Snev av selverkjennelse i Statens vegvesen? @presserom

Aftenposten/Oslobys utmer­ke­de til­tak “Syk­kel­pa­trul­jen” refe­rer fra et møte med sam­ferd­sels­ko­mi­te­en i Oslo. Over­skrif­ten er det helt selv­sag­te utsag­net: «Hvis man ikke byg­ger ut syk­kel­vei­net­tet blir det ikke fle­re syk­lis­ter».

Jeg bet meg sær­lig mer­ke i dis­se avsnittene:

På spørs­mål om hvor­for syk­lis­ter i sto­re kryss som Jern­bane­tor­get og Carl Ber­ner ikke har fått en egen plass, svar­te Vei­ve­se­nets Jon Øyvind Johan­ne­sen dønn ærlig:

- På Jern­bane­tor­get ble det sagt at en grup­pe måt­te ut for­di and­re grup­per var vik­ti­ge­re. På Carl Ber­ner fant vi ikke plass til syk­lis­te­ne. Poen­get er at syk­kel må inn tid­lig i plan­leg­gin­gen.

Men det er en vesent­lig feil her. Det er ikke slik at man sen­der ut opp­da­gel­ses­rei­sen­de, geo­lo­ger eller arkeo­lo­ger som “fin­ner” områ­der som kan bru­kes til uli­ke for­mål. Man prio­ri­te­rer hvor­dan til­gjen­ge­lig are­al skal bru­kes. Og prio­ri­te­ring er et spørs­mål om vil­je. Det kor­rek­te her vil­le være å si “Vi [Sta­tens veg­ve­sen] vil­le ikke prio­ri­te­re syk­lis­ter på Carl Ber­nes plass, til tross for at gode for­hold for syklsi­ter var et uttalt mål for pro­sjek­tet.” Akku­rat som Sta­tens veg­ve­sen ikke vil­le prio­ri­te­re syk­lis­ter i Bjør­vi­ka, i . Dag Ham­mar­kjølds vei eller i sitt for­slag til nytt Stor­o­kryss, Vi kun­ne ha lagt til: “Det er vi [Sta­tens veg­ve­sen] som kan vei. Vi igno­re­rer alle poli­tis­ke sig­na­ler, og føl­ger vår egen agenda. ”

Con­ti­nue read­ing Snev av selv­er­kjen­nel­se i Sta­tens veg­ve­sen? @presserom