Vebjørn Sand og Fredriksensøstrene — om retten til eget bilde

Ret­ten til eget bil­de er et tema jeg har vært inn­om fle­re gan­ger, men det har da først og fremst vært knyt­tet til foto­gra­fi­er. Før jeg går inn i det­te, kan vi i alle fall kon­sta­te­re at Ved­bjørn Sand er flink til å ska­pe opp­merk­som­het rundt seg selv. Bestem­mel­sen for eget bil­de er for­mu­lert for foto­gra­fi i ånds­verk­lo­ven § 45c, som lyder:

Foto­gra­fi som avbil­der en per­son kan ikke gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tyk­ke av den avbil­de­de, unn­tatt når
a)    avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn interesse,
b)    avbild­nin­gen av per­sonen er mind­re vik­tig enn hoved­inn­hol­det i bildet,
c)    bil­det gjen­gir for­sam­lin­ger, folke­tog i fri­luft eller for­hold eller hen­del­ser som har all­menn interesse,
d)    eksemp­lar av avbild­nin­gen på van­lig måte vises som rekla­me for foto­gra­fens virk­som­het og den avbil­de­de ikke ned­leg­ger for­bud, eller
e)    bil­det bru­kes som omhand­let i § 23 tred­je ledd eller § 27 and­re ledd.

Ver­net gjel­der i den avbil­de­des leve­tid og 15 år etter utlø­pet av hans dødsår.”

Con­ti­nue read­ing Vebjørn Sand og Fred­rik­sen­søst­re­ne — om ret­ten til eget bil­de