Mer markedsføringsjuks fra Gilde? @Forbrukerradet @yngveekern

Hos Ultra på Major­stu­en (tid­li­ge­re Cen­tra), fant jeg ytre­fi­lét av lam mer­ket “Gour­met lam. Spe­si­elt utvalgt fra Sir­dals­hei­ene”.  Nå vet jeg av erfa­ring at Nor­tu­ra, som Gil­de er en del av, er svært så omtrent­lig med steds­an­gi­vel­ser. De kjøp­te opp lam­me­kjøtt­pro­du­sen­ten Hal­ling­skar­vet, og straks kom Hal­ling­skar­vet til å omfat­te omtrent alle fjell­om­rå­de­ne i Sør-Nor­ge, sann­syn­lig­vis også Sir­dals­hei­ene. Jeg var skep­tisk. Ikke til kva­li­te­ten på kjøt­tet, men til mer­kin­gen. Så jeg les­te baksideteksten.

DSC_0117På bak­si­den kan vi lese at dis­se utvalg­te gour­ment lam (orde­lings­feil her) kom­mer fra Sir­dals­hei­ene og områ­de­ne rundt. Hvor sto­re dis­se områ­de­ne rundt er, og hvor de lig­ger, det fin­ner ikke Gil­de grunn til å opp­ly­se oss om. Kan­skje Sir­dals­hei­ene har blitt like sto­re som Hal­ling­skar­vet ble etter at Gil­de over­tok pro­duk­sjo­nen av lammekjøtt?

Som sagt, det var ikke noe galt med kjøt­tet. De kan sik­kert pro­du­se­re utmer­ket lam i områ­de­ne rundt Sir­dals­hei­ene og i områ­de­ne rundt Hal­ling­skar­vet. Men det som sel­ges som utvalgt goru­ment­lam fra Sir­dalhei­ene, kom­mer alt­så ikke fra Sir­dals­hei­ene. Den form for kva­li­tets­ten­king som lig­ger bak all ser­ti­fi­sert opp­rin­nel­ses­mer­king, synes å være totalt frem­med for norsk land­bruks­sam­vir­ke. Det er juks, og minst like mis­vi­sen­de mar­keds­fø­ring som når “Smed­stu­en gård” viser seg ikke å være en gård.

Nå er nok ikke Sir­dals­hei­ene et beskyt­tet geo­gra­fisk opp­rin­nel­ses­om­rå­de for lam­me­kjøtt. Men det blir litt som om man skul­le mar­keds­føre vin som Bor­deaux­vin, og skri­ve på bak­si­den at den kom­mer fra Bor­deaux eller områ­de­ne omkring.

Vi vet at Jarsl­berg­ost har lite med Jarls­berg å gjø­re, og den pro­du­se­res ikke der. Tine vil­le leg­ge ned pro­duk­sjo­nen av Gud­brands­dalsost i Gud­brands­da­len, og Kvits­eidsmør pro­du­se­res ikke i Kvits­eid. Og utvalgt gour­met­lam fra Sir­dals­hei­ene kom­mer ikke nød­ven­dig­vis fra Sirdalsheiene.

Vi for­bru­ke­re har blitt sta­dig mer opp­tatt av hvor maten kom­mer fra. Det for­sø­ker Gil­de å utnyt­te i sin mar­keds­fø­ring, men de juk­ser. Det kan sik­kert pro­du­se­res utmer­ket lam­me­kjøtt fra fjell­om­rå­de­ne på Sør-Vest­lan­det. Men da får de skri­ve det, ikke Sirdalsheiene.

Print Friendly, PDF & Email