Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Jeg er egent­lig opti­mist av natur, og skul­le gjer­ne ha skre­vet: Selv­føl­ge­lig er det håp. Og det er det jo. Før eller siden må man ta tak i og ret­te opp sli­ke feil som det­te. Men jeg er redd det hel­ler blir siden enn før. Først må kan­skje alle fos­si­le­ne i Sta­tens veg­ve­sen dø ut — eller i det mins­te pen­sjo­ne­res, og der­med uska­de­lig­gjø­res. Selv begyn­ner jeg å nær­me meg 60 år, og har mis­tet tro­en på at Oslo kom­mer til å bli en OK by å syk­le i, i løpet av de akti­ve sykke­lå­re­ne jeg har igjen.

Det­te pro­sjek­tet har vært hånd­tert fun­da­men­talt galt fra dag 1. Å set­te Sta­tens veg­ve­sen til å ret­te opp det­te, vil være som gi den nå fra­tråd­te politi­mes­ter Geir Gud­mund­sen ansva­ret for å ryd­de opp ved poli­ti­et i Ber­gen, etter Moni­ka-saken m.m.

Vi tren­ger ikke mer smin­ke på gri­sen. Fei­le­ne må ret­tes opp, og det må gjø­res ordent­lig. Jeg ser bare én vei ut av det­te: Det må utly­ses en inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se om syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka. Opp­dra­get må gå ut på å lage en høy­kva­li­tets syk­kel­vei. En høy­kva­li­tet syk­kel­vei er en syk­kelvei, ikke et syk­kelfelt. Det er en syk­kelvei, ikke en gang- og syk­kel­vei. Den er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet slik at bilis­ter ikke kom­mer inn i syk­kel­vei­en. Og den skal være minst fem meter bred, og prio­ri­tert gjen­nm kryss. Det­te er syk­lis­te­nes E18, og det skal selv­sagt være en fire­felts­vei for syk­lis­ter, som gjør at ras­ke­re syk­lis­ter kan syk­le for­bi de som syk­ler lang­som­mere, uten at det blir kon­flik­ter. Alt annet enn det­te er for dårlig.

Det må også være alter­na­ti­ve syk­kel­vei­er, som skal betje­ne  folk som vil syk­le til og fra Ope­ra­en, Munch­mu­se­et og til­sva­ren­de for Deich­mans­ke biblio­tek, samt annen lokal syk­kel­tra­fikk. Ikke minst alle de som vil boset­te seg i områ­det. Vide­re bør det være til­tak som begren­ser bil­tra­fik­ken i områ­det. Ta gjer­ne også med mulig­he­ter for av- og påstig­ning for taxi og turist­bus­ser ved Ope­ra­en og Munchmuseet.

Det kom­mer til å kos­te. Det blir gjer­ne dyrt når man ikke gjør det ordent­lig med en gang, og må gjø­re det på nytt. De som har hatt ansva­ret for fade­sen, må gjer­ne få løpen­de opp­da­te­rin­ger om hvor mye deres elen­di­ge arbeid kos­ter sam­fun­net. Men når poli­ti­ker­ne synes å være vil­li­ge til å bru­ke 40 mrd på en mil motor­vei gjen­nom Bærum, som vil mate stør­re køer inn mot Oslo og bidra til kraf­tig økning av CO2-utslip­pe­ne, osv, da må også aksep­te­re at det går med en del mil­lio­ner for å få på plass syk­lis­te­nes E18.

Einar Wil­helm­sen skrev til Sta­tens veg­ve­sen og pek­te på det uhold­ba­re i at man­ge utål­mo­di­ge bilis­ter og bussjå­fø­rer svin­ger til høy­re fra Dron­ning Eufe­mias gt og inn i Haa­kon Vs gt, på rødt lys, og ska­per man­ge far­li­ge situa­sjo­ner for syk­lis­ter som har grønt lys og skal rett fram. Veg­ve­se­nets svar ser ikke ut til å være til­gjen­ge­lig i Offent­lig post­jour­nal, som det skul­le ha vært (i alle fall fant jeg det ikke, kan­skje er det bare jeg som er dår­lig til å søke). Men jeg har fått det fra Einar.

