Håpløs skilting på Hauketo

Jeg var på vei til Lang­hus i går, på syk­kel.  Jeg kom Lja­bruvei­en sør­vest fra inn mot krys­set Ned­re Prins­dals­vei.

Her ble jeg møtt av dis­se skil­te­ne:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIkke lov til å syk­le, hva var det for slags tull? Da jeg så meg om, opp­da­get jeg at det gikk en lite syn­lig gang- og syk­kel­vei inn til høy­re, som jeg nett­opp had­de pas­sert.

Jeg had­de alle­re­de pas­sert det­te, og had­de val­get mel­lom føl­gen­de tre mulig­he­ter: Snu og syk­le noen meter mot kjøre­ret­nin­gen, svin­ge over en tra­fik­kert vei for å syk­le til­ba­ke og så krys­se den sam­me tra­fik­ker­te vei­en igjen, eller jeg kun­ne gi f… og bare syk­le. Selv­føl­ge­lig valg­te jeg det sis­te. Men da det ble mulig å kom­me inn på gang- og syk­kel­vei­en fra and­re siden, hvil­ket som van­lig er vans­ke­lig for­di det selv­sagt ikke er til­rette­lagt, syk­let jeg til­ba­ke for å se på det­te.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABak tre­et, helt usyn­lig når man kom­mer syk­len­de, er det et skilt om gang- og syk­kel­vei. Det er ikke gang- og syk­kel­vei langs Lja­bruvei­en. Det er for­tau, og for­tau er for fot­gjen­ge­re, ikke for syk­lis­ter. Så der syk­ler jeg van­lig­vis ikke.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er selv­sagt ikke noe for­var­sel om at her kom­mer det en gang- og syk­kel­vei, og at det ikke er til­latt å syk­le rett fram.

Den gang- og syk­kel­vei­en man kom­mer inn på, er av den elen­di­ge kva­li­te­ten man så alt for ofte fin­ner i Nor­ge, klart pre­get av at den er plan­lagt av folk som beve­ger seg fra seng til skrive­bord og til­ba­ke igjen i bil. En ting er at kon­sep­tet gang- og syk­kel­vei i seg selv er ubru­ke­lig. Men man gjen­nom­fø­rer det også på verst mulig måte. Etter hund­re meter eller så, begyn­ner man å lure: Er det­te vir­ke­lig en gang- og syk­kel­vei? Det er ikke skil­tet. I Nor­ge har Veg­di­rek­to­ra­tet i sin “vis­dom” kon­klu­dert med at det ikke er behov for skilt som for­tel­ler at det er slutt på syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei. Slik “ten­ker” man i en etat som ikke tar syk­lis­ter på alvor, og som ikke bryr seg om syk­lis­ter.

Etter hund­re meter eller så, må man bare kon­klu­de­re med at det­te er for­tau, det er ikke gang- og syk­kel­vei. Etter et par hund­re men­ter er det helt slutt. Da må man krys­se Ned­re Prins­dals­vei for å kom­me over på en gang- og syk­kel­vei på and­re siden. Den går noen hund­re meter, så er det slutt. Da må man krys­se igjen og fort­set­te i kjøre­fel­tet, even­tu­elt på for­tau­et. En dag jeg har tid skal jeg ta med kame­ra og doku­men­te­re noen håp­løse eksemp­ler på gang- og syk­kel­vei­er. I til­legg til den­ne er RV 120 mel­lom Rælin­gen og Ene­bakk et eksem­pel på elen­dig plan­leg­ging og byg­ging av gang- og syk­kel­vei.

Når en gang- og syk­kel­vei begyn­ner i Nor­ge, kan man ikke reg­ne med at den er len­ger enn noen hund­re meter. Og som her er det typisk at star­ten er til­pas­set fot­gjen­ge­re, og som syk­list har man gjer­ne pas­sert inn­kjø­rin­gen før man opp­da­ger den. Etter kort tid må man gjer­ne krys­se igjen. Selv mener jeg risi­ko­en ved sta­dig å måt­te krys­se tra­fik­kert vei er langt høy­ere enn ved å syk­le i kjøre­fel­tet. Så jeg vel­ger ofte kjøre­fel­tet, med mind­re jeg vet at det er en lang og sam­men­hen­gen­de gang- og syk­kel­vei. Ikke nok med at man byg­ger “løs­nin­ger” som i seg selv er ubru­ke­li­ge, men man gjen­nom­fø­rer det også på måter som gjør en dår­lig løs­ning enda ver­re. Det som kan­skje skul­le være en løs­ning for å gi bed­re sik­ker­het for syk­lis­ter, blir i seg selv en risi­ko, slik de byg­ges i Nor­ge.

