Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Statens vegvesen la tidligere fram et forslag til nytt Storokryss hvor man, tradisjonen tro, hadde “glemt” å sette av plass til syklister.  Som en grunn til ikke å sette av plass til syklister, sa planleggingsleder Åsmund Stendahl i Statens vegvesen:

“Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­lende gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­gere. Syk­lis­tene vil måtte til­passe seg omgi­vel­sene. De syk­ler over et ganske kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom ulike kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Syklistene vil måtte tilpasse seg omgivelsene, sa bilplanleggingsleder Åsmund Stendahl. At også bilister skal måtte tilpasse seg omgivelsene, som f.eks. å måtte bli stående litt lenger i kø når de gjør et så dårlig valg som å kjøre bil til og fra byen, det er visst helt utenfor bilplanleggingsleder Åsmund Stendahls tankeverden.

Continue reading Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss