Shared space

En del plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re har for­els­ket seg i kon­sep­tet “shared space” i byplan­leg­gin­gen. Tan­ken er at om man fjer­ner all opp­mer­king som skil­ler uli­ke tra­fikkan­ter, så vil tra­fikkan­te­ne til­pas­se seg hver­and­re i en slags har­mo­nisk samhandling.

Det fin­nes alt for mye shared space i Nor­ge. Enhver lande­vei uten for­tau eller annen til­rette­leg­ging for gåen­de, og uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, er “shared space”. Det er ikke mye har­mo­nisk sam­hand­ling å se på sli­ke vei­er. Det er vel sli­ke ste­der det er far­ligst å fer­des for myke trafikkanter.

På spørs­mål om det fin­nes noen vel­lyk­ke­de eksemp­ler på “shared space”, trek­ker­by­ut­vik­lings­by­råd Bård Fol­ke Fred­rik­sen fram St Olavs plass og Chris­tia­nia torg. Han sier også at det fin­nes man­ge eksemp­ler i and­re byer, men nev­ner ikke noen kon­kre­te eksemp­ler. Jeg har kon­tor ved St. Olavs plass, så der er jeg omtrent dag­lig. Jeg syk­ler også jevn­lig over Chris­tia­nia torg. Men når Bård Fol­ke Fred­rik­sen nev­ner dis­se, da er det bare å ta med seg kame­ra og fin­ne en plass for å obser­ve­re dis­se ste­de­ne. Det­te er et video­opp­tak fra Chris­tia­nia torg, tatt på et nok­så til­fel­dig valgt tids­punkt etter at Bård Fol­ke Fred­rik­sen had­de nevnt det­te som et vel­lyk­ket sted. Opp­ta­ket er fra 27. mars 2014. Desver­re har det som har skjedd siden, bekref­tet de ban­ge anel­ser jeg gir uttrykk på på slut­ten av video­en, når det gjel­der havne­pro­me­na­den.

Fel­les for St Olavs plass og Chris­tia­nia torg er at tra­fikk­om­rå­det fak­tisk er opp­delt, i den for­stand at det er noe som må opp­fat­tes som kjøre­felt, og for­tau. Det som mang­ler beg­ge ste­der er til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. For­sø­ker man å utnyt­te area­let som fot­gjen­ger eller syk­list i en rolig, har­mo­nisk sam­hand­ling, får man fort mer­ke at bilis­te­ne er lite inter­es­sert i sam­hand­ling. De vil bare ha deg vekk, slik at de kan ha vei­en “sin” i fred.

St Olavs plass lig­ger ikke på en typisk gjen­nom­kjø­rings­vei, noe som gjør at tra­fik­ken er gans­ke begren­set. St. Olavs gt fra St. Olavs plass mot Pile­stre­det er stengt ved Pile­stre­det (uten at noen har tenkt på hvor­dan man skal syk­le i det krys­set). Vide­re er Uni­ver­si­tets­gt stengt mot Pile­stre­det. St Olavs gt fra St Olavs plass mot Ulle­våls­vei­en / Akers­gt er enveis­kjørt opp­over, så det kom­mer ingen biler ned den vei­en. Der­med er det bare lin­jen Munchs gtLan­ges gt som er åpen for van­lig kjø­ring med bil.

WIMG_3846_DxOPå St Olavs plass har man satt opp Lys­fon­te­nen (som for tiden mang­ler lys). Den for­vir­rer man­ge tra­fikkan­ter, for det er uklart om det­te er en rund­kjø­ring eller ikke. Det ser mest ut som en rund­kjø­ring, men er ikke skil­tet som det. Inne i lys­fon­te­nen er det ben­ker hvor folk sit­ter om det er fint vær. Det­te er et skjer­met områ­de, og ikke på noen måte “shared space”. Rundt plas­sen er det for­tau, dels med stein­ben­ker. For­tau er for­tau, og ikke “shared space”. I den grad det fin­nes noe her som kan kal­les “shared space” er det sir­ke­len mel­lom lys­fon­te­ne og for­tau­ene. Bilis­ter kjø­rer som om det­te er et områ­de for biler, og jeg har fort­satt ikke sett den har­mo­nis­ke sam­hand­lin­gen mel­lom tra­fikkan­ter som det påstås å være på sli­ke steder.

Jeg skal ikke si at shared space ikke kan fun­ge­re. Men det bur­de være åpen­bart at det ikke kan fun­ge­re i det som i prak­sis er til­rette­lagt som gjen­nom­kjø­rings­vei for biler, som Råd­hus­gt over Chris­tia­nia Torg.

Shared space”, gjen­nom­ført på en god måte, kan kan­skje fun­ge­re som et regu­le­rings­til­tak for å begren­se og brem­se bil­tra­fikk, og der­med leg­ge bed­re til ret­te for myke tra­fi­kan­ter. De to eksemp­le­ne som Bård Fol­ke Fred­rik­sen nev­ner, er beg­ge eksemp­ler på at det ikke fun­ge­rer. Utfor­min­gen er helt feil. Det frem­står bare som nok et tulle­for­søk fra syk­kel­fiendt­li­ge poli­ti­ke­re på å fin­ne på et eller annet som gjør at de kan unn­gå å leg­ge til ret­te for syklister.

Skal “shared space” gi noe som helst mening, må områ­det utfor­mes og “møb­le­res” på måter som svært tyde­lig mar­ke­rer at det­te ikke er et områ­de for biler. Farts­gren­sen må ned, som i den­ne gaten i Paris, hvor farts­gren­sen er 20 km/t. For­te­re bør det ikke være lov å kjø­re om moto­ri­sert tra­fikk skal blan­des med myke tra­fi­kan­ter. Når det ser vel­dig stil­le ut i den­ne gaten, har det nok en sam­men­heng med at bil­det er tatt tid­lig en lør­dag mor­gen, før byen had­de våk­net til liv.

WIMG_5890_DxOGateturnOg det må skil­tes. Vi har skilt for det­te. Vi behø­ver ikke ty til engels­ke mote­ord for å beskri­ve det­te. Vi har hatt det len­ge — det kal­les gate­tun — det sam­me skil­tet som er brukt i Paris. Men jeg mer­ker meg at på det frans­ke skil­tet er det en syk­list. De som utfor­met det nors­ke skil­tet har som van­lig “glemt” syklister.

Shared space” er ikke et frem­kom­me­lig­hets­til­tak for syk­lis­ter, slik Bård Fol­ke Fred­rik­sen m.fl. synes å tro. Vil man ska­pe frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter, da lager man sepa­ra­te vei­er eller felt (fysisk adskilt fra kjøre­felt og for­a­tu) for syk­lis­ter. Tan­ken om at det skal være en form for “shared space” i Råd­hus­ga­ten eller på Akers­hus­kaia (før en ny høy­kva­li­tets hoved­syk­kel­vei mel­lom Råd­hus­plas­sen og Bjør­vi­ka er på plass) kan man bare vip­pe over brygge­kan­ten og la syn­ke i havnebassenget.

Bård Fol­ke Fred­rik­sen må gjer­ne prø­ve ut “shared space” i Oslo, men ikke i noe som er ment å skul­le være en hoved­syk­kel­rute. Det må prø­ves på områ­der hvor et er et mål å begren­se bil­tra­fikk så mye som mulig, uten å gjø­re områ­det helt bil­fritt. To kan­di­da­ter peker seg ut. Den ene er Karl Johans gt mel­lom Akers­gt og Fre­de­riks gate. Det er helt menings­løst å la den­ne gaten være åpen for van­lig bil­tra­fikk. Jeg skul­le til å skri­ve “den­ne parade­ga­ten”. Men flosk­le­ne fra Dron­ning Eufe­mias gate har gjort “parade­gate” like inn­holds­løst som “miljø­gate”. Poli­ti­ker­ne har i Dron­ning Eufe­mias gate vist at de med “para­de” mener bil­kø, og det vil vi ikke ha på Karl Johans gt.

De sis­te som­re­ne har Karl Johans gt vært stengt for van­lig bil­tra­fikk, og i prak­sis fun­gert som “Shared space”. Det viser hvor fin gaten kan være. Men bil­gla­de poli­ti­ke­re må selv­føl­ge­lig mar­ke­re etter­tryk­ke­lig at som­mer­en er over og at man går mot mør­ke­re tider, ved å åpne opp for bil­tra­fikk når høs­ten kommer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen det er selv­føl­ge­lig slan­ger i para­di­set. Her repre­sen­tert ved to audio­ter som synes å være ute av stand til å opp­fat­te at gaten ikke er for dem, til tross for både skil­ting og “møb­le­ring”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet and­re områ­det som lig­ger vel til ret­te for å tes­te ut en form for “shared space” er Frid­tjof Nan­sens plass. Det kun­ne ha vært en av byens vir­ke­lig fine plas­ser, hvor man ble øns­ket vel­kom­men til byens stor­stue, Råd­hu­set. Men plas­sen er full­sten­dig øde­lagt av bil­tra­fikk, både av alt for man­ge som vel­ger vei­en gjen­nom Råd­hus­gt og over Frid­tjof Nan­sens plass i ste­det for å kjø­re tun­ne­len, og alle de par­ker­te bile­ne. Men når byen er styrt av poli­ti­ke­re som er så gla­de i sine biler, så vil de vel ha utsikt til sine kjæ­re leke­tøy fra Råd­hu­set. Det er egent­lig utro­lig at cafe­bor­det på bil­det neden­for står ledig, her hvor folk kun­ne få sit­te ring­side til bil­tra­fik­ken som gir som mye liv i byen. Den­ne og and­re café­er rundt plas­sen, vil­le sik­kert ha tapt enor­me beløp om man fikk vekk bilene.

WIMG_3398_DxOFor at Frid­tjof Nan­sens plass skal kun­ne fun­ge­re, må gjen­nom­gangs­tra­fik­ken bort. Det­te gjø­res nklest ved å sten­ge Råd­hus­ga­ten mel­lom Akers­gt og Råd­hus­plas­sen, slik at gjen­nom­kjø­ring over Frid­tjof Nan­sens plass ikke len­ger vil være et alter­na­tiv. Gjør man det­te, kan det også hen­de at Chris­tia­nia torg kan fun­ge­re, noe områ­det ikke gjør i dag. Og kan­skje får man også bort noe av bil­tra­fik­ken gjen­nom Bjør­vi­ka om bilis­te­ne uan­sett må ned i tun­ne­len. Uten et slikt grep, vil det ikke kun­ne fun­ge­re. I til­legg må man møb­le­re plas­sen slik at den ikke er egnet til gjennomkjøring,

Områ­de­ne må møb­le­res slik at det ikke er det mins­te tvil om at bilis­te­ne ikke er prio­ri­tert. Det skal være krong­le­te, men mulig å kjø­re i lav fart. Kan­skje ikke for­te­re enn gang­fart (4–6 km/t) eller van­lig syk­kel­fart i by, ca 10–20 km/t. Det skal være mulig å stan­se for vare­le­ve­ring og for av- og påstig­ning, men ikke adgang til å par­ke­re — muli­gens med unn­tak for han­di­cap­par­ke­ring. Det er ikke nød­ven­dig med vare­le­ve­rings­lom­mer. På sli­ke områ­der bør man reg­ne med at pas­sa­sjen kan være blok­kert av and­re som las­ter av eller på.

Det bør ikke være adgang til å kjø­re inn med sto­re biler, det bør gene­relt ikke være til­latt i sen­trum. Vare­le­ve­ring må skje med biler som er til­pas­set byen, ikke sto­re mons­ter­bi­ler. Om det unn­taks­vis er nød­ven­dig å kjø­re inn med sto­re biler, som f.eks. ved flyt­ting eller stør­re bygge­ar­bei­der, får man hel­ler inn­hen­te sær­skilt til­la­tel­se. Det skal selv­sagt ikke være el-bil­par­ke­ring på sli­ke områder.

WIMG_3381_DxOSørg for frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter, hele vei­en fra “Tour de Finan­ce” til Gam­le­byen, og test ut “Shared space” på Karl Johans gt og Frid­tjof Nan­sens plass.

Print Friendly, PDF & Email