Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

Slik skal Oslo sen­trum sik­res mot ter­ror” skri­ver Oslo­by.  Man skal lage ben­ker, vann­speil og plantekar.

Bymøb­ler som sitte­ben­ker, vann­speil, og trappe­for­me­de murer skal både gi noe til fot­gjen­ge­re og sør­ge for sikkerhet.”

Vi må i alle fall bli kvitt de styg­ge betong­gri­se­ne, som er utplas­sert alt for man­ge ste­der i byen.

WIMG_3958_DxOI sivi­li­ser­te byer ser vi at man byg­ger mer og mer av det som fan­ta­si- og vilje­løse plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re i Nor­ge ikke ten­ker på: Beskyt­te­de sykkelbaner/veier. Hvor­for ikke slå to flu­er i en smekk? Når målet er å få bort biler og hind­re par­ke­ring i gater med utsat­te byg­nin­ger, da er beskyt­te­de syk­kel­vei­er, med bar­rie­rer som hind­rer bilis­ter i å kjø­re inn i dem, et gans­ke åpen­bart valg. Men hos Plan- og byg­nings­eta­ten i Oslo er syk­kel noe som man kna­pt ten­ker på når man skal for­be­re­de fest­ta­ler, og langt mind­re noe man bryr seg om i prak­tisk poli­tikk. At man helt på eget ini­tia­tiv skul­le kom­me på at ter­ror­sik­ring og til­rette­leg­ging for syk­ling kan la seg kom­bi­ne­re, det vil­le nok ha vært å ven­te for mye. Poli­ti­et, som sik­kert også er med når det gjel­der ter­ror­sik­ring, har ald­ri gjort noe posi­tivt for syk­lis­ter i Oslo, så vi kan ikke reg­ne med noe bidrag fra den kanten.

Akers­gata er en vik­tig syk­kel­tra­sé, og den bør til­rette­leg­ges for syk­ling hele vei­en mel­lom Ulle­våls­vei­en og Råd­hus­gt. Om man bør vel­ge bloms­ter­kas­ser, trær eller noe annet, har jeg ikke noen ster­ke menin­ger om. Men syk­kel­vei beskyt­tet mot even­tu­ell bil­tra­fikk, mel­lom et even­tu­elt kjøre­felt og for­tau, bør kun­ne lages slik at den fun­ge­rer som ter­ror­sik­ring og gir en god sykkelløsning.

Minst like vik­tig som å set­te opp sper­rer for å hind­re biler i å par­ke­re, er å få antal­let biler ned i de aktu­el­le gater. Et enkelt til­tak for å hind­re bil­tra­fikk til Akers­gt er å sten­ge Fredensborgveien/Thor Olsens gt for bil­tra­fikk.

Et argu­ment for å rive Y‑blokken har vært at det med­fø­rer en for stor risi­ko ha tun­nel under. Det vil­le være et langt bed­re svar på det­te å sten­ge tun­ne­len, hel­ler enn å rive Y‑blokken.

I Karl Johans gate var det en gang syk­kel­vei mel­lom Fre­de­riks Gate og Akers­gt. Bygg den opp igjen, og sett bloms­ter­kas­ser eller and­re bar­rie­rer uten­for denne.

Under den­ne artik­ke­len er det også enlen­ke til en annen artik­kel fra 20. mai 2014 om at man “Vil ha trik­ken vekk fra stats­mi­nis­ter­bo­li­gen”. Man vil flyt­te trik­ken fra Inkog­nitogt til Skov­vei­en (hvor 21-bus­sen går i dag). Det høres ikke ut som et vel­dig dumt for­slag. Men igjen: Det fin­nes ingen til­trette­lagt tra­sé for syk­ling mel­lom Frog­ner og Homannsbyen/Bislett. Her har Oslo kom­mu­ne fulgt sin tra­di­sjo­nel­le hoved­prio­ri­te­ring, med gate­par­ke­ring først. Skal man leg­ge om trik­ken, må man senest sam­ti­dig fin­ne en syk­kel­rute gjen­nom områ­det. Egent­lig er Oscars­gt en bed­re tra­sé enn Inkog­nitogt, da den­ne er gjen­nom­gå­en­de helt til Bis­lett, mens Inkog­nitogt slut­ter i Uranienborgveien.

Plan- og byg­nings­teta­ten må ikke nok en gang kom­me med “løs­nin­ger” som vil gjø­re det enda vans­ke­li­ge­re å leg­ge til ret­te for syk­ling. Grip mulig­he­ten, og se hvor­dan til­rette­leg­ging for syk­ling og ter­ror­sik­ring kan kombineres.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email