Feilskilting på Sjølyst

Hele “Tour de Finance”-strekningen er skil­tet på en dår­lig og for­vir­ren­de måte. Se den­ne gjen­nom­gan­gen av skil­tin­gen på Mar­tin P Hoffs blogg.  Ta også hans gjen­nom­gang av kva­li­te­ten på “Tour de Finan­ce” mer gene­relt.

I fjor ble krys­set på Sjø­lyst syk­kel­vei­en byg­get om. Her laget man fak­tisk en omsyk­lings­vei mens arbei­det pågikk. Det bur­de være en selv­føl­ge­lig at man gjør det, men i Nor­ge er det et sjel­dent unn­tak. Dess­ver­re var ikke syk­kel­vei­en fer­dig da tra­fik­ken ble flyt­tet til­ba­ke til den, slik at man i prak­sis syk­let gjen­nom et ufer­dig vei­ar­beids­om­rå­de. Men det er historie.

Men når rund­kjø­rin­gen var fer­dig, bur­de man ha klart å skil­te rik­tig. I dag ser det slik ut når man kom­mer fra båtopp­la­get ved Bestum­ki­len: Før man kom­mer ut i syk­kel­vei­en er det mer­ket med fare­skilt som vars­ler om syk­kel­vei, med under­skilt “Krys­sendt syk­kel­vei”. Nå er det jo bilis­te­ne som repre­sen­te­rer en fare for syk­lis­te­ne, så slik sett blir skil­tin­gen litt mal­plas­sert. Kom­mer man på syk­kel­vei­en, da er det ingen skilt som vars­ler om et far­lig kryss. For i Nor­ge har man et håp­løst prin­sipp om at man ikke skil­ter for syk­lis­ter. Når man kom­mer ut i selve rund­kjø­rin­gen er det skil­tet med vikeplikt.

WIMG_9337_DxO

Den­ne skil­tin­gen gir helt feil og for­vir­ren­de sig­na­ler. Utkjø­rin­gen fra båtopp­la­get er nett­opp det: En utkjør­sel. Etter tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen. Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Båtopp­lags­plass er ikke eks­pli­sitt nevnt. Men det er par­ke­rings­plass, eien­dom eller lik­nen­de områ­de, og det kan ikke være tvil om at tra­fikk som kom­mer ut her­fra har vikeplikt.

Men når skil­te­ne står som de gjør, da gir de et sig­nal om at man ikke har vike­plikt før man kom­mer ut i selve rund­kjø­rin­gen, hvil­ket er feil. Det bur­de vært skil­tet at man har vike­plikt for syk­kel­vei­en, for å gi rett infor­ma­sjon til bilis­ter som kom­mer ut her. Selv om bilis­ter som kom­mer ut har vike­plikt uan­sett om det er skil­tet eller ikke, kan vi ikke på noen måte sto­le på at de er klar over det.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email