Larvik forliksråd har overdreven tro på egen kompetanse

For­liks­rå­det i Lar­vik har gått ut for å adva­re for­eld­re og beste­for­eld­re mot barns bruk av nett­por­no, som de i føl­ge for­liks­rå­det kan risi­ke­re å måt­te beta­le for.

Det er en risiko­sport å kom­men­te­re retts­li­ge spørs­mål bare på bak­grunn av avis­om­ta­ler. Men noen gan­ger er det vans­ke­lig ikke å rea­ge­re. Så det må bli med de sed­van­li­ge for­be­hold om at saken er kor­rekt gjen­gitt i avi­sen, og at vesent­li­ge opp­lys­nin­ger ikke er ute­latt, osv.

Ofte i medie­om­ta­ler av saker for ret­ten må man være var­som, og even­tu­elt ta for­be­hold for­di det som regel er en part i en kon­flikt som utta­ler seg. Men i det­te til­fel­let er det for­liks­rå­dets leder og and­re med­lem­mer av for­liks­rå­det som utta­ler seg, så da gjør ikke det­te hen­sy­net seg gjel­den­de.

For­liks­rå­det er i utgangs­punk­tet et mek­lings­or­gan, som skal prø­ve å for­li­ke par­te­ne i en tvist. Det er et lek­manns­or­gan. Det er ikke krav om at med­lem­me­ne skal ha juri­disk kom­pe­tan­sen, og stort sett har de det ikke. Det enes­te kra­vet er at de skal være “sær­lig egnet”, og behers­ke norsk skrift­lig og munt­lig godt. De opp­nev­nes av kom­mune­sty­ret.

For­liks­rå­det kan avsi dom i vis­se saker, som er nær­me­re angitt i tviste­lo­ven § 6–10. Men for­liks­rå­det står også fritt til å la være å avsi en dom, i mot­set­ning til dom­me­re i ting­ret­ter, lag­manns­ret­ter og Høy­este­rett. Om en sak rei­ser vans­ke­li­ge, juri­dis­ke spørs­mål, da kan for­liks­rå­det la være å avsi dom — og det er fris­ten­de å leg­ge til at de bør la være å avsi dom. Men det for­ut­se­ter at de kjen­ner sin egen (in)kompetanse.

I prak­sis avsi­er for­liks­råd man­ge fra­værs­dom­mer. Det er typisk i for­bin­del­se med inn­dri­vel­se av penge­krav, hvor man må ha det som kal­les et tvangs­grunn­lag, f.eks. en dom, for å kun­ne tvangs­inn­dri­ve et krav. Den inn­kla­ge­de, skyld­ne­ren, vet utmer­ket godt at han eller hun skyl­der pen­ger, og har ikke annet å kom­me med enn at ved­kom­men­de ikke har pen­ger å beta­le med. Man lar da være å møte, og i sli­ke saker kan for­liks­rå­det avsi dom i sam­svar med kla­ge­rens krav, når belø­pet er under 125.000 kr. På den­ne måten pro­du­se­rer for­liks­rå­det tvangs­runn­lag i en rek­ke saker. Av omta­len i Øst­lands­pos­ten frem­går det ikke om de sake­ne som omta­les fra­værs­dom­mer eller dom­mer avsagt når inn­kla­ge­de har møtt i for­liks­rå­det. En klar opp­ford­ring til alle som måt­te få en inn­kal­ling til for­liks­rå­det: Møt opp, så du ikke risi­ke­rer å få en fra­værs­dom mot deg.

Men for­liks­rå­det i Lar­vik er ikke beskjed­ne, og utta­ler seg om vans­ke­li­ge juri­dis­ke spørs­mål, sann­syn­lig­vis uten å inn­se spørs­må­le­nes vans­ke­lig­hets­grad og kom­plek­si­tet. Og uten å inn­se sin mang­len­de kom­pe­tan­se.  Det er vel også grunn til å tro at de avsi­er dom­mer i hen­hold til den juri­dis­ke opp­fat­nin­gen som de gir uttrykk for offent­lig.

Det­te sier for­liks­rå­dets leder Tore Fjeld­s­kår.

