Det må være et politisk mål å få biltrafikken ned

Foto øverst: Mads Wam Schnei­der.

Et man­tra vi fin­ner både i Nasjo­nal trans­port­plan og i kom­mu­na­le doku­men­ter, er dette:

Øknin­gen i per­son­trans­por­ten skal tas kol­lek­tivt, med syk­kel og gange.

Den ambi­sjo­nen er alt for ping­le­te. Målet, slik det er for­mu­lert, sier at man er for­nøyd med sta­tus quo i bil­bruk, og målet om at bil­tra­fik­ken ikke skal øke, bare omfat­ter per­son­trans­port. Økt bil­bruk for vare­trans­port er visst fort­satt greit. Jeg ser fram til at poli­ti­ke­re og par­ti­er sier klart det som er nødvendig:

Bil­tra­fik­ken må reduseres.

Con­ti­nue read­ing Det må være et poli­tisk mål å få bil­tra­fik­ken ned