Ja til tidsdifferensierte priser på kollektivtransport

Når jeg er i Lon­don som turist, kjø­per jeg gjer­ne dags­kort på kol­lek­tiv­trans­port, som ikke begyn­ner å gjel­de før etter k. 09.00. Eller kan­skje er det fra kl 10.00 — jeg er ikke sik­ker. Det er bil­li­ge­re hvis man ikke rei­ser i rush­ti­den. Det er helt greit. Jeg er ikke noe mor­gen­men­nes­ke, og har uan­sett ikke reist meg fra fro­kost­bor­det innen dags­kor­tet begyn­ner å gjel­de. Skul­le jeg være klar litt tid­li­ge­re, kan jeg godt drøye litt til mitt dags­kort uten­om rush­ti­den begyn­ner å virke.

Sta­tens veg­ve­sen er inne på å inn­føre det­te, i sin stra­tegi­rap­port som skal være noe av grunn­la­get for en ny utga­ve av Najo­nal Trans­port­plan. Det­te kan vi lese i Ber­gens Tiden­de:

«Tids­dif­fe­ren­si­ert pri­sing bør også vur­de­res for kol­lek­tiv­trans­port, for å dem­pe rush­tids­top­pe­ne og utnyt­te kapa­si­te­ten bed­re uten­om rush­ti­den» heter det. Det betyr alt­så at det skal bli dyre­re å ta buss og bane i rush­et, og bil­li­ge­re utenom.”

Men tab­lo­id­i­ser­te jour­na­lis­ter gjør sitt ytters­te for å sky­te ned sli­ke for­slag ved å kal­le det “køpri­sing”, “rush­tids­av­gift” og lig­nen­de med ster­ke neg­a­ti­ve kon­no­ta­sjo­ner. Det er lave­re pris for de som ikke behø­ver å rei­se i rush­ti­den. Det er ikke vans­ke­li­ge­re enn det.

På sosia­le medi­er får vi kom­men­ta­rer som det­te:

@Presse­rom [infor­ma­sjons­avd i veg­ve­se­net ] Vil ha fle­re over på bil!”

Jeg tror pri­sen på kol­lek­tiv­trans­port betyr svært lite for folks valg mel­lom bil og kol­lek­tiv­trans­port. Det er så mye dyre­re å kjø­re bil enn å rei­se kol­lek­tivt, at folk som ten­ker øko­no­mi ald­ri vil­le ha fun­net på å vel­ge bilen.

Vi har tids­dif­fe­ren­si­er­te pri­ser på tog og fly. Det er rik­tig­nok ikke pre­sen­tert som det. De til­byr “lav­pris”, “mini­pris” eller hva de kal­ler det. Og i prak­sis er det all­tid på avgan­ger hvor det er liten tra­fikk og ledig kapa­si­tet. Hvor­for ikke gjø­re det mer attrak­tivt å utnyt­te ledig kapa­si­tet på res­ten av kol­lek­tiv­net­tet? Det er bed­re å fyl­le opp kapa­si­te­ten, enn å kjø­re med nes­ten tom­me bus­ser og trikker.

Man behø­ver ikke nød­ven­dig­vis end­re van­li­ge måneds­kort­pri­ser, og der­med ikke pri­sen på det som de fles­te pend­le­re bru­ker. Men man kan intro­du­se­re uli­ke lav­pris­til­bud, som f.eks. det turist­venn­li­ge dags­kor­tet i Lon­don. Gjør det attrak­tivt å rei­se uten­for rush­ti­den.

Folk får sta­dig mer flek­si­bel arbeids­tid. Som pro­fes­sor har jeg nok mer flek­si­bel arbeids­tid enn de fles­te, Men sta­dig fler får mulig­het til å veks­le mel­lom hjem­me­kon­tor og jobb­kon­tor. Selv star­ter jeg nes­ten all­tid min arbeids­dag hjem­me, hvis jeg ikke har noen avta­ler på mor­ge­nen. Jeg går gjen­nom e‑post, og gjør en del annet fra mitt hjem­me­kon­tor, før jeg drar til kon­to­ret — len­ge etter at mor­gen­rush­et har lagt seg. Nå bor jeg så nær min arbeids­plass at jeg ikke rei­ser med kol­lek­tiv­trans­port. Jeg syk­ler eller går.

Skal man utnyt­te kapa­si­te­ten i kol­lek­tiv­net­tet, bør man gjø­re det mer attrak­tivt for “av- og til rei­sen­de” å vel­ge kol­lek­tivt. Det er oss som av uli­ke grun­ner ald­ri kjø­per måneds­kort. Gjør det enkelt og attrak­tivt for oss å vel­ge kol­lek­tivt uten­for rush­ti­den. Vi beta­ler til og med pr rei­se, slik at fle­re rei­sen­de fra den­ne grup­pen vil­le gitt mer pen­ger i kas­sen. Kan­skje kun­ne til og med Jøran Kall­myr ha fun­net ut at det går an å kom­me på kino eller tea­ter i byen på kvelds­tid, uten å kjø­re bil?

Det fin­nes sik­kert man­ge måter for å gjø­re det mer attrak­tivt å rei­se kol­lek­tivt uten­for rush­ti­den. Vi må ikke sky­te ned ide­en før man i det mins­te har prøvd den i praksis.

<edit>Noen FB-kom­men­ta­rer, sær­lig fra Richard Liodden San­ders, gjør at jeg vil gjø­re noen til­føy­el­ser. Hele kon­sep­tet med måneds­kort er basert på en gam­mel tek­no­lo­gi fra den gang man had­de et styk­ke papp med bil­de og stem­pel, som man måt­te vise fram når man reis­te. I dag kan man gjø­re det­te på langt mer sofis­ti­ker­te måter. Det kan være en idé å se på pris­struk­tu­re­ne hos mobil­te­le­fon­sel­ska­pe­ne, som gjer­ne har en viss “fri” bruk opp til et visst tak, med en rek­ke pri­dif­fe­ren­si­er­te tje­nes­ter i tillegg.

Sys­te­mer med lave grense­kost­na­der, eller hvor grense­kost­na­de­ne går helt ned mot null, er ikke hen­sikts­mes­si­ge. En pris knyt­tet til bruk er bed­re for å regu­le­re etter­spør­se­len. Om jeg har for­stått det rett, fun­ge­rer Oys­ter card i Lon­don slik at man kjø­per rei­ser for en viss sum. I løpet av en dag vil man ikke bli belas­tet for mer enn det et dags­kort kos­ter, uan­sett hvor mye man rei­ser. Om det fun­ge­rer til­sva­ren­de for leng­re peri­oder, er jeg ikke sik­ker på. Det har i prak­sis ald­ri vært aktu­elt for mitt vedkommende.

I dag kos­ter en 30-dagers bil­lett på Ruter 680,- kr. Hvis vi reg­ner med at en som rei­ser kol­lek­tivt til og fra jobb, rei­ser 50 gan­ger pr måned, gir det en gjen­nom­snitts­pris på 13,60 kr pr rei­se. Om måneds­kor­tet gjø­res om til for­hånds­be­tal­te rei­ser hvor man f.eks. belas­tes 15 kr pr rei­se i rush­ti­den og 10 kr pr rei­se uten­om rush­ti­den, så leg­ger man inn et inci­ta­ment til å rei­se uten rush­ti­den for de som har anled­ning til å gjø­re det. For noen kan det bety å rei­se tid­li­ge­re, for and­re litt sene­re. Med mitt pris­ek­sem­pel vil 50 rei­ser i rush­ti­den kos­te 750 kr pr måned, mens 50 rei­ser uten­om rush­ti­den vil kos­te 500 kr pr måned. Det­te er uan­sett ikke sum­mer som vil få noen til å vel­ge bil på grunn av prisen.

Man kan dis­ku­te­re tal­le­ne. Det er bare noen nok­så til­fel­dig valg­te regne­ek­semp­ler. Men med den­ne type utgangs­punkt kan man ha en pris­struk­tur med dagens pri­ser som et utgangs­punkt, med pris for enkelt­bil­lett, og i prak­sis kvan­tums­ra­bat­ter for døgn, uke, måned og år.

Ut fra et folke­helse­per­spek­tiv er det en for­del at grense­kost­na­de­ne ved fle­re rei­ser ikke er lik null. Det bør være en viss opp­ford­ring til å gå eller å syk­le, frem­for å ta buss eller trikk på vel­dig kor­te strek­nin­ger. Av sam­me grunn bør gra­tis skole­skyss begren­ses til å være nett­opp skole­skyss. Det er ingen rime­lig grunn til at ele­ver som bor i en viss avstand fra sko­len skal få dek­ket måneds­kort som kan bru­kes over hele byen hele døg­net. Men også her bør det være en mulig­het til å sam­le opp ikke benyt­te­de rei­ser, slik at ele­ver fak­tisk vil kun­ne tje­ne litt på å syk­le til sko­len, selv om gevins­ten bare vil kun­ne tas ut i form av fri­tids­rei­ser med kollektivtransport.

Mulige­he­te­ne er man­ge. Det er bare man­ge­len på fan­ta­si som set­ter grenser.

Men en ting bør være helt klart: De som had­de ansva­ret for Flexus­pro­sjek­tet har brukt opp sin tabbe­kvo­te og vel så det, og bør ikke ha noe med nye pro­sjek­ter av den­ne type å gjøre.</edit>

 

Print Friendly, PDF & Email