Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Sta­tens veg­ve­sen la tid­li­ge­re fram et for­slag til nytt Stor­o­kryss hvor man, tra­di­sjo­nen tro, had­de “glemt” å set­te av plass til syk­lis­ter.  Som en grunn til ikke å set­te av plass til syk­lis­ter, sa plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl i Sta­tens veg­ve­sen:

Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­lende gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­gere. Syk­lis­tene vil måt­te til­passe seg omgi­vel­sene. De syk­ler over et gans­ke kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom uli­ke kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Syk­lis­te­ne vil måt­te til­pas­se seg omgi­vel­se­ne, sa bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl. At også bilis­ter skal måt­te til­pas­se seg omgi­vel­se­ne, som f.eks. å måt­te bli stå­en­de litt len­ger i kø når de gjør et så dår­lig valg som å kjø­re bil til og fra byen, det er visst helt uten­for bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahls tankeverden.

Men det var ikke det­te som var poen­get, selv om det må gjen­tas man­ge gan­ger. Et annet “argu­ment” fra bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl var det­te:

Det fin­nes hel­ler ikke noe mot­ta­ger­sys­tem på det kom­mu­na­le veg­net­tet i Gref­sen­vei­en. Det­te er så vidt jeg vet ikke prio­ri­tert av kommunen”

Nå kan vi lese bl.a. føl­gen­de om en reha­bi­li­te­ring av Gref­sen­vei­en:

Hele områ­det skal gjen­nom et regu­le­rings­ar­beid hos Plan- og byg­nings­eta­ten. Det nye er at de også øns­ker en syk­kel­tra­sé der, sier Asperud.”

Det skal alstå bli et “mot­ta­ger­sys­tem” i Gref­sen­vei­en. Der­med fal­ler det argu­men­tet. Man kan ikke fin­ne på å lage et så for­tids­ret­tet Stor­o­kryss som det sta­tens veg­ve­sen har fore­slått. Sta­tens veg­ve­sen bur­de selv inn­se at deres for­slag er ubru­ke­lig, og trek­ke hele for­sla­get. Og Oslo kom­mu­ne bør selv­sagt avvise forslaget.

 

Print Friendly, PDF & Email