Storokrysset — en velfortjent lærepenge for @VegvesenOst

For en tid til­ba­ke pre­sen­ter­te Sta­tens veg­ve­sen region øst et for­slag til ombyg­ging av Stor­o­krys­set, hvor men i svært liten grad fore­slå å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Nå har hel­dig­vis Oslo kom­mu­ne for­kas­tet det for­sla­get, og vil også leg­ge til ret­te for syk­ling i Gref­sen­vei­en (på høy tid at det blir syk­kel­til­rette­leg­ging der).

I sitt svar frem­står Sta­tens veg­ve­sen region Øst nes­ten som om de er såret, eller kren­ket som vel er dagens mote­ord for for slikt. ll sitt svar skri­ver Veg­ve­se­net blant annet:

I Sta­tens veg­ve­sens plan­for­slag for Stor­o­krys­set er gjel­den­de plan for hoved­syk­kel­veg­net­tet lagt til grunn for prio­ri­te­ring av syk­kel­løs­nin­ger langs det kom­mu­na­le veg­net­tet. Etter­som Oslo kom­mu­ne nå øns­ker å utvi­de plan­ar­bei­det til også å omfat­te fram­ti­di­ge syk­kel­løs­nin­ger langs Gref­sen­vei­en, fin­ner vi det natur­lig at kom­mu­nen selv tar ansva­ret for å videre­føre det­te plan­ar­bei­det etter­som til­ta­ke­ne i all hoved­sak omfat­ter det kom­mu­na­le veg­net­tet i områ­det. Nye førin­ger for syk­kel inne­bæ­rer dess­uten at plan­ar­bei­det må star­te opp på nytt med helt and­re ram­mer enn det plan­kon­sep­tet som SVRØ, Spor­vei­en og Bymiljø­eta­ten var eni­ge om i 2009, og fram til plan­for­sla­get ble over­sendt Plan- og byg­nings­eta­ten i mars 2014.

Vi ber på den­ne bak­grunn om at den vide­re behand­ling av SVVs plan­for­slag stil­les i bero.”

Dere skul­le i hen­hold til deres egen stra­te­gi ha revi­dert det­te for­sla­get, uan­sett hva Oslo kom­mu­ne måt­te ha fun­net på, Sta­tens veg­ve­sen. I deres “Regio­nal syk­kel­stra­te­gi og hand­lings­plan. Sta­tens veg­ve­sen Region øst 2014–2017″, står det under pkt 7.1.3:

Til­tak: Kva­li­tets­kon­trol­le­re regu­le­rings­pla­ner eld­re enn 5 år for å under­sø­ke om syk­ling er iva­re­tatt i hen­hold til dagens mål­set­nin­ger og fag­li­ge stan­dar­der. Pro­sjekt­av­de­ling øst og veg­av­de­lin­ge­ne må sam­men vur­de­re om pla­ne­ne skal end­res eller ikke, ut fra et hel­het­lig per­spek­tiv. (Kom­mu­na­le pla­ner kan gjen­nom­gås fort­lø­pen­de i for­kant av hver byggeplanprosess.)
Ansvar­lig: Pro­sjekt­av­de­ling øst, Veg­av­de­lin­ge­ne og SVT v/By- og kollektivplanleggingsseksjonen
Frist: 01.01.2015”

Litt vok­sen­opp­læ­ring: En stra­te­gi og en hand­lings­plan er ikke noe man lager for å bero­li­ge kri­ti­ke­re, for der­et­ter å leg­ge alt i en skuff, for så å hen­te den fram igjen fra tid til annen for å revi­de­re den — slik prak­sis er med alt for man­ge syk­kel­stra­te­gi­er og syk­kel­pla­ner (ikke minst i Oslo kom­mu­ne). Det er fak­tisk menin­gen at man skal gjø­re det som pla­nen sier at man skal gjøre.

Noe man var blitt eni­ge om i 2009, skul­le etter det­te ha vært kva­li­tets­kon­trol­lert. Det er gans­ke åpen­bart at i det for­sla­get som Sta­tens veg­ve­sen la fram, var syk­ling ikke iva­re­tatt i hen­hold til dagens mål­set­ting. Der­for skul­le pla­nen ha vært revi­dert uav­hen­gig av Oslo kom­mu­nes avvisning.

Dere spa­rer vel litt tid på å slip­pe å arbei­de mer med det­te. Den tiden kan dere bru­ke til å gjen­nom­gå and­re pla­ner, for å se om “syk­ling er iva­re­tatt i hen­hold til dagens mål­set­nin­ger og fag­li­ge standarder”.

Det er ikke så ofte jeg gir hon­nør til Oslo kom­mu­ne for deres arbeid med å leg­ge til ret­te for syk­ling. Men i den­ne saken er slik hon­nør på sin plass (selv om det gjen­står å se hva resul­ta­tet blir). Og det var en vel­for­tjent smekk på fing­re­ne til Sta­tens veg­ve­sen, som kan­skje en gang lærer å plan­leg­ge for syk­lis­ter helt fra start i prosjekter.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email