Bruk og misbruk av musikk

Bjørn Eids­våg og Sig­vart Dags­land rea­ge­rer på at Pegi­da bruk­te musik­ken deres under demon­stra­sjo­nen i Stav­an­ger, uten å spør­re om lov. Bjørn Eids­vågs “Gud med liten g” og Sig­vart Dags­lands “Det er makt i de fol­de­de hen­der” var blant san­ge­ne som ble spilt av i Stav­an­ger sen­trum i dag. Det fikk artis­te­ne til å rea­ge­re. Skjønt av Sig­vard Dags­lands kom­men­tar kan man lure på om han rea­ger­te mest på at han ble brukt i sam­me sam­men­heng som Bjørn Eidsvåg:

” Jeg kan dess­ver­re ikke hind­re at folk med dår­li­ge mel­lom­men­nes­ke­li­ge anten­ner kan ha god musikk­smak… Vent litt; Spil­let de Eids­våg også…?”

Uten at det frem­går klart av det jeg har lest om saken, så er min for­stå­el­se at de spil­te av deres inn­spil­lin­ger av den­ne musikken.

Con­ti­nue read­ing Bruk og mis­bruk av musikk