­len er byens mest miljø­venn­li­ge trans­port­mid­del. Å syk­le, enten det er til jobb eller sko­le, er sunt for helsen og bra for mil­jø­et. De vik­tigs­te gre­pe­ne for å gjø­re Oslo til en mer syk­kel­venn­lig by er å byg­ge et nett­verk av syk­kel­vei­er inn mot sen­trum av byen.”

Selv Høy­re har nå erkjent det man ikke had­de opp­fat­tet fire år tid­li­ge­re, nem­lig at syk­ke­len er byens mest miljø­venn­li­ge trans­port­mid­del. Ver­den går frem­over, også i Høy­re. Nå har de også  erkjent at det er sunt for helsen.

Det har til nå ikke vært spor av noen vil­je til å byg­ge et nett­verk av syk­kel­vei­er inn mot sen­trum. En av de regu­ler­te syk­kel­vei­ene inn mot sen­trum, gjen­nom Ruse­løkk­vei­en, sør­get man for å fjer­ne fra regu­le­rings­pla­nen. Ellers er noen stikk­ord Bjør­vi­ka og Dokk­vei­en når det gjel­der for­søm­te mulig­he­ter til å byg­ge syk­kel­vei­er inn mot sentrum.

I fort­set­tel­sen heter det at man vil

sør­ge for at syk­lis­ter trygt kan dele byga­te­ne med gåen­de, bus­ser og biler. Har du syk­let inn til byen, skal du fin­ne et trygt sted å set­te fra deg syk­ke­len din.”

Hva mener de med å “dele byga­te­ne”? Betyr det at Høy­re har adop­tert tid­li­ge­re FrP-byråd Peter N Myh­res stand­punkt om ikke å leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum, slik at enhver må kla­re seg som best man kan i kao­set? Eller vil man lage virr­var­r­om­rå­der, pyn­tet med det engels­ke ordet “Shared space”, som byråd Bård Fol­ke Fred­rik­sen syne å ha for­els­ket seg i? Det­te er i bes­te fall uklart, eller direk­te neg­a­tivt. Det skal selv­sagt leg­ges til ret­te for syk­ling i sen­trum. Men lite tyder på at det er noe Høy­re vil sat­se på. Og Høy­re vil selv­sagt ikke gjø­re noe for å redu­se­re bru­ken av deres els­ke­de biler i sen­trum, noe jeg skal kom­me til­ba­ke til.

Til­taks­lis­ten når det gjel­der syk­kel ser slik ut:

• byg­ge ut et sam­men­hen­gen­de hel­års nett­verk av syk­kel­vei­er inn mot sen­trum i løpet av de nes­te fire årene

  • ha bed­re brøy­ting og fei­ing av gang-og sykkelveier

  • redu­se­re farts­gren­sen uten­om hoved­vei­ene i ind­re by slik at biler og syk­lis­ter kan dele gatene

  • byg­ge fle­re syk­kel­par­ke­rings­plas­ser ved kol­lek­tiv­knute­punkt og i sen­trum av byen

  • utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen uten­for Ring 2, spe­si­elt ved stu­die­ste­der og stør­re offent­li­ge institusjoner,og til å kun­ne bru­kes av alle over 16 år ·byg­ge to syk­kel­eks­press­vei­er inn til Oslo sentrum

  • mer­ke opp eksis­te­ren­de og nye gang-og syk­kel­sti­er med egne felt for gåen­de og syklende

  • opp­he­ve for­bu­det mot å syk­le til skolen”

Punk­tet fra pro­gram­met for inne­væ­ren­de peri­ode, om at man “aksep­te­rer at par­ke­rings­plas­ser i sen­trums­ga­te­ne må vike for etab­le­ring av nye syk­kel­felt”, synes å ha for­svun­net når man nå skal lage nytt pro­gram. Høy­re mener kan­skje at det er fjer­net nok gate­par­ke­rings­plas­ser i sentrum?

Jeg skul­le gjer­ne hatt noe mer kon­kret om hvor syk­kel­vei­ene inn mot sen­trum skal gå. Ufor­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger uten kon­kre­ti­ser­te og for­plik­ten­de mål, har vi sett mer enn nok av.

Så lurer jeg på om “redu­ser­te farts­gren­ser” er det enes­te til­ta­ket man vil gjen­nom­føre for å “leg­ge til ret­te” for syk­ling i sen­trum. Og hva vil man gjø­re med hoved­vei­ene i sen­trum, som f.eks. Ring 1? Skal hoved­vei­ene i prak­sis fort­satt være for­be­holdt bilister?