For­liks­rå­det kan lite gjø­re, selv om det kan være små­un­ger som har las­tet ned por­no­en.”

Feil. For­liks­rå­det står helt fritt til ikke å avsi dom, så det­te kan de gjø­re. Mener for­liks­rå­det at saken er for vans­ke­lig, kan de all­tid la være å avsi dom. Om det blir et resul­tat de ikke liker, kan de la være å avsi dom, og even­tu­elt over­late saken til en dom­stol med juri­disk kom­pe­tan­se — der­som kla­ge­ren vel­ger å brin­ge saken inn for dom­sto­le­ne.

Det fort­set­ter:

De kan være ti år gam­le, men med ett taste­trykk har de aksep­tert at de er over 18 år, påpe­ker leder av For­liks­rå­det i Larvik,Tore Fjeld­s­kår.”

En per­son under 18 år kan, med få unn­tak som er angitt i verge­måls­lo­ven, ikke inn­gå bin­den­de avta­le ver­ken for seg selv eller and­re. At man klik­ker på at man er over 18 år, gjør ikke at man blir bun­det som om man skul­le være over 18 år. En tiåring  blir ikke ansvar­lig som om de er myn­di­ge.

I Lar­vik har For­liks­rå­det dømt folk til å beta­le i de fles­te saker. De føler at de kom­mer til kort for­di pornosel­ska­pe­ne hev­der de ikke er omfat­tet av norsk ang­retts­lov for­di de er regist­rert uten­for EØS.”

Jeg lurer på hvor for­liks­rå­det har fått det­te fra. Det står ikke noe om det­te i angre­retts­lo­ven. I angre­rett­lo­ven § 1 førs­te ledd, heter det:

Loven gjel­der ved salg av varer og tje­nes­ter til for­bru­ker, når den nærings­dri­ven­de opp­trer i nærings­virk­som­het, og avta­len inn­gås ved fjern­salg eller salg uten­om fas­te for­ret­nings­lo­ka­ler.”

Det står ingen ting om at det­te ikke gjel­der hvis til­by­der er et sel­skap regist­rert uten­for EØS. Spørs­mål om juris­dik­sjon og lov­valg når varer og tje­nes­ter til­bys fra utlan­det, er vans­ke­lig — mye vans­ke­li­ge­re enn hva et for­liks­råd bør gi seg inn på å vur­de­re. Man kan ikke bare ta en porno­sel­gers påstan­der om noe slikt for god fisk, og døm­me i hen­hold til det.

Men når de skal kre­ve inn pen­ge­ne føl­ger de norsk lov til punkt og prik­ke. Det synes jeg er uklart, fast­slår Knut Anvik.”

Knut Anvik er et annet med­lem av for­liks­rå­det. At han synes det er uklart at et uten­landsk sel­skap føl­ger norsk lov når de skal kre­ve inn pen­ger i Nor­ge, sam­ti­dig som de hev­der at vis­se reg­ler ikke gjel­der for dem, vit­ner bare om grunn­leg­gen­de for­stå­el­ses­svikt.

For­liks­rå­det kom­mer til kort når kreditt­sel­ska­pe­ne som kre­ver inn reg­nin­gen for pornosel­ska­pe­ne, viser til at det er tas­tet inn et mobil­num­mer, at en kode er mot­tatt og at den er brukt til å las­te ned por­no.”

Jeg lurer på hva slags rol­le for­liks­rå­det mener at de har, når de sier at de kom­mer til kort her. De kan bare la være å avsi dom.

– De blir stort sett dømt til å beta­le, for­tel­ler Fjeld­s­kår.

Årsa­ken er at de voks­ne i utgangs­punk­tet skal ha kon­troll med unge­nes bruk av nett og mobil.”

Igjen er det grunn til å spør­re hvor for­liks­rå­dets leder Tore Fjeld­s­kår har fått det fra. Skal for­eld­re kun­ne hol­des ansvar­lig for barns dis­po­si­sjo­ner, da må han en hjem­mel for å påleg­ge slikt ansvar. Det er ikke noe et for­slik­råd kan avgjø­re etter eget for­godt­be­fin­nen­de. Jeg fin­ner ingen slik hjem­mel.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ernst Nord­tveit

  For­liks­råda er ein merk­ver­dig­het i vårt sam­funn. Eg høyr­de ein for­liks­råds­for­mann for­tel­ja at dei had­de gje­ve nokon som had­de veg­rett over granne­ei­ge­do­men, eige­doms­rett til veg­grun­nen, for­di “dei had­de jo hatt den­ne ret­ten så len­ge”, Det kan vera and­re ting i saka eg ikkje kjen­te til som gjer at det­te var rett, men grunn­gje­vin­ga var i alle høve bort i nat­ta. Eg skjø­nar ikkje at vi i Noreg i dag lar lek­folk utan kom­pe­tan­se lei­ka seg med folks ret­tar på den­ne måten. Det med veg­ret­ten øyde­legg sik­kert ikkje livet for nokon, men i and­re saker kan det vera vik­ti­ge spørs­mål det står om.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg synes også at for­liks­rå­de­ne er en merk­ver­dig­het. Skal man opp­rett­hol­de tan­ken om meg­ling, kun­ne man vel hel­ler bru­ke retts­meg­ling med en godt trent meg­ler, even­tu­elt med mulig­het til å avsi dom omtrent innen­for de ram­mer som for­liks­rå­de­ne har i dag, ikke minst for­ut­satt at par­te­ne øns­ker at det skal avsei­ses dom (eller fra­værs­dom). Da blir dom i alle fall avsagt av en dom­mer, om enn uten at det har vært gjen­nom­ført hoved­for­hand­ling.

 • Roy Michel­sen

  Det er gans­ke opp­sikts­vek­ken­de at for­liks­rå­det ikke kjen­ner hver­ken verge­måls­lo­ven eller grunn­leg­gen­de for­bru­ker­kjøps­ret­tig­he­ter.
  Ikke nok med at deres kunn­ska­per om juss er full­sten­dig fra­væ­ren­de, så bur­de det rin­ge noen bjel­ler når den ene inn­kla­ge­de etter den and­re for­tel­ler eksakt sam­me his­to­rie, nem­lig at tje­nes­ten ble mar­keds­ført som gra­tis, mens Alek­tum, Oslo Credit­ser­vice og Nor­kreditt har hev­det at tje­nes­te­ne kos­tet pen­ger.
  Jeg har doku­men­tert oven­for både poli­ti­et og oven­for alle lan­dets for­liks­råd at det­te er bedra­ge­ri, men har blitt avvist samt­li­ge ste­der. Det er frust­re­ren­de å sit­te med en stor meng­de bevis­ma­te­ria­le som poli­ti­et ikke engang bryr seg om å se på…
  Inkasso­sel­ska­pet Oslo Credit­ser­vice har mis­tet bevil­lin­gen som føl­ge av svi­de­len, men poli­ti­et sover frem­de­les.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg kjen­ner ikke Oslo Credit­ser­vice, og hel­ler ikke de omtal­te sake­ne ut over det som frem­kom­mer i Øst­lands­pos­tens artik­kel. Men jeg har tid­li­ge­re hev­det at de som kre­ver inn pen­ger på veg­ne av svin­de­l­fore­tak, med­vir­ker til bedra­ge­ri. Den gang gjaldt det tele­sel­ska­pe­nes penge­inn­kre­ving, men pro­blem­stil­lin­gen er den sam­me uan­sett hvem som kre­ver inn pen­ger http://blogg.torvund.net/2009/05/24/teleselskapenes-pengeinnkreving/

 • Roy Michel­sen

  Når du skri­ver i din and­re artik­kel “modem­kid­nap­ping”, så reg­ner jeg med at det er “nor­dic chat” — saken du her sik­ter til http://forbrukerombudet.no/2004/03/1247.0
  Også her mener jeg at Oslo Credit­ser­vice / Bryn Credit­ser­vice var de som inn­krev­de pen­ger.
  I de saker jeg har hatt ang Oslo Credit­ser­vice, så har ret­ten fast­slått at det ikke fan­tes nærings­virk­som­het på sak­sø­kers (kredi­tor) adres­se.
  Føl­gen­de dom­mer har så langt falt i for­bru­ker­nes favør, og inkasso­sel­ska­pet turer frem ennå med iden­tis­ke krav.

  - Sak: 13–116372TVI-STRO — Sør-Trøn­de­lag ting­rett
  (Blue­ray Media Club Ltd)
  — Sak: 14–070810TVI-STRO — Sør-Trøn­de­lag ting­rett
  (Blue­ray Media Club Ltd)
  — Sak: 14–072414TVI-SOST — Sør-Øster­dal ting­rett
  (Evis­ta Digi­tal Media Ltd)
  — Sak: 14–023041TVI-NERO — Ned­re Rome­ri­ke ting­rett
  (Evis­ta Digi­tal Media Ltd)
  — Sak: 14–027478TVI-NETE — Ned­re Tele­mark ting­rett
  (Blue­ray Media Club Ltd)
  — Sak: 11–124476TVA-OBYF/1- Oslo byfogd­em­be­te
  (Hot-Line Tele Ltd)
  — Sak: 13–105186TVI-OTIR/07 — Oslo ting­rett (Glen­lee
  Invest­ment LTD)

  Hot-Line (Nor­pay AS) bru­ker num­mer-id funk­sjo­nen som grunn­lag for fak­tu­re­ring. Det­te slo Sø- og han­dels­ret­ten fast at ikke var lov i den såkal­te Nor­dic Media-saken i Dan­mark. Til tross for at jeg har doku­men­tert at ved hjelp av app’er som “Spoof-Card”, så kan du leg­ge på en valg­fri num­mer-id, og i det­te til­fel­let vil det være eier av num­me­ret du opp­gir som får reg­nin­gen. Jeg hjel­per en kar som er fan­get i et krav på Kr.660.000,- fra Hot-Line. (Ja, jeg har skre­vet rett. Det er over en halv mil­lion kro­ner). Han ring­te et 815-num­mer, og trod­de det var taks­ten på det­te num­me­ret som var gjel­de­ne, på tele­fon fikk han ikke opp­gitt hva sam­ta­le­ne kos­tet. Sene­re fikk han tide­nes krav i pos­ten, og han møt­te da hel­ler ikke i for­liks­rå­det og fikk fra­værs­dom. Fers­ke tall viser at det i de nevn­te sake­ne har en fra­værs­grad på 93% i for­liks­rå­det.

 • Kjell Ove Sund Salt­nes

  Gjel­der stort sett de fles­te for­liks­råd det­te. Og sær­lig hvor oslo Credit­ser­vice er inn­blan­det.

 • Olav­Tor­vund

  Det var gans­ke man­ge saker om modem­kid­na­pping, og and­re saker hvor men end­te med å rin­ge et uten­lands­num­mer med sky­høy kost­nad. Man hav­net i teori­en gjer­ne i et gans­ke uregulert/korrupt land, hvor det aktu­el­le tele­sel­ska­pet krev­de en van­vit­tig ter­mi­ne­rings­be­ta­ling, alt­så beta­ling for å kob­le til det sis­te led­det i kom­mu­ni­ka­sjo­nen — som ble videre­fak­tu­rert den som rin­te num­me­ret som en “van­lig” tele­fon­sam­ta­le. Den­ne ter­mi­ne­ring­be­ta­lin­gen ble så delt mel­lom tele­sel­ska­pet og de som drev lokke­tje­nes­ten, typisk sex­te­le­fo­ner. I føl­ge folk som kjen­ner tele­bran­sjen bed­re enn meg, for­lot de sam­ta­le­ne ald­ri Euro­pa, selv om de ble fak­tu­rert som om de gjor­de det, og alle tele­sel­ska­pe­ne viss­te vel­dig godt hva som fore­gikk. Så min kom­men­tar om tele­sel­ska­pe­nes penge­inn­kre­ving var en gene­rell kom­men­tar til en prak­sis som had­de pågått gans­ke len­ge, og som had­de end­ret seg over tid etter som tele­tje­nes­te­ne end­ret seg. Det ens­te som ikke end­ret seg noe sær­lig, var at tele­sel­ska­pe­ne krev­de inn pen­ger og hev­det at alle kla­ger måt­te ret­tes til tje­neste­le­ve­ran­dø­ren, alt­så svind­ler­ne.