Med sitt svar viser  Vege­ve­se­net med all  mulig tyde­lig­het hvor­for de ikke bør ha ansva­ret for slikt som det­te. I sva­ret står bl.a:

Sig­nal­lys­ho­de­ne i det aktu­el­le krys­set er side­plas­sert. Det er egen fase for tra­fikk fra DEG mot venst­re og rett fram mot Bispe­gata, som er sam­ti­dig med syk­kel rett fram mot Bispe­gata. Fasen der­et­ter gjel­der høyre­sving fra DEG mot Hakon V ‘s gt. Den­ne fasen gjel­der bare for høy­re kol­lek­tiv­felt, (som inn mot krys­set ogsa er kjøre­felt for annen moto­ri­sert tra­fikk). Det er stor tra­fikk og beskje­den kapa­si­tet i den­ne høyre­svin­gen. Feil­kjø­rin­gen, som du har vist, er hyp­pig opp­tre­den­de og ska­per far­li­ge situa­sjo­ner for syklist/fotgjenger. Deter vans­ke­lig a skaf­fe res­sur­ser til over­va­king av rett kjøremønster.

Situa­sjo­nen er kre­ven­de og vi plan­leg­ger å løse det­te gjen­nom å til­rette­leg­ge for tre kjøre­felt for moto­ri­sert tra­fikk i DEG, det venst­re for rett fram og venst­re, det midt­re for høyre­svin­gen­de moto­ri­sert traf ikk og det høy­re kjøre­felt for høyre­svin­gen­de kol­lek­tiv­tra­fikk. Løs­nin­gen kre­ver imid­ler­tid at høy­re for­tau i DEG utvi­des slik at det blir plass til bade fot­gjen­ge­re og rett fram for syk­lis­ter. Mulig­het for utvi­det for­tau er inn­ar­bei­det i gjel­den­de regu­le­rings­plan og berø­rer B7 (i sønd­re kvad­rant i kryss DEG/Hakon V’s gt). Bygg B7 blir byg­get med en arka­de som mulig­gjør en slik løs­ning. Grunn­ar­bei­de­ne er i gang med det­te byg­get, og vi håper pa en rask fremdrift.”

Når bilis­ter og bussjå­fø­rer svin­ger til høy­re på rødt lys, da er det feil­kjø­ring. Snakk om mis­vi­sen­de og for­skjøn­nen­de omskri­ving: Feil­kjø­ring! Vi må visst opp­ford­re syk­lis­ter til å fore­ta fle­re “feil­kjø­rin­ger” på rødt lys om vi skal vin­ne gehør hos vegvesenet.

Den­ne video­en fra Eivind Kil­leng­ren, viser situasjonen:

Vi må visst min­ne Sta­tens veg­ve­sen om at sjå­fø­re­ne på dis­se bus­se­ne sann­syn­lig­vis kjø­rer her fle­re gan­ger om dagen, og kjen­ner krys­set bed­re enn de fles­te. Det er ikke “feil­kjø­ring”. Det er bevisst kjø­ring på rødt lys, av hen­syns­løse sjå­fø­rer som gir blaf­fen i syklister.

Bilis­ter og bussjå­fø­rer som kjø­rer på rødt lys og ska­per far­li­ge situa­sjo­ner, skal beløn­nes med et eks­tra kjøre­felt. Mer rødlys­syk­ling fol­kens, så kan­skje det blir syk­kel­vei også!

Men det som vir­ke­lig er pro­vo­se­ren­de er det­te: Veg­ve­se­net har hele tiden sagt at det var for sent å end­re noe. Pro­sjekt­le­der for Bjør­vika, Gre­te Tvedt sa bl.a. det­te  til NRK Øst­lands­sen­din­gen den 4. juli 2014:

Men Tvedt sier det er for sent å end­re på noe nå for­di utbyg­gin­gen har kom­met for langt. Iføl­ge pro­sjekt­le­de­ren er det kon­struk­sjo­ner under bak­ken som gjør at de ikke kan flyt­te på trær eller sykkelfelt.”

