Senterpartiet, Oslo og lokalt selvstyre

Et utvalg i Sen­ter­par­ti­et vil dele opp Oslo i 15 kom­mu­ner. For Sen­ter­par­ti­et er det åpen­bart vik­ti­ge­re at det er smått enn godt.

Jeg har ikke sett noen under­sø­kel­ser om hva folk i Oslo iden­ti­fi­se­rer seg med. Fort­satt er det vel man­ge som har bodd i Oslo len­ge, som rei­ser “hjem” f.eks. til jul, når de rei­ser ut av byen. Men mitt inn­trykk er at folk sier at de er fra eller bor i Oslo, ikke f.eks. Årvoll, Våler­en­ga, Frog­ner eller Nord­berg, slik at man pri­mært iden­ti­fi­se­rer seg med Oslo. Det­te i mot­set­ning til f.eks. Brus­sel, som sies å være en by ingen bor i, for­di alle som bor i Brus­sel har byde­len og ikke Brus­sel som sin pri­mæ­re iden­ti­tets­re­fe­ran­se. Og om man iden­ti­fi­se­rer seg med sin loka­le del av byen, er det nep­pe den admi­ni­stra­ti­ve enhe­ten “Vest­re Aker”, “Gam­le Oslo”, “Alna” eller en annen av byde­le­ne.

Det kan godt hen­de at det loka­le selv­sty­re kun­ne bli bed­re, ved bl.a. å gir mer makt til byde­le­ne. Men vi har i Nor­ge en annen fane­ver­di, i til­legg til lokalt selv­sty­re, og det er lik­het. De står ofte i mot­set­ning til hver­and­re: Skal man ha reelt lokalt selv­sty­re, må man også aksep­te­re stør­re grad av ulik­het.

Det er vel­dig vans­ke­lig å sam­men­lig­ne admi­ni­stra­ti­ve inn­de­lin­ger fra land til land. Jeg har gjort noen for­søk på å sam­men­lig­ne Frank­ri­ke og Nor­ge, men har ald­ri orket å gå til­strek­ke­lig ned i detal­je­ne i den frans­ke admi­ni­stra­ti­ve inn­de­lin­gen. Frank­ri­ke har fire for­valt­ningsni­å­ver. I til­legg til det stat­li­ge, er det 27 regio­ner og 101 depar­te­men­tet (om vi også tar med de over­sjø­is­ke områ­de­ne), og ca 36.000 kom­mu­ner.

Av Frank­ri­kes 36.000 kom­mu­ner har ca 20.000 fær­re enn 500 inn­byg­ge­re. Noen har under ti inn­byg­ge­re, og så vidt jeg vet fin­nes det også minst én kom­mu­ne uten noen inn­byg­ge­re (det er ikke bare Nor­ge som har utkant­er). I til­legg til det­te er lan­det delt inn i kan­to­ner, som så vidt jeg for­står i prak­sis er valg­kret­ser ved nasjo­na­le valg. Det er mye inter­kom­mu­nalt sam­ar­beid bl.a. gjen­nom com­mu­nauté de com­mu­nes og agglo­me­ra­tions. Jeg har man­ge gan­ger tenkt at med den kom­mune­struk­tu­ren må Frank­ri­ke være Sen­ter­par­ti­ets drøm­me­land — med det for­be­hold at de er med­lem av EU.

Paris er både depar­te­ment og kom­mu­ne, og sam­ti­dig hoved­stad (prefec­tu­re) i regio­en Île-de-Fran­ce, som­trent som Oslo er både fyl­ke og kom­mu­ne. Jeg er fak­tisk ikke sik­ker på om vi har noe silkt som for­mell fyl­kes­ho­ved­stad i Nor­ge. Men siden admi­ni­stra­sjo­nen til Aker­hus fyl­kes­kom­mu­ne er i Oslo, fun­ge­rer vel Oslo også som en slags hoved­stad for Akers­hus.  Paris er delt inn i 20 arron­dis­se­men­ter. Om jeg har for­stått det rett, vel­ges “bydels­ut­val­ge­ne” direk­te, som igjen vel­ger “bysty­ret”, ord­fø­rer m.m. for hele Paris (jeg er litt usik­ker på detal­je­ne her).

I Nor­ge aksep­te­rer man ikke en gang lokalt selv­sty­re i den grad at man har reell kom­mune­skatt. Oslo beta­ler en stor del av sin “kom­mune­skatt” til sta­ten, som over­fø­rer pen­ger til and­re kom­mu­ner. Jeg mener at Oslo tap­pes for 2–3 mrd kro­ner av egne skatte­inn­tek­ter hvert år, gjen­nom det­te. (Når pen­ge­ne uan­sett går til sta­ten, bur­de det ikke vært kalt “kom­mune­skatt”). I and­re land kan det være ulik­he­ter i skatte­nivå mel­lom kom­mu­ner. I Køben­havn har Fre­de­riks­berg kom­mu­ne 22,8% kom­mune­skatt, som er den nest laves­te i Dan­mark i føl­ge dans­ke skatte­myn­dig­he­ter. Køben­havn kom­mu­ne har 23,8%, mens den kom­mu­nen i Dan­mark som har høy­est kom­mune­skatt, Lange­land, har 27,8% kom­mune­skatt.

