Ingeborg Moræus Hanssen om sykkelkultur

Det­te er slemt. Det er ufint og dår­lig gjort. For jeg har hen­tet fram utta­lel­ser som hun kom med for 19 år siden, i et inter­vju med Aften­pos­ten Aften 11. juni 1996, med oveskrif­ten “Syk­kel­kul­tur, takk!”. Hun kan godt ha kom­met på bed­re tan­ker siden den gang.

Når jeg vel­ger å hen­te fram en gam­mel sak på den­ne måten, er det for­di jeg rea­ger­te på utta­lel­se­ne da de falt. Jeg hus­ker noe av det jeg tenk­te den gan­gen, og jeg har refe­rert til dem, om enn i ano­ny­mi­sert form, f.eks. her i “På syk­kel i Paris” . Jeg kom­mer nok til å refe­re­re til dem fle­re gan­ger. Min hukom­mel­se har hele tiden sagt at det var Inge­borg Moræus Hans­sen som kom med dis­se utta­lel­se­ne. Men jeg klar­te ikke å fin­ne igjen artik­ke­len, noe som irri­ter­te meg. Siden jeg ikke fant dem, vil­le jeg ikke offent­lig til­leg­ge hen­ne utta­lel­ser, uten å ha dek­ning for det. Men ved et nytt søk i Atekst, fant jeg det jeg var ute etter — og fikk bekref­tet at jeg hus­ket rett, i alle fall på det­te punktet.

Den utta­lel­sen som gjør at jeg hus­ker hen­nes utta­lel­ser, var dette:

Du fin­ner ikke råsyk­le­re med ues­te­tis­ke kon­dom­dres­ser hver­ken i sen­trum av Lon­don, Paris eller Venezia.”

Jeg hus­ker at jeg tenk­te omtrent det­te: “Nei, du fin­ner ingen sli­ke syk­lis­ter, ver­ken i Paris eller Lopndon, for du fin­ner ingen som syk­ler i de byene — kan­skje med unn­tak av noen syk­kel­bud.” I dag har både Paris og Lon­don kom­met seg, og er bruk­ba­re syk­kel­byer. Men på 1990-tal­let var i alle fall Paris et vir­ke­lig bil­hel­ve­te, øde­lagt som byen var av Geor­ges Pomp­i­dous poli­tikk som gikk ut på at byen måt­te til­pas­se seg bilen, ikke omvendt. Hel­ler ikke i Lon­don fris­tet det å syk­le. Og også i dag må man litt ut av sen­trums­om­rå­de­ne for å fin­ne gode syk­kel­for­hold i Lon­don. Og alle som har vært i Vene­zia vet at det er en by som er totalt ueg­net for syk­ling, med alle sine trap­per og kanaler.

Ellers hus­ket jeg ikke så mye fra hen­nes kom­men­ta­rer, ut over at det var den sed­van­li­ge hak­kin­gen på dis­se for­fer­de­li­ge syk­lis­te­ne. Men når jeg først har fun­net artik­ke­len, kan jeg ta litt av det and­re hun sa også.

Bysyk­ling skal skje opp­reist, med skjørt og hatt eller i dress og
slips.”

Min kom­men­tar: Det er helt usak­lig å bry seg om hvor­dan folk kler seg når de syk­ler. Vi som ikke går i skjørt, og ikke bru­ker dress og slips til dag­lig, vi skal alt­så ikke få lov til å syk­le i byen? Kle deg som du vil, i dress og slips, eller i syk­kel­klær, og kom deg ut på syk­kel. Det er menings­løst tøv å kri­ti­se­re syk­lis­ter for at de kler seg prak­tisk. Står de sam­me fol­ke­ne langs ski­løy­pe­ne og sier til folk at de bør ha dress, slips og hatt når de går på ski, og ikke ifø­re seg skiklær?

Kino­di­rek­tør Inge­borg Moræus Hans­sen raser over
farts­fan­to­me­ne i kon­dom­dress som dri­ver vel­o­drom-syk­ling på
gang- og syk­kel­vei­er. De er i ferd med å øde­leg­ge hele den flotte
syk­kel­kul­tu­ren i Oslo.”

Min kom­men­tar: Jeg trod­de at Inger­borg Moræus Hans­sen var et dan­net men­nes­ke, og at hun ikke var blant dis­se kon­dom­fe­ti­sjis­te­ne som kal­ler syk­kel­klær for “kon­dom­dres­ser”. Men man tar vel litt ska­de på sin sjel av å måt­te seg svært man­ge fil­mer av ymse slag, i embets medfør.

Når hun kal­ler det “vel­o­drom-syk­ling”, avslø­rer hun at hun ikke har pei­ling, Vel­o­drom, det er en sånn oval bane med doser­te svin­ger hvor man syk­ler rundt og rundt. Det er et vrak av en for­fal­len vel­o­drom på Val­le Hovin, men ellers fin­nes det ikke vel­o­dro­mer i Nor­ge. Og ingen dri­ver “vel­o­dr­om­syk­ling” på vei­en. Å si at syk­lis­ter dri­ver vel­o­dr­om­syk­ling, er like tåpe­lig som å si at bilis­ter og motor­syk­lis­ter bedri­ver bane­kjø­ring på vei­en, noe de fak­tisk ikke gjør.  Hva hun men­te med “hele den flot­te syk­kel­kul­tu­ren i Oslo”, som dis­se syk­lis­te­ne er i ferd med å øde­leg­ge, vet jeg ikke.

I Nor­ge er sport den råden­de moral. Folk til­la­ter seg hva som helst, bare de kan måle pulsen.”

Her kan jeg være enig. Nor­ge er en sports­na­sjon, ikke en kul­tur­na­sjon. Man­ge som skal tre­ne er ofte lite hen­syns­ful­le, enten de går på ski eller syk­ler. Men det er vel en av kon­se­kven­se­ne av å gjø­re idretts­stjer­ner til sam­fun­nets sto­re hel­ter. Men jeg møter fak­tisk ikke så man­ge av dem i byen.

Hun gjør seg anta­ge­lig skyl­dig i det som så man­ge gjør seg skyl­dig i, enten man går på ski, kjø­rer bil eller syk­ler: Men tar det for gitt at min fart er den rik­ti­ge far­ten. De som vel­ger å hol­de høy­ere fart er i et slikt per­spek­tiv sports­gær­nin­ger som bare er ute for å tre­ne til Birken, set­te nye rekor­der, eller noe slikt. Men det er som regel helt feil.

Det er ikke til å unn­gå at den som syk­ler noen mil om dagen fak­tisk med tiden kom­mer i god form. Da vel­ger man gjer­ne litt høy­ere fart enn folk i dår­li­ge­re form. Det er den far­ten som er kom­fort­far­ten som gir en god ryt­me og god flyt. En ruti­nert syk­list vil også ha kon­troll i høy­ere has­tig­het enn mind­re ruti­ner­te syk­lis­ter. Jeg er en dår­lig ski­lø­per, og blir sta­dig forbi­gått når jeg går på ski. Men jeg aksep­te­rer at det er for­di jeg er en dår­lig ski­lø­per, ikke for­di alle and­re er gærninger.

Så kom­mer den set­nin­gen som gjør at jeg hus­ker inn­leg­get, nes­ten 20 år etter at jeg les­te det:

Du fin­ner ikke råsyk­le­re med ues­te­tis­ke kon­dom­dres­ser hver­ken i sen­trum av Lon­don, Paris eller Venezia.”

Men den har jeg alle­re­de kom­men­tert inn­led­nings­vis. Men det føl­ger mer tøv, som denne:

Hun bru­ker gang­vei­en langs Frog­ner­stran­da dag­lig. Sam­men med båt­fol­ket irri­te­rer hun seg over råsyk­ler­ne, men
hun mener båt­ei­er­ne sky­ver den ukul­ti­ver­te delen av syk­lin­gen foran seg i kam­pen for parkeringsplasser.”

