Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

Nå blir laste­bi­le­nes snar­vei til miljø­gate” kan to bli­de byrå­der, Guri Mel­by og Bård Fol­ke Fred­rik­sen for­tel­le i Osloby.

(Jeg had­de ikke noe bil­de fra Vei­tvet eller Vei­tve­tvei­en i mitt arkiv. Der­for måt­te jeg bru­ke et bil­de av sen­te­ret, fra Wiki­me­dia Com­mons, som er tatt av Chell Hill og lisen­siert under en CC BY-SA 3.0 lisens.)

For oss som syk­ler er ordet “Miljø­gate” noe som får alar­men til å gå og alle var­sel­lam­per til å blin­ke. “Miljø­gate” plei­er å bety til­rette­leg­ging for gjen­nom­kjø­ring med bil, noen trær, gjer­ne noen eks­tra påkos­te­de par­ke­rings­plas­ser og null til­rette­leg­ging for sykkel.

Jeg har med inter­es­se mer­ket meg den­ne uttla­lel­sen fra senior­råd­gi­ver Odd Olav Bratte­berg i Bymiljø­eta­ten til Oslo­by:

Miljø­gate er et ord som poli­ti­kerne bru­ker for å få god klang i pro­sjek­ter, det er ikke vi fag­folk som bru­ker det.”

Man vil for­by gjen­nom­kjø­ring for laste­bi­ler. Dess­ver­re er det slik at den­ne type skilt i liten grad respek­te­res. Skal man kun­ne ha noe som helt håp om at et slikt gjen­nom­kjø­rings­for­bud skal respek­te­res, må det hånd­he­ves. Og vi vet at poli­ti­et i Oslo ikke bryr seg om slikt. De er stort sett mot alt som begren­ser frem­kom­me­lig­het for deres hel­li­ge biler. De har hel­dig­vis ikke len­ger skilt­myn­dig­het, men det er fort­satt poli­ti­et som må hånd­heve et slikt for­bud — og det er det ingen grunn til å tro at de kom­mer til å gjøre.

Det­te er det som skal gjø­res, i føl­ge omta­len i Osloby.

Vei­en skal beplan­tes og det er plan­lagt tre torg- og møte­plas­ser der. Sam­ti­dig blir vei­en sma­le­re og får fle­re fartshump.”

Man kan lese litt mer her. Sma­le­re vei, uten fysisk adskilt til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, det betyr i prak­sis bare at det blir enda mind­re plass til syk­lis­ter, ved siden de bilis­te­ne som fort­satt kom­mer til å kjø­re der. Bre­de for­tau, uten ordent­lig til­rette­leg­ging for syk­ling, vil bare føre til kaos og kon­flikt på for­tau­et. Men det er jo kaos og kon­flikt Oslos poli­ti­ke­re øns­ker, med sin for­kjær­lig­het for “shared space”.

Man lurer på hva slags ubru­ke­li­ge folk det er som kan fin­ne på at man skal byg­ge om en slik vei, uten at det leg­ges til ret­te for sykling.

Det­te er en tverr­for­bin­del­se mel­lom to vik­ti­ge syk­kel­ru­ter. Både gang- og syk­kel­vei­en langs Trond­heims­vei­en og Øst­re Aker vei er sub­stan­dard løs­nin­ger, og det som er plan­lagt nytt langs Øst­re Aker vei hol­der hel­ler ikke mål. Men like­vel. Det er tross alt det­te som fin­nes. Men gode for­bin­del­ser mel­lom dem er man­gel­vare, og her har visst Oslo kom­mu­ne tenkt å for­søm­me seg igjen, slik de plei­er å gjø­re. Slik ser det ut på kar­tet over syk­kel­vei­net­tet i Oslo.

Veistvedt

Sta­tens veg­ve­sen avd Øst er kri­tis­ke til for­sla­get. De skri­ver i sin utta­lel­se om det­te:

Vei­t­ved­t­vei­en er i dag en kob­ling mel­lom rv. 4 Trond­heims­vei­en og rv 164 Øst­re Aker vei. Den anses å være en vik­tig syk­kel­tra­sé nå og i framtiden.

Najo­nal Trans­port­plan til­si­er at all vekst i per­son­trans­port skal tas med kol­lek­tiv, gan­ge og syk­kel. Sykke­lan­de­len i Oslo for­ven­tes å øke i tiden frem­over. Det er der­for vik­tig å til­rette­leg­ge for gode sykkelløsninger.