Mer syk­kel­par­ke­ring og bed­re bysyk­kel­ord­ning vil være bra. Det sam­me gjel­der opp­he­vel­se av for­bud mot å syk­le til sko­len. Men opp­he­vel­se av et slikt menings­løst for­bud for­ut­set­ter at det leg­ges til ret­te for at man skal kun­ne syk­le trygt til sko­len, som de ikke sier noe om. Og det for­ut­set­ter i prak­sis begrens­nin­ger når det gjel­der å kun­ne kjø­re barn til sko­len med bil. Man bør f.eks. fjer­ne all gate­par­ke­ring i nær­he­ten av skoler.

Hva de mener med å mer­ke opp “gang- og syk­kel­sti­er” [“syk­kel­sti” fin­nes ikke i dagens tra­fikk­reg­ler, vei­nor­ma­ler eller i Syk­kel­hånd­bo­ken,]? De fles­te eksis­te­ren­de gang- og syk­kel­vei­er er for sma­le til at man kan får syk­kel­vei med til­strek­ke­lig bred­de, samt for­tau. Betyr det at Høy­re i prak­sis vil skrin­leg­ge Syk­kel­stra­te­gi­ens kapit­tel om å heve kva­li­te­ten på syk­kel­in­fra­struk­tu­ren, og i ste­det sat­se på billiløsninger?

Jeg vil også gjer­ne vite hvor de har tenkt at de to syk­kel­eks­press­vei­ene skal gå. Når de har lan­det på et kon­kret tall, bør de også kun­ne si hva som skal være hoved­tra­se­en. En bør være gjen­nom Bjør­vi­ka, men skal noe skje her må Høy­re erkjen­ne tid­li­ge­re fade­ser, noe som sik­kert sit­ter gans­ke langt inne.

Men vi kan ikke nøye oss med å se hva slags valg­flesk Høy­re vil ser­ve­re syk­lis­te­ne. Vi må også se hva de skri­ver om bil. Over­skrif­ten på bil­ka­pit­te­let heter “Mer miljø­venn­lig bilkjøring”.

Oslo Høy­re erkjen­ner i det mins­te at bilen repre­sen­te­rer et miljø­pro­blem, og inn­le­der med følgende:

En moder­ne kol­lek­tiv­tra­fikk og bed­re frem­kom­me­lig­het for syk­kel vil gjø­re at fær­re er avhen­gig av å bru­ke bil i fremtiden.”

Høy­re har i stor grad valgt å sat­se på Jule­nis­sen, Snå­sa­man­nen, Märt­has eng­ler eller noe annet som skal lok­ke folk til å vel­ge noe annet enn bil. At det også er nød­ven­dig med til­tak for å begren­se bil­kjø­ring, lig­ger uten­for Høy­res hori­sont. Det­te er et stort tema i seg selv, som jeg skal kom­me til­ba­ke til ved en sene­re anledning.

Pro­gram­ut­kas­tet fortsetter:

Like­vel vil bilen være et uunn­vær­lig trans­port­mid­del for man­ge av oss også i åre­ne som kommer.”

Så kom­mer det vi er vant til å høre om miljø­venn­li­ge biler, og til­tak for å sti­mu­le­re det­te. Gut­te­ne i Høy­re vil ikke gi slipp på sin mulig­het til fort­satt å kun­ne leke med biler.

Også her kun­ne Oslo Høy­re hatt godt av litt bed­re vir­ke­lig­hets­ori­en­te­ring. Det er i dag under halv­par­ten av Oslos hus­stan­der som dis­po­ne­rer bil. I de sen­trums­nære byde­le­ne er det bare ca 1/3. I de sen­trums­nære byde­le­ne er det nå ca 2/3 som ikke opp­fat­ter bilen som uunn­vær­lig. Høy­re vil med and­re ord til­gode­se et mindre­tall, for hvem bilen nep­pe er så uunn­vær­lig som de selv og Høy­re tror. Også det­te er et tema jeg skal kom­me til­ba­ke til ved en sene­re anled­ning. Bil­bru­ken er for nedad­gå­en­de. Det er en inter­na­sjo­nal trend. Fær­re unge tar fører­kort, de ven­ter len­ger før de gjø­re det og er i liten grad opp­tatt av bil. Selv topp­sje­fen i Ford har erkjent at biler ikke er sva­re på byenes pro­ble­mer.

Høy­re adres­se­rer ikke det som er et av hoved­pro­ble­me­ne med bil­kjø­ring i byen, nem­lig at det er en sær­de­les plass­kre­ven­de trans­port­form, som også kre­ver svært mye ener­gi. Bile­ne kre­ver stor plass enten de er i beve­gel­se er eller er parkert.

Gavle_trafikkHva slags energi­bæ­rer bile­ne bru­ker, er uten betyd­ning for det­te, også for energi­for­bru­ket. For å site­re den tid­li­ge­re byut­vik­lings­di­rek­tø­ren i Van­cou­ver, Brent Tode­ri­an:

Elect­ric cars do not­hing to address this space issue.”

