Mer markedsføringsjuks fra Gilde? @Forbrukerradet @yngveekern

Hos Ultra på Major­stu­en (tid­li­ge­re Cen­tra), fant jeg ytre­fi­lét av lam mer­ket “Gour­met lam. Spe­si­elt utvalgt fra Sir­dals­hei­ene”.  Nå vet jeg av erfa­ring at Nor­tu­ra, som Gil­de er en del av, er svært så omtrent­lig med steds­an­gi­vel­ser. De kjøp­te opp lam­me­kjøtt­pro­du­sen­ten Hal­ling­skar­vet, og straks kom Hal­ling­skar­vet til å omfat­te omtrent alle fjell­om­rå­de­ne i Sør-Nor­ge, sann­syn­lig­vis også Sir­dals­hei­ene. Jeg var skep­tisk. Ikke til kva­li­te­ten på kjøt­tet, men til mer­kin­gen. Så jeg les­te baksideteksten.

DSC_0117På bak­si­den kan vi lese at dis­se utvalg­te gour­ment lam (orde­lings­feil her) kom­mer fra Sir­dals­hei­ene og områ­de­ne rundt. Hvor sto­re dis­se områ­de­ne rundt er, og hvor de lig­ger, det fin­ner ikke Gil­de grunn til å opp­ly­se oss om. Kan­skje Sir­dals­hei­ene har blitt like sto­re som Hal­ling­skar­vet ble etter at Gil­de over­tok pro­duk­sjo­nen av lammekjøtt?

Con­ti­nue read­ing Mer mar­keds­fø­rings­juks fra Gil­de? @Forbrukerradet @yngveekern

Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

Slik skal Oslo sen­trum sik­res mot ter­ror” skri­ver Oslo­by.  Man skal lage ben­ker, vann­speil og plantekar.

Bymøb­ler som sitte­ben­ker, vann­speil, og trappe­for­me­de murer skal både gi noe til fot­gjen­ge­re og sør­ge for sikkerhet.”

Vi må i alle fall bli kvitt de styg­ge betong­gri­se­ne, som er utplas­sert alt for man­ge ste­der i byen.

WIMG_3958_DxO Con­ti­nue read­ing Ter­ror­sik­ring og syk­kel­til­rette­leg­ging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen