Vebjørn Sand og Fredriksensøstrene — om retten til eget bilde

Ret­ten til eget bil­de er et tema jeg har vært inn­om fle­re gan­ger, men det har da først og fremst vært knyt­tet til foto­gra­fi­er. Før jeg går inn i det­te, kan vi i alle fall kon­sta­te­re at Ved­bjørn Sand er flink til å ska­pe opp­merk­som­het rundt seg selv. Bestem­mel­sen for eget bil­de er for­mu­lert for foto­gra­fi i ånds­verk­lo­ven § 45c, som lyder:

Foto­gra­fi som avbil­der en per­son kan ikke gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tyk­ke av den avbil­de­de, unn­tatt når
a)    avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn interesse,
b)    avbild­nin­gen av per­sonen er mind­re vik­tig enn hoved­inn­hol­det i bildet,
c)    bil­det gjen­gir for­sam­lin­ger, folke­tog i fri­luft eller for­hold eller hen­del­ser som har all­menn interesse,
d)    eksemp­lar av avbild­nin­gen på van­lig måte vises som rekla­me for foto­gra­fens virk­som­het og den avbil­de­de ikke ned­leg­ger for­bud, eller
e)    bil­det bru­kes som omhand­let i § 23 tred­je ledd eller § 27 and­re ledd.

Ver­net gjel­der i den avbil­de­des leve­tid og 15 år etter utlø­pet av hans dødsår.”

Her er utgangs­punk­tet at det kre­ves sam­tyk­ke for å gjen­gi eller vise foto­ra­fi­et offent­lig. Det kre­ves ikke sam­tyk­ke for å ta bil­det, men for å offent­lig­gjø­re det. Hvis Vebjørn Sand had­de foto­gra­fert Fred­rik­sen­søst­re­ne, vil­le offent­lig­gjø­ring uten sam­tyk­ke måt­te kun­ne hjem­les i et av de fem punk­te­ne i bestemmelsen.

Selv om kjen­dis­dyr­ker­ne, ikke minst kjen­dis­pres­sen, lever i en tro på at alt som folk er inter­es­sert i å se og lese, har aktu­ell og all­menn inter­es­se. Men slikt er det ikke. Et por­trett av Fred­rik­sen­søst­re­ne har i utgangs­punk­tet ingen aktu­ell eller all­menn interesse.

Vi kan også mer­ke oss pkt d, om at foto­gra­fer kan stil­le ut et bil­de som rekla­me for sin virk­som­het, hvis den avbil­de­de ikke har ned­lagt for­bud. Her behø­ver man ikke inn­hen­te sam­tyk­ke på for­hånd, men de må respek­te­re det der­som avbil­de­de rea­ge­rer og ned­leg­ger for­bud. For den evig PR-kåte Vebjørn Sand er kan­skje all offent­lig opp­merk­som­het rekla­me for egen virk­som­het. Men en utstil­ling i et gal­le­ri kan nok ikke omfat­tes av den­ne bestem­mel­sen. Og så klart som Fred­rik­sen­søst­re­ne har tatt avstand fra det­te, må det for­stås som en ned­leg­gel­se av for­bud i den­ne sammenhengen.

For bestil­te por­tret­ter, uav­hen­gig av tek­nikk, har vi en bestem­mel­se i ånds­verk­lo­ven § 39j. Den­ne lyder:

Opp­havs­man­nen kan ikke utøve sine ret­tig­he­ter til et bestilt por­trett­bil­de uten sam­tyk­ke fra bestilleren.

Er por­tret­tet et foto­gra­fisk verk, kan eksemp­lar av det på van­lig måte vises som rekla­me for opp­havs­man­nens foto­gra­fi­virk­som­het såfremt bestil­le­ren ikke ned­leg­ger forbud.

Om vern for den avbil­de­de gjel­der bestem­mel­se­ne i § 45c selv om por­tret­tet ikke er fotografisk.”

Hvis por­tret­tet er bestilt, heter det gans­ke enkelt at opp­havs­man­nen ikke kan utøve sine ret­tig­he­ter uten sam­tyk­ke fra bestil­le­ren. Det er fort­satt por­tret­tø­ren som har opp­havs­rett. Men han eller hun kan ikke utøve sine ret­tig­he­ter, alt­så frem­stil­le eksemp­lar eller gjø­re ver­ket til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten, uten sam­tyk­ke fra bestil­le­ren. Merk at det står bestil­le­ren, ikke den avbil­de­de. Det­te inne­bæ­rer ikke at bestil­le­ren over­tar noen av ret­tig­he­te­ne, bare får en veto­rett når det gjel­der utnyt­tel­se av opp­havs­man­nens rettigheter.