Den gan­gen var det nok gang- og syk­kel­vei, og ikke syk­kel­vei med for­tau langs Frog­ner­stran­da. Den gang slåss båt­ei­er­ne for å behol­de sine par­ke­rings­plas­ser langs Frog­ner­stran­da, en kamp båt­fol­ket hel­dig­vis tap­te. Noen vil hus­ke den epi­so­den som Aften­pos­ten refe­rer­te til da de skrev det­te 6. okto­ber 2011:

Frogernstranda_dytte_syklistAt folk er sin­te på syk­lis­ter er ikke noe nytt feno­men. For­hol­det var betent også på 1990-tal­let. Båt­ei­er­ne had­de mis­tet par­ke­rings­plas­se­ne sine ved Frognerkilen.

Båt­ei­er­ne irri­ter­te seg over syk­lis­ter som syk­let i stor fart for­bi dem på syk­kel­vei­en på utsi­den av båt­hav­na, og aksjo­ner­te. To kvin­ner falt av syk­le­ne sine. Båt­ei­e­ren ble anmeldt og saken var oppe i Oslo ting­rett i 1998. «Jeg dyt­tet ikke», sa båt­ei­e­ren i ret­ten. Men han ble ikke trodd og ble dømt til betin­get feng­sel i 15 dager for å ha dyt­tet de to kvin­ne­ne av syklene.”

I dag er det dess­ver­re man­ge båt­ei­ere som tror de er så mye vik­ti­ge­re enn and­re at de har lov til å kjø­re på syk­kel­vei­en, slik at man som syk­list alt for ofte risi­ke­rer å møte bilis­ter i syk­kel­vei­en her.

WIMG_3812_DxOSta­tens veg­ve­sen, som har ansva­ret for den­ne vei­en, gjør ingen ting for å hind­re det, f.eks. ved å set­te opp pul­ler­ter som gjør at bilis­te­ne ikke kan kjø­re inn. Og poli­ti­et i Oslo bryr seg ikke om syk­lis­ters sik­ker­het, og gjør ingen ting for å hånd­heve kjøre­for­bu­det på f.eks. den­ne vei­en. Bilis­te­ne påstår ofte at de har dis­pen­sa­sjon, noe ingen av dem har. Man bur­de ha instal­lert sli­ke ved inn­kjø­rin­gen til sykkelveien:

Inge­borg Moræus Hans­sen fort­set­ter sitt kors­tog mot “råsyk­lis­te­ne”:

I går stop­pet hun for en ande­fa­mi­lie på vei over gang­vei­en til sjøen.
— Et slikt nyde­lig syn ser ikke engang råsyk­ler­ne. De raser for­bi i en van­vit­tig hen­syns­løs fart til stor fare for både
kino­di­rek­tø­rer og andefamilier.”

Selv om man syk­ler 30–40 km/t, så ser man nok mye mer enn hva Inge­borg Moræus Hans­sen tror. Man vil­le nok ha sett ande­fa­mi­li­en, og de fles­te had­de nok stop­pet også.

Så avslut­ter hun det hele med den tota­le idioti:

Sports­syk­le­re får hol­de seg på der­til egne­de vel­o­dro­mer, sier Inge­borg Moræus Hanssen.”

Man bur­de hel­ler hen­vi­se bilis­te­ne til Rud­sko­gen og and­re bil­ba­ner. Det er bile­ne som tar ufor­holds­mes­sig mye plass, som for­uren­ser, støy­er og som ska­der og dre­per andre.

Men som sagt inn­led­nings­vis: Det­te ble sagt for 19 år siden. Alle som ytrer seg offent­lig vil før eller siden kom­me til å si noe man gjer­ne skul­le ha sett usagt, og som man med god grunn vil ha seg fra­bedt å bli kon­fron­tert med nes­ten 20 år sene­re, som om det skul­le være noe man had­de sagt i går.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email