Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

“Slik skal Oslo sentrum sikres mot terror” skriver Osloby.  Man skal lage benker, vannspeil og plantekar.

“Bymøbler som sittebenker, vannspeil, og trappeformede murer skal både gi noe til fotgjengere og sørge for sikkerhet.”

Vi må i alle fall bli kvitt de stygge betonggrisene, som er utplassert alt for mange steder i byen.

WIMG_3958_DxOI siviliserte byer ser vi at man bygger mer og mer av det som fantasi- og viljeløse planleggere og politikere i Norge ikke tenker på: Beskyttede sykkelbaner/veier. Hvorfor ikke slå to fluer i en smekk? Når målet er å få bort biler og hindre parkering i gater med utsatte bygninger, da er beskyttede sykkelveier, med barrierer som hindrer bilister i å kjøre inn i dem, et ganske åpenbart valg. Men hos Plan- og bygningsetaten i Oslo er sykkel noe som man knapt tenker på når man skal forberede festtaler, og langt mindre noe man bryr seg om i praktisk politikk. At man helt på eget initiativ skulle komme på at terrorsikring og tilrettelegging for sykling kan la seg kombinere, det ville nok ha vært å vente for mye. Politiet, som sikkert også er med når det gjelder terrorsikring, har aldri gjort noe positivt for syklister i Oslo, så vi kan ikke regne med noe bidrag fra den kanten.

Akersgata er en viktig sykkeltrasé, og den bør tilrettelegges for sykling hele veien mellom Ullevålsveien og Rådhusgt. Om man bør velge blomsterkasser, trær eller noe annet, har jeg ikke noen sterke meninger om. Men sykkelvei beskyttet mot eventuell biltrafikk, mellom et eventuelt kjørefelt og fortau, bør kunne lages slik at den fungerer som terrorsikring og gir en god sykkelløsning.

Minst like viktig som å sette opp sperrer for å hindre biler i å parkere, er å få antallet biler ned i de aktuelle gater. Et enkelt tiltak for å hindre biltrafikk til Akersgt er å stenge Fredensborgveien/Thor Olsens gt for biltrafikk.

Et argument for å rive Y-blokken har vært at det medfører en for stor risiko ha tunnel under. Det ville være et langt bedre svar på dette å stenge tunnelen, heller enn å rive Y-blokken.

I Karl Johans gate var det en gang sykkelvei mellom Frederiks Gate og Akersgt. Bygg den opp igjen, og sett blomsterkasser eller andre barrierer utenfor denne.

Under denne artikkelen er det også enlenke til en annen artikkel fra 20. mai 2014 om at man “Vil ha trikken vekk fra statsministerboligen”. Man vil flytte trikken fra Inkognitogt til Skovveien (hvor 21-bussen går i dag). Det høres ikke ut som et veldig dumt forslag. Men igjen: Det finnes ingen tiltrettelagt trasé for sykling mellom Frogner og Homannsbyen/Bislett. Her har Oslo kommune fulgt sin tradisjonelle hovedprioritering, med gateparkering først. Skal man legge om trikken, må man senest samtidig finne en sykkelrute gjennom området. Egentlig er Oscarsgt en bedre trasé enn Inkognitogt, da denne er gjennomgående helt til Bislett, mens Inkognitogt slutter i Uranienborgveien.

Plan- og bygningstetaten må ikke nok en gang komme med “løsninger” som vil gjøre det enda vanskeligere å legge til rette for sykling. Grip muligheten, og se hvordan tilrettelegging for sykling og terrorsikring kan kombineres.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.