Ved ombyg­ging av Vei­t­ved­t­vei­en som miljø­gate må det tas høy­de for stor økning i antall syk­lis­ter, det bør der­for pre­sen­te­res en bed­re løs­ning for syk­kel. 3 meter bredt for­tau for blan­det gange/sykkel er ikke til­strek­ke­lig. Stats­ne veg­ve­sen anbe­fa­ler en syk­kel­veg med for­tau med 5,5 meter bred­de i tråd med dagens standard.”

Her er en liten “skilt­jun­gel” omtrent der det som fin­nes av syk­kel­vei langs Øst­re Aker vei kom­mer ut i Vei­tve­tvei­en. (Det er ikke skil­tin­gen for syk­lis­ter som ska­per “skilt­jun­gel”)

WIMG_0820_DxOOslo har en for­mi­da­bel opp­ga­ve med å ret­te opp gam­le feil som er gjort, og som gjør at Oslo ikke er en god by å syk­le i. Syk­kel­for­hol­de­ne i Gro­rud­da­len er gene­relt dår­li­ge. Men skal det være håp for frem­ti­den, må Oslo kom­mu­ne slut­te å sta­dig gjen­ta de sam­me fei­le­ne. Et byråd som kan gå inn for det som her er for­slått, kan bare ta den nye syk­kel­stra­te­gi­en og tør­ke seg i baken med den.

Poli­tike­renes ord og ved­tat­te pla­ner er ikke noe verdt. De reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Hvis byrå­det går inn for det som er omtalt her, uten å leg­ge til ret­te for syk­ling slik bl.a. Vege­ve­se­net mener er nød­ven­dig, da er ikke syk­kel­stra­te­gi­en verdt mer enn noen av de and­re verdi­løse syk­kel­pla­ne­ne som vi har alt for man­ge av i Oslo. Da demon­stre­rer Guri Mel­by og Bård Fol­ke Fred­rik­sen og res­ten av byrå­det at syk­lis­ter ikke er prio­ri­tert, og at alle løf­ter om å prio­ri­te­re syk­lis­ter fort­satt bare er bløff.

Oslos poli­ti­ke­re har også en lang og sær­de­les lite ære­rik his­to­rie når det gjel­der mang­len­de gjen­nom­fø­rings­evne (og vil­je) når det gjel­der syk­kel­ved­tak. Det ble i janu­ar 1978 ved­tatt 3–4 meter bred gang- og syk­kel­vei på beg­ge sider av Vei­tve­tvei­en. Skal man tro Oslo kom­mu­nes regu­le­rings­kart, er det fort­satt gjel­den­de regu­le­ring­plan. Vi står alt­så over­for et nytt til­fel­le av at Oslo kom­mu­ne vil juk­se bort en regu­lert syk­kel­vei, og vil erstat­te den med ingen­ting, i alle fall ikke noen til­rette­leg­ging for syklister.

Guri Mel­by har tid­li­ge­re kri­ti­sert meg for å være utål­mo­dig. Hun skri­ver bl.a, under over­skrif­ten “Svar til en utål­mo­dig syk­list”:

Vi mang­ler, etter Tor­vunds syn, “poli­tisk vil­je til å gjø­re det som skal til” for at Oslo skal bli en syk­kel­by. Med respekt å mel­de: Det er nå, med Venst­re i byråd, at Oslo ende­lig er på rett vei, skri­ver sam­ferd­sels­by­råd Guri Melby.”

Det ber “bare” ca 37 år siden det ble ved­tatt å byg­ge gang- og syk­kel­vei her. Pro­ble­met er nok hel­ler at vi har vært for tål­mo­di­ge, ikke at vi har vært utål­mo­di­ge. 37 år, det er vel litt i over­kant av hva man skal måt­te ven­te før bysty­rets ved­tak blir gjen­nom­ført, Guri Mel­by? Guri Mel­by skri­ver altså:

Det er nå, med Venst­re i byråd, at Oslo ende­lig er på rett vei,”

Hvis man gjen­nom­fø­rer nok et “miljø­gate­pro­sjekt” uten at det leg­ges til ret­te for syk­ling, da er man defi­ni­tivt ikke på rett vei, Guri Mel­by. Da fort­set­ter man på den bil­vei­en som Oslos byråd har fulgt i så alt for man­ge år, og som ald­ri vil føre til at Oslo blir en god by å syk­le i.

Jeg had­de en gang til­lit til Venst­re og Guri Mel­by, og de fikk min stem­me ved sis­te valg. Men til­li­ten begyn­ner å bli tem­me­lig tynn­slitt. Gjen­nom­fø­rer man nok en “miljø­gate” uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, da er det ingen tvil: Det sit­ten­de byrå­det må kas­tes ved val­get til høsten.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email