Plan og bygningsetaten “glemmer” syklister — igjen. Nå: Kirkegata

Vi begyn­ner å bli vant til det. Plan- og byg­nings­eta­ten vil ikke ha syk­lis­ter i byen, og gjør sitt bes­te for at folk skal for­tren­ge dem og for å skvi­se oss ut av byen. I de fles­te av sine doku­men­ter “glem­mer” de syk­lis­ter. Vi må skri­ve “glem­mer” i anfør­sels­tegn. Så dår­lig hukom­mel­se kan de ikke ha, hel­ler ikke i Plan- og byg­nings­eta­ten. Det er så kon­se­kvent, at det må være et bevisst valg om at syk­lis­ter skal ties ihjel. Jeg kom­mer til­ba­ke med mer om det­te ved en sene­re anledning.

I en ny utga­ve av Plan- og byg­ningeta­tens syk­kel­frie net­tids­skrift “Bypla­nOslo” står det en artik­kel om  “Mer byliv”. Som van­lig når det kom­mer noe slikt fra Plan- og byg­nings­eta­ten, så er ikke orde­ne ‘syk­kel’, ‘syk­list’ eller ‘syk­ling’ nevnt en enes­te gang.

Con­ti­nue read­ing Plan og byg­nings­eta­ten “glem­mer” syk­lis­ter — igjen. Nå: Kirke­gata