Feilskilting på Sjølyst

Hele “Tour de Finance”-strekningen er skil­tet på en dår­lig og for­vir­ren­de måte. Se den­ne gjen­nom­gan­gen av skil­tin­gen på Mar­tin P Hoffs blogg.  Ta også hans gjen­nom­gang av kva­li­te­ten på “Tour de Finan­ce” mer gene­relt.

I fjor ble krys­set på Sjø­lyst syk­kel­vei­en byg­get om. Her laget man fak­tisk en omsyk­lings­vei mens arbei­det pågikk. Det bur­de være en selv­føl­ge­lig at man gjør det, men i Nor­ge er det et sjel­dent unn­tak. Dess­ver­re var ikke syk­kel­vei­en fer­dig da tra­fik­ken ble flyt­tet til­ba­ke til den, slik at man i prak­sis syk­let gjen­nom et ufer­dig vei­ar­beids­om­rå­de. Men det er his­to­rie.

Men når rund­kjø­rin­gen var fer­dig, bur­de man ha klart å skil­te rik­tig. I dag ser det slik ut når man kom­mer fra båtopp­la­get ved Bestum­ki­len: Før man kom­mer ut i syk­kel­vei­en er det mer­ket med fare­skilt som vars­ler om syk­kel­vei, med under­skilt “Krys­sendt syk­kel­vei”. Nå er det jo bilis­te­ne som repre­sen­te­rer en fare for syk­lis­te­ne, så slik sett blir skil­tin­gen litt mal­plas­sert. Kom­mer man på syk­kel­vei­en, da er det ingen skilt som vars­ler om et far­lig kryss. For i Nor­ge har man et håp­løst prin­sipp om at man ikke skil­ter for syk­lis­ter. Når man kom­mer ut i selve rund­kjø­rin­gen er det skil­tet med vike­plikt.

WIMG_9337_DxO

Den­ne skil­tin­gen gir helt feil og for­vir­ren­de sig­na­ler. Utkjø­rin­gen fra båtopp­la­get er nett­opp det: En utkjør­sel. Etter tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skul­der.

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen. Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Båtopp­lags­plass er ikke eks­pli­sitt nevnt. Men det er par­ke­rings­plass, eien­dom eller lik­nen­de områ­de, og det kan ikke være tvil om at tra­fikk som kom­mer ut her­fra har vike­plikt.

Men når skil­te­ne står som de gjør, da gir de et sig­nal om at man ikke har vike­plikt før man kom­mer ut i selve rund­kjø­rin­gen, hvil­ket er feil. Det bur­de vært skil­tet at man har vike­plikt for syk­kel­vei­en, for å gi rett infor­ma­sjon til bilis­ter som kom­mer ut her. Selv om bilis­ter som kom­mer ut har vike­plikt uan­sett om det er skil­tet eller ikke, kan vi ikke på noen måte sto­le på at de er klar over det.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Eivind_k

  Og for å gjø­re for­vir­rin­gen total — syk­lis­te­ne har jo vike­plikt for bilis­ter som kom­mer fra rund­kjø­rin­gen. Der­med får vi den absur­de situa­sjo­nen at syk­lis­ter må vike for tra­fikk fra rund­kjø­rin­gen mens bilis­ter som kom­mer fra mari­na­en må stop­pe for syk­lis­ter. Helt hvor­dan det­te blir i prak­sis får vi vel først vite når båte­ne skal på van­net etter påske…

 • Olav­Tor­vund

  Her peker du på noe som jeg har over­sett: Regeln om vike­plikt gjel­der bare den som kom­mer fra, ikke den som skal inn på par­ke­rings­plass m.m. Menings­løst!

 • Olav­Tor­vund

  Her les­te visst både du og jeg litt for fort, Eivind. For i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd sis­te pkt, står det: “Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de FRA eller TIL områ­der nevnt i førs­te ledd”. Så de som kom­mer ut fra rund­kjø­rin­gen og krys­ser syk­kel­vei­en på vei til mari­na­en, har også vike­plikt.

 • Eivind_k

  Er du sik­ker på at det blir rik­tig? Annet ledd, annen set­ning hen­vi­ser jo til sam­me ledds førs­te set­ning — alt­så “[k]jørende som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau”. Den omhand­ler alt­så kun den rene situa­sjo­nen der en kjø­ren­de står på for­tau osv og skal inn på/krysse kjøre­ba­nen. (I Veg­ve­se­nets for­tolk­ning frem­kom­mer det helt klart at det­te er en regel som er ret­tet mot syk­len­de som skal inn på vei­en, men at det fra tid til annen også kan ram­me en bilist, der­av “kjø­ren­de” og ikke “syk­len­de”.) Der­med er vi like langt — bilis­ter ut fra mari­na­en må vike for all krys­sen­de tra­fikk (i til­legg til den gene­rel­le rege­len er det “hai­ten­ner” i asfal­ten, så den saken er grei), mens bilis­ter fra rund­kjø­rin­gen kun må vike for gåen­de eller syk­len­de “på for­tau­et”, og inn­kjør­se­len krys­ser ald­ri et for­tau for­di det­te starter/slutter der inn­kjør­se­len er.

 • Pingback: ReTour de France. Paris -Kiel. Etappe 10: Assen — Leer | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Trafikkreglenes diskrimineringsbestemmelse: Vikepliktregler for syklister | Olav Torvunds blogg()