Plan og bygningsetaten “glemmer” syklister — igjen. Nå: Kirkegata

Vi begyn­ner å bli vant til det. Plan- og byg­nings­eta­ten vil ikke ha syk­lis­ter i byen, og gjør sitt bes­te for at folk skal for­tren­ge dem og for å skvi­se oss ut av byen. I de fles­te av sine doku­men­ter “glem­mer” de syk­lis­ter. Vi må skri­ve “glem­mer” i anfør­sels­tegn. Så dår­lig hukom­mel­se kan de ikke ha, hel­ler ikke i Plan- og byg­nings­eta­ten. Det er så kon­se­kvent, at det må være et bevisst valg om at syk­lis­ter skal ties ihjel. Jeg kom­mer til­ba­ke med mer om det­te ved en sene­re anledning.

I en ny utga­ve av Plan- og byg­ningeta­tens syk­kel­frie net­tids­skrift “Bypla­nOslo” står det en artik­kel om  “Mer byliv”. Som van­lig når det kom­mer noe slikt fra Plan- og byg­nings­eta­ten, så er ikke orde­ne ‘syk­kel’, ‘syk­list’ eller ‘syk­ling’ nevnt en enes­te gang.

Jeg har til­latt meg å bru­ke den­ne illust­ra­sjo­nen, laget av Gehl arki­tek­ter, øverst i den­ne kom­men­ta­ren. De har tatt med den obli­ga­to­ris­ke pynte­syk­lis­ten som Plan og byg­nings­eta­ten gjer­ne pyn­ter en av illust­ra­sjo­ne­ne med: En ens­lig syk­list blant fot­gjen­ge­re på et områ­de hvor det ikke er noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Dagens syk­kel­felt er borte, og er også ute­latt i teks­ten. Vi kjen­ner det igjen: Plan og byg­nings­eta­ten plan­leg­ger mer syk­kel­sa­bo­ta­sje i byen. Bil­led­teks­ten gir grunn til å slå alarm:

MER BYLIV I KIRKEGATA: Kirke­gata var en gang var byens hoved­gate mel­lom Dom­kir­ken og fest­nin­gen. Gaten har poten­sia­le til å bli en vik­tig nord-syd-akse og gjø­re kvad­ra­tu­ren mye mer til­gjen­ge­lig, som visjo­nen vist på det­te bildet.”

Som van­lig er reklame­teg­nin­ger for­skjøn­nen­de og gans­ke mis­vi­sen­de (i pro­sjekt­teg­nin­ge­ne for Dron­ning Eufe­mias gate var det kna­pt en bil å se, og vi har sett hva resul­ta­tet ble der). Kirke­ga­ten er ikke en gate pre­get av gate­liv og den slags byliv og idyll som illust­ra­sjons­teg­nin­gen viser. I dag ser det områ­det som skjønn­ma­les omtrent slik ut:

WIMG_0324_DxO

Kirke­gata er i dag, og har len­ge vært mest pre­get av kon­tor­bygg som er gans­ke luk­ke­de og avvi­sen­de mot gaten.

Vi kan også ta med det som sies i selve teksten:

Bare ta Kirke­gata, den er et godt eksem­pel på en gate som har gått i glem­me­boka. En gang var den byens hoved­gate mel­lom Dom­kir­ken og fest­nin­gen. Om vi gjen­åp­ner den som en nord-syd-akse, vil kvad­ra­tu­ren bli mye mer til­gjen­ge­lig, for­tel­ler en enga­sjert sjefs­ar­ki­tekt Dag Chris­ti­an Bjørn­land ved Res­surs­sen­te­ret i Plan- og bygningsetaten.”

At det er en hoved­sykke­lå­re med syk­kel­felt, og en del av det hoved­syk­kel­vei­bet­tet som len­ge har blitt lovet, men ald­ri byg­get, det “Glemmer”/underslår plan- og byg­nings­eta­ten, slik de plei­er å under­slå slikt i sin desinformasjon.

Det er mulig at Kirk­gata en gang var en hoved­gate mel­lom Dom­kir­ken og fest­nin­gen. Men da skal vi nok gans­ke langt til­ba­ke i tid — til før bile­ne drep­te byen og iso­ler­te hele Akers­hus­om­rå­det fra res­ten av byen. Kirke­gata har vært mer pre­get av bank­ho­ved­kon­to­rer enn av butik­ker. Sli­ke kon­tor­bygg gir ikke noe liv i gaten. Plan- og byg­ningeta­ten må gjer­ne drøm­me om gåga­ter, men man bør kun­ne kre­ve litt rea­li­tets­ori­en­te­ring også fra den­ne etaten.

