Feilskilting på Sjølyst

Hele “Tour de Finance”-strekningen er skiltet på en dårlig og forvirrende måte. Se denne gjennomgangen av skiltingen på Martin P Hoffs blogg.  Ta også hans gjennomgang av kvaliteten på “Tour de Finance” mer generelt.

I fjor ble krysset på Sjølyst sykkelveien bygget om. Her laget man faktisk en omsyklingsvei mens arbeidet pågikk. Det burde være en selvfølgelig at man gjør det, men i Norge er det et sjeldent unntak. Dessverre var ikke sykkelveien ferdig da trafikken ble flyttet tilbake til den, slik at man i praksis syklet gjennom et uferdig veiarbeidsområde. Men det er historie.

Men når rundkjøringen var ferdig, burde man ha klart å skilte riktig. I dag ser det slik ut når man kommer fra båtopplaget ved Bestumkilen: Før man kommer ut i sykkelveien er det merket med fareskilt som varsler om sykkelvei, med underskilt “Kryssendt sykkelvei”. Nå er det jo bilistene som representerer en fare for syklistene, så slik sett blir skiltingen litt malplassert. Kommer man på sykkelveien, da er det ingen skilt som varsler om et farlig kryss. For i Norge har man et håpløst prinsipp om at man ikke skilter for syklister. Når man kommer ut i selve rundkjøringen er det skiltet med vikeplikt.

WIMG_9337_DxO

Denne skiltingen gir helt feil og forvirrende signaler. Utkjøringen fra båtopplaget er nettopp det: En utkjørsel. Etter trafikkreglene § 7 nr 4:

“Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.”

Båtopplagsplass er ikke eksplisitt nevnt. Men det er parkeringsplass, eiendom eller liknende område, og det kan ikke være tvil om at trafikk som kommer ut herfra har vikeplikt.

Men når skiltene står som de gjør, da gir de et signal om at man ikke har vikeplikt før man kommer ut i selve rundkjøringen, hvilket er feil. Det burde vært skiltet at man har vikeplikt for sykkelveien, for å gi rett informasjon til bilister som kommer ut her. Selv om bilister som kommer ut har vikeplikt uansett om det er skiltet eller ikke, kan vi ikke på noen måte stole på at de er klar over det.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.