Trærne i Bjørvika — hvordan misbruke en mulighet til god sykkelløsning

Vi kan star­te med det som ble uttalt i den regu­le­rings­plan som Oslo bysty­re ved­tok 27. august 2003:

Visjo­nen om at Bjør­vi­ka som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­lo­gi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århundre.” 

Snakk om poli­tisk mage­plask. Og snakk om eksem­pel på hvor verdi­løse poli­tis­ke floskler er.

Fabi­an Stang, Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen og Guri Mel­by: Synes dere at det vi har fått av vei­er i Bjør­vi­ka er et “uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur” og et eksem­pel på “bære­kraf­tig byut­vik­ling”? Føler dere “gle­de og stolt­het” over resultatet?

Jeg har ennå ikke møtt noen som er stolt av eller for­nøyd med resul­ta­tet i Bjør­vi­ka. Sta­tens veg­ve­sen har kom­met med til dels løgn­ak­ti­ge bort­for­kla­rin­ger og unn­skyld­nin­ger.

De som har tatt over etter at regu­le­rings­pla­nen ble ved­tatt, må ha vært eksoso­ho­li­ke­re som ten­ker bil, bil og bil, og som har våte drøm­mer om mer motor­vei. Og plan- og byg­nings­eta­ten kan ikke ha gjort noe for å føl­ge opp for­ut­set­nin­ge­ne i regu­le­rings­pla­nen. Det er ikke noe i resul­ta­tet som reflek­te­rer for­mu­le­rin­ge­ne i reguleringsvedtaket.

Ser vil på Plan og byg­nings­eta­tens beskri­vel­se av Bjør­vi­ka, kan vi lese føl­gen­de på s. 2:

E18 med gjen­nom­gangs­tra­fik­ken går i tun­nel under van­net. Områ­det får van­lig bygatetrafikk.”

De som har skre­vet noe slikt må ha en gans­ke per­vers opp­fat­ning av hva som er “van­lig bygate­tra­fikk”. Det må ha vært skre­vet av noen bymo­tor­vei­nos­tal­gi­ke­re, som synes at Råd­hus­plas­sen før tra­fik­ken ble lagt i tun­nel, er det bes­te eksem­pe­let på “van­lig bygate­tra­fikk”, og har for­søkt som best de kan å gjen­ska­pe denne.

Rådhusplassen_biler_04

(Bil­de fra Oslo­bil­der, lisen­siert under CC 3.0 BY-NC-ND)

Det går svært mye gjen­nom­gangs­tra­fikk gjen­nom Dron­ning Eufe­mias gate, Operagata og Nylands­vei­en, og de ansvar­li­ge har gjort lite eller ingen ting for å hind­re eller begren­se det­te. Tvert om. Alt er til­rette­lagt for bil. De har sabo­tert bysty­rets ved­tak, og Plan og byg­nings­eta­ten har ikke fulgt opp, ver­ken under­veis i pro­ses­sen eller da vi så det begre­de­li­ge resul­ta­tet. (Men at Plan- og byg­nings­eta­ten ikke bryr seg om syk­lis­ter, det viss­te vi fra før.)

Selv­er­kjen­nel­sen hos de som er ansvar­li­ge, er hel­ler ikke sær­lig god. Under over­skrif­ten  “Miljø­re­sul­ta­ter så langt”, skri­ver Bjør­vi­ka utvik­ling blant annet (de er fak­tisk ale­ne om å omta­le det posi­tivt, blant alt jeg har sett):

Rød løper for fot­gjen­ge­re og syklister
Det skal være enkelt, effek­tiv og hyg­ge­lig å gå og syk­le i Bjør­vi­ka. Det blir sam­men­hen­gen­de syk­kel­felt gjen­nom hele Bjør­vi­ka. Og fot­gjen­ger­ne får snar­vei­er til­rette­lagt mel­lom byg­nin­ge­ne. Oslo S Utvik­ling byg­ger Nor­ges størs­te syk­kel­par­ke­ring i Opera­Kvar­te­ret. Bare i førs­te trinn kom­mer mer enn 2000 plas­ser for syk­ler, mer en halv­par­ten under tak. Det­te i kom­bi­na­sjon med gode gar­de­ro­be- og dusj­mu­lig­he­ter i kon­tor­byg­ge­ne i Opera­Kvar­te­ret gjør det attrak­tivt å syk­le til jobben.”

