Snev av selverkjennelse i Statens vegvesen? @presserom

Aftenposten/Oslobys utmer­ke­de til­tak “Syk­kel­pa­trul­jen” refe­rer fra et møte med sam­ferd­sels­ko­mi­te­en i Oslo. Over­skrif­ten er det helt selv­sag­te utsag­net: «Hvis man ikke byg­ger ut syk­kel­vei­net­tet blir det ikke fle­re syk­lis­ter».

Jeg bet meg sær­lig mer­ke i dis­se avsnittene:

På spørs­mål om hvor­for syk­lis­ter i sto­re kryss som Jern­bane­tor­get og Carl Ber­ner ikke har fått en egen plass, svar­te Vei­ve­se­nets Jon Øyvind Johan­ne­sen dønn ærlig:

- På Jern­bane­tor­get ble det sagt at en grup­pe måt­te ut for­di and­re grup­per var vik­ti­ge­re. På Carl Ber­ner fant vi ikke plass til syk­lis­te­ne. Poen­get er at syk­kel må inn tid­lig i plan­leg­gin­gen.

Men det er en vesent­lig feil her. Det er ikke slik at man sen­der ut opp­da­gel­ses­rei­sen­de, geo­lo­ger eller arkeo­lo­ger som “fin­ner” områ­der som kan bru­kes til uli­ke for­mål. Man prio­ri­te­rer hvor­dan til­gjen­ge­lig are­al skal bru­kes. Og prio­ri­te­ring er et spørs­mål om vil­je. Det kor­rek­te her vil­le være å si “Vi [Sta­tens veg­ve­sen] vil­le ikke prio­ri­te­re syk­lis­ter på Carl Ber­nes plass, til tross for at gode for­hold for syklsi­ter var et uttalt mål for pro­sjek­tet.” Akku­rat som Sta­tens veg­ve­sen ikke vil­le prio­ri­te­re syk­lis­ter i Bjør­vi­ka, i . Dag Ham­mar­kjølds vei eller i sitt for­slag til nytt Stor­o­kryss, Vi kun­ne ha lagt til: “Det er vi [Sta­tens veg­ve­sen] som kan vei. Vi igno­re­rer alle poli­tis­ke sig­na­ler, og føl­ger vår egen agenda. ”

Skjønt vil­je? Man kan få inn­trykk av at prio­ri­te­rin­ge­ne i Sta­tens veg­ve­sen sty­res av hode- og vilje­løse rygg­margs­re­flek­ser, pre­pro­gram­mert av bil­bran­sjen, som sier: Bilen skal fram! Bilen skal fram!

Jeg kla­rer ikke å kom­me på ett vei­pro­sjekt i Oslo­om­rå­det hvor Sta­tens veg­ve­sen i prak­sis har prio­ri­tert syk­lis­ter foran bilister.

Noe slikt som det­te, fra Frank­ri­ke, vil­le ha vært uten­ke­lig noe sted hvor Sta­tens veg­ve­sen har noe ansvar: For å få plass til syk­kel­vei over en bro, fjer­ner man et kjøre­felt og lys­re­gu­le­rer bil­tra­fik­ken. Slik gjør man hvis man prio­ri­te­rer syklsi­ter. Men å hind­re de hel­li­ge bile­ne for å gi plass for syk­lis­ter, det vil­le ha smer­tet bil­fol­ke­ne i Sta­tens veg­ve­sen alt for mye.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASyk­kel må inn tid­lig i plan­leg­gin­gen. Selv­sagt. Men hvem plan­leg­ger? Sta­tens veg­ve­sen har stått for plan­leg­gin­gen av de ver­ste skan­dale­pro­sjek­te­ne. Det har vært sagt at en av de sto­re for­skjel­le­ne mel­lom Køben­havn og Oslo er at man i Køben­havn plan­leg­ger for syk­kel helt fra start. I Nor­ge er “til­rette­leg­ging” en slags gar­ni­tyr som man prø­ver å skvi­se inn til slutt, når alt area­let alle­re­de er dis­po­nert til and­re for­hold. Alt­så: Sta­tens veg­ve­sen må ha med syk­kel fra start i sin plan­leg­ging, og bør kas­te alle pla­ner hvor det ikke har skjedd (hvil­ket sann­syn­lig­vis vil si alle).

Et lite til­bake­blikk på det vir­ke­lig sto­re skan­dale­pro­sjek­tet som Sta­tens veg­ve­sen har plan­lagt: Bjør­vi­ka og Dron­ning Eufe­mias gate. Jeg vil gå til­ba­ke til august 2011. Det ble holdt infor­ma­sjons­møte om Bjør­vi­ka. Sta­tens veg­ve­sen had­de folk på sitt kon­tor for å infor­me­re om vei­løs­nin­ge­ne. Jeg spur­te hva slags syk­kel­løs­nin­ger som var plan­lagt. Ingen kun­ne sva­re. Sta­tens veg­ve­sens folk, som var der for å infor­me­re om vei­løs­nin­ge­ne, viss­te ingen ting om hva slags syk­kel­løs­nin­ger det skul­le bli. Det var de van­li­ge besver­gel­se­ne om “god for­hold for syk­lis­ter”, men vi vet at sli­ke ord fra Sta­tens veg­ve­sen ikke er verdt noe som helst — hvil­ket etter­tryk­ke­lig er vist i Bjør­vi­ka. Noe av det det­te for­tal­te, var:

 • For det førs­te at syk­lis­ter ikke ble tatt på alvor av Sta­tens veg­ve­sen på noe sta­di­um i pro­ses­sen, og fort­satt ikke blir det. De had­de sann­syn­lig­vis ikke gjort en dritt på det­te tids­punk­tet for å leg­ge til ret­te for syk­ling. Like­vel er de frek­ke nok til å påstå at alt var fer­dig plan­lagt i 2003 (som er bedri­ten løgn), og at intet kun­ne endres.
 • De had­de så abso­lutt ikke hatt syk­kel med i plan­leg­gin­gen fra start. Og de har ingen and­re å skyl­de på. Det var Sta­tens veg­ve­sen som for­søm­te seg her, de for­søm­te seg grovt og resul­ta­tet er en skan­da­le. Abso­lutt alt som er gjort av såkalt “til­rette­leg­ging for syk­ling” i Bjør­vi­ka er full­sten­dig ubru­ke­lig. Selv gar­ve­de og gans­ke ured­de bysyk­lis­ter prø­ver å unn­gå den­ne “parade­ga­ten” hvor det skul­le bli så gode for­hold for syk­lis­ter.

Det hører med i bil­det at da Sta­tens veg­ve­sen vil­le beløn­ne bilis­ter og bussjå­fø­rer som kjø­rer på rødt lys (“feil­kjø­rer” i deres for­skjøn­nen­de omskri­vin­ger), da klar­te man visst å fin­ne plass til et helt nytt kjøre­felt, der det tid­li­ge­re ikke had­de vært mulig å fin­ne noe mer plass for syk­lis­ter og hvor ikke noe kun­ne end­res. Satans bil­veg­ve­sen viser seg fram igjen.

Bjør­vi­ka er et lære­styk­ke i hvor­dan det ikke skal plan­leg­ges, og resul­ta­tet er så dår­lig at alt må skro­tes. Det som har vært prio­ri­tert i Bjør­vi­ka, er (i noe uklar rekkefølge):

 • Trikk
 • Biler
 • Bus­ser
 • Fot­gjen­ge­re
 • Trær.

Dess­ver­re ble det visst ikke plass til syk­lis­ter den­ne gan­gen hel­ler. Det er ikke et spørs­mål om hva Sta­tens veg­ve­sen fant og ikke fant av plass, men en skan­da­løs man­gel på vil­je til å gi plass til syklsi­ter.

Resul­ta­tet er så elen­dig at det bare er å rive alt opp og star­te på nytt. Det kom­mer til å bli dyrt og det kom­mer til å bli et svi­en­de pre­sti­sje­ne­der­lag for alle som har hatt ansvar i pro­sjek­tet (som ald­ri mer bør få ansvar for sli­ke pro­sjek­ter). Men det som er gjort, kan ikke bli væren­de. Jo len­ger man ven­ter, detso dyre­re kom­mer det til å bli. Men det skjer vel ikke noe før de som har hatt ansvar har dødd ut, eller i det mins­te har blitt pen­sjo­nert. Det må også nye poli­ti­ke­re til, for å kun­ne tri­um­fe­re litt med å ryd­de opp i sine for­gjen­ge­res håp­løse pro­sjek­ter. Her har du noe å ta tak i, Ray­mond Johan­sen, om du skul­le bli byråds­le­der fra høsten

Man kan star­te med å fre­se opp alle kjøre­fel­te­ne, bort­sett fra buss­fi­le­ne som kan være der de er inn­til vide­re — dog være stengt for elbi­ler. Riv opp alle trær­ne som er plan­tet. Jeg har ikke noe i mot trær, men Bjør­vi­ka er et eksem­pel på hvor­dan slik beplant­ning ikke skal være. Lag mid­ler­ti­dig syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka mens det hele pågår, og steng områ­det for bil­tra­fikk. Trik­ken går der den går, den er det lite å gjø­re noe med. Og det er vel greit at den går akku­rat der.

Når det hele skal star­tes på nytt, av helt and­re folk enn de som har demon­strert sin udu­ge­lig­het gjen­nom det som har vært gjort til nå, skal man star­te med følgende:

 • Legg en høy­kva­li­tets syk­kel­vei (syk­kel­eks­press­vei) gjen­nom Bjør­vi­ka. Den skal være minst fem meter bred, og ha grei moto­vei­stan­dard (dog mye sma­le­re) med mest mulig plan­frie krys­nin­ger, og ellers prio­ri­tet gjen­nom kryss.
 • Finn plass til kol­lek­tiv­felt (fort­satt stengt for el-bil).
 • Hvis det er plass igjen, finn løs­ning for lokal­tra­fikk med bil, men gjør gjen­nom­kjø­ring umu­lig. Bilis­ten har fått tun­nel til gjen­nom­gangs­tra­fikk, og den bør ikke gå and­re steder.
 • Nylands­vei­en sten­ges for bil­tra­fikk, og leg­ges til ret­te for syk­lis­ter og fotgjegere.

Litt om trær: I Bjør­vi­ka har man satt av 3,5 meter på den ene siden og 2,5 meter på den and­re siden av Dron­ning Eufe­mias gate til trær, som er plas­sert mel­lom sma­le syk­kel­felt og for­tau­et. Det er slik Sta­tens vege­sen plas­se­rer trær — men de gjør alt feil.

Sma­le syk­kel­felt, som man har valgt i Dron­ning Eufe­mias gate, er ubru­ke­lig. Og det er nok en løgn fra Sta­tens veg­ve­sen når de hev­der at de er byg­get etter de nor­mer som gjaldt i 2003. Den utga­ven av syk­kel­hånd­bo­ken som gjaldt i 2003, sa vel for det førs­te at syk­kel­felt ikke skul­le vel­ges på en vei med så mye tra­fikk, og uan­sett skul­le de ha vært minst 1,80 meter bre­de, ikke 1,50 meter som var det Sta­tens veg­ve­sen kla­rete å “fin­ne” plass til.

Av en total vei­bred­de på 43 meter, har man satt av 15 meter til for­tau, 6 meter til trær, et for meg ukjent antall meter til trikk, og skar­ve 3 — tre — meter til syk­lis­ter. Det er ikke et spørs­mål om hva man “fant”, men om man­gel på vil­je til å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter, kom­bi­nert med udu­ge­lig­het hos de som har hatt ansva­ret for plan­leg­gin­gen. Det fin­nes ingen unn­skyld­ning for å gjø­re noe så dår­lig som det­te. Det er bare å bret­te opp erme­ne, hive ut alle som har hatt ansvar for det­te, og gjø­re alt på nytt.

Fysisk adskilt sykkelsti/sykkelbane, eller fysisk adskilt to-veis syk­kel­vei er det enes­te bruk­ba­re på det sted som det­te. Da kan man gjer­ne plan­te trær, men de kan da ikke plan­tes mel­lom et syk­kel­felt og for­a­tu­et. Trær­ne skal selv­føl­ge­lig stå mel­lom sykkelbane/sykkelvei og kjøre­bane. Der­for må de trær­ne som er plan­tet fjer­nes, gaten må leg­ges på nytt og så kan trær­ne replan­tes der de bur­de ha vært plas­sert fra start. I and­re pro­sjek­ter jeg har sett på, mis­bru­ker Sta­tens veg­ve­sen trær på til­sva­ren­de måte: Ved å plan­te dem mel­lom syk­kel­felt og for­tau, i ste­det for å bru­ke dem til å beskyt­te syk­lis­ter mot kjøre­fel­tet. Men Sta­tens veg­ve­sen ser vel at det vil gjø­re det vans­ke­lig for deres hel­li­ge bilis­ter som “skal bare”, å par­ke­re i sykkelfeltet.

