Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Sta­tens veg­ve­sen la tid­li­ge­re fram et for­slag til nytt Stor­o­kryss hvor man, tra­di­sjo­nen tro, had­de “glemt” å set­te av plass til syk­lis­ter.  Som en grunn til ikke å set­te av plass til syk­lis­ter, sa plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl i Sta­tens veg­ve­sen:

Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­lende gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­gere. Syk­lis­tene vil måt­te til­passe seg omgi­vel­sene. De syk­ler over et gans­ke kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom uli­ke kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Syk­lis­te­ne vil måt­te til­pas­se seg omgi­vel­se­ne, sa bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl. At også bilis­ter skal måt­te til­pas­se seg omgi­vel­se­ne, som f.eks. å måt­te bli stå­en­de litt len­ger i kø når de gjør et så dår­lig valg som å kjø­re bil til og fra byen, det er visst helt uten­for bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahls tankeverden.

Con­ti­nue read­ing Et nytt argu­ment for å skro­te Veg­ve­se­nets for­slag til Stor­o­kryss