Storokrysset — en velfortjent lærepenge for @VegvesenOst

For en tid til­ba­ke pre­sen­ter­te Sta­tens veg­ve­sen region øst et for­slag til ombyg­ging av Stor­o­krys­set, hvor men i svært liten grad fore­slå å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Nå har hel­dig­vis Oslo kom­mu­ne for­kas­tet det for­sla­get, og vil også leg­ge til ret­te for syk­ling i Gref­sen­vei­en (på høy tid at det blir syk­kel­til­rette­leg­ging der).

Con­ti­nue read­ing Stor­o­krys­set — en vel­for­tjent lære­pen­ge for @VegvesenOst