Jeg kjen­ner ikke detal­je­ne om dansk kom­mune­øko­no­mi. Men det kan lett bli at vel­stå­en­de kom­mu­ner har inn­byg­ge­re med høy inn­tekt, og begren­se­de sosial­ut­gif­ter — og kan kla­re seg med en lav kom­mune­skatt. Det til­trek­ker per­soner med høy inn­tekt, bidrar gans­ke sik­kert til høy­ere bolig­pri­ser i dis­se områ­de­ne, og man ender i en selv­for­ster­ken­de sir­kel. Jeg mener at lav kom­mune­skatt i Fre­de­riks­berg kom­mu­ne gjør at den er attrak­tiv for folk med høy inn­tekt. Fre­de­riks­berg lig­ger rett vest for Køben­havn sen­trum, og kan vel sies å være Køben­havns Frog­ner, om vi hol­der oss til Oslo-refe­ran­ser.

Kom­mu­ner med høy­ere sosia­le utgif­ter og hvor folk har lave­re inn­tekt, vil tren­ge høy­ere kom­mune­skatt. Jeg tror ikke at Sen­ter­par­ti­et vil­le ha aksep­tert lave­re kom­mune­skatt i bydel Frog­ner og bydel Vest­re Aker enn i f.eks. Gam­le Oslo, om de skul­le ha fått opp­fylt sin drøm om å dele opp Oslo. Om byde­le­ne skul­le bli kom­mu­ner, vil vel kom­mune­sty­re­ne måt­te gjø­re som kom­mune­sty­rer så ofte gjør: Avgjø­re hvil­ke lov­på­lag­te opp­ga­ver som ikke skal gjen­nom­fø­res, for­di det er for lite pen­ger.

Men Sen­ter­par­ti­et plei­er å være ivri­ge etter å for­sva­re lokalt selv­sty­re, og vil ikke tvin­ge kom­mu­ner til å slå seg sam­men. Da får vi tro at de hel­ler ikke vil tvin­ge gjen­nom en opp­de­ling av Oslo, selv om Sen­ter­par­ti­et ald­ri har brydd seg sær­lig om Oslo eller om hva folk i Oslo mener. Skjønt vi har akku­rat fått demon­strert at KU-ven­din­ger er noe vi all­tid må reg­ne med fra Sen­ter­par­ti­et. I Oslo er Sen­ter­par­ti­et hel­dig­vis en poli­tisk nul­li­tet. De er ikke repre­sen­tert i Oslo bysty­re, og om jeg hus­ker rett har de ikke vært det siden tid­li­ge­re Bis­lett-gene­ral Arne Hauk­vik satt i bysty­ret for Sen­ter­par­ti­et (1967–1979 og 1991–1995). Han ble nok valgt inn på grunn av sin per­son­li­ge popu­la­ri­tet, ikke for­di han repre­sen­ter­te Sen­ter­par­ti­et.

Sli­ke sen­ter­parti­ut­spill om Oslo, er nok noe vi ikke behø­ver å bekym­re oss vel­dig mye for.

Print Friendly, PDF & Email
 • Mor­ten Edvard­sen

  Hei Olav, så hyg­ge­lig at du skri­ver blogg om Oslo Sp. Jeg la inn den­ne kom­men­ta­ren tid­li­ge­re i dag, nå er den borte. Reg­ner med det skyl­des en tek­nisk feil, så leg­ger den inn på nytt.

  Vi dis­ku­te­rer mer enn gjer­ne Oslos demo­kra­tis­ke under­skudd og en reform om hvor­dan vi flyt­ter makt til folk og lokal­sam­funn fra råd­hu­set. Det går rik­tig­nok ikke helt fram hva du er kri­tisk til med for­sla­get vårt. Du skri­ver at folk ikke har til­knyt­ning til lokal­sam­fun­net sitt eller byde­len sin. Det er nok en påstand på svik­ten­de grunn­lag.

  At folk iden­ti­fi­se­rer seg med Tøy­en, ikke Bydel Gam­le Oslo, er ikke et argu­ment for å ikke flyt­te makt fra Råd­hu­set til byde­len, hel­ler tvert i mot. Tøy­e­n­i­ni­tia­ti­vet kom for­di det Høy­re-lede­de byrå­det har igno­rert lokal­sam­fun­net der i åre­vis.

  Først da Høy­re fikk pres­sa gjen­nom pre­sti­sje­byg­get Lamb­da i Bjør­vi­ka som bytte­mid­del, våk­na de. Had­de byde­len hatt mer makt, kun­ne de tatt tak len­ge før, for­di avstan­den mel­lom de som sty­rer og de som blir styrt er mind­re.

  Grü­ner­løk­ka som et annet eksem­pel: sta­dig fle­re ele­ver går hele grunn­skole­lø­pet sitt i byde­len, og har gått i barne­hage der. Det gjør at de har ven­ne­ne sine i nær­om­rå­det, for­eld­re­ne er opp­tatt av at det skal være et trygt sted å vokse opp, fritt for narko­han­del og med grønt­om­rå­der å leke i. Oslo Høy­re nek­ter å dis­ku­te­re lokal­de­mo­kra­ti, men snak­ker helst om Oslo Sp. Dess­ver­re har du gått i sam­me fel­la.

