Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Statens vegvesen la tidligere fram et forslag til nytt Storokryss hvor man, tradisjonen tro, hadde “glemt” å sette av plass til syklister.  Som en grunn til ikke å sette av plass til syklister, sa planleggingsleder Åsmund Stendahl i Statens vegvesen:

“Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­lende gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­gere. Syk­lis­tene vil måtte til­passe seg omgi­vel­sene. De syk­ler over et ganske kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom ulike kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Syklistene vil måtte tilpasse seg omgivelsene, sa bilplanleggingsleder Åsmund Stendahl. At også bilister skal måtte tilpasse seg omgivelsene, som f.eks. å måtte bli stående litt lenger i kø når de gjør et så dårlig valg som å kjøre bil til og fra byen, det er visst helt utenfor bilplanleggingsleder Åsmund Stendahls tankeverden.

Men det var ikke dette som var poenget, selv om det må gjentas mange ganger. Et annet “argument” fra bilplanleggingsleder Åsmund Stendahl var dette:

“Det finnes heller ikke noe mottagersystem på det kommunale vegnettet i Grefsenveien. Dette er så vidt jeg vet ikke prioritert av kommunen”

Nå kan vi lese bl.a. følgende om en rehabilitering av Grefsenveien:

“Hele området skal gjennom et reguleringsarbeid hos Plan- og bygningsetaten. Det nye er at de også ønsker en sykkeltrasé der, sier Asperud.”

Det skal alstå bli et “mottagersystem” i Grefsenveien. Dermed faller det argumentet. Man kan ikke finne på å lage et så fortidsrettet Storokryss som det statens vegvesen har foreslått. Statens vegvesen burde selv innse at deres forslag er ubrukelig, og trekke hele forslaget. Og Oslo kommune bør selvsagt avvise forslaget.