Hvor man vil leg­ge den syk­kel­trasé­en som syk­kel­sa­bo­tø­re­ne øns­ker å fjer­ne, det sier de ikke noe om. Det har de nok ikke tenkt på. Når de prø­ver å late som om den ikke eksis­te­rer, da er det ikke over­ras­ken­de at de ikke ten­ker på alter­na­ti­ve tra­se­er. Plan- og byg­nings­eta­ten mener nok også at det ikke er noen grunn til å ten­ke på det. Målet deres er åpen­bart å bli kvitt folk som syk­ler i byen. De synes å føl­ge en bit-for-bit stra­te­gi, hvor man i ett og ett pro­sjekt skal gjø­re det sta­dig vans­ke­li­ge­re å lage syk­kel­ru­ter gjen­nom byen. De er ikke så langt fra å lyk­kes med dette.

Som van­lig under­slår Plan- og byg­nings­eta­ten fak­ta om syk­kel. Også det­te gjør de gans­ke sys­te­ma­tisk, så sys­te­ma­tisk at det må være en del av en stra­te­gi for å kvit­te seg med syk­lis­te­ne. Kirke­gata er i dag én av to gater i nord-syd-aksen hvor det er en form for til­rette­leg­ging for syk­ling. Den er dår­lig, bl.a. for­di det går trikke­skin­ner der. Da tid­li­ge­re leder av Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, på et med­lems­møte i Syk­lis­tens lands­for­ening avd Oslo, ble kri­ti­sert for trasé­val­get, sa han omtrent det­te, om min hukom­mel­se er noen­lun­de riktig:

Man valg­te Kirke­gata nett­opp for­di det var trikke­skin­ner der. På grunn av trikke­skin­ne­ne var det ikke par­ke­ring, og trikke­skin­ne­ne skul­le uan­sett vekk. Den gang gikk det ikke noen trikk der. Om det fak­tisk var ved­tatt å fjer­ne trikke­skin­ne­ne, vet jeg ikke. Uan­sett lig­ger de der fort­satt, og nå går trik­ken der også.

Kirke­gata er også gans­ke ubru­ke­lig for­di alt for mye av syk­kel­fel­tet i prak­sis er blok­kert av arbeid i eller langs gaten. For Oslo kom­mu­ne gir full­sten­dig blaf­fen i syk­lis­ter når man gir til­la­tel­se til sli­ke arbei­der: “Bare sperr syk­kel­felt. Syk­lis­ter er uan­sett uøns­ket i byen, så det er fint at dere hjel­per til å hol­de dem borte”, synes å være hold­nin­gen hos de som har ansva­ret for slikt i kommunen.

WIMG_0359_DxO

 

WIMG_0364_DxODe bur­de selv­sagt krevd av utbyg­ger­ne at man sør­get for en syk­kel­vei for­bi anleggs­om­rå­de­ne. Men i Oslo, eller for den saks skyld i Nor­ge, tar man ikke syk­lis­ter på alvor, så det gjø­res ingen ting for å sik­re syk­lis­ter ved anleggs­ar­bei­der. Når det er en hoved­rute for syk­lis­ter, får man hel­ler sten­ge gate­ne for bil­tra­fikk, om anleggs­ar­bei­der gjør at det ikke er plass til alle.

Had­de det vært et snev av sann­het i Oslo kom­mu­nes påstan­der om at man prio­ri­te­rer fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og kol­lek­tiv­trans­port foran pri­vat­bil, så had­de det vært en opp­lagt løs­ning. Men vi vet at den­ne prio­ri­te­rin­gen er like mye bløff som det mes­te annet Oslo kom­mu­ne har ser­vert som syk­ling i snart 50 år. Oslo har vært styrt av og blir styrt av poli­ti­ke­re for hvem bilen er hel­lig, og som mener at bilis­ter er vik­ti­ge­re og mer ver­di­ful­le enn and­re mennesker.

Vi vet at om det er noen det Høyre­do­mi­ner­te byår­det kry­per for, så er det han­delstan­den. Man fjer­net regu­lert syk­kel­vei i Ruse­løkk­vei­en for­di Sto­re­brand så gjer­ne vil­le ha gågate — i håp om å kun­ne tje­ne mer pen­ger som gård­ei­er. At Høy­re la seg fla­te for Sto­re­brand, over­ras­ket ikke. At FrP hel­ler vil­le behol­de bile­ne, over­ras­ker hel­ler ikke. Men det som over­ras­ket, og skuf­fet meg dypt, var at Venst­re også gikk inn for det­te. Det er ikke til­gitt, og vis­te (sam­men med bl.a. omre­gu­le­rin­gen av C.J. Ham­bros plass) at dere ikke er til å sto­le på. Det har bidratt sterkt til at dere ikke kom­mer til å få min stem­me i sep­tem­ber 2015.

Plan- og byg­nings­eta­ten for­sø­ker seg åpen­bart med det sam­me en gang til: Hvis teg­nin­gen gir uttrykk for hva man ten­ker, så er pla­nen å fjer­ne noe av det lil­le som fak­tisk fin­nes av til­rette­leg­ging for syklister.

At Plan- og byg­nings­eta­ten dri­ter i syk­lis­ter, har vi nett­opp fått demon­strert på Akers­hus­stran­da. Man fjer­ner det som fin­nes og som fun­ge­rer, uten at det er laget noe nytt. At det i mer enn 20 år har vært regu­lert syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen, bryr man seg hel­ler ikke sær­lig mye om — i alle fall har man ikke byg­get noe, og det hind­rer åpen­bart ikke at man lager buss­felt i det som er regu­lert til sykkelvei.

Om man går vide­re med det man synes å ten­ke i Kirke­gata, må vi reg­ne med det sam­me: Plan- og byg­nings­eta­ten kom­mer ikke til å leg­ge to pin­ner i kors for at det skal være syk­kel­tra­sé gjen­nom sen­trum. De kom­mer bare til å log­re for han­delstan­den og lage gågate. Rik­tig­nok sier gata­bruks­pla­nen at det skal være hoved­tra­sé for syk­kel nord-sør gjen­nom Torg­gata og Kirke­gata. Men plan- og byg­nings­eta­ten har tid­li­ge­re demon­strert at den pla­nen ikke er noe verdt for dem. Da man omre­gu­ler­te C.J. Ham­bros plass for bl.a. å leg­ge bed­re til ret­te for par­ke­ring, så de glatt bort fra at både gate­bruks­pla­nen og hoved­syk­kel­vei­pla­nen sa at det­te skul­le være sykkelvei.

Kirke­gata er av man­ge grun­ner ikke en god syk­kel­tra­sé. Men selv Plan- og byg­nings­eta­ten må en gang kla­re å for­stå at rekke­føl­gen for gjen­nom­fø­ring av uli­ke til­tak, langt fra er like­gyl­dig. Hoved­tra­sé her går i dag gjen­nom Torggt og Kirke­gata. Hold fing­re­ne unna det­te, til det er på plass en ny og bed­re tra­sé. Oslo har ikke en meter syk­kel­vei eller syk­kel­felt å mis­te. De er ikke noe vans­ke­lig å fin­ne en bed­re rute. Hoved­syk­kel­for­bin­del­sen nord-syd bør gå gjen­nom Møl­ler­gata og Kon­gens­gate, fra Haus­manns­gate til Vippe­tan­gen. Men det­te får jeg kom­me til­ba­ke til ved en sene­re anledning.

På kar­tet i gate­bruks­pla­nen er den­ne lin­jen i dag mer­ket som “hoved­åre, bil­tra­fikk”. Det er helt for­fer­de­lig. Man lager ikke bare en, men fle­re hoved­årer for bil­tra­fikk tvers gjen­nom sen­trum. Til tross for at bilis­te­ne har fått tun­nel er også Råd­hus­gt mer­ket som “hoved­åre, bil­tra­fikk”. Den­ne hoved­åren går etter kar­tet gjen­nom Rosen­krantzgt til Kris­ti­an IVs gate og vide­re opp Wer­ge­lands­vei­en. Hvis man vir­ke­lig vil kve­le alle til­løp til byliv, da åpner man sen­trum for gjen­nom­kjø­ring, og leg­ger hoved­årer for bil­tra­fikk gjen­nom sen­trum. Det Høyre­do­mi­ner­te byrå­det er opp­tatt av bil, bil og bil, og tror at det er det­te som ska­per en leven­de by. De har ennå ikke våk­net opp fra 60-tal­lets våte drøm­mer om en bil­by. Gi dem en skik­ke­lig kald­dusj, slik at de våk­ner ved val­get i september.

Langs Råd­hus­gt, Rosen­krantzgt og  Kris­ti­an IVs gt er det også mer­ket hoved­tra­sé for syk­kel, men det er selv­føl­ge­lig ikke gjort noe som helst for å leg­ge til ret­te for syk­ling. Og hvor­dan man ser for seg at man skal kom­bi­ne­re “hoved­åre, bil­tra­fikk” og “syk­kel, hoved­tra­se­er” i de sam­me gate­ne, kan vi bare ha mare­ritt om. Resul­ta­tet ser vi: Man vil gjer­ne gjen­nom­skjæ­re Oslo sen­trum med fle­re vei­er av type “hoved­åre, bil­tra­fikk”, og gjør til­nær­met ingen ting for å leg­ge til ret­te for syk­ling.  Vi snak­ker tross alt om Oslo, som har vært styrt av Høyre­do­mi­ner­te byråd alt for len­ge. Måt­te Høy­re få en vel­for­tjent pau­se som byråds­par­ti fra sep­tem­ber 2015.

Det har etter hvert blir mer og mer klart for meg at Plan- og byg­nings­eta­ten en av de størs­te hind­rin­ge­ne for at det skal bli bed­re å syk­le i Oslo. Eta­ten må ris­tes kraf­tig, kraf­tig nok til at alle skjel­let­ter fal­ler ut av ska­pe­ne. Det er sik­kert også man­ge i eta­ten som med for­del kun­ne før­tids­pen­sjo­ne­res, og hen­set­tes i sine gara­sjer — der de kan beund­re sine els­ke­de biler. Og det må ny poli­tisk ledel­se på plass. En slik etat kan ikke sty­res av de syk­kel­fiendt­li­ge bilist­par­ti­et Høyre.

Jeg had­de en gang tro på at Høy­re kan­skje men­te alvor når de sa at de vil­le leg­ge bed­re til ret­te for syk­ling, og at når FrP ble erstat­tet med Venst­re og KrF vil­le det bli en klar bed­ring. Jeg tror for så vidt at Venst­re og KrF vil mer når det gjel­der syk­ling, og sem­te Venst­re ved sis­te kom­mune­valg. Men beg­ge par­ti­ene var med på syk­list­svi­ke­ne da C.J. Ham­bros plass or Ruse­løkk­vei­en ble omre­gu­lert. Når de er junior­part­ne­re i et Høyre­do­mi­nert byråd, synes det ikke å være mulig å få gjort stort uansett.

Basert på erfa­rin­ge­ne, bl.a. fra det som fak­tisk ble byg­get etter 1981-pla­nen (her­under hoved­syk­kel­vei i Ruse­løkk­vei­en, som nå er dels regu­lert bort, dels omgjort til gate­par­ke­ring (uten omre­gu­le­ring)), må vi være for­be­redt på at omtrent det­te kom­mer til å skje i Kirkegata:

 • Når trik­ken flyt­tes til Prin­sens gt, vil det først gå lang tid uten at noe som helst skjer.
 • Etter alt for lang tid, fjer­ner man noen av de mid­ler­ti­di­ge (?) syk­kel­hind­re­ne som man har laget.
  WIMG_0261_DxO
 • Når (hvis) sykkle­hind­re blir fjer­net, må gaten asfal­te­res på nytt. Den får svart asfalt, uten opp­mer­ke­de syk­kel­felt. Det blir reist inn­ven­din­ger mot syk­kel­felt i Kirke­gata, for­di det er trikke­skin­ner her. Ingen ting skjer.
 • Den størs­te utford­rin­gen for syk­kel­sa­bo­tø­re­ne blir å fjer­ne skil­te­ne som sier at enveis­reg­le­rin­gen ikke gjel­der for syk­lis­ter. Det er tross alt et sym­bol på en sei­er over det bak­stre­vers­ke Oslo­po­li­ti­et. Det er sym­bo­ler som det er verdt å forsvare.
  WIMG_0267_DxO
 • Etter mer tid hvor ikke noe skjer, får vi en lobby­kam­pan­je fra han­delstand og gård­ei­ere, hvor de (re)lanserer tan­ken om gågate.
 • Hvis det fort­satt er et høyre­do­mi­nert byråd, vet vi hva som skjer når han­delstan­den kom­mer med for­slag til “byut­vik­ling”: Høy­re log­rer, gir labb og leg­ger seg på ryggen.
 • Plut­se­lig kom­mer et for­slag om å omre­gu­le­re gaten til gågate, og det blir vist til at det ikke er noen til­rettelg­ging for syk­kel her, slik man hev­det ved syk­list­svi­ket i Ruse­løkk­vei­en. Er bystyre­fler­tal­let fort­satt som i dag, blir det ved­tatt. FrP kom­mer nok til å frem­me for­slag om parkering.
 • Ikke noen alter­na­tiv syk­kel­rute gjen­nom byen er seriøst poli­tisk behand­let, og ikke noe er bygget.
 • Der­med har Høy­re og Plan-og byg­nings­eta­ten kom­met et steg nær­me­re målet om at det er umu­lig å leg­ge syk­kel­tra­se­er gjen­nom sentrum.

Jeg har etter hvert inn­sett at man er nødt til å føl­ge godt med på det som kom­mer fra Plan- og byg­ningeta­ten, for som syk­lis­ter kan vi ikke reg­ne med at det kom­mer noe godt fra den kan­ten. Den sto­re prak­tis­ke utford­rin­gen er at det ikke er til­strek­ke­lig å føl­ge med på det som gir seg ut for å hand­le om syk­kel. Det typis­ke er at syk­kel ikke nev­nes, selv om saken kan ha stor betyd­ning for syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo.

Kirke­gata må på alarm­lis­ten. Kan­skje vi må rød­lis­te strek­nin­gern, slik man har gjort med annet som er verne­ver­dig. Før vi vet ordet av det, kom­mer det et for­slag om å utra­de­re sykkelruten.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email