Ellers sier bestem­mel­sen at § 45c om ret­ten til eget bil­de også gjel­der her.

Bestem­mel­sen gjel­der bare bestil­te por­tret­ter. Maler man et por­trett på eget ini­tia­tiv, kan kunst­ne­ren fritt råde over dis­se. Men om man får bestil­ling på ett por­trett og maler et til mens man først er i gang, da kan man nok ikke fritt råde over bil­de nr 2, uten å ta hen­syn til bestil­le­ren og den avbil­de­de. Vebjørn Sand hev­det i Kul­tur­nytt at han kun­ne opp­havs­ret­ten, og vis­te til sin kunst­ne­ris­ke fri­het. Man­ge kunst­ne­re har sto­re ego som mener at and­re må under­ord­nes deres kunst­ne­ris­ke fri­het og idé­er, og på det­te områ­det er Vebjørn  Sand en av de store.

Det er gans­ke åpen­bart at han ikke har satt seg godt nok inn i opp­havs­ret­ten. Vil han nyte sin kunst­ne­ris­ke fri­het fullt ut, bør han la være på påta seg opp­drag for andre.

Vebjørn Sand kan bli gans­ke så pom­pøs, og sam­men­lig­net blant annet med Edvard Munchs “Madon­na” og “Syk Pike”, samt Leo­nar­dos “Mona Lisa”.

Ret­ten til eget bil­de varer i avbil­de­des leve­tid, samt 15 år etter utlø­pet av avbil­de­des døds­år. Så vi får i alle fall tro at model­len til Mona Lisa eller den­nes arvin­ger ikke len­ger vil kun­ne protestere.

Så til et litt annet poeng. Når jeg gjen­gir et av Vebjørn Sands por­tret­ter, frem­stil­ler jeg et eksemp­lar ved å las­te det opp på ser­ve­ren, og jeg gjør det til­gjen­ge­lig for allmennheten.

I ånds­verk­lo­ven § 23a heter det:

Offent­lig­gjort kunst­verk og offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting ved omta­le av dags­hen­ding.

Det sprin­gen­de punk­tet her er om en blogg­kom­men­tar skal like­stil­les med en kom­men­tar i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting. Her har lov­giv­nin­gen blitt forbi­kjørt av medie­ut­vik­lin­gen, og ingen kan gi et klart svar. Men jeg tar sjansen.

Det er ingen tvil om at dis­ku­sjo­nen rundt por­tret­te­ne er en dags­hen­ding, og siden den er knyt­tet til selve ver­ket, har Vebjørn Sand hel­ler ikke krav på veder­lag for dette.

Opphavsrett for begynnere

OmslagFor den som måt­te være inter­es­sert i en gene­rell inn­fø­ring i opp­havs­rett, er jeg ube­skje­den nok til å anbe­fa­le min bok Opp­havs­rett for begyn­ne­re. Boken er skre­vet med tan­ke på lese­re uten juri­disk bak­grunn som øns­ker å skaf­fe seg en viss inn­sikt i opp­havs­ret­ten, uten å gå ned i alle detal­jer. Skal jeg være ærlig, så tror jeg at også juris­ter som ikke er spe­sia­lis­ter på det­te områ­det, også kan ha nyt­te av en bok som den­ne. Gå hit for mer om boken. Bestill den hos Bok­kil­den eller kjøp den der du van­lig­vis kjø­per bøker. Jeg kan også hol­de kurs i opp­havs­rett og beslek­te­de emner for de som måt­te ha behov for det­te. Det kan være gene­rell inn­fø­ring, gjer­ne ret­tet inn mot det som er sær­lig rele­vant for opp­drags­gi­vers virk­som­het, eller kurs/foredrag om avgren­se­de spørs­mål, som f.eks:
  • Data­ma­skin­pro­gram­mer (inklu­dert avtaler)
  • Data­ba­ser
  • Opp­havs­rett i Uni­ver­si­tets- og høyskolesektoren 
  • Opp­havs­rett i skolen
  • Bruk av bilder
  • Sitat­rett
  • Opp­havs­rett og musikk
  • Opp­havs­rett og arkitektur
  • m.v.
Jeg har også hatt en rek­ke utred­ning­sopp­drag om bl.a. opp­havs­retts­li­ge spørsmål.

 

Print Friendly, PDF & Email