Vi som sykler løser også et folkehelseproblem, men politikerne saboterer @BentHHoyre

Helse­mi­nis­ter Bent Høie kri­ti­se­rer bl.a. Jonas Gahr Stø­re for å gå Birken. Som god Høyre­mann har han vel såpass respe­ket for konge­hu­set at han ikke kri­ti­se­rer kron­prins Haa­kon for det sam­me. Skjønt John Chris­ti­an Elden har vel et poeng, når han skri­ver på Twit­ter:

Er ikke litt av poen­get med Birke­bei­ne­ren borte når Kongs­søn­nen går den på egne bein?”

I ste­det hyl­ler Høie “Tjuk­kas­gjen­gen” i Fred­rik­stad. Dags­avi­sen føl­ger opp med en første­side hvor de sier at dis­se løser folke­helse­pro­ble­met, i bestemt form — som om tur­gå­ere i Fred­rik­stad løser det sam­le­de nors­ke folke­helse­pro­ble­met. (Så godt som alt inn­hold fra Dags­avi­sen lig­ger bak beta­lings­mur på nett, der­for ingen len­ke.) Og de har en repor­ta­sje om Høie på tur med den­ne Tjuk­kas­gjen­gen. Det er utmer­ket at folk sam­les for å gå på tur, spil­le fot­ball eller and­re fysis­ke akti­vi­te­ter. Det er lett å være helse­mi­nis­ter hvis folke­helse­pro­ble­met kan løses ved å gå tur med en gjeng i Fred­rik­stad. Jeg tar ikke så hardt at jeg påstår at syk­ling er løs­ningen på folke­helse­pro­ble­met. Men det er et vik­tig bidrag.

Å kri­tis­te­re kron­prins Haa­kon,  Jonas Gahr Stø­re, Knut Arild Harei­de  og and­re for å gå Birken, blir like menings­løst som å kri­ti­se­re The­re­se Johaug og Marit Bjør­gen for å gå VM. Hvis noen øns­ker å utford­re seg selv ved å gå Birken eller and­re løp, så er ikke det noe pro­blem i det hele tatt. Det bidrar nok til å hol­de Jonas Gahr Stø­re m.fl. i god form. Det er ikke Birken i seg selv, man alt de gjør for­ut for Birken for at de skal være i god nok form til å gjen­nom­føre, som er poen­get her. Noen over­dri­ver sik­kert, slik advo­kat Chris­ti­an Lun­din beskri­ver om den ulti­mate skuf­fel­sen det var da Dagens Nærings­liv opp­ga feil sluttid på Marcialonga.

Vi som bru­ker syk­ke­len til dag­lig trans­port, bidrar også til å løse en del av det nors­ke folke­helse­pro­ble­met, Bent Høie. Tur er utmer­ket, enten den skjer til fots, på ski eller på syk­kel. Men utsik­te­ne til god folke­helse er bed­re når det­te blir en inte­grert del av de dag­li­ge gjøre­mål. Det er her syk­ke­len slår det meste.Det sies gans­ke godt her:

Dr Car­rie Fer­gu­son, lectu­rer in exer­ci­se phy­sio­lo­gy at the Uni­ver­sity of Leeds, belie­ves that cycling is potenti­al­ly more bene­fi­ci­al than running.

With cycling you can make it what you want,” she said. “Buil­ding it into part of your eve­ry day life makes it easi­er to do but of cour­se the har­der you exer­ci­se and the more that you do, the grea­ter the health benefits.””

Myn­dig­he­tens råd er ca 30 minut­ter rela­tivt lett mosjon per dag, noe du gans­ke sik­kert vet vel­dig godt. Og i mot­set­ning til hva Car­rie Fer­gu­son sier, så sier vel Helse­di­rek­to­ra­tet at helse­ge­vins­ten ikke øker ved mer og har­de­re tre­ning, selv om det gjør at man blir i bed­re form og kan­skje mis­ter noen kilo dødvekt.

Kan­skje hjel­per syk­ling oss også til å hol­de oss unge, både men­talt og fysisk (om enn ikke i tall). Greit å vite for en som er ube­ha­ge­lig nær 60. Hel­dig­vis for noen av oss, er det også slik at det er vik­ti­ge­re for helsen å få mosjon og være i sånn noen­lun­de bruk­bar form, enn å være tynn.

