Vi er alle Munch-arvinger

Munch-arving” Eli­sa­beth Munch-Elling­sen er sterkt kri­tisk til utstil­lin­gen Mel­gaard + Munch. Det må hun gjer­ne være, og vi and­re kan irri­te­re oss over nok et utspill fra den kan­ten. Selv har jeg ikke sett utstil­lin­gen, så den mener jeg ikke noe om.

Der­imot begyn­ner jeg å bli tem­me­lig lei av det selv­opp­nevn­te vok­ter­rå­det som gir seg ut for å være Munch-arvin­ger. Skal vi tro den­ne artik­ke­len i VG, er slekt­ska­pet med Edvard Munch slik:

Andrea var dat­ter til kunst­ne­rens bror, Peter-Andreas Munch, som døde bare 30 år gam­mel. Arne Munch-Elling­sen (78), som i dag sty­rer opp­havs­ret­tig­he­te­ne, er sønn av Andrea, og Edvard Munch er hans grandonkel.”

Con­ti­nue read­ing Vi er alle Munch-arvin­ger