Selv om det er skre­vet dels i futu­rum, så står det under over­skrif­ten “Miljø­re­sul­ta­ter så langt”. Rekk opp hån­den de som har opp­levd at det er “enkelt, effek­tivt og hyg­ge­lig å syk­le i Bjør­vi­ka”. At det­te er et resul­tat, er en skit­ten løgn.

WIMG_0249_DxO

Sann­he­ten er at syk­lis­ter ikke på noe tids­punkt har blitt tatt på alvor i plan­leg­gings- og utbyg­gings­pro­ses­sen. Det­te må ha vært plan­lagt av bilis­ter som bevisst har sabo­tert, og som har vil­let hind­re at folk syk­ler der. Det enes­te av til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Bjør­vi­ka som er vel­lyk­ket, er dette:

WIMG_1996_DxO

Det er fint å ha gode syk­kel­sta­tiv, og desig­net er flott. Men syk­kel­sta­tiv er ikke nok. Det må også leg­ges til ret­te for at man skal kun­ne syk­le fra en syk­kel­par­ke­ring til en annen. Det synes det som om man har glemt i det­te området.

Vi får jevn­lig høre at i Oslo prio­ri­te­res tra­fi­kan­ter slik:

  1. Fot­gjen­ge­re
  2. Syk­lis­ter
  3. Kol­lek­tiv­tra­fikk
  4. Nytte­tra­fikk
  5. Bil­tra­fikk

Vi vet at det ikke er sant. Den prio­ri­te­rin­gen har til nå ikke blitt fulgt i et enes­te vei­pro­sjekt i Oslo. I Bjør­vi­ka er føl­gen­de grup­per prioritert:

  • Fot­gjen­ge­re
  • Kol­lekt­vit­ra­fikk
  • Bil­tra­fikk
  • Trær.

Rekke­føl­gen mel­lom dis­se er det ikke mulig å angi. Det må mål­foto til for å se hvem som kom først i et sam­let felt.

Det som er helt åpen­bart, er at syk­lis­ter er det man i kon­kurs­ret­ten kal­ler etter­prio­ri­tert, hvil­ket vil si at man kan dele de smu­le­ne som måt­te bli igjen, i de svært få til­fel­le­ne hvor det er noe igjen etter at alle and­re har fått full dekning.

Trær har åpen­bart vært langt vik­ti­ge­re enn sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Det er egent­lig ikke noen over­ras­kel­se. I Oslo har poli­ti­ker­ne sta­dig ved­tatt flos­kel­pro­sjek­ter som “miljø­ga­ter”, hvor man plan­ter noen trær i en gate som ellers til­rette­lagt for bil­tra­fikk — gjer­ne med noen eks­tra påkos­te­de par­ke­rings­plas­ser. Trær er det sto­re miljø­til­ta­ket for de som sty­rer den­ne byen, til­rette­leg­ging for syk­ling er det ikke.

El-bil og el-bil­par­ke­ring, det synes visst de bil­gla­de er fin miljø­po­li­tikk, så det set­ter man gjer­ne av plass og res­sur­ser til, selv om el-biler tar akku­rat like mye plass som and­re biler — og plass er det størs­te pro­ble­met i byen. Bil­fol­ket på Råd­hu­set synes at elbil er et så mye bed­re mil­jø- og byut­vik­lings­til­tak enn syk­kel, at man har plas­sert elbil­par­ke­ring og lade­sta­sjo­ner i det som påstås å være et “hoved­syk­kel­vei­nett”. Er dere over­ras­ket over at vi ikke tror på dere, Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen og Guri Mel­by? Med Bjør­vi­ka har man degra­dert “Parade­gate” til sam­me lave og inn­holds­løse nivå. 38 mil­lio­ner kro­ner har man brukt på å plan­te 600 trær. Synd å bru­ke så mye pen­ger på en så gjen­nom­ført dår­lig måte at det ikke kan vare.

Det er Sta­tens veg­ve­sen som har hatt ansva­ret for å byg­ge ut vei­ene i Bjør­vi­ka. Går vi til­ba­ke til Bjør­vi­ka utvik­lings skryte­skrift om opp­nåd­de miljø­re­sul­ta­ter, kan vi bl.a. lese:

Oslo S Utvik­ling byg­ger Nor­ges størs­te syk­kel­par­ke­ring i Opera­Kvar­te­ret. Bare i førs­te trinn kom­mer mer enn 2000 plas­ser for syk­ler, mer en halv­par­ten under tak. Det­te i kom­bi­na­sjon med gode gar­de­ro­be- og dusj­mu­lig­he­ter i kon­tor­byg­ge­ne i Opera­Kvar­te­ret gjør det attrak­tivt å syk­le til jobben.”

Hvis man gjør så mye for å leg­ge til ret­te for syk­kel i ende­punk­te­ne, hvor­dan kan da Bjør­vi­ka utvik­ling, Hav eien­dom og Oslo S Utvik­ling fin­ne seg i at Sta­tens veg­ve­sen gjør det så vans­ke­lig, utri­ve­lig og far­lig å syk­le til og fra dis­se stedene?

Det man har gjort i Dron­ning Eufe­mias gate er å plan­te en trerek­ke som er ca 3,5 bred på den ene siden mel­lom for­tau og et alt for smalt syk­kel­felt (1,5 m). WIMG_0203_DxO
WIMG_0260_DxO

På den and­re siden er trerek­ken 2,5 meter og syk­kel­fel­tet like smalt. Man har lagt mye arbeid i å fin­ne fram til tre­slag og plan­leg­ge plan­tin­gen. På den annen side synes “syk­kel­løs­nin­ge­ne” å være venstre­hånds­ar­beid fra folk som ikke har sit­tet på en syk­kel siden de var barn.

Jeg har ingen ting i mot trær i byen. Men det man har gjort i Bjør­vi­ka er et skole­ek­sem­pel på hvor­dan slikt ikke skal gjø­res. De som har fun­net på det­te må ha sit­tet iso­lert i sitt eget bus­kas, uten å ta inn noe av det som skjer i sivi­li­ser­te byer, hvor syk­lis­ter tas på alvor. I Nor­ge lider de ansvar­li­ge eta­ter av lærings­ve­gring, og tvi­hol­der på ubru­ke­li­ge “løs­nin­ger”.

Slik man har plan­tet trær i Bjør­vi­ka har man gjort en i utgangs­punk­tet ubru­ke­lig syk­kel­løs­ning enda ver­re. Syk­kel­fel­tet er alt for smalt, også langt under det som var nor­men i 2003, som Sta­tens veg­ve­sen for­sø­ker å bort­for­kla­re fade­sen med. Slik trær­ne er plan­tet, har man ikke en gang flukt­mu­lig­he­ten opp på for­tau­et når bus­se­ne blir for nær­gå­en­de. (Jeg har selv en gang red­det meg fra å bli totalt skvi­set av en buss ved å hop­pe opp på for­tau­et, men det var ikke i Bjør­vi­ka.) Det er kva­li­fi­sert stryk på alle punk­ter for de som har plan­lagt og gjen­nom­ført det­te.

WIMG_0347_DxO

Selv­føl­ge­lig må det være buss­holde­plas­ser. Men det er på tide at selv nors­ke plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re med nisse­luen truk­ket godt ned over øyne­ne, inn­ser at “løs­nin­gen” med at syk­kel­felt avbry­tes av syk­kel­felt er far­lig og ubru­ke­lig. I siv­li­ser­te land byg­ger man ikke slikt. Buss­holde­plas­ser skal være fysisk adskilt fra syk­kel­vei, f.eks. med en “fot­gjen­ger­øy” mel­lom syk­kel­vei og buss­holde­plass. Det er fullt mulig, om det bare er vil­je, noe det ikke er i Oslo. Man kan gjø­re som her, fra København.