WIMG_3067_DxOHvis man hol­der et gans­ke mode­rat tem­po, syk­ler man 5 km på 15–20 minut­ter. Hvis man har ca fem kilo­me­ter til arbeid, sko­le eller stu­die­sted, og vel­ger syk­ke­len, da får man den nød­ven­di­ge dag­li­ge mosjo­nen “gra­tis”. Det vil ofte være den ras­kes­te måten å kom­me fram på (husk at tid til par­ke­ring, samt tid til å gå fram og til­ba­ke til par­ke­ring må med­reg­nes når man bereg­ner tid for bil). Det er miljø­venn­lig, og ikke minst areal­ef­fek­tivt (noe elbil­stats­in­gen ikke er). Man vet også at det er bra for skole­ele­ver med litt fysisk akti­vi­tet før sko­len. Er man opp­tatt av læring, er det langt bed­re at elve­ne går eller syk­ler, enn at de tar buss eller blir kjørt. Barn som blir kjørt over alt mis­ter ori­en­te­rings­san­sen, og får en inn­skren­ket ver­den. Og et til­tak for bed­re opp­vekst for barn og unge. Sann­syn­lig­vis vil det også være et tra­fikk­sik­ker­hets­til­tak, for en stor tra­fikk­ri­si­ko er alle for­eld­re som kjø­rer sine barn til sko­len i bil.

Det er også lønn­somt. Helse­di­rek­to­ra­tet har bereg­net at Nor­ge vil spa­re 239 mrd kro­ner pr år, om alle had­de fulgt råde­ne om 30 minut­ter mosjon hver dag. Jeg var i utgangs­punk­tet litt for­sik­tig med å vise til dis­se tal­le­ne, da jeg had­de vans­ke­lig for å tro at det kun­ne være så mye. 239 mrd, det er ca 60 mrd mer enn bud­sjet­tet til ditt depar­te­ment, Bent Høie. Men da divi­sjons­di­rek­tør Knut Inge Klepp fra Helse­di­rek­to­ra­tet holdt fore­drag om “Fris­ke­re folk og sun­ne­re byer — fle­re på syk­kel gir bed­re folke­helse”Syk­kel­kon­fe­ran­sen 2014, under­stre­ket han at det­te er et kon­ser­va­tivt anslag.

Man har len­ge visst hva som skal til for å få fle­re til å vel­ge syk­ke­len: Det må leg­ges til ret­te for syk­ling, med fler og bed­re syk­kel­vei­er. Nor­ge er en sin­ke på det­te områ­de. I Nor­ge prio­ri­te­res bil, som både gir et alvor­lig folke­helse­pro­blem og miljø­pro­blem. Nor­ge lig­ger så langt etter land det er natur­lig å sam­men­lig­ne seg med, at en norsk helse­po­li­ti­ker bur­de skam­me seg. Det er dere poli­ti­ke­re som svik­ter, sær­lig ditt par­ti, Bent Høie.

I Nor­ge er poli­ti­ke­re flin­ke til å snak­ke om syk­kel, men svært dår­li­ge til å leg­ge til ret­te for syk­ling i prak­sis. I Oslo har man i snart 50 år lovet bed­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, men det er depri­me­ren­de få resul­ta­ter av det­te. Det som har mang­let er poli­tisk vil­je. Bilen har vun­net hver gang man har måt­tet prio­ri­te­re mel­lom bil og syk­kel, og ditt par­ti Høy­re har i så måte vært det ver­ste bilpartiet.

Ingen poli­tis­ke tung­vek­te­re har gjort det­te til en vik­tig sak. Det bur­de være noe som helse­mi­nis­te­ren, miljø­vern­mi­nis­te­ren, kunn­skaps­mi­nis­te­ren, kom­mu­nal­m­in­si­te­ren, barne­mi­nis­te­ren og kan­skje også kul­tur­min­si­te­ren bur­de gå tungt inn for, for det vil ha stor betyd­ning på alle dis­se poli­tikk­om­rå­de­ne. Det er så over­gri­pen­de at at stats­mi­nis­te­ren bør ta et ansvar her. Det er fak­tisk alt for vik­tig til å over­la­tes til sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren alene.

Hvis du som helse­mi­nis­ter er opp­tatt av folke­helse, da må du sat­se på syk­kel. Du må pres­se på for at regje­rin­gen skal sat­se på syk­kel. Sat­sing på syk­kel er ikke kam­pan­jer. Det er infra­struk­tur som gjør at folk opp­le­ver det som trygt å syk­le — noe folk i liten grad gjør i Nor­ge i dag.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email