Så var det bare løgn alt sam­men. Det er mulig å end­re. Men Sta­tens veg­ve­sen synes ikke at syk­lis­ter er vik­ti­ge. Så når det bare er for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter, da sier man at det ikke er mulig. Men så duk­ker det opp noen som Sta­tens veg­ve­sen synes er vik­ti­ge, nem­lig bilis­ter. Da kla­rer Sta­tens veg­ve­sen plut­se­lig å fin­ne plass til et nytt kjøre­felt for bilis­te­ne. Syk­lis­te­ne skal  nok en gang måt­te flyt­te seg, for å gi mer plass til bilis­ter. Syk­lis­te­ne skal opp på for­tau­et! Sta­tens veg­ve­sen spyt­ter på byens syk­lis­ter når de plut­se­lig kla­rer å trek­ke mer are­al opp av hat­ten for å lage mer kjøre­felt. Snakk om Satans bil­veg­ve­sen!

Det er den sam­me gam­le his­to­ri­en: Det er mer enn nok av plass, men det mang­ler vil­je. De enes­te ste­de­ne det er for trangt, er i hode­ne til de som har ansvar for prosjektet.

Hva får fol­ke­ne i Sta­tens veg­ve­sen til å gjø­re slikt? Tror de at vi som syk­ler er så dum­me at vi ikke gjen­nom­skuer bløf­fen? Eller er de så dum­me selv, at de ikke er i stand til å skjøn­ne problemet?

Alt, og jeg mener akku­rat det: Alt som har vært laget av såkalt “syk­kel­til­rette­leg­ging” i Bjør­vi­ka er ubru­ke­lig. Selv gar­ve­de bysyk­lis­ter prø­ver å unn­gå den “parade­ga­ten”. Den enkel og bru­ta­le sann­het er at de som har hatt ansva­ret ikke på noe tids­punkt har tatt syk­lis­ter alvor­lig. De har prio­ri­tert biler, og har for­søkt å skvi­se inn noen i bes­te fall sym­bols­ke syk­kel­felt, etter at all plas­sen var brukt til and­re for­mål — f.eks. ekso­tis­ke trær, som åpen­bart er langt vik­ti­ge­re enn folk som sykler.

Sta­te­nes veg­ve­sen har ser­vert løgn­ak­ti­ge unn­skyld­nin­ger i for­søk på å løpe fra ansvaret.

  • Det er ikke sant at nor­me­ne i 2003 til­sa så dår­lig sykkel­an­legg. Det er langt under den stan­dar­den som ble fore­skre­vet i den utga­ven av Syk­kel­hånd­bo­ken som gjaldt i 2003.
  • Det er ikke sant at pla­ne­ne i prak­sis ble låst i 2003. Det star­tet da. Men detalj­pla­n­eg­gin­gen star­tet først i janu­ar 2008, og noe av det som man­ge etter­lys­te på opp­starts­se­mi­na­ret for detalj­plan­leg­gin­gen var bed­re for­hold for syk­lis­ter. Men de ansvar­li­ge for pro­sjek­tet had­de ikke tatt syk­lis­ter på alvor før, gjor­de det ikke da og har ikke gjort det siden. Resul­ta­tet er at de har laget et stort monu­ment over egne udu­ge­lig­het.

De kun­ne i det mins­te vært ærli­ge nok til å inn­røm­me det: Syk­lis­ter har ikke vært tatt på alvor i noen sta­di­um av Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet.

Og nå fin­ner de eksos­grå hjerne­cel­le­ne deres alt­så plut­se­lig plass til et eks­tra kjøre­felt for bilis­te­ne. Og for å få plass til det, kla­rer man san­ne­lig også å fin­ne et sted som syk­kel­fel­tet kan flyt­tes til: Opp på fortauet.

Når Sta­tens veg­ve­sen har løy­et til nå, hvor­dan skal vi da kun­ne tro på dem nå, enn si i frem­ti­den? Min til­lit til den eta­ten er lik null. De som har hatt ansva­ret for fade­sen i Bjør­vi­ka bør kry­pe ut av sine kon­to­rer i skam, vel viten­de om at deres udu­ge­lig­het kom­mer til å kos­te sam­fun­net enor­me­ne sum­mer når fei­le­ne skal ret­tes opp — for det ret­tes opp. Dron­ning Eufe­mias gate har blitt en skam for byen.

