Skøytesport

Bil­det øverst viser Håvard Bøkko i 2007. Det er tatt av McSmit, Wiki­me­dia Com­mon. CC BY-SA 3.0

Jeg er ikke sær­lig sports­in­ter­es­sert. Van­lig­vis hop­per jeg over avi­se­nes sports­si­der. Men da jeg blad­de meg for­bi sports­si­de­ne i Aften­pos­ten i dag mor­ges, falt blik­ket mitt på en artik­kel om de evi­ge opti­mis­ter i skøyte­spor­ten, med over­skrif­ten “Vi har noe på gang nå” (har ikke fun­net den sam­me på nett).

Da jeg voks­te opp, var skøyte­løp vel­dig stort. Jeg kjøp­te pro­gram­mer til mes­ter­ska­pe­ne, og noter­te pas­se­rings­ti­der og runde­ti­der. Det var uli­de­lig spen­nen­de. I dag er spor­ten på sot­te­seng, inter­es­sen gene­relt er laber og min inter­es­se er null.

Sver­re Lun­de Peder­sen utta­ler seg til Aftenposten:

Jeg skjøn­ner jo at det er stør­re inter­es­se for ski­idret­ten. Vi har jo ikke levert de resul­ta­te­ne som lang­renn for eksem­pel har gjort de sis­te seson­ge­ne. Men nå føler jeg at vi har noe på gang. Jeg har selv vært på pal­len fle­re gan­ger den­ne seson­gen. Føler at vi er på vei opp­over. Og får vi gode resul­ta­ter så tror jeg inter­es­sen vil øke …”

Con­ti­nue read­ing Skøyte­sport