Mens f.eks. Hel­sin­ki sat­ser på å fri­gjø­re seg fra bilen, sat­ser Oslo Høy­re på elbil. Man har ambi­sjo­ner om å bli ver­dens elbil­ho­ved­stad, noe som ikke er sær­lig vans­ke­lig. And­re hoved­ste­der sat­ser ikke på elbil, så her er man uten kon­kur­ran­se. Det er en norsk spe­sia­li­tet å være stolt over å være ver­dens­mes­ter i gre­ner hvor vi i prak­sis er enes­te deltaker.

Pro­gram­ko­mi­té­en i Oslo Høy­re går så rett inn i den kort­slut­ning som så man­ge bil­for­kjem­pe­re hav­ner i. De skriver:

Folke­liv i byen inne­bæ­rer at butik­ker, res­tau­ran­ter og kon­to­rer må få varer levert og avfall hen­tet. Vare­le­ve­ring er en for­ut­set­ning for en leven­de by og det er der­for vik­tig at trans­port­næ­rin­gen har gode vil­kår. Byens inn­byg­ge­re tren­ger hånd­ver­ker­tje­nes­ter og dis­se må ha nød­ven­di­ge parkeringsmuligheter.”

Jeg tror ikke at noen vil avvise at den type kjø­ring det her vises til er nød­ven­dig, og at slik kjø­ring må være mulig og til­latt. Ei hel­ler at den bør skje med null­ut­slipps­bi­ler. Men de går rett der­fra til å skri­ve om til­tak som i prak­sis gjel­der pri­vat­bi­ler. Og ikke noe av det som er nevnt leve­rer et enes­te argu­ment for å til­la­te pri­vat­bi­ler i byen, ei hel­ler at man skal kun­ne kjø­re gjen­nom sen­trum eller bolig­om­rå­der med bil. Like­vel vil de leg­ge til ret­te for pri­vat­bi­ler i sentrum.

Så føl­ger en rek­ke for­slag om å sti­mu­le­re “miljø­venn­li­ge biler”. Man anty­der også dif­fe­ren­si­er­te bom­taks­ter. Og man vil ha mer parkering:

byg­ge ut par­ke­rings­ka­pa­si­tet under bak­ken til­knyt­tet de sto­re ring­vei­ene og tunel­le­ne for å fri­gjø­re are­al på gate­plan, blant annet ved å byg­ge par­ke­rings­hus under Fritjof Nan­sens plass, Tul­lin­løk­ka og Youngstorget”

At par­ker­te biler må bort fra gate­ne (som ikke nev­net i pro­gram­ut­kas­tet) og inn i par­ke­rings­hus, er det ikke vans­ke­lig å være enig i. Men det er ingen grunn til å byg­ge fle­re par­ke­rings­hus. Oslos par­ke­rings­hus er stort sett halv­ful­le, og rekla­me­rer med at de all­tid har plass. Det er kapa­si­tet nok til alle gate­par­ker­te biler i de eksis­te­ren­de par­ke­rings­hu­se­ne. Og det er ingen grunn til å gjø­re noe som kan opp­ford­re fle­re til å vel­ge bil om de skal inn til byen.

Det er et dis­sens­for­slag fra Jen­ny Cle­met von Tetz­sch­ner, Anne Rygg, Hel­le Tja­berg, Sti­an Harald­sen, Tom Erlend Skaug og Kon­rad Vær­nes. De øns­ker et nytt punkt som lyder:

Inn­føre fle­re bil­frie områ­der innen­for Ring 3 for å gi plass til kol­lek­tiv­tra­fikk, gåen­de og syk­lis­ter. Gate­ne skal like­vel være åpne for for­flyt­nings­hem­me­de, bebo­ere innen­for de bil­frie områ­de­ne, utryk­ning­s­kjøre­tøy og null­ut­slipps­dro­sjer, i til­legg til vare­le­ve­ring, søp­pel­tøm­ming og hånd­ver­ker­tje­nes­ter innen­for begren­se­de tidsrom.”

Det vil­le ha vært et skritt i rik­tig ret­ning. Det er på tide at man erkjen­ner at fel­les­are­let ikke først og fremst er der for bil­kjø­ring og par­ke­ring. Gate­ne bør invi­te­re folk som bor der, barn, voks­ne og eld­re, ut i gate­ne som bilis­te­ne har jaget dem bort fra. Men det er nep­pe sær­lig mye håp om at det­te for­sla­get blir vedtatt.

Pro­gram­ut­kas­tet er lite ambi­siøst og gans­ke ufor­plik­ten­de i sine for­mu­le­ringr. Des­uten har Høy­re en his­to­rie som viser at de ikke er til å sto­le på når det gjel­der sat­sing på syk­kel. Så for den som vil at det skal bli bed­re å syk­le i Oslo, må det være et mål  å få Høy­re ut av byrådskontorene.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email