Vi som sykler løser også et folkehelseproblem, men politikerne saboterer @BentHHoyre

Helse­mi­nis­ter Bent Høie kri­ti­se­rer bl.a. Jonas Gahr Stø­re for å gå Birken. Som god Høyre­mann har han vel såpass respe­ket for konge­hu­set at han ikke kri­ti­se­rer kron­prins Haa­kon for det sam­me. Skjønt John Chris­ti­an Elden har vel et poeng, når han skri­ver på Twit­ter:

Er ikke litt av poen­get med Birke­bei­ne­ren borte når Kongs­søn­nen går den på egne bein?”

I ste­det hyl­ler Høie “Tjuk­kas­gjen­gen” i Fred­rik­stad. Dags­avi­sen føl­ger opp med en første­side hvor de sier at dis­se løser folke­helse­pro­ble­met, i bestemt form — som om tur­gå­ere i Fred­rik­stad løser det sam­le­de nors­ke folke­helse­pro­ble­met. (Så godt som alt inn­hold fra Dags­avi­sen lig­ger bak beta­lings­mur på nett, der­for ingen len­ke.) Og de har en repor­ta­sje om Høie på tur med den­ne Tjuk­kas­gjen­gen. Det er utmer­ket at folk sam­les for å gå på tur, spil­le fot­ball eller and­re fysis­ke akti­vi­te­ter. Det er lett å være helse­mi­nis­ter hvis folke­helse­pro­ble­met kan løses ved å gå tur med en gjeng i Fred­rik­stad. Jeg tar ikke så hardt at jeg påstår at syk­ling er løs­ningen på folke­helse­pro­ble­met. Men det er et vik­tig bidrag.

Con­ti­nue read­ing Vi som syk­ler løser også et folke­helse­pro­blem, men poli­ti­ker­ne sabo­te­rer @BentHHoyre

Trærne i Bjørvika — hvordan misbruke en mulighet til god sykkelløsning

Vi kan star­te med det som ble uttalt i den regu­le­rings­plan som Oslo bysty­re ved­tok 27. august 2003:

Visjo­nen om at Bjør­vi­ka som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­lo­gi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århundre.” 

Snakk om poli­tisk mage­plask. Og snakk om eksem­pel på hvor verdi­løse poli­tis­ke floskler er.

Fabi­an Stang, Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen og Guri Mel­by: Synes dere at det vi har fått av vei­er i Bjør­vi­ka er et “uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur” og et eksem­pel på “bære­kraf­tig byut­vik­ling”? Føler dere “gle­de og stolt­het” over resultatet?

Con­ti­nue read­ing Trær­ne i Bjør­vi­ka — hvor­dan mis­bru­ke en mulig­het til god syk­kel­løs­ning

Vebjørn Sand og Fredriksensøstrene — om retten til eget bilde

Ret­ten til eget bil­de er et tema jeg har vært inn­om fle­re gan­ger, men det har da først og fremst vært knyt­tet til foto­gra­fi­er. Før jeg går inn i det­te, kan vi i alle fall kon­sta­te­re at Ved­bjørn Sand er flink til å ska­pe opp­merk­som­het rundt seg selv. Bestem­mel­sen for eget bil­de er for­mu­lert for foto­gra­fi i ånds­verk­lo­ven § 45c, som lyder:

Foto­gra­fi som avbil­der en per­son kan ikke gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tyk­ke av den avbil­de­de, unn­tatt når
a)    avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn interesse,
b)    avbild­nin­gen av per­sonen er mind­re vik­tig enn hoved­inn­hol­det i bildet,
c)    bil­det gjen­gir for­sam­lin­ger, folke­tog i fri­luft eller for­hold eller hen­del­ser som har all­menn interesse,
d)    eksemp­lar av avbild­nin­gen på van­lig måte vises som rekla­me for foto­gra­fens virk­som­het og den avbil­de­de ikke ned­leg­ger for­bud, eller
e)    bil­det bru­kes som omhand­let i § 23 tred­je ledd eller § 27 and­re ledd.

Ver­net gjel­der i den avbil­de­des leve­tid og 15 år etter utlø­pet av hans dødsår.”

Con­ti­nue read­ing Vebjørn Sand og Fred­rik­sen­søst­re­ne — om ret­ten til eget bil­de

Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Sta­tens veg­ve­sen la tid­li­ge­re fram et for­slag til nytt Stor­o­kryss hvor man, tra­di­sjo­nen tro, had­de “glemt” å set­te av plass til syk­lis­ter.  Som en grunn til ikke å set­te av plass til syk­lis­ter, sa plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl i Sta­tens veg­ve­sen:

Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­lende gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­gere. Syk­lis­tene vil måt­te til­passe seg omgi­vel­sene. De syk­ler over et gans­ke kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom uli­ke kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Syk­lis­te­ne vil måt­te til­pas­se seg omgi­vel­se­ne, sa bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl. At også bilis­ter skal måt­te til­pas­se seg omgi­vel­se­ne, som f.eks. å måt­te bli stå­en­de litt len­ger i kø når de gjør et så dår­lig valg som å kjø­re bil til og fra byen, det er visst helt uten­for bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahls tankeverden.

Con­ti­nue read­ing Et nytt argu­ment for å skro­te Veg­ve­se­nets for­slag til Stor­o­kryss

Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

Nå blir laste­bi­le­nes snar­vei til miljø­gate” kan to bli­de byrå­der, Guri Mel­by og Bård Fol­ke Fred­rik­sen for­tel­le i Osloby.

(Jeg had­de ikke noe bil­de fra Vei­tvet eller Vei­tve­tvei­en i mitt arkiv. Der­for måt­te jeg bru­ke et bil­de av sen­te­ret, fra Wiki­me­dia Com­mons, som er tatt av Chell Hill og lisen­siert under en CC BY-SA 3.0 lisens.)

For oss som syk­ler er ordet “Miljø­gate” noe som får alar­men til å gå og alle var­sel­lam­per til å blin­ke. “Miljø­gate” plei­er å bety til­rette­leg­ging for gjen­nom­kjø­ring med bil, noen trær, gjer­ne noen eks­tra påkos­te­de par­ke­rings­plas­ser og null til­rette­leg­ging for sykkel.

Con­ti­nue read­ing Mer “miljø­gate­pla­ner” som vil gjø­re for­hol­de­ne dår­li­ge­re for syk­lis­ter, nå Vei­tvet

Mer markedsføringsjuks fra Gilde? @Forbrukerradet @yngveekern

Hos Ultra på Major­stu­en (tid­li­ge­re Cen­tra), fant jeg ytre­fi­lét av lam mer­ket “Gour­met lam. Spe­si­elt utvalgt fra Sir­dals­hei­ene”.  Nå vet jeg av erfa­ring at Nor­tu­ra, som Gil­de er en del av, er svært så omtrent­lig med steds­an­gi­vel­ser. De kjøp­te opp lam­me­kjøtt­pro­du­sen­ten Hal­ling­skar­vet, og straks kom Hal­ling­skar­vet til å omfat­te omtrent alle fjell­om­rå­de­ne i Sør-Nor­ge, sann­syn­lig­vis også Sir­dals­hei­ene. Jeg var skep­tisk. Ikke til kva­li­te­ten på kjøt­tet, men til mer­kin­gen. Så jeg les­te baksideteksten.

DSC_0117På bak­si­den kan vi lese at dis­se utvalg­te gour­ment lam (orde­lings­feil her) kom­mer fra Sir­dals­hei­ene og områ­de­ne rundt. Hvor sto­re dis­se områ­de­ne rundt er, og hvor de lig­ger, det fin­ner ikke Gil­de grunn til å opp­ly­se oss om. Kan­skje Sir­dals­hei­ene har blitt like sto­re som Hal­ling­skar­vet ble etter at Gil­de over­tok pro­duk­sjo­nen av lammekjøtt?

Con­ti­nue read­ing Mer mar­keds­fø­rings­juks fra Gil­de? @Forbrukerradet @yngveekern

Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

Slik skal Oslo sen­trum sik­res mot ter­ror” skri­ver Oslo­by.  Man skal lage ben­ker, vann­speil og plantekar.

Bymøb­ler som sitte­ben­ker, vann­speil, og trappe­for­me­de murer skal både gi noe til fot­gjen­ge­re og sør­ge for sikkerhet.”

Vi må i alle fall bli kvitt de styg­ge betong­gri­se­ne, som er utplas­sert alt for man­ge ste­der i byen.

WIMG_3958_DxO Con­ti­nue read­ing Ter­ror­sik­ring og syk­kel­til­rette­leg­ging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

Snev av selverkjennelse i Statens vegvesen? @presserom

Aftenposten/Oslobys utmer­ke­de til­tak “Syk­kel­pa­trul­jen” refe­rer fra et møte med sam­ferd­sels­ko­mi­te­en i Oslo. Over­skrif­ten er det helt selv­sag­te utsag­net: «Hvis man ikke byg­ger ut syk­kel­vei­net­tet blir det ikke fle­re syk­lis­ter».

Jeg bet meg sær­lig mer­ke i dis­se avsnittene:

På spørs­mål om hvor­for syk­lis­ter i sto­re kryss som Jern­bane­tor­get og Carl Ber­ner ikke har fått en egen plass, svar­te Vei­ve­se­nets Jon Øyvind Johan­ne­sen dønn ærlig:

- På Jern­bane­tor­get ble det sagt at en grup­pe måt­te ut for­di and­re grup­per var vik­ti­ge­re. På Carl Ber­ner fant vi ikke plass til syk­lis­te­ne. Poen­get er at syk­kel må inn tid­lig i plan­leg­gin­gen.

Men det er en vesent­lig feil her. Det er ikke slik at man sen­der ut opp­da­gel­ses­rei­sen­de, geo­lo­ger eller arkeo­lo­ger som “fin­ner” områ­der som kan bru­kes til uli­ke for­mål. Man prio­ri­te­rer hvor­dan til­gjen­ge­lig are­al skal bru­kes. Og prio­ri­te­ring er et spørs­mål om vil­je. Det kor­rek­te her vil­le være å si “Vi [Sta­tens veg­ve­sen] vil­le ikke prio­ri­te­re syk­lis­ter på Carl Ber­nes plass, til tross for at gode for­hold for syklsi­ter var et uttalt mål for pro­sjek­tet.” Akku­rat som Sta­tens veg­ve­sen ikke vil­le prio­ri­te­re syk­lis­ter i Bjør­vi­ka, i . Dag Ham­mar­kjølds vei eller i sitt for­slag til nytt Stor­o­kryss, Vi kun­ne ha lagt til: “Det er vi [Sta­tens veg­ve­sen] som kan vei. Vi igno­re­rer alle poli­tis­ke sig­na­ler, og føl­ger vår egen agenda. ”

Con­ti­nue read­ing Snev av selv­er­kjen­nel­se i Sta­tens veg­ve­sen? @presserom