  Jeg dis­ku­ter­te det­te tema­et med Kris­tin Vin­je (H) i Dags­nytt Atten sist tors­dag. Hen­nes debatt­inn­sats er pre­mie­ek­sem­pe­let på hvor­for Oslo tren­ger et poli­tisk skif­te (sist Oslo skif­ta var fra et fler­tall der Sp var med!). Vin­je repe­ter­te kun i debat­ten hvor fan­tas­tisk vel­fun­ge­ren­de alt er i Oslo. Men har vi ikke sto­re leve­kårs­for­skjel­ler mel­lom øst og vest? Har vi ikke sett en sta­dig ned­byg­ging av bydels­de­mo­kra­ti­et? Har vi ikke fram­leis man­ge eld­re som ikke får syke­hjems­plass eller nok hjem­me­tje­nes­ter når de tren­ger det?

  Det er nett­opp når mak­ta blir trøtt, uten idé­er, uten vil­je til å dis­ku­te­re nye tan­ker, og uten vil­je til å flyt­te makt ut av råd­hu­set at vi treng skif­te. Kris­tin Vin­je illust­re­rer det på en svært god måte. Oslo tren­ger nye ide­er og grøn­ne løs­nin­ger. En demo­kratire­form er en av de løs­nin­ge­ne.

 • Dani­el Step­hanek

  Mye god infor­ma­sjon i den­ne trå­den inn­led­nings­vis og takk for at du tar deg bry­et! Sam­ti­dig stus­ser jeg over at en mann med en slik juri­disk bak­grunn vel­ger noe i ret­ning av herske­tek­nik­ker avslut­nings­vis, noe jeg vel­ger å for­stå som en fort­satt frust­ra­sjon over at Nor­ge ikke kom inn i EU(takket være Sp).

  La meg først inn­led­nings­vis peke på poli­tisk his­to­rie;
  Der­som bonde­par­ti­et ikke had­de gjort et brak­valg tid­li­ge­re i his­to­ri­en og med det resul­tat at vi fikk en makt­spred­ning, er sjan­se­ne bety­de­lig stør­re for at “ade­len” i sen­trum av Oslo frem­de­les vil­le ha detalj­styrt over det hele land.
  Sp er FOR folke­sty­re og demo­kra­ti, så utsag­net bur­de ikke kom­me som en over­ras­kel­se.

  Poen­get med debat­ten vi har brakt opp hand­ler ikke om 15 nye kom­mu­ner i Oslo men om en øns­ket dia­log om mer for­de­ling av beslut­nings­mak­ten der men­nes­ke­ne bor.
  Det­te er vi for­øv­rig ikke ale­ne om å mene noe om. Arbei­der­par­ti­et peker også på at dagens sys­tem er uhel­dig og viser til laber valg­opp­slut­ning i fle­re byde­ler, alt­så et demo­kra­tisk pro­blem. SV har der­imot gått klart ut om at Gru­ner­løk­ka bør bli en egen kom­mu­ne, mens vi øns­ker hel­ler en debatt om en annen og mer nær beslut­nings­myn­dig­het på fle­re områ­der, enten løs­nin­gen lig­ger i fle­re kom­mu­ner eller med mer dele­gert myn­dig­het til BU.

  Dess­ver­re er det slik i dag, der­som en har nær­het til en rek­ke byde­ler, at vik­ti­ge saker som blir bragt opp av befolk­nin­gen med støt­te fra et sam­let BU blir over­kjørt av Byrå­det uten nød­ven­dig­vis nød­ven­dig kunn­skap om loka­le for­hold. I fle­re til­fel­ler regist­re­rer jeg poli­ti­ker­for­rakt som føl­ger av det­te og det er alvor­lig der­som vi skal iva­re­ta demo­kra­ti­et.
  Med din bak­grunn der jeg håper at du også ser indi­vi­det og ikke bare sys­tem, må jeg der­for si at jeg stus­ser over det­te inn­leg­get.

  Regist­re­rer for­øv­rig at du er en liden­ska­pe­lig syk­kel­en­tu­si­ast og er der­for glad over å opp­ly­se at Sp er et mil­jø-/syk­kel­par­ti også. Da mener jeg selv­sagt i stør­re grad enn ståa i Oslo per i dag der antall nye mil med syk­kel­vei­er de sis­te 4 åre­ne er noe en fin­ger­løs mann kan tel­le på en hånd.

  Jeg tror der­for at du vil fin­ne oss mer inter­es­sant om du har anled­ning til å se dagens kon­tekst med litt and­re bril­ler.
  Oslo Sp fin­ner ellers stor inspi­ra­sjon i suk­sess­his­to­ri­er fra ver­dens leden­de miljø­byer og jeg håper du vil fin­ne tid til å lese vårt flot­te og fram­tids­ret­te­de poli­tis­ke pro­gram!

  Dani­el Step­hanek