Syk­kel­felt som avbry­tes av buss­holde­plas­ser, slik det blant annet gjø­res i Dron­ning Eufe­mias gate, er en far­lig og ubru­ke­lig “løs­ning”. De som har fun­net på det­te, og som tror at det er en bruk­bar løs­ning, må være mind­re bega­vet. Holde­plas­ser, felt for av- og påstig­ning, par­ke­ring m.m. skal være på utsi­den av sykkelbane/sykkelvei. Slik gjør man det i alle sivi­li­ser­te land, men Sta­tens veg­ve­sen vil ikke lære av and­re, og vil gjø­re alt av feil selv. Den idiot­løs­nin­gen som så ofte vel­ges i Oslo, er til og med fra­rå­det i Sta­tens veg­ve­sens egen Syk­kel­hånd­bok. Alle par­ke­rings­plas­ser på inn­si­den av syk­kel­felt, som sær­lig de tid­li­ge­re FrP-byrå­de­ne i Oslo syn­tes å være så gla­de i, må fjer­nes. I det hele tatt bør alle spor etter FrP fjernes.

WIMG_9031_DxOSkal det være buss­holde­plass, plass for å set­te av og på pas­sa­sje­rer fra taxi, turist­bus­ser m.m., da skal det være for­tau mel­lom holde­plass og syk­kel­vei. Det skal selv­sagt være tyd­lig mer­ket, også med skilt for syk­lis­ter. Og det skal være fot­gjen­ger­felt over sykkelveien.

WIMG_5894_DxOOg man må gjer­ne plan­te trær på for­tau­et, slik at “skal bare” bilis­te­ne som synes de selv og deres lat­skap er så mye vik­ti­ge­re enn alle and­re, ikke kom­mer inn på for­a­tu­et eller over det.

Ved Ope­ra­en og ved Munch­mu­se­et, i Operagt, er det­te den enes­te bruk­ba­re løs­nin­gen. Men Bysty­ret har dess­ver­re valgt en idio­trek­ke med trær her også, mel­lom syk­kel­felt og fortau.

Sta­tens vege­sen må set­te tre til­tak øverst på dagsorden:

 • Til­rette­leg­ging for syk­kel skal være med fra start i alle pro­sjek­ter, også tun­nel­pro­sjek­ter osv.
 • Man må slut­te å gjen­ta de sam­me fei­le­ne om og om igjen.
 • Man må gå i gang med å ret­te opp alle de feil man har begått.

De rel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg gjen­nom det man gjør, ikke gjen­nom det man sier.

En begyn­nel­se til å vise et snev av vil­je, vil være å trek­ke til­ba­ke hele for­sla­get til ombyg­ging av Stor­o­krys­set, men omtrent føl­gen­de mel­ding: Bekla­ger Oslo, vi har dum­met oss ut og skal etter fat­tig evne for­sø­ke å gjø­re det godt igjen. Så kan man gi stopp­ord­re og star­te på nytt med Dag Ham­mar­skjølds vei. Og man kan gå i gang med å ret­te opp ska­de­ne man har påført Oslo gjen­nom vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka. Det kom­mer til kos­te. Det blir all­tid dyrt hvis man først bru­ker mye pen­ger på noe ubru­ke­lig, og så må gjø­re alt på nytt. Men det er småt­te­ri i for­hold til hvor mye pen­ger man er vil­li­ge til å ofre på bilis­te­nes alter ved en van­vit­tig utbyg­ging av E18  Vest­kor­ri­do­ren – et pro­sjekt som vil gjø­re Lys­aker til et tra­fikk­hel­ve­te, som kom­mer til å set­te Oslo­po­li­ti­ker­nes vil­je til å stå ved sine ord om ikke mer bil­tra­fikk inn til byen på en stor prø­ve, og som vil gjø­re det enda vans­ke­li­ge­re for Nor­ge å møte sine klimaforpliktelser.

Veg­ve­sents og poli­ti­ker­nes ord er ikke noe verdt. De har ser­vert løg­ner og fals­ke løf­ter i snart 50 år.

Det er grunn til å begyn­ne plan­leg­gin­gen av “fei­rin­gen” av 50-års­ju­bi­let for star­ten på Oslos syk­kel­pla­ner i 2017. Det blir nok ikke man­ge fest­ta­ler til­eg­net Sta­tens veg­ve­sen eller Oslos poli­ti­ke­re ved det jubileet.

Print Friendly, PDF & Email