Stak­kars Dron­ning Eufe­mia, som har fått sitt navn skjen­det ved å bli knyt­tet til det­te. Få viss­te hvem hun var, og nå blir hen­nes navn bare for­bun­det med en av Oslos sto­re plan­leg­gings­skan­da­ler. Det måt­te ha vært bed­re å for­bli glemt, enn å bli knyt­tet til noe slikt som det­te. Gaten bur­de hel­ler ha hett Det udu­ge­li­ge vei­ve­se­nets gate, eller noe tilsvarende.

Løs­nin­gen er uan­sett ikke å øke kapa­si­te­ten. Løs­nin­gen er å redu­se­re bil­tra­fik­ken gjen­nom Dron­ning Eufe­mias gate. I Bjør­vi­ka bør det ikke være annet enn lokal­tra­fikk med bil. Men noe slikt stri­der åpen­bart mot alle instink­ter hos de ansvar­li­ge i Sta­tens veg­ve­sen, så det blir sabo­tert med alle mid­ler. Et hoved­ele­ment i en løs­ning må være: Bile­ne må bort fra Bjør­vi­ka, og det opp­når man ikke ved å leg­ge seg flat for bilis­te­ne og gi dem mer plass. Bilis­te­ne har fått mas­se tun­ne­ler, og kan hol­de seg nede i hul­le­ne sine.

Et akuttil­tak er å for­by and­re enn bus­ser å svin­ge til høy­re inn i Haa­kon Vs gate, samt set­te opp et over­våk­nings­ka­me­ra som tar bil­der av rødlys­bi­lis­te­ne og bussjå­fø­re­ne, med et sys­tem som sør­ger for at de får pas­sen­de reg­nin­ger i pos­ten og prik­ker i fører­kor­tet. De som skal i ret­ning E6 og E18 bør gans­ke enkelt ikke vel­ge Dron­ning Eufe­mias gate. Men når det nett­opp er bus­se­ne som er en stor del av pro­ble­met, vil det ikke hjel­pe sær­lig mye.

Et annet til­tak er å sten­ge Nylands­vei­en for pri­vat­bi­ler. At man ikke gjor­de det, og at man ikke la til ret­te for syk­ling i Nylands­vei­en da den gam­le tra­fikk­ma­ski­nen ble revet og Nylands­vei­en ble byg­get om, er en av Sta­tens veg­ve­sens man­ge tab­ber. Man bur­de ha gjen­nom­ført det som er fore­slått i Område­pro­gram for Oslo S‑området, se s. 70 og utover i det­te for­sla­get. Det er ingen skam å snu! Men veg­ve­se­net har bare styrt etter sine rygg­margs­re­flek­ser som sier bil, bil, bil og atter bil. Og det er åpen­bart dis­se de fort­satt sty­rer etter. Bjør­vi­ka står som de (for­hå­pen­glig­vis) sis­te krampe­trek­nin­ger fra plan­leg­ge­re som drøm­te om å leg­ge byen under asfalt.

WIMG_0397_DxONå kan det se ut som noe kan løs­ne i Nylands­vei­en. I en sak om den frem­ti­di­ge Oslo S sier avde­lings­di­rek­tør for byut­vik­ling i PBEMor­ten Was­støl, til Oslo­by:

Vi for­ut­set­ter at det blir til­rette­lagt for syk­lis­ter langs Nylands­vei­en, hvor det ikke er til­rette­lagt i dag. Da må det også leg­ges opp til mini­mum 1000 par­ke­rings­plas­ser for syk­kel både på nord­si­den og sør­si­den av spor­om­rå­det

Det hen­ger ikke helt godt sam­men med det vi noe tid­li­ge­re kun­ne lese at hele pla­nen om buss­ter­mi­nal, og der­med ombyg­ging av Oslo S kun­ne kom­me til å bli skro­tet.

Hel­dig­vis begyn­ner det å sige inn en viss erkjen­nel­se av at det­te ikke er en “løs­ning” som kan vare. Guri Mel­by har sagt at hun har bedt Syk­kel­pro­sjek­tet og Sta­tens veg­ve­sen sam­ar­bei­de for å se hva som kan gjø­res.  Og nå har visst også Sta­tens veg­ve­sen inn­sett at noe må gjø­res. Men de har for man­ge og for sto­re inn­røm­mel­ser som må gjø­res, til at de kan stå for dette.

Vide­re bør Råd­hus­gt sten­ges for gjen­nom­kjø­ring. Det vil anta­ge­lig redu­se­re over­flate­tra­fik­ken i Bjør­vi­ka, og vil bidra til at Frid­tjof Nan­sens plass vil frem­stå som noe annet enn en gjen­nom­kjø­rings­vei og parkeringsplass.

En kort­sik­tig løs­ningn kan være å gjø­re Operagt til en hoved­syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka. Da må area­let for bil­tra­fikk redu­se­res kraf­tig, og den må sten­ges for gjen­nom­kjø­ring med bil. Dron­ning Eufe­mias gt er feil­de­sig­net fra start, og står som et sym­bol på plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som f.eks. mener at ekso­tis­ke trær er langt vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og trygg­het for syk­lis­ter. “Parade­gate” kall­ler de det hån­lig, og har der­med gjort beteg­nel­sen “parade­gate” like inn­holds­løs og mis­vi­sen­de som “miljø­gate”.

Operagata bør gjø­res enveis­kjørt for moto­ri­sert tra­fikk, slik at kjøre­ret­nin­gen er ulik for hvert kvar­tal. Da vil det være adkomst med bil, men den vil være ubru­ke­lig til gjen­nom­kjø­ring. Det­te skal selv­sagt ikke gjel­de for syklister.

Sam­ti­dig må man lage en løs­ning for bus­ser, taxi­er og annen tra­fikk til og fra Ope­ra­en og Munch­mu­se­et. Hel­ler ikke det ha de som har hatt ansva­ret for pro­sjek­tet klart å lage. Syk­kel­fel­tet er sta­dig fylt opp av taxi­er, bus­ser og and­re biler — sær­lig i for­bin­del­se med fore­stil­lin­ger på Operaen.

Det er ikke sær­lig vans­ke­lig, om man bare vil. Det som skal til er even­tu­el­le av- og påstig­nings­om­rå­der, han­di­cap­par­ke­ring m.m. på utsi­den av syk­kel­vei­en. Det er slik man gjør det i sivi­li­ser­te land. Men i bilist­lan­det Nor­ge vil de ansvar­li­ge ikke lære av hva de har gjort and­re ste­der. De vil hel­ler gjø­re alle fei­le­ne selv, for skrive­bords­bi­lis­te­ne vet selv­sagt best hva som er bra for syklsi­ter. Når det­te er områ­de for av- og påstig­ning, må det være et for­tau mel­lom av- og påstig­nings­om­rå­de og syk­kel­vei, slik at folk ikke går rett ut i syk­kel­vei­en. På det­te for­tau­et må man gjer­ne plan­te noen av de trær­ne plan­leg­ger­ne mener er vik­ti­ge­re enn folk. Og man må lage fot­gjen­ger­felt over syk­kel­vei­en. Det­te kla­rer man i byer som tar syk­lis­ter på alvor, og det bur­de fak­tisk være mulig i Oslo også. (En løs­ning for det­te bør også være noe av det man ber om i en konkurranseutlysning.)

Men det er ingen vei uten­om: Hele pla­nen er grunn­leg­gen­de uhold­bar, og resul­ta­tet har blitt en skan­da­le. Det må gjø­res på nytt, fra start. Fres opp kjøre­fel­te­ne, røsk opp de ekso­tis­ke trær­ne som noen synes er så mye vik­ti­ge­re enn folk, og plant dem på nytt på den plas­sen som blir igjen etter at man har fått på plass en skik­ke­lig syk­kel­løs­ning. Og de som har hatt ansva­ret for vei­plan­leg­gin­gen i Bjør­vi­ka bør ald­ri mer få ansvar for noe slikt. De har gjort nok ska­de som de har.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email