Senterpartiet, Oslo og lokalt selvstyre

Et utvalg i Sen­ter­par­ti­et vil dele opp Oslo i 15 kom­mu­ner. For Sen­ter­par­ti­et er det åpen­bart vik­ti­ge­re at det er smått enn godt.

Jeg har ikke sett noen under­sø­kel­ser om hva folk i Oslo iden­ti­fi­se­rer seg med. Fort­satt er det vel man­ge som har bodd i Oslo len­ge, som rei­ser “hjem” f.eks. til jul, når de rei­ser ut av byen. Men mitt inn­trykk er at folk sier at de er fra eller bor i Oslo, ikke f.eks. Årvoll, Våler­en­ga, Frog­ner eller Nord­berg, slik at man pri­mært iden­ti­fi­se­rer seg med Oslo. Det­te i mot­set­ning til f.eks. Brus­sel, som sies å være en by ingen bor i, for­di alle som bor i Brus­sel har byde­len og ikke Brus­sel som sin pri­mæ­re iden­ti­tets­re­fe­ran­se. Og om man iden­ti­fi­se­rer seg med sin loka­le del av byen, er det nep­pe den admi­ni­stra­ti­ve enhe­ten “Vest­re Aker”, “Gam­le Oslo”, “Alna” eller en annen av bydelene.

Det kan godt hen­de at det loka­le selv­sty­re kun­ne bli bed­re, ved bl.a. å gir mer makt til byde­le­ne. Men vi har i Nor­ge en annen fane­ver­di, i til­legg til lokalt selv­sty­re, og det er lik­het. De står ofte i mot­set­ning til hver­and­re: Skal man ha reelt lokalt selv­sty­re, må man også aksep­te­re stør­re grad av ulikhet.

Con­ti­nue read­ing Sen­ter­par­ti­et, Oslo og lokalt selv­sty­re

Larvik forliksråd har overdreven tro på egen kompetanse

For­liks­rå­det i Lar­vik har gått ut for å adva­re for­eld­re og beste­for­eld­re mot barns bruk av nett­por­no, som de i føl­ge for­liks­rå­det kan risi­ke­re å måt­te beta­le for.

Det er en risiko­sport å kom­men­te­re retts­li­ge spørs­mål bare på bak­grunn av avis­om­ta­ler. Men noen gan­ger er det vans­ke­lig ikke å rea­ge­re. Så det må bli med de sed­van­li­ge for­be­hold om at saken er kor­rekt gjen­gitt i avi­sen, og at vesent­li­ge opp­lys­nin­ger ikke er ute­latt, osv.

Ofte i medie­om­ta­ler av saker for ret­ten må man være var­som, og even­tu­elt ta for­be­hold for­di det som regel er en part i en kon­flikt som utta­ler seg. Men i det­te til­fel­let er det for­liks­rå­dets leder og and­re med­lem­mer av for­liks­rå­det som utta­ler seg, så da gjør ikke det­te hen­sy­net seg gjeldende.

Con­ti­nue read­ing Lar­vik for­liks­råd har over­dre­ven tro på egen kom­pe­tan­se