Bare et mindretall i sentrumsnære bydeler har bil. Hvorfor får de så mye plass?

I de sen­trums­nære byde­le­ne i Oslo er det bare et mindre­tall av hus­stan­de­ne som har bil. Star­ter vi med bydel Sen­trum, hvor det nes­ten ikke bor folk, bare ca tre gan­ger så man­ge som i Nor­ges mins­te kom­mu­ne, Utsi­ra, er det kun 11,9% av hus­stan­de­ne som dis­po­ne­rer bil. I kret­sen uten­for er tal­le­ne slik, om vi star­ter i vest og går med solen: Frog­ner 37,7%, St Hans­hau­gen 29,8%, Grü­ner­løk­ka 29,7% og Gam­le Oslo 31,7%. I hele Oslo dis­po­ne­rer 48,9% av hus­stan­de­ne bil, alt­så litt under halvparten.

Av byliv­un­der­sø­kel­sen frem­går at av de som reis­te inn til sen­trum var det bare 7% som kom med bil.

Selv i den byde­len med høy­est bil­tett­het, Vest­re Aker, er det ikke mer enn 69,6% av hus­stan­de­ne som dis­po­ne­rer bil. Alt i føl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. Tal­le­ne er fra 2011, men det er ingen grunn til å tro at ande­len som dis­po­ne­rer bil har økt siden den gang. Tren­den er at unge folk ikke er opp­tatt av bil, i alle fall ikke unge, urba­ne folk. Fær­re tar fører­kort og de som gjør det ven­ter gjer­ne len­ger. Det er en inter­na­sjo­nal trend. Bil er ikke len­ger like vik­tig i folks liv. Bilen er ikke len­ger sym­bo­let på sta­tus og fri­het, slik den har vært for min generasjon.

Ser vi på Oslo som hel­het, gikk ande­len av hus­stan­der som dis­po­ne­rer bil ned fra 51% i 2001, til 48,9% i 2011 (2001-tal­le­ne er ikke brutt ned på byde­ler). Det er alt­så under halv­par­ten av hus­stan­de­ne i Oslo som dis­po­ne­rer bil, om vi ser byen under ett. Sann­syn­lig­vis er det fær­re i dag enn det var i 2011, men de tal­le­ne har vi ikke.

Like­vel ser den typis­ke gate i de sen­trums­nære byde­le­ne slik ut:

WIMG_0191_DxO Con­ti­nue read­ing Bare et mindre­tall i sen­trums­nære byde­ler har bil. Hvor­for får de så mye plass?