 • Unni Ståle­sen

  Bør ikke for­liks­rå­de­ne som har dømt på grunn av mang­len­de kunn­skap også kom­me på banen og bistå de men­nes­ke­ne de har feil­dømt i ?
  Fin­ne frem dom­me­ne , og rett opp i det­te. Bistå dem det gjel­der, som har blitt påført tap og kost­na­der, og finn en løsning..Rydd opp der det ble begått stor urett pga mang­len­de kunn­skap fra de som skul­le for­val­te loven ?
  Jeg har selv blitt inn­kalt til for­liks­rå­det pga en por­noreg­ning som var svin­del hele vei­en. Fra sms til abon­ne­ment til ikasso­kra­vet fra Nord­kreditt / Oslo Creditt­ser­vice.
  Bur­de ikke for­liks­rå­de­ne ha stop­pet det­te len­ge før 1000 vis av men­nes­ker må for­sva­re seg mot noe de uretts­mes­sig blir påført ?

  Fra vedl artik­kel.
  “Stort pro­blem
  I Lar­vik har For­liks­rå­det dømt folk til å beta­le i de fles­te saker. De føler at de kom­mer til kort for­di pornosel­ska­pe­ne hev­der de ikke er omfat­tet av norsk ang­retts­lov for­di de er regist­rert uten­for EØS.”

  http://www.op.no/nyheter/article7041387.ece…

 • Olav­Tor­vund

  Det er ikke For­liks­rå­de­nes opp­ga­ve å bistå folk i sli­ke saker. Det bur­de hel­ler være en opp­ga­ve for For­liks­rå­det, samt for Finanstil­sy­net som kan fra­ta sel­ska­pet som Oslo Credit­ser­vuce kon­se­sjo­nen, (som har skjedd, i føl­ge and­re kom­men­ta­to­rer). Og Jus­tis­de­par­te­men­tet bør se på hele for­liks­råds­ord­nin­gen. Men Jus­tis­mi­nis­te­ren har visst nok av annet å stri med for tiden. Dess­uten er vel even­tu­el­le end­rin­ger i jury­ord­nin­gen foran i køen når det gjel­der dom­stols­re­for­mer.

 • Unni Ståle­sen

  Så med feil­ak­ti­ge dom­mer, der vi ber om dom og ikke for­lik har dis­se for­liks­råds-dom­me­re­ne uten nok juri­disk kom­pe­tan­se ingen ansvar for feil­ak­tig­het ?
  Man­ge sit­ter i dag og beta­ler for dom­mer de vet er uret­te. Dom­me­re­ne vet det som her i Lar­vik, den som er dømt vet det, finanstil­sy­net vet det, for­bru­ker­rå­det vet det osv osv

 • Knut Aus­land

  Din over­skrift i blog­gen er «Lar­vik for­liks­råd har over­dre­ven tro på egen kom­pe­tan­se». Jeg må si meg svært enig i den­ne påstan­den. Utta­lel­se­ne fra Lar­vik for­liks­råd er skrem­men­de les­ning og viser i bunn og grunn at de mang­ler grunn­leg­gen­de kom­pe­tan­se.

  Inkasso­sel­ska­pet Oslo Credit­ser­vice blir her nevnt, og det er en kjent sak at det­te sel­ska­pet har frem­met tusen­vis av tvil­som­me saker for for­liks­rå­de­ne. Det blir også nevnt at i Oslo
  Credit­ser­vice sake­ne så snak­ker man om ikke mind­re enn 93 % ute­bli­vel­ses­dom­mer.
  Den meget høye ande­len ute­bli­vel­se skyl­des nok fle­re årsa­ker, bl.a.
  inn­dri­vel­ses­me­to­de­ne og kra­ve­nes art (tele­sex). Jeg mer­ker meg at du hev­der at
  de som kre­ver inn pen­ger for svin­de­l­fore­tak, med­vir­ker til bedra­ge­ri. Nok en gang er jeg enig i din påstand.

  Fle­re med meg mener at dagens for­liks­ord­ning har så man­ge svak­he­ter at den er over­mo­den for for­ny­ing. Det­te for­ster­kes ytter­li­ge­re etter å ha lest artik­ke­len i Øst­lands­pos­ten. Syns­punk­ter på det­te? For­øv­rig et inter­es­sant blogg­inn­legg 🙂

 • Olav­Tor­vund

  Sys­te­met er at hvis man mener at den dom er feil, da anker man. Kan ikke hus­ke å ha vært borte i at noen har krevd erstat­ning fra en dom­stol for feil avgjø­rel­ser. For fra­værs­dom­mer er det vel gjen­opp­frisk­ning man må kre­ve, hvis de ikke har skif­tet navn på det også.

 • Roy Michel­sen

  Her kjen­ner vi til at i den ene dom­men fra Kris­tian­sand ting­rett ble sak­søk­te dømt basert på fab­rik­ker­te bevis. Det­te kos­tet man­nen ca.25.000,-
  På grunn av reg­le­ne i små­krav­s­pro­ses­sen er dis­se sake­ne nær­mest umu­li­ge å få opp i høy­ere dom­sto­ler.

 • Liz

  Ende­lig er det en kom­pe­tent per­son som utta­ler seg om den­ne prak­si­sen som fore­går i for­liks­rå­de­ne rundt omkring i det gans­ke land.
  Det­te drei­er seg om bran­sjer med “noen råt­ne epler”, som med loven i hånd (med dom fra for­liks­rå­det), fritt kan ture frem, og lov­lig kre­ve inn en mas­se pen­ger fra “hver­mann­sen”.
  Det er gans­ke skrem­men­de at ikke engang lede­ren av for­liks­rå­det i Lar­vik er klar over sine egne begren­se­de kunn­ska­per eller at han kan avstå fra å avsi dom! Spe­si­elt når det kom­mer saker på saker av sam­me karak­ter. Føler de ikke et ansvar for å være sik­ker på at de døm­mer i tråd med sitt man­dat? Og det mins­te man bør for­ven­te er at det er norsk lov de skal for­hol­de seg til, og ikke loven i Belize eller and­re skatte­pa­ra­dis! I Nor­ge gjel­der norsk lov enkelt og greit!
  Jeg håper at alle lan­dets for­liks­råd leser det­te!
  Når med­lem­me­ne der ikke har et snev av jurisk kom­pe­tan­se, ei hel­ler har satt seg inn i HVA de kan gjø­re og BØR gjø­re der det kom­mer saker som opp­lagt lig­ger uten­for dere kom­pe­tan­se, er mildt sagt uro­vek­ken­de!!

  Her må opp­drags­gi­ver kom­me på banen og gi for­liks­rå­de­ne et mini­mum av opp­læ­ring. Det er tross alt en for­len­gel­se av retts­ap­pa­ra­tet vårt og det er da rime­lig å for­ven­te at de kjen­ner sitt man­dat og for­ut­set­nin­ge­ne for å kun­ne gjø­re en jobb som hol­der mål!
  De er ikke dom­me­re i juriskisk for­stand, de som er valgt ut til å sit­te i for­liks­rå­de­ne!! Akku­rat det synes som om alt­for man­ge for­liks­råds­med­lem­mer har glemt eller ikke fått med seg, dess­ver­re!

  I face­bo­ok grup­pa “Steng Oslo credit­ser­vice” har litt over 500 med­lem­mer i len­ge­re tid job­bet for å stop­pe det­te fir­ma­et, og nå etter mye doku­men­ta­sjon til Finanstil­sy­net har bl.a grup­pen klart å få Finanstil­sy­net til å ha til­syns med fir­ma­et og har etter det ved­tatt at de mis­ter sin inkasso­be­vil­ling. Det er all grunn til å tro at tryk­ket på for­liks­rå­de­ne nå vil avta en tid frem­over.
  Det er frem til et nytt use­riøst fir­ma duk­ker opp og tar over sta­fett­pin­nen. Vi snak­ker om hundre­vis av mil­lio­ner kro­ner som dis­se use­riø­se fir­ma­ene kre­ver inn på pri­vat par­ke­ring, por­no og lik­nen­de tje­nes­ter.

  Der­for må hele ord­nin­gen med for­liks­råd eva­lu­eres og end­res.

