Storokrysset – en velfortjent lærepenge for @VegvesenOst

For en tid tilbake presenterte Statens vegvesen region øst et forslag til ombygging av Storokrysset, hvor men i svært liten grad foreslå å legge til rette for syklister. Nå har heldigvis Oslo kommune forkastet det forslaget, og vil også legge til rette for sykling i Grefsenveien (på høy tid at det blir sykkeltilrettelegging der).

I sitt svar fremstår Statens vegvesen region Øst nesten som om de er såret, eller krenket som vel er dagens moteord for for slikt. ll sitt svar skriver Vegvesenet blant annet:

“I Statens vegvesens planforslag for Storokrysset er gjeldende plan for hovedsykkelvegnettet lagt til grunn for prioritering av sykkelløsninger langs det kommunale vegnettet. Ettersom Oslo kommune nå ønsker å utvide planarbeidet til også å omfatte framtidige sykkelløsninger langs Grefsenveien, finner vi det naturlig at kommunen selv tar ansvaret for å videreføre dette planarbeidet ettersom tiltakene i all hovedsak omfatter det kommunale vegnettet i området. Nye føringer for sykkel innebærer dessuten at planarbeidet må starte opp på nytt med helt andre rammer enn det plankonseptet som SVRØ, Sporveien og Bymiljøetaten var enige om i 2009, og fram til planforslaget ble oversendt Plan- og bygningsetaten i mars 2014.

Vi ber på denne bakgrunn om at den videre behandling av SVVs planforslag stilles i bero.”

Dere skulle i henhold til deres egen strategi ha revidert dette forslaget, uansett hva Oslo kommune måtte ha funnet på, Statens vegvesen. I deres “Regional sykkelstrategi og handlingsplan. Statens vegvesen Region øst 2014–2017“, står det under pkt 7.1.3:

“Tiltak: Kvalitetskontrollere reguleringsplaner eldre enn 5 år for å undersøke om sykling er ivaretatt i henhold til dagens målsetninger og faglige standarder. Prosjektavdeling øst og vegavdelingene må sammen vurdere om planene skal endres eller ikke, ut fra et helhetlig perspektiv. (Kommunale planer kan gjennomgås fortløpende i forkant av hver byggeplanprosess.)
Ansvarlig: Prosjektavdeling øst, Vegavdelingene og SVT v/By- og kollektivplanleggingsseksjonen
Frist: 01.01.2015”

Litt voksenopplæring: En strategi og en handlingsplan er ikke noe man lager for å berolige kritikere, for deretter å legge alt i en skuff, for så å hente den fram igjen fra tid til annen for å revidere den — slik praksis er med alt for mange sykkelstrategier og sykkelplaner (ikke minst i Oslo kommune). Det er faktisk meningen at man skal gjøre det som planen sier at man skal gjøre.

Noe man var blitt enige om i 2009, skulle etter dette ha vært kvalitetskontrollert. Det er ganske åpenbart at i det forslaget som Statens vegvesen la fram, var sykling ikke ivaretatt i henhold til dagens målsetting. Derfor skulle planen ha vært revidert uavhengig av Oslo kommunes avvisning.

Dere sparer vel litt tid på å slippe å arbeide mer med dette. Den tiden kan dere bruke til å gjennomgå andre planer, for å se om “sykling er ivaretatt i henhold til dagens målsetninger og faglige standarder”.

Det er ikke så ofte jeg gir honnør til Oslo kommune for deres arbeid med å legge til rette for sykling. Men i denne saken er slik honnør på sin plass (selv om det gjenstår å se hva resultatet blir). Og det var en velfortjent smekk på fingrene til Statens vegvesen, som kanskje en gang lærer å planlegge for syklister helt fra start i prosjekter.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.