WIMG_5894_DxODet skal selv­sagt også være mulig for taxi­er og and­re å set­te av og pluk­ke opp pas­sa­sje­rer uten­for Ope­ra­en. Men telent­løse plan­leg­ge­re uten gang­syn har åpen­bart ikke for­stått det­te. Der­for er det etter hver fore­stil­ling en lang kø av taxi­er i syk­kel­fel­tet, som ven­ter på at det skal kom­me pas­sa­sje­rer. Hva har de tenkt, i den grad i har tenkt i det hele tatt — enn si er i stand til å ten­ke — som har plan­lagt det­te. Det er ubru­ke­lig, som det mes­te annet av vei­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka. Det bekref­ter vel bare det vi har visst så alt for len­ge: Sta­tens veg­ve­sen og Oslo kom­mu­ne gir i prak­sis f… i syklister.

Hvis man had­de øns­ket å leg­ge til ret­te for at folk skal syk­le, noe jeg ikke tror man har øns­ket, da had­de man laget en syk­kel­vei, og så plan­tet trær mel­lom syk­kel­vei­en og kjøre­fel­tet. Da kun­ne Bjør­vi­ka utvik­ling hatt rett i sin nå løgn­ak­ti­ge påstand om at det er “enkelt, effek­tiv og hyg­ge­lig å … syk­le i Bjør­vi­ka”.

Gate­ne i Bjør­vi­ka er feil plan­lagt fra start. Man skul­le ha plan­lagt inn syk­kel­løs­nin­ger fra start, hvil­ket det er helt åpen­bart at man ikke har gjort. Man har igno­rert syk­lis­ter til det mes­te annet var plan­lagt og det mes­te av areal­dis­po­ne­rin­gen var låst. Så sent som i august 2010 kun­ne Sta­tens veg­ve­sen ikke sva­re på hvor­dan syk­kel­løs­nin­gen vil­le bli (selv om de sene­re har hev­det at det­te har vært låst siden 2003). Men på det tids­punk­tet had­de de sik­kert detal­jer­te pla­ner hvor hva slags trær som skul­le plan­tes hvor.

Hele vei­sys­te­met i Bjør­vi­ka er en plan­leg­gings­skan­da­le.  Det er bare å inn­se at det­te ikke er en “løs­ning” som kan vare. Den vil måt­te byg­ges om. Jo len­ger man ven­ter, desto vans­ke­li­ge­re og dyre­re kom­mer det til å bli. Det bør lyses ut en inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se om å lage god syk­kel­løs­ning i Bjør­vi­ka, en løs­ning hvor bilis­ter fak­tisk blir prio­ri­tert etter syk­lis­ter. Fram til det­te er gjen­nom­ført, er den enk­les­te akutt­løs­nin­gen  føl­gen­de:

Grav opp alle trær­ne som er plan­tet langs Dron­ning Eufe­mias gate og utsett plan­ting av trær i Operagt. Bygg syk­kel­vei­er i til­strek­ke­lig bred­de inn­til for­tau­ene (med til­strek­ke­lig klart skil­le mot for­tau­et, slik at også fot­gjen­ger­ne for­står at syk­kel­vei­en er for syk­lis­ter og ikke for fot­gjen­ge­re), og plant trær på nytt mel­lom syk­kel­vei og kjøre­felt. Det kom­mer til å bli dyrt. Det blir det gjer­ne når man star­ter med å gjø­re en så dår­lig jobb at det må rives og byg­ges på nytt.

Høy­re har vært domi­ne­ren­de part­ner i byrå­det i alle de åre­ne hvor det­te har pågått. De har enten luk­ket øyne­ne, eller med åpne øyne sett på hva som var i ferd med å skje, her som i man­ge and­re pro­sjek­ter hvor syk­lis­ter er “glemt”. Oslo Høy­re er et bilist­par­ti som ald­ri har tatt, og fort­satt ikke tar, syk­lis­ter på alvor. Det er valg til høs­ten. Det er på tide å få dem ut av byråds­kon­to­re­ne. Du har en sak å gri­pe fatt i i Bjør­vi­ka, Ray­mond Johansen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email