Plan og bygningsetaten “glemmer” syklister — igjen. Nå: Kirkegata

Vi begyn­ner å bli vant til det. Plan- og byg­nings­eta­ten vil ikke ha syk­lis­ter i byen, og gjør sitt bes­te for at folk skal for­tren­ge dem og for å skvi­se oss ut av byen. I de fles­te av sine doku­men­ter “glem­mer” de syk­lis­ter. Vi må skri­ve “glem­mer” i anfør­sels­tegn. Så dår­lig hukom­mel­se kan de ikke ha, hel­ler ikke i Plan- og byg­nings­eta­ten. Det er så kon­se­kvent, at det må være et bevisst valg om at syk­lis­ter skal ties ihjel. Jeg kom­mer til­ba­ke med mer om det­te ved en sene­re anled­ning.

I en ny utga­ve av Plan- og byg­ningeta­tens syk­kel­frie net­tids­skrift “Bypla­nOslo” står det en artik­kel om  “Mer byliv”. Som van­lig når det kom­mer noe slikt fra Plan- og byg­nings­eta­ten, så er ikke orde­ne ‘syk­kel’, ‘syk­list’ eller ‘syk­ling’ nevnt en enes­te gang.

Con­ti­nue read­ing Plan og byg­nings­eta­ten “glem­mer” syk­lis­ter — igjen. Nå: Kirke­gata

Skøytesport

Bil­det øverst viser Håvard Bøkko i 2007. Det er tatt av McSmit, Wiki­me­dia Com­mon. CC BY-SA 3.0

Jeg er ikke sær­lig sports­in­ter­es­sert. Van­lig­vis hop­per jeg over avi­se­nes sports­si­der. Men da jeg blad­de meg for­bi sports­si­de­ne i Aften­pos­ten i dag mor­ges, falt blik­ket mitt på en artik­kel om de evi­ge opti­mis­ter i skøyte­spor­ten, med over­skrif­ten “Vi har noe på gang nå” (har ikke fun­net den sam­me på nett).

Da jeg voks­te opp, var skøyte­løp vel­dig stort. Jeg kjøp­te pro­gram­mer til mes­ter­ska­pe­ne, og noter­te pas­se­rings­ti­der og runde­ti­der. Det var uli­de­lig spen­nen­de. I dag er spor­ten på sot­te­seng, inter­es­sen gene­relt er laber og min inter­es­se er null.

Sver­re Lun­de Peder­sen utta­ler seg til Aften­pos­ten:

Jeg skjøn­ner jo at det er stør­re inter­es­se for ski­idret­ten. Vi har jo ikke levert de resul­ta­te­ne som lang­renn for eksem­pel har gjort de sis­te seson­ge­ne. Men nå føler jeg at vi har noe på gang. Jeg har selv vært på pal­len fle­re gan­ger den­ne seson­gen. Føler at vi er på vei opp­over. Og får vi gode resul­ta­ter så tror jeg inter­es­sen vil øke …”

Con­ti­nue read­ing Skøyte­sport