I Nor­ge er det et prin­sipp om at man ikke skil­ter for syk­lis­ter. Veg­di­rek­to­ra­tet fore­trek­ker å la syk­lis­ter bli drept frem­for å skil­te for dem. Det sit­ter noen mind­re bega­ve­de men­nes­ker og tror at syk­lis­ter ikke er i stand til å for­stå skilt langs vei­en. Og de lever i en absurd tro på at alle syk­lis­ter er risk-lovers som vil at alle end­rin­ger i tra­fikk­bil­det skal kom­me plut­se­lig og uten for­var­sel.

Det er noe fun­da­men­talt galt i en kul­tur hvor det er mulig å få aksept for den­ne form for vei­byg­ging og skil­ting. Se til å få skrudd ned og arki­vert de fol­ke­ne som bestem­mer at vei­er skal lages og skilt skal set­tes opp slik. Sørg for ordent­lig til­rette­leg­ging for syk­ling og tyde­lig skil­ting!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • kris­tian­lyng

  Jeg bor på Lam­bert­se­ter, har for­eld­re på Bren­na og bru­ker det­te krys­set ofte, i alle muli­ge rett­nin­ger.

  Det­te er førs­te gang jeg fak­tisk har inn­sett den­ne skil­tin­gen. Det skal sies at jeg van­lig­vis fak­tisk bru­ker Gang- og syk­kel­ve­gen her om jeg kom­mer der det skil­tet gjel­der (for­di det også van­lig­vis betyr at jeg skal til Hver­ven­buk­ta), men i mot­satt rett­ning er det ofte helt uak­tu­elt. Nå ble jeg plut­se­lig usik­ker på om skil­tin­gen er kon­se­kvent her, eller om det bare er i den ene rett­nin­gen det er for­budt for syk­len­de…

  For­øv­rig er det kaos 30 meter len­ger bort også, når Lja­bruvei­en og eke­berg­vei­en møtes. Her fore­trek­ker jeg å syk­le opp­over på for­tau­et, men fin­ner det hele gans­ke ube­ha­ge­lig for­di vink­lin­gen betyr at jeg må ta en 180°-sving med en for­taus­kant på halv­ei­en…

  Men hele områ­det opp­le­ves som et bil­hel­vet­te. Blitt forbi­kjørt når jeg lig­ger i 50km/t her, bare for­di jeg syk­ler, selv om det er 50-sone. Gjer­ne mel­lom kryss og. Eks­tremt fiendt­lig kjø­ring for­di det er så bil-ori­en­tert tra­fikk­bil­de.

 • Olav­Tor­vund

  Hvis du syk­ler der ofte reg­ner jeg med at du er kjent der. Jeg har syk­let der noen gan­ger tid­li­ge­re, men det er ikke en rute jeg syk­ler vel­dig ofte. Så jeg var der mer som syk­kel­tu­rist, og hus­ket i alle fall ikke den G/S-vei­en. Så jeg stus­set da jeg kom til skil­tet, og så ikke G/S-vei­en før jeg snud­de meg og så bak­over. Uan­sett skal slikt være syn­lig for alle.

  Jeg opp­le­ver alt for ofte at G/S-vei­er er utfor­met bare med tan­ke på fot­gjen­ge­re, med inn­kjør­sel fra et fot­gjen­ger­felt eller et annet fot­gjen­ger­om­rå­de (her et for­tau). Så pas­se­rer jeg, opp­da­ger at der er det san­ne­lig en G/S-vei,men ser ikke noen måte å kom­me inn på den­ne, annet enn ved å gå av syk­ke­len og løf­te den over en grøft, gjen­nom beplant­ning eller til­sva­ren­de.

 • Nico­las

  Så vidt jeg erind­rer fra Jus1211, så vars­ler de ikke engang at pas­se­ren­de tog kom­mer på et annet spor en først annonsert…(Rt. 1985 s. 1011).