  Det bør være et rime­lig krav at det er mini­mum et med­lem med juri­disk kom­pe­tan­se i alle for­liks­råd!

 • Olav­Tor­vund

  Du har åpen­bart en del erfa­ring med det­te, så det er fris­ten­de å spør­re hvem du er og på hvil­ken måte du arbei­der med det­te.

 • Roy Michel­sen

  Det er vel­dig enkelt. Jeg har i man­ge år vært kri­tisk til måten krav sen­des gjen­nom inkas­so og for­liks­råds­sys­te­met uten at hver­ken inkas­sa­tor eller for­liks­rå­det leer en mus­kel når det kom­mer åpen­bart grunn­løse krav. Vi har eksemp­ler på helt åpen­bart fik­ti­ve krav helt til­ba­ke på star­ten av 90-tal­let hvor det da var Intrum Jus­ti­tia som var inkas­sa­tor. Det er i hoved­sak gjen­nom Intrum-nett­ver­ket størs­te delen av svin­del har fore­gått. De sam­me per­sone­ne går igjen hele tiden.

  Som­mer­en 2013 ble jeg kon­tak­tet av en som vis­te at jeg blog­get litt om det­te tema­et, og lur­te på om jeg kun­ne hjel­pe han med en sak hvor han had­de fått en fak­tu­ra på fle­re tusen kro­ner fra et sel­skap regist­rert på Sey­chel­le­ne. Sel­ska­pet had­de imid­ler­tid fak­tu­ra­adres­se gjen­nom Oslo Credit­ser­vice, og norsk tele­fon­num­mer.

  Jeg begyn­te da å gra­ve, og jeg fant mye. Skrem­men­de mye. Så begyn­te jeg og mine kol­le­ga­er å se på hvil­ke pro­ses­ser dis­se for­bru­ker­ne ble utsatt for, og jeg ble ennå mer skremt, og bestem­te meg for at det­te måt­te jeg gjø­re noe med. Sam­men med en rek­ke and­re per­soner har jeg job­bet i snart to år med å kart­leg­ge, og sam­le doku­men­ta­sjon om dis­se sel­ska­pe­ne, samt å doku­men­te­re hvor­dan svin­de­len fak­tisk har vært mulig å hol­de på med i fle­re tiår.

  Mye av den­ne job­ben har gått på å lese lover, retts­prak­sis og for­ar­bei­der. Det har gått med man­ge timer på lesing.
  Vi som har holdt på med det­te har gjort det­te gra­tis, og har hatt god kon­takt med for­bru­ker­myn­dig­he­ter og finanstil­sy­net gjen­nom hele pro­ses­sen.

  Sam­ti­dig har vi bistått en del per­soner gjen­nom sine respek­ti­ve retts­pro­ses­ser, noen gan­ger med hjelp av advo­kat, og and­re gan­ger som ren moralsk støt­te. I til­legg har jeg vært pro­sess­full­mek­tig i en del saker og har fått lov til å stil­le i ting­ret­ten i en sak. De fles­te sake­ne har per­sone­ne selv kom­met seg gjen­nom, og vi har utrus­tet de med god doku­men­ta­sjon på hva som er retts­til­stan­den i de uli­ke sake­ne, samt at vi har gitt noe skrive­hjelp til enkel­te.

  Litt usik­ker på hvor man­ge saker det kan ha blitt i løpet av peri­oden, men det er nok helt sik­kert over 100 saker.

  Du må gjer­ne ta kon­takt der­som du øns­ker noe infor­ma­sjon rundt det vi har job­bet med, eller har noen råd til hvor­dan vi kan nå frem med våre argu­men­ter om at det­te er svin­del, hvit­vas­king, fab­rik­ke­ring av bevis / urik­ti­ge pro­sesskriv osv.

  mvh
  Roy Michel­sen
  Sol­tun, N-7355 Egg­klei­va
  Tel: +47 91 62 73 64
  http://about.me/roy.michelsen

 • Det er inn­tryk­ket jeg har også at de sjel­den vin­ner fram når folk møter men med en ute­bli­vel­ses­pro­sent på 93 blir det god butikk uan­sett.