Vi som sykler løser også et folkehelseproblem, men politikerne saboterer @BentHHoyre

Helse­mi­nis­ter Bent Høie kri­ti­se­rer bl.a. Jonas Gahr Stø­re for å gå Birken. Som god Høyre­mann har han vel såpass respe­ket for konge­hu­set at han ikke kri­ti­se­rer kron­prins Haa­kon for det sam­me. Skjønt John Chris­ti­an Elden har vel et poeng, når han skri­ver på Twit­ter:

Er ikke litt av poen­get med Birke­bei­ne­ren borte når Kongs­søn­nen går den på egne bein?”

I ste­det hyl­ler Høie “Tjuk­kas­gjen­gen” i Fred­rik­stad. Dags­avi­sen føl­ger opp med en første­side hvor de sier at dis­se løser folke­helse­pro­ble­met, i bestemt form — som om tur­gå­ere i Fred­rik­stad løser det sam­le­de nors­ke folke­helse­pro­ble­met. (Så godt som alt inn­hold fra Dags­avi­sen lig­ger bak beta­lings­mur på nett, der­for ingen len­ke.) Og de har en repor­ta­sje om Høie på tur med den­ne Tjuk­kas­gjen­gen. Det er utmer­ket at folk sam­les for å gå på tur, spil­le fot­ball eller and­re fysis­ke akti­vi­te­ter. Det er lett å være helse­mi­nis­ter hvis folke­helse­pro­ble­met kan løses ved å gå tur med en gjeng i Fred­rik­stad. Jeg tar ikke så hardt at jeg påstår at syk­ling er løs­ningen på folke­helse­pro­ble­met. Men det er et vik­tig bidrag.

Con­ti­nue read­ing Vi som syk­ler løser også et folke­helse­pro­blem, men poli­ti­ker­ne sabo­te­rer @BentHHoyre

Trærne i Bjørvika — hvordan misbruke en mulighet til god sykkelløsning

Vi kan star­te med det som ble uttalt i den regu­le­rings­plan som Oslo bysty­re ved­tok 27. august 2003:

Visjo­nen om at Bjør­vi­ka som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­lo­gi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århundre.” 

Snakk om poli­tisk mage­plask. Og snakk om eksem­pel på hvor verdi­løse poli­tis­ke floskler er.

Fabi­an Stang, Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen og Guri Mel­by: Synes dere at det vi har fått av vei­er i Bjør­vi­ka er et “uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur” og et eksem­pel på “bære­kraf­tig byut­vik­ling”? Føler dere “gle­de og stolt­het” over resultatet?

Con­ti­nue read­ing Trær­ne i Bjør­vi­ka — hvor­dan mis­bru­ke en mulig­het til god syk­kel­løs­ning