Shared space

En del plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re har for­els­ket seg i kon­sep­tet “shared space” i byplan­leg­gin­gen. Tan­ken er at om man fjer­ner all opp­mer­king som skil­ler uli­ke tra­fikkan­ter, så vil tra­fikkan­te­ne til­pas­se seg hver­and­re i en slags har­mo­nisk samhandling.

Det fin­nes alt for mye shared space i Nor­ge. Enhver lande­vei uten for­tau eller annen til­rette­leg­ging for gåen­de, og uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, er “shared space”. Det er ikke mye har­mo­nisk sam­hand­ling å se på sli­ke vei­er. Det er vel sli­ke ste­der det er far­ligst å fer­des for myke trafikkanter.

Con